PUBLIKACJA Czesc 2-AG PL+Ang 02.12

Komentarze

Transkrypt

PUBLIKACJA Czesc 2-AG PL+Ang 02.12
ODKRYJ NAJLEPSZE STRONY
PIĘKNEGO WSCHODU POLSKI
DISCOVERTHE STRENGTHS
OF THE BEAUTIFUL EAST OF POLAND
MAZURY, SUWALSZCZYZNA, ROZTOCZE, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACIE.
MASURIA REGION, SUWAŁKI REGION, ROZTOCZE REGION,
ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS, PODKARPACIE REGION.
www.pieknywschod.pl
Przedstawiamy Państwu kilka spośród tysięcy perełek pięknego wschodu Polski. Mamy nadzieję Was nimi oczarować i zachęcić do wybrania
się w podróż na wschód.
Niniejsza publikacja dotyczy pięciu krain: Suwalszczyzny, Mazur, Roztocza,
Gór Świętokrzyskich i Podkarpacia (część pierwsza opowiadała o Warmii, Polesiu, Podlasiu, Kielecczyznie i Bieszczadach).
Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród opisywanych krain miejsca, które
Was zachwycą, a o których nigdy wcześniej nie słyszeliście.
Tych, którzy chcieliby odkryć więcej takich miejsc zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.pieknywschod.pl. Na
stronie znajdziecie Państwo bazę informacji o województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
Zgromadziliśmy tu niemal 1000 atrakcji turystycznych: zabytki, muzea,
rezerwaty przyrody, bazy sportowe, ośrodki spa, informacje o aktywnościach jakie można uprawiać w danym rejonie, mapy, adresy i godziny
otwarcia poszczególnych obiektów. Strona zawiera także aktualizowane kalendarze imprez, lokalne punkty informacji turystycznej i bazę noclegową.
Serdecznie zapraszamy.
We present to you just a few from among thousands of gems of the beautiful East of Poland. We hope that they will attract you and encourage you
to go on a journey east.
This publication covers five lands: the Suwałki Region, the Masuria Region,
the Roztocze Region, the Świętokrzyskie Mountains and the Podkarpacie
Region.
We are sure that among the lands portrayed you will find delightful places
that you have never heard of before. Anyone interested in discovering
more about such places is welcome to visit our website: www.pieknywschod.pl. On this website you will find basic information on the Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Świetokrzyskie and Podkarpackie
provinces:. We have gathered here almost 1000 tourist attractions: monuments, museums, nature reserves, sports bases, spa centres, information
on activities that may be undertaken in a given area, maps, addresses and
the opening hours of particular facilities. The website also contains updated
events calendars, local tourist information points and accommodation.
You are warmly welcomed.
www.pieknywschod.pl
Mazury / The Masuria Region
Teren jest tu pagórkowaty, poprzecinany rzekami i strumieniami, ale największą atrakcją Mazur, którą zawdzięczamy pracy lodowca, są oczywiście jeziora. Jest to tradycyjnie kraina żeglarzy, choć i amatorzy podpatrywania ptaków znajdą tu atrakcje dla siebie. Teren ten charakteryzuje się też wyrazistą kulturą ludową oraz licznymi pamiątkami nie tylko pruskiej historii.
The local area is hilly and intersected by rivers and streams, but the greatest appeal of the Masuria Region, owing
to the work of glaciers, are, of course, lakes. This is traditionally a land of sailors, however birdwatchers will also find
numerous attractions to delight themselves. The region is characterized by expressive folk culture and many
tokens of history, not only Prussian.
Mikołajki
Zwane letnią stolicą Mazur oferują żeglarzom rozkosze wioski
żeglarskiej, czyli duży, dobrze wyposażony port, liczne tawerny,
smażalnie i bistro. Mnóstwo tu też imprez żeglarskich. Nic dziwnego – Mikołajki leżą na głównej mazurskiej trasie żeglarskiej.
Called the summer capital of the Masuria Region, Mikołajki offers sailors the delights of a sailing village including a large, well-equipped port, numerous taverns, fried-food stalls and a bistro.
Furthermore, a lot of sailing events are held in the town. No
wonder why – Mikołajki lies on the main Masurian sailing route.
Puszcza Piska / The Pisz Forest
Ten głównie sosnowy las to drugi pod względem wielkości
kompleks leśny w Europie. Pośród drzew znajdziemy wiele jezior,
które są rezerwatami. Należą do nich między innymi Bełdany,
Jezioro Nidzkie, Jegocin, rezerwat przyrody Jezioro Warnołty i Jezioro Mokre, a także największe z nich – jezioro Śniardwy. Przez
puszczę wiedzie też popularny szlak kajakowy rzeką Krutynią.
In terms of size this mainly pine forest is the second forest complex in Europe. Among trees, we can also find many lakes that
are nature reserves. They cover, among others Bełdany, Nida
Lake, Jegocin the Warnołta Lake, nature reserve and Mokre Lake
as well as the biggest of them – Śniardwy Lake. It is also worth
mentioning that a popular canoeing route on the Krutynia River
passes through the Pisz forest.
warmińsko-mazurskie
www.pieknywschod.pl
Mazury
The Masuria Region
Wojnowo
Możemy tu obejrzeć monastyr staroobrzędowców (nieczynny)
i zabudowania w charakterystycznym rosyjskim stylu. Molenna,
czyli dom modlitwy staroobrzędowców, zasadniczo różni się od
cerkwi. Nie ma tu ikonostasu, a ikony umieszczone są wprost na
wschodniej ścianie.
Here it is possible to see the Old Believers’ Monastery (closed) as
well as other Russian style buildings. „Molenna”, called the
Church of the Old Believers, differs essentially from Orthodox
churches. There is no iconostasis, and icons are mounted directly
on the eastern wall.
Sztynort
Zachowana do dziś rezydencja rodowa Lehndorffów otoczona jest ogromnym parkiem. Warte zobaczenia jest także zdewastowane mauzoleum Lehndorffów w kształcie ośmiobocznej rotundy o sklepieniu gwiaździstym na półwyspie
pomiędzy Jeziorem Sztynorckim, a jeziorem Łabap
The mansion of the Lehndorff family, preserved until today,
is surrounded by a huge park. It is also worth seeing the devastated mausoleum of the Lehndorff Family, in the shape of an
eight-sided rotunda, with a lierne vault , on a peninsula between the Sztynorckie Lake and the Łabap Lake.
Święta Lipka
Miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek. Co roku ponad 100 tysięcy turystów przyjeżdżających
na Mazury odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne.
Godne uwagi są barokowe kapliczki drogi różańcowej i oczywiście bazylika. Wewnątrz wykonane w 1721 roku barokowe
organy z ruchomymi figurkami.
A village known since the 15th Century as a place of numerous
pilgrimages. Each year, more than 100 thousand tourists arriving in the Masuria Region visit St. Mary’s Sanctuary, located
here. It is also worth giving attention to the Baroque shrines of
the rosary road and, the basilica. Inside, there is a Baroque organ with movable figures made in 1721.
warmińsko-mazurskie
Mazury
The Masuria Region
www.pieknywschod.pl
Twierdza Boyen / Boyen Fortress
Wzniesiona w latach 1844 – 1856 twierdza Boyen jest najlepiej
zachowanym XIX-wiecznym założeniem obronnym w Polsce.
Położona na wąskim przesmyku pomiędzy dużymi jeziorami
Niegocin i Kisajno jest wspaniałym przykładem pruskiej szkoły
fortyfikacyjnej.
Erected in the period 1844 – 1856, Boyen Fortress is the best-preserved 19th-Century defensive structure in Poland. Located
on a narrow isthmus between the large lakes of Niegocin and
Kisajno it is a great example of the Prussian fortification school.
Puszcza Borecka / The Borecka Forest
Poza interesującymi kompleksami lasów puszcza pełna jest polodowcowych źródlisk i jezior. Innym elementem krajobrazu są
torfowiska oraz wyniosłe wzgórza, takie jak Góra Lipowa, Góra
Gęsia czy Diabla Góra.
Apart from interesting complexes of forests, the site is full of
post-glacial springs and lakes. Another element of the landscape covers peat bogs and towering hills, such as Lipowa Mountain, Gęsia Mountain and Diabla Mountain.
Wilczy Szaniec / Wolf’s Lair
Pod Gierłożą możemy obejrzeć ruiny słynnej, nigdy nieodkrytej
przez aliantów, kwatery Hitlera. To tu właśnie miał miejsce nieudany zamach na przywódcę III Rzeszy przygotowany przez pułkownika hrabiego Clausa von Stauffenberga
Near Gierloz, we can see the ruins of the famous Hitler’s headquarters, never discovered by the Allies. It is the place where an
unsuccessful assassination attempt on the Third Reich’s leader
took place, planned by Colonel Count Claus von Stauffenberg.
Kętrzyn
Zamek Krzyżacki wybudowany w II połowie XIV wieku wiele razy
był przebudowywany, a w 1945 roku został spalony. Odbudowany w stylu gotyckim mieści muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego z interesującymi zbiorami regionalnymi.
A Teutonic castle, built in the 2nd half of the 14th Century, was
rebuilt many times and burnt down in 1945. Eventually it was
rebuilt in the Gothic style and nowadays houses the Wojciech
Kętrzyński Museum with interesting regional collections.
warmińsko-mazurskie
www.pieknywschod.pl
Mazury
The Masuria Region
Leśniczówka Pranie / Pranie Forester’s Lodge
Powstała około 1880 roku. Jej najsłynniejszym mieszkańcem był Konstanty Ildefons Gałczyński. Przyjeżdżał tu z Warszawy przez kolejne
lata jako gość ówczesnego leśniczego. Poeta planował nawet przeprowadzić się na stałe w okolice Jeziora Nidzkiego. W 1980 roku
w Praniu utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Established in approximately 1880. Its most famous resident
was Konstanty Ildefons Gałczyński. He used to come here from
Warsaw for many years, as a guest the then local forester. There
were rumours that the poet planned a permanent move to the
area of the Nidzkie Lake. The Konstanty Ildefons Gałczyński
Museum was founded in 1980 in Pranie.
Gierłoż
W parku miniatur, na obszarze ponad trzech hektarów, zobaczymy wybrane, charakterystyczne dla tych ziem, obiekty architektoniczne. Typowa rozrywka rodzinna
On an area of more than three hectares there is a park of miniatures, where visitors can see selected architectonic facilities,
typical of these lands.Typical family entertainment.
Muzeum Ziemi Mazurskiej
/ The Masurian Land Museum
W Owczarni, w zabytkowej, mazurskiej chacie odtworzono wystrój tradycyjnej, mazurskiej chałupy z typowym wyposażeniem
– meblami oraz sprzętem codziennego użytku. Są tu także
przedwojenne mapy oraz broń.
In Owczarna, there is a restored historic Masurian cottage. The
hut is arranged in a traditional way and visitors may find there
typical equipment, furniture and everyday tools. There are also
pre-war maps and weapons.
Kadzidłowo
W prywatnym Parku Dzikich Zwierząt staniemy oko w oko z tarpanami, danielami, wilkami skandynawskimi, łosiami, jeleniami
i wieloma innymi zwierzętami.
In the private Park of Wild Animals we will stand face to face
with tarpans, fallow deer, Scandinavian wolves, moose, deer
and many other animals.
warmińsko-mazurskie
www.pieknywschod.pl
Suwalszczyzna / The Suwałki Region
Pomiędzy wyniosłymi wzgórzami i łagodnymi pagórkami leżą jeziora o urozmaiconej linii brzegowej. Raj żeglarzy
i ptaków. Jeziora łączą się ze sobą siecią rzek i rzeczek. Uwielbiają je kajakarze i wędkarze. Skomplikowany system
wodny uzupełnia Kanał Augustowski, turystyczna droga wodna o wielkiej popularności. Nad wodami Suwalszczyzny wznoszą się wspaniałe zabytki kultury pogranicza: klasztory, bazyliki, synagogi, molenny. Ci zaś, którzy na
wodę wolą patrzeć z brzegu, mają do dyspozycji mnóstwo atrakcyjnych szlaków pieszych i konnych.
Between towering hills and gentle mounds there are lakes with varied shorelines. A paradise for sailors and
birds. Lakes connect with each other by a network of rivers and streams. Canoeists and anglers adore them. The
complex water system is supplemented by the Augustów Canal, a tourist waterway of great popularity. Over
the waters of the Suwałki Region splendid monuments of the cultural borderland rise: cloisters, basilica, synagogues, Old Believers’ churches. Those, however, who prefer to look at the water from the bank, have at their
disposal numerous attractive walking and horse trails.
Augustów
Przepięknie położone miasto na cyplu między trzema jeziorami
malowniczo przecina Kanał Augustowski. Poza atrakcjami wodnymi warto przejść się po stylowym rynku.
A town beautifully located on a foreland between three lakes,
picturesquely intersecting the Augustów Canal. Apart from water attractions, it is worth having a stroll on the stylish market.
Kanał Augustowski / The Augustów Canal
Niewątpliwie najbardziej malowniczy z polskich zabytków techniki. Wybudowany z konieczności, gdy Polska nie miała swobodnego dostępu do morza, do dziś zachwyca technicznymi rozwiązaniami. Jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji
turystycznych sezonu letniego. Po kanale można pływać kajakami i statkami wycieczkowymi, podziwiając krajobraz.
Undoubtedly the most picturesque of the Polish monuments to
technique. Built by necessity, when Poland did not have free access to the sea, until the present day it has delighted with its engineering solutions. It is one of the most popular tourist attractions
of the summer season. In the Canal you can paddle in canoes or
take an excursion ship, while admiring the landscape.
podlaskie
Suwalszczyzna
The Suwałki Region
www.pieknywschod.pl
Sejny
Klasztor dominikanów to jedyna renesansowa budowla w tym
regionie. Warta zobaczenia jest też bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny o bogatym barokowym wnętrzu i XIX-wieczna piękna Biała Synagoga. Niestety, nie zachowały się żadne elementy wyposażenia jej wnętrza. Najcenniejszym zabytkiem
jest jednak XV-wieczna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
The Dominican Monastery is the only Renaissance structure in
this region. It is also worth seeing the Basilica of the Visitation,
with its rich Baroque interior and beautiful 19th-Century White
Synagogue. Unfortunately, no elements of the equipment of its
interior have been preserved. The most precious monument is,
however, the 15th-Century figure of the Heavenly Mother with
the Infant Jesus.
Czarna Hańcza
Największa rzeka Suwalszczyzny jest też najbardziej popularnym polskim szlakiem kajakowym. Łagodnie meandrująca
wśród pięknych krajobrazów ściąga przez całe lato amatorów
kajakowania. Atrakcyjności dodają spływom okoliczne gospodynie dostarczające wprost na pomost na rzece specjały tutejszej
kuchni, w tym kartacze i jagodzianki.
The largest river of the Suwałki Region is also the most popular
Polish canoeing route, meandering gently among beautiful
landscapes, attracts lovers of canoeing during the summer. Rafting trips are made more appealing by local housewives delivering straight to the pier river delicacies of the local cuisine, including cepelinai and blueberry muffins.
podlaskie
Suwalszczyzna
The Suwałki Region
www.pieknywschod.pl
Wigry
Nad wsią góruje piękna bryła klasztoru pokamedulskiego.
Co prawda większość budowli jest rekonstrukcją, ale i tak mnisie
eremy i smukłe wieże robią niezwykłe wrażenie.
The beautiful body of the Post-Camaldolese Monastery towers
over the village. Although the major part of the structure has
been reconstructed, the monks’ hermitages and slender towers
make an amazing impression.
Puńsk
Skansen Litewskiego Centrum Kultury Ludowej to cztery obiekty
składające się na zrekonstruowaną zagrodę litewską z przełomu
XIX i XX wieku.
An open-air ethnographic park in the Lithuanian Centre of Folk
Culture consists of four facilities comprising a reconstructed Lithuanian farmstead from the turn of the 19th and 20th Centuries.
Stańczyki
200 metrów długości, 36 metrów wysokości i doskonałe proporcje. To Akwedukty Puszczy Rominckiej, czyli wspaniale zdobione wiadukty nieczynnej już linii kolejowej. Można je podziwiać, ale można też z nich skakać na linie. Chętnych nie brakuje.
Length 200 metres, height 36 m and terrific proportions. These
are the Aquaducts of the Romincka Forest, magnificently-ornamented flyovers of now-inactive railway line. You can admire
them, and you can also practise bungee-jumping. There are
many who want to!
Ełcka Kolejka Wąskotorowa
/ The Ełk Narrow-gauge Railway
Nieśpieszna podróż stylowymi wagonikami wiedzie przez
piękne tereny, uwzględniając liczne przerwy, a to na obejrzenie
skansenu pszczelarskiego, a to na piknik. Można też zwiedzić
muzeum kolejnictwa.
A slow journey in stylish cabins leading through beautiful lands
during which you can take time for numerous pauses, either for
a picnic or just to see the beekeeping heritage park. It is also
possible to visit the railway museum.
podlaskie
www.pieknywschod.pl
Suwalszczyzna
The Suwałki Region
Suwalski Park Krajobrazowy
/ Suwałki Landscape Park
Na stosunkowo niewielkim terenie możemy tu podziwiać
ogromną rozmaitość polodowcowych form geologicznych. Są
tu i wzgórza moreny czołowej, i rynny, i głazowiska.
Over a relatively small area, we can admire its great variety of
post-glacial geological forms. There are also hills of end moraines, gullies and boulders.
Pałac Paca / Pac Palace
Wspaniałe założenie pałacowe wzniesione w Dowspudzie
przez Michała Paca było jedynym czystym neogotykiem angielskim w Polsce. Dziś pozostały po pałacu mury fundamentowe,
arkadowy portyk, wieża narożna zwana Bocianią oraz piwnice.
A magnificent palace erected in Dowspuda by Michał Pac is the
only example of pure English Neogothic in Poland. Today, the
remnants of the palace are the foundation walls, the arcaded
portico, the corner tower known as „Stork’s” and the basements.
Wigierski Park Narodowy / Wigry National Park
Centralną częścią parku jest jezioro Wigry wraz z zespołem jezior
otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Ich różnorodne piękno i stosunkowo mniejsze zaludnienie niż jezior mazurskich wabi turystów preferujących obcowanie z pięknem natury w ciszy i spokoju.
The central part of the Park is Wigry Lake, together with a complex of surrounding lakes, remaining with it in strict hydrological
correlation. Their diverse beauty and relatively low population
compared to the region Masuria lakes allure tourists preferring
to experience the beauty of nature in silence and peace.
Góra Cisowa / Cisowa
Zwana także suwalską Fudżijamą. Ta góra o regularnym kształcie
jest wspaniałym punktem widokowym. Wiążą się z tym miejscem ludowe podania, a nazwa pochodzi od ogromnego cisu,
który podobno niegdyś zdobił czubek wzniesienia.
The Mountain also known as the Fujiyama of the Suwałki. This
mountain, with a regular shape, is a great beauty spot. Folk legends are linked with this place, and the name comes from
a huge yew which supposedly once adorned the top of the hill.
podlaskie
www.pieknywschod.pl
Roztocze / The Roztocze Region
Pod malowniczą, pofałdowaną szachownicą pól kryje się geologiczna krawędź, po której rwące rzeki spadają seriami malutkich wodospadów, wydając tajemnicze szepty. Lessowe wąwozy tworzą skomplikowane labirynty
wijąc się bez umiaru. Bajkowe postaci zamieniają się w posągi, koniki polskie brykają w dawnych wielkopańskich
zwierzyńcach, a miasteczka kuszą turystów zabytkami. Roztocze otwiera się na turystów znakomitą siecią szlaków
rowerowych i przyjaznymi gospodarstwami agroturystycznymi. A choć każda pora roku jest tu piękna, jesień nie
ma sobie równych.
Under picturesque and undulating fields there is a geological edge along which rapid rivers fall down into series of
tiny waterfalls emitting mysterious “whispers”. Loess ravines create an endless network of labyrinths. In the Roztocze Region some elements of nature may remind magical characters. You can find there Polish horses prancing in
the former lordly menageries as well as alluring towns with many monuments. There are also numerous agrotourism farms and wide network of cycling routes. During all seasons of year the landscape here is attractive however, autumn is the most picturesque time.
Szypoty
Rzeka Tanew, spływając po malutkich wodospadach, tworzy
słynne „szumy nad Tanwią”, zwane też tutaj szypotami.
W okolicy wsi Rebizanty na zaledwie 400 metrach spływa
ona po 24 stopniach.
The Tanew River, flowing on small waterfalls, creates the famous „noises on the Tanew River”, known locally as „szypoty”. In the area of Rebizanty village, for only 400 metres,
the River flows on 24 steps.
Bukowa Góra / Bukowa Mountain
To rezerwat leśny o powierzchni 132 hektarów. Ochronie podlegają tu drzewostany jodłowe i jodłowo-bukowe, podobne do
tych spotykanych w Górach Świętokrzyskich. Z samej Bukowej
Góry rozpościera się fantastyczna panorama Roztocza i malowniczy widok na wieś Sochy.
It is a forest reserve with a total area of 132 hectares. A canopy
covers fir and fir-beech stands, similar to those encountered in
theŚwiętokrzyskie Mountains. From Bukowa Mountain stretch
the fantastic panorama of the Roztocze Region and a picturesque view of Sochy village.
lubelskie
www.pieknywschod.pl
Roztocze
The Roztocze Region
Zwierzyniec
Tu mieści się dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego
i zaczynają najciekawsze trasy turystyczne. Tu też wznosił się
pałac Zamoyskich, z którego do dziś pozostały klasycystyczne,
murowane budynki zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz barokowy kościółek na wodzie. Zbudowany na jednej z wysp pałacowego stawu był wotum dziękczynnym za uzdrowienie ordynata Tomasza Zamoyskiego.
It is here where the administration of the Roztocze National
Park is located and where the most interesting tourist routes
start. It is also here where the Zamoyski Family Palace rose,
whose remnants today are the Classicistic, bricked buildings
of the administration of the Manor House of the Zamoyski Family and a small Baroque church on water, built on one of the
islands of the palace pond, a votive offering for the healing of
landowner Tomasz Zamoyski.
Florianka
Interesująca Izba Leśna oraz hodowla konika polskiego, który
jest symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego, to warte
odwiedzenia miejsca. Historia konika na tych terenach jest
bardzo długa. Jego przodek – tarpan – był hodowany w słynnym zwierzyńcu Zamoyskich.
A fascinating Forest Chamber and the breeding of Polish horses, the symbol of the Roztocze National Park, are attractive
places worth visiting. The history of the horse in these areas is
very long. Its ancestor – the tarpan – was bred in the famous
Zamoyski Family preserve.
lubelskie
Roztocze
The Roztocze Region
www.pieknywschod.pl
Czartowe Pole
Rezerwat przyrody utworzono, aby chronić przełom rzeki Sopot w malowniczej dolinie. Ponoć w tym wspaniałym miejscu
można usłyszeć, o czym szepczą czarownice. Choć inni twierdzą, że nie tyle czarownice usłyszeć, ile tańczące czarty zobaczyć tam można.
This nature reserve was created to protect a gorge of the Sopot River in a picturesque valley. It is said that in this wonderful place you can hear what witches are whispering. However,
other people claim that apart from hearing witches you can
also see dancing devils.
Górecko Kościelne
Miejsce bardzo urokliwe. Przepiękna aleja dębów, z których najstarsze mają po 500 lat, wiedzie do ciekawych kapliczek poświęconych świętemu Stanisławowi.
It is a very charming place. This beautiful avenue of oaks, the
oldest of which are 500 years old, leads to interesting shrines
devoted to Saint Stanislaw.
lubelskie
www.pieknywschod.pl
Roztocze
The Roztocze Region
Krasnobród
W XVII-wiecznym kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którego fundatorką była Marysieńka Sobieska, możemy zobaczyć słynący cudami obraz Maryi.
In the 17th-Century church of the Visitation, whose founder
was Marysieńka Sobieska, we can see a painting of the Virgin
Mary, famous for miracles.
Szczebrzeszyn
U stóp średniowiecznego grodziska stoi wyrzeźbiony z lipowego drewna chrząszcz / świerszcz i – oczywiście – gra na skrzypkach. To jeden z coraz liczniejszych w Polsce pomników postaci
bajkowych. Chrząszcz, jak wiadomo, brzmi w Szczebrzeszynie
(ku zgrozie wszystkich obcokrajowców), ale także w Pszczynie.
W przeciwieństwie do władz Szczebrzeszyna władze Pszczyny
jak na razie nic nie zrobiły w tej sprawie.
At the foot of this medieval stronghold there is an insect- a cricket
sculpted from linden wood which – of course – is playing a violin. It is
one of the monuments of fairytale characters, more and more numerous in Poland. The beetle, as it is known, buzzes in Szczebrzeszyn
(this common Polish tongue twister evokes horror in all foreigners),
but also in Pszczyna. Contrary to authorities of Szczebrzeszyn, for the
time being authorities of Pszczyna have done nothing in this case.
Rezerwat „Święty Roch” / The "Saint Roch"
Reserve
Utworzony na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego rezerwat leśny chroni żyzną buczynę karpacką. Nazwa miejsca pochodzi od patrona drewnianej kaplicy, która znajduje się
w sercu rezerwatu.
Created in the area of the Krasnobród Landscape Park, this
forest reserve protects the fertile Carpathian beech forest. The
name of the place originates from the patron of a wooden
chapel which is located in the heart of the reserve.
lubelskie
www.pieknywschod.pl
Góry Świętokrzyskie / The Świętokrzyskie
Mountains
Oto jedne z najstarszych polskich gór. Nie są zbyt wysokie (najwyższy szczyt, Łysica ma 612 metrów), ale niezwykle ciekawe – są unikatem geologicznym w skali europejskiej. Tylko tutaj zobaczymy charakterystyczne rumowiska skalne – gołoborza – i stoki porośnięte puszczą jodłową. Tą samą, o której z miłością pisał Stefan Żeromski:
„Puszcza jest niczyja – nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta!”. Ludzie mieszkali tu od tak dawna, że po
prastarych bóstwach zostały tylko nierówności ziemi, zbyt regularne, aby były tworem natury. Tylko tutaj możemy
podnieść z ziemi kawałek kwarcytu, który jest fragmentem skamieniałego dna morza sprzed 500 milionów lat.
They are one of the oldest Polish mountains. Świętokrzyskie Mountains are not very high (the highest peak,
Łysica, is 612 metres),but extremely interesting – they are a geological curiosity on the European scale. This is
the only place where you can see characteristic rock rubbles – boulders – and slopes overgrown with fir forest.
It is the same place of which Stefan Żeromski wrote with love: „The forest is nobody’s – neither mine, nor yours,
nor ours, but God’s, it is the holy forest!” People have lived here for such a long time that the only remnants of
primeval gods are soil unevenesses, too regular to have been created by nature. Only here we can draw from the
ground a piece of quartzite, being a fragment of the fossilised the sea bed from before 500 million years ago.
Święty Krzyż / The Holy Cross
Opactwo Benedyktyńskie szczyci się relikwiarzem z drzazgami
z Krzyża Świętego. Zbudowano je na szczycie wzgórza, na
miejscu dawnego kultu pogańskiego. To tu odnaleziono jeden
z ważniejszych zabytków języka polskiego – „Kazania świętokrzyskie” – tekst pochodzący z połowy XIV wieku. Święta relikwia dała nazwę nie tylko klasztorowi, lecz także całemu pasmu
górskiemu.
This Benedictine Abbey is famous for its relics, with splinters
from the Holy Cross. It was built on the top of the hill, in the place of old pagan cult. One of the most important monuments of
the Polish language – „Holy Cross Sermons” – text which comes
from the mid 14th Century was found here. The holy relic (The
Holy Cross- Święty Krzyż) gave its name not only to the monastery, but also the whole mountain range.
świętokrzyskie
www.pieknywschod.pl
Góry Świętokrzyskie
The Świętokrzyskie Mountains
Puszcza Jodłowa / The Fir Forest
Jest doprawdy unikatem. Tego typu las, gdzie głównym gatunkiem jest jodła pospolita, a w mniejszej ilości występują
buk i dąb, można zobaczyć tylko w Polsce (poza Górami Świętokrzyskimi spotkamy go jeszcze na Roztoczu). Ten wyżynny
jodłowy bór mieszany, jako zbiorowisko o charakterze endemicznym, został nazwany Abietetum polonicum.
It is indeed a unique forest; this type of forest, where the main
species is fir, whereas breech and oak are present in smaller quantities, can be seen only in Poland (beyond the Świętokrzyskie
Mountains, it can be encountered in the Roztocze Region). This
upland fir mixed wildwood, as a community of endemic character, has been called Abietetum polonicum.
Gołoborza / Gołoborza (boulder fields)
Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych. Oznacza to, że owe
rumowiska skalne to najstarsze ze skał, jakie możemy znaleźć na
powierzchni ziemi na terenie Polski. Poza walorami estetycznymi
mają ogromne znaczenia dla naukowców.
The Świętokrzyskie boulder fields were formed as a result of the
weathering of Late Cambrian quartzite sandstones. It means
that these rock rubbles are the oldest rocks we can find on the
ground surface in Poland. Beyond their aesthetic values, they
are also of huge importance for scientists.
świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie
The Świętokrzyskie Mountains
www.pieknywschod.pl
Święta Katarzyna
Miejscowość rozciąga się u podnóża Łysicy. Warto odwiedzić
zespół klasztorny sióstr bernardynek.
The town spreads out at the foot of Łysica Mountain. The monastic complex of Bernardine nuns. is well worth visiting.
Wał kultowy / Cult embankment
Szczyt Łysej Góry otacza kamienny wał ułożony z głazów piaskowca kwarcytowego. Jego długość wynosi około półtora
kilometra, a wysokość przekracza dwa metry. Podobne budowle występują też na innych szczytach znanych z pogańskich obrzędów. Ale oczywiście każde dziecko w Polsce wie,
że to właśnie na Łysej Górze spotykają się czarownice, aby
oddawać się tańcom i tajemnym obrzędom. Kamienny wał
zdaje się mieć z tym coś wspólnego!
The peak of the Łysa Góra is surrounded by a stone embankment laid with boulders of quartzite sandstone. Its length is
approximately one and a half kilometres, and its height exceeds two metres. Similar structures are also on other peaks
known for pagan ceremonies. But, of course, every child in Poland knows that the Łysa Góra is a meeting place for witches
who dance and perform secret ceremonies. It seems that the
stone embankment has something to do with that!
świętokrzyskie
www.pieknywschod.pl
Góry Świętokrzyskie
The Świętokrzyskie Mountains
Góra Sieradowska / Sieradowska Mountain
Punkt widokowy niedaleko miejscowości Wzdół Rządowy. Rozciąga się stąd wspaniały widok na pasma Klonowskie, Łysogórskie, Jeleniowskie i Pokrzywiańskie. Jest to jedna z piękniejszych
panoram Gór Świętokrzyskich. Nazwa wzniesienia nawiązuje
do Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego
się znajduje.
The vantage point near Wzdół Rządowy, where you can enjoy a
magnificient view of the Klonowskie, Łysogóry, Jeleniowskie and
Pokrzywiańskie mountain ranges, is one of the most beautiful
panoramas of the Świętokrzyskie Mountains. The name of the
hill refers to the Sieradowice Landscape Park, where it is located.
Bodzentyn
U zbiegu ulic św. Ducha i 3-go Maja w Bodzentynie stoi zabytkowa zagroda Czernikiewiczów. Ma dokładnie 202 lata. Zbudowano ją z drewna jodłowego, ma podmurówkę z kamienia polnego, a czteropołaciowy dach został poszyty gontem.
To dumny przykład specyficznej architektury miasteczek rolniczych. Takich jak Bodzentyn.
At the junction of Św. Ducha and 3-go Maja Street in Bodzentyn
there is a small historical Czernikiewicz Family Farmstead. It is
exactly 202 years old. It was built from fir wood, has a base of
boulder, and its four-section roof has been rooved with shingle.
It is an excellent example of the special architecture of agricultural towns such as Bodzentyn.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
/ The Natural-Forest Museum
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego to niezwykły spektakl światła, dźwięku i odgłosów przyrody prezentowany w oparciu o multimedialne urządzenia,
dioramy, zdjęcia i modele. Tu poznamy bogactwo tutejszej
przyrody i geologiczne dzieje Gór Świętokrzyskich.
The Natural-Forest Museum of the Świętokrzyskie National
Park is a remarkable light show, sound and noises of nature,
presented using multimedia devices, dioramas, images and
models. It is where we will become familiar with the richness
of the local nature and the geological events of the Świętokrzyskie Mountains.
świętokrzyskie
www.pieknywschod.pl
Podkarpacie / The Podkarpacie Region
U stóp Beskidu Niskiego i Bieszczadów rozciąga się kraina pagórków poprzecinanych rzecznymi dolinami. Od wieków żyli tu ludzie różnych kultur i religii. Z tego tygla ludzkich losów wyłaniają się miasteczka pełne zabytków o randze europejskiej. Oto kraina, gdzie można spotkać najstarszą polską cerkiew i jedną z najstarszych na świecie kopalni
ropy naftowej, można zasłuchać się w dźwięku organów i zapatrzyć w płonące na ikonach oczy bizantyjskich świętych. Można zwiedzić twierdzę i pałac, jeździć zabytkową wąskotorówką lub szukać na pieszych szlakach śladów
dawnych mieszkańców tych ziem. Podkarpacie, w swojej różnorodności, potrafi trafić do każdego serca.
At the foot of the Low Beskid and the Bieszczady Mountains stretches a land of hills interspersed with river valleys.
People of various cultures and religions have been living here together for centuries. There are towns full of monuments with European importance emerge. Here is a land where we may encounter the oldest Polish Orthodox church
and one of the oldest worldwide oil wells, we can listen to the sound of the organ and get infatuated with the eyes of
Byzantine saints presented on icons. It is also possible to visit fortress and palace, take a ride on a historic narrow-gauge train or find pedestrian tracks for signs of the former inhabitants of these lands. The Podkarpacie Region, in its
diversity, knows how to find its way to each heart.
Łańcut
W jednej z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce mieści się słynne muzeum wnętrz ze znakomitą kolekcją mebli i dzieł sztuki. Chlubą Łańcuta jest unikatowa w skali europejskiej kolekcja powozów. Dodatkową atrakcją jest to, że Łańcut
nawiedzają aż trzy duchy: jeździec na koniu – duch Diabła Łańcuckiego
(niechlubnej pamięci Stanisława Stadnickiego) oraz dwa duchy kobiece
cierpiące z powodu nieszczęśliwej miłości (Izabelli i Julii Lubomirskich).
One of the most beautiful and best-preserved magnate mansions
in Poland hosts a famous museum of interiors with an excellent
collection of furniture and works of art. The pride of Łańcut is
a collection of carriages, unique on the European scale. Another
interesting issue is that Łańcut is haunted by three ghosts - a rider
on a horse – the spirit of the Łancut Devil (Stanisław Stadnicki of
inglorious memory) and two women ghosts suffering from
unhappy love (Izabella Lubomirska and Julia Lubomirska).
Lesko
Jest tu manierystyczna synagoga obronna uważana za jeden z najcenniejszych zabytków judaistycznych w Polsce. Na ścianie frontowej umieszczono hebrajski napis:„To miejsce przejmuje grozą, bo to
dom Boga”. Nieopodal, na wzgórzu, rozciąga się ogromny, prastary
kirkut – jeden z najcenniejszych w Polsce cmentarzy żydowskich.
Wiele z nagrobnych macew jest wprost bezcennych – XVI-wiecznych, przepięknie rzeźbionych. Najstarsza pochodzi z 1548 roku.
There is a Manneristic defensive synagogue, considered one of the
most valuable Judaic monuments in Poland. On the front wall a Hebrew text is placed: ”How awesome is this place! This is none other
than the house of God; this is the gate of heaven.” Nearby, on the hill
a huge, ancient Jewish cemetery spreads – one of the most valuable
in Poland. Many sepulchral stelas – 16th-Century, beautifully sculptured - are simply priceless. The oldest one was erected 1548.
podkarpackie
www.pieknywschod.pl
Podkarpacie
The Podkarpacie Region
Kalwaria Pacławska
Na szczycie wzgórza znajdują się klasztor i kościół słynący z cudownego
obrazu Matki Bożej Słuchającej. Obraz pochodzi z Kamieńca Podolskiego.
Po splądrowaniu tamtejszej świątyni przez Turków cudownym sposobem
trafił do kościoła w Kalwarii Pacławskiej. Przed obrazem modlili się między
innymi hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki, książę Jarema Wiśniowiecki oraz królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. Na wzgórzach wokół
klasztoru znajduje się 35 murowanych i drewnianych kaplic kalwaryjskich.
On the peak of the hill there are a monastery and a church famous
for the miraculous painting of the Listening Mother of God. The painting comes from Kamieniec Podolski. After the local temple had
been plundered by the Turks, the painting, in a miraculous way,
was transported to the church in Kalwaria Pacławska Many famous people used to pay tribute to the painting including Hetmans
Stanisław Żółkiewski and Stefan Czarniecki, Prince Jarema Wiśniowiecki and Kings Jan Kazimierz and Jan III Sobieski. On hills around
the monastery there are 35 brick and wooden Calvary chapels.
Krasiczyn
Jeden z najpiękniejszych zamków renesansowych w Polsce
został wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku. Wspaniale
odrestaurowany, częściowo otwarty dla zwiedzających. Na
uwagę zasługują zwłaszcza zdobienia ścian unikatową techniką sgrafitto. Wokół pałacu wspaniały park.
One of the most beautiful Renaissance castles in Poland was
built at the turn of 16th and 17th Centuries. Magnificently renovated, partially open to visitors. Particular attention should
be paid to the decoration of walls with unique sgrafitto technique. The palace is surrounded by a magnificent park.
Przemyśl
Pod koniec XIX wieku Austriacy wznieśli w Przemyślu potężną
twierdzę, trzecią pod względem wielkości w Europie, której pozostałości można oglądać do dziś. Poza Antwerpią i Verdun nie
ma w Europie zabytku podobnej klasy.
In late 19th Century, a huge fortress, the third in Europe in terms
of size, was the erected in Przemyśl by the Austrians. Its remnants can be seen nowadays. Besides Antwerp and Verdun, in
Europe there is no monument of similar class.
podkarpackie
Podkarpacie
The Podkarpacie Region
www.pieknywschod.pl
Dynów
Malowniczą trasę Przeworsk – Dynów przemierza w sezonie nie
mniej malowniczy pociąg – kolejka wąskotorowa „Pogórzanin”.
To niewątpliwa atrakcja turystyczna Pogórza Dynowskiego.
The picturesque route Przeworsk – Dynów sgrafitto is covered in the season by not less picturesque train – the narrow-gauge train „Pogórzanin”. It is an undoubted tourist attraction of the Dynów Upland.
Magurski Park Narodowy / Magura National Park
W Ośrodku Edukacyjnym Muzeum MPN w Krempnej v obejrzeć
spektakl przyrodniczy obrazujący historię kształtowania się
obecnego stanu przyrody tego terenu. Na turystów czekają też
liczne szlaki prowadzące przez ten leśny park narodowy.
In the Centre of Education of the Museum of Magura National Park
in Krempna, visitors can see a special performance, which show the
history of forming the present nature of this land. Tourists will enjoy
also numerous routes running through this woodland national
park.
Zamek w Sanoku / The Castle in Sanok
Dziś mieści się w nim niezwykle interesujące Muzeum Historyczne, które obok innych kolekcji dysponuje największą i najcenniejszą w Polsce kolekcją sześciuset ikon.
Today, it hosts an extremely interesting Museum of History, The
museum, has the greatest and the most valuable collection of
icons in Poland (over 600 items).
Park Etnograficzny w Sanoku
/ The Ethnographic Park in Sanok
Malowniczo położony na brzegu Sanu, należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Pod względem
liczby obiektów jest zaś największym skansenem w Polsce. Zgromadzono tu zabytki architektury drewnianej Podkarpacia.
The park is located in a picturesque are on the bank of the San river.
It is a complex of the most beautiful open-air ethnographic museums in Europe. In terms of the number of objects, it is the biggest
open-air ethnographic park in Poland. Numerous wooden architectural monuments of the Podkarpacie Region are collected here.
podkarpackie
www.pieknywschod.pl
Podkarpacie
The Podkarpacie Region
Leżajsk
Ogromne XVII-wieczne organy w bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny są najsłynniejszym takim instrumentem
w Polsce. Dźwięk organów w połączeniu z akustyką kościoła
daje niezwykły efekt.
The enormous 17th-Century organ in the Virgin Mary Annunciation’s Basilica is the most famous instrument of its kind in
Poland. The sound of the organ, combined with the acoustics of
the church, gives a remarkable effect.
Posada Rybotycka
Najstarsza cerkiew w Polsce. Zachowały się tu bezcenne
elementy wnętrza, w tym unikatowy ikonostas i polichromie
z XVI wieku. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętego
Onufrego jest też jedną z dwóch cerkwi obronnych w Polsce.
The oldest Orthodox church in Poland. In this Orthodox church
priceless elements of the interior have been preserved, including unique iconostasis and polychromies from 16th Century.
St. Onufry’s Greek-Catholic Church is also one of two defensive
Orthodox churches in Poland.
Bóbrka
Tutejsza kopalnia jest jedną z najstarszych kopalni ropy naftowej
na świecie. Obecnie, w czynnej nadal kopalni, otwarto także muzeum. Można tu obejrzeć urządzenia i maszyny służące do wydobywania ropy naftowej.
The local mine is one of the oldest oil wells in the world. Currently,
in the still-active well, a museum has also been opened. Tourists
are able to see here devices and machines used for the extraction
of oil.
Iwonicz-Zdrój
Malowniczo położony kurort o ponad czterystuletniej tradycji
wciąż cieszy się zainteresowaniem kuracjuszy. Słynne są tutejsze wody oraz trasy spacerowe po okolicznych lasach.
A picturesquely-located resort with over four hundred years of
tradition still enjoys the interest of health resort visitors. The
place is famous for its local waters and many walking routes in
the neighbouring forests.
podkarpackie
Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna.
The beneficiary of the project is the Polish Tourist Organisation.
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubelskie
świętokrzyskie
podkarpackie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
The project is co-funded from the European Regional Development Fund
under the Operational Programme Development of Eastern Poland for the years 2007-2013

Podobne dokumenty