PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Remontu nawierzchni

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Remontu nawierzchni
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Remontu nawierzchni parkingu przy basenie odkrytym Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji działka nr 3442/3 w miejscowości Łańcut
Inwestor:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Armii Krajowej 57
37-100 Łańcut
OPRACOWAŁ: tech. drog. Krzysztof Droński
KWIECIEŃ 2013
OPRACOWANIE ZAWIERA
1. Opis techniczny
2. Plan orientacyjny
3. Przekroje normalne
4. Plan sytuacyjny
5. Przedmiar robót
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
remontu nawierzchni parkingu na działce nr 3442/3
w miejscowości Łańcut
1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem.
Kopia mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500
Niezbędne pomiary w terenie
2. Lokalizacja przedmiotowej drogi
Parking -działka nr 3442/3 położona jest w miejscowości Łańcut. Jest to
parking przy odkrytym basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
3. Opis stanu istniejącego
Parking posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego- tłucznia .
4. Opis stanu projektowanego
Remont będzie polegać na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni ,
zagęszczeniu jej przed ułożeniem masy , następnie wykonaniu warstwy wiążącej
z masy bitumicznej grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 4 cm.
Natomiast w miejscach gdzie nie ma nawierzchni z kruszywa, występuje grunt
wykonanie koryta, w-wy odsączającej z piasku grubości 10 cm, podbudowy
zasadniczej grubości 20 cm oraz w-wy wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej gr.
4,0 cm
Nawierzchnia remontu
4 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2, AC 11 S
4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W
istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego- tłucznia do wyrównania i
zagęszczenia
Nawierzchnia w miejscach gruntu
4 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2, AC 11 S
4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W
20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie
10 cm, w-wa odsączająca z piasku
5. Odwodnienie
Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo.
6. Zalecenia wykonawcze
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
normami.
…………………………………..

Podobne dokumenty