Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym

Transkrypt

Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2010R. NR 113 POZ. 759 Z POŹN.
ZM.)
NA
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA
SŁUCHACZY PROJEKTU PT.: „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM – STUDIA
PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI”
Zatwierdzam
prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier
Prorektor ds. rozwoju uczelni
PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska, marzec 2011 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 1 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
1.1. Zamawiający:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
1.2. Adres:
ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska
1.3. REGON:
030310705
1.4. NIP:
537 - 21 - 31 - 853
1.5. Telefony:
1.5.1. Rektorat
83 344 99 00
1.5.2. Alina Szałacka
518 953 809
1.6. Fax.
83 344 99 50
1.7. Adres e-mail:
1.7.1. Rektorat
[email protected]
1.7.2. Alina Szałacka
[email protected]
1.8. Strona www:
www.pswbp.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia;
2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 193 000 euro.
2.2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej
zwaną ustawą oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2.3. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
2.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia
wskazanych
w art. 29 ust 4 ustawy.
2.7. Zaleca się, aby wszystkie pisma związanie z niniejszym postępowaniem, w tym
ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP–232–
129/PN/2011.
2.8. Przedmiot niniejszego postępowania zamawiany jest na potrzeby projektu pt.:
„Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia podyplomowe dla
nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zgodnie
z umową nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 2 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia;
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych dla słuchaczy
projektu pt.: „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia
podyplomowe dla nauczycieli”, szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanej SIWZ.
3.2. Kod CPV:
3.2.1. Główny przedmiot: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
3.2.2. Dodatkowe przedmioty:
37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
30192000-1 Wyroby biurowe
18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
39531000-3 Dywany
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca
dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych:
3.3.1.
Zadanie nr1 - Dostawa materiałów dydaktycznych – materiały
plastyczne
3.3.2.
Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
warsztatów teatralnych i zajęć kulturowych oraz pedagogiki zabawy
3.3.3.
Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
3.3.4.
Zadanie nr 4 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
wychowania przedszkolnego – nauka i zabawa
3.3.5.
Zadanie nr 5 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
multimediów
3.3.6.
Zadanie nr 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu
warsztatów konstrukcyjnych i zajęć technicznych
3.3.7.
Zadanie nr 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu
systemów operacyjnych, sieci komputerowych i oprogramowania
użytkowego.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej
odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 3 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
3.5. Zapłata za zrealizowane zamówienie w każdym zadaniu dokonana będzie
jednorazowo na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru
zrealizowanego bez usterek, niedoróbek i wad przedmiotu zamówienia, płatnej
przelewem bankowym w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu,
ale nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia uzyskania środków przez
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, z tytułu zapłaty za realizację projektu,
o którym mowa w pkt. 2.8. SIWZ.
3.6. Cały zakres zrealizowanego przedmiotu zamówienia musi być objęty jednolitą co
najmniej 3 miesięczną gwarancją, za wyjątkiem podanych w opisie przedmiotu
zamówienia zwiększonych okresów gwarancji przy niektórych pozycjach. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania co najmniej podanego
w załącznik nr 5 okresu gwarancji.
3.7. Warunki gwarancji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
4. Termin wykonania zamówienia;
4.1. Zamówienie w każdym zadaniu należy zrealizować w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, że:
5.1.1. Spełniają warunki dotyczące:
5.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym
zakresie.
5.1.1.2.
Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie
ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.1.3.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.1.4.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie
ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 4 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
5.3. Spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane zgodnie
z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, czego konsekwencją będzie odrzucenie
jego oferty.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w pkt. 5.1.1. Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału postępowaniu stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ.
6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, w takiej
sytuacji jest zobowiązany złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. (Ww. zobowiązanie może zastąpić np. umowa przedwstępna,
porozumienie, umowa o współdziałaniu lub inny dokument, z którego będzie
wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy
własnego potencjału).
6.3. W celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna).
6.4.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów i winno być dołączone do oferty
(dokument ten może zastąpić np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli
zawiera ww. informacje),
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 5 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
6.4.2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego
pełnomocnika.
6.4.3. Przepisy i wymagania w pkt. 5.1.2. stosuje się odpowiednio do każdego
Wykonawcy. Wymagane jest złożenie lub podpisanie oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przez
każdego
z partnerów / wspólników w imieniu swojej firmy / prowadzonej działalności
gospodarczej.
7. Oprócz dokumentów wskazanych w pkt. 6 do oferty należy załączyć:
7.1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
7.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę. W celu ustalenia
zasad reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę, Zamawiający zaleca, dołączenie
do oferty oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego
odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej.
7.3. W zakresie potwierdzenia, że oferowane materiały dydaktyczne odpowiadają
określonym w SIWZ wymaganiom należy przedłożyć opis oferowanego asortymentu
przedmiotu zamówienia pozwalający na ocenę zgodności oferowanych elementów
oraz ich parametrów z wymaganiami (np.: podanie producenta modelu produktu,
opisy techniczne i funkcjonalne produktów itp.).
8. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożenie
dokumentów i oświadczeń zawierających błędy lub wadliwych pełnomocnictw
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty,
z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami;
9.1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
9.1.1. W zakresie związanym z przedmiotem zamówienia: Dorota Marczuk, tel.
kom. 793 451 343, tel. 83 344 99 00 w. 257, fax. 83 344 99 50, pok. 250R,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 6 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała Podlaska, e-mail: [email protected].
9.1.2. W zakresie proceduralnym: Alina Szałacka tel. 518 953 809 fax. 83 344 99
50, e-mail: [email protected].
Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem wedle uznania Strony może
być przekazywana pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem
postanowień pkt 9.7.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na
żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Zamawiający uzna za ważne wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocą faksu pod nr 83 344 99 50 lub poczty
elektronicznej na adres: [email protected].
Zamawiający wymaga złożenia oferty oraz uzupełnianych, po otwarciu ofert
dokumentów lub oświadczeń składających się na ofertę – z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie
z zapisami art. 38 ustawy.
10. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
10.1. www.pswbp.pl, bip.pswbp.pl, [email protected]
11. Wymagania dotyczące wadium;
11.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą;
12.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 7 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego
terminu składania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert;
13.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na
SIWZ.
13.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym zadaniu, w której musi być
zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
13.3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz wymogami SIWZ.
13.4. Oferta powinna zostać przygotowana na lub w formie formularzy, które stanowią
załączniki do SIWZ.
13.5. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według
warunków i postanowień zawartych w SIWZ.
13.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.7. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
13.8. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, notarialnie
potwierdzonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kopia
pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
ustanowionego pełnomocnika.
13.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest
wersją obowiązującą).
13.10. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym, zamkniętym (zaklejonym),
nienaruszonym opakowaniu, oznaczonym napisem:
„Oferta – Dostawa materiałów dydaktycznych
SZP – 232 –129/PN/2011.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 8 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
30
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
Nie otwierać do dnia 29.03.2011 r. godz. 10 ”
oraz nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia, nie dotarcia oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert
ponosi Wykonawca. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z zapisami pkt
13.10., które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie
dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi
Wykonawca.
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem
„Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę
wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta
z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
14.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2011 r. do godz. 1000 w Kancelarii Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy
ul. Sidorskiej 95/97, 21 –500 Biała Podlaska.
14.2. Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (za wyjątkiem przypadku, gdy
na kopercie brak jest danych Wykonawcy i otworzenie jej jest niezbędne tylko do
odesłania oferty).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 9 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 w pokoju nr 250 R w dniu 29.03.2011 r.
o godz. 1030.
14.4. Otwarcie ofert jest jawne.
14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14.7. Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, informacje ogłoszone podczas
otwarcia ofert zostaną im przekazane na ich wniosek.
15. Opis sposobu obliczenia ceny;
15.1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty na poszczególne zadanie w formie
indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w SIWZ
oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
15.2. Obliczona przez Wykonawcę cena brutto oferty w poszczególnym zadaniu powinna
zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, zysk Wykonawcy, wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty
oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca winien w cenę wliczyć wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15.3. Wykonawca w formularzu oferty poda łączną wartość brutto za zrealizowanie
przedmiotu umowy w poszczególnych zadaniach, obejmujące wszystkie pozycje
przedmiotu zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.
15.4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty w walutach obcych. Cena oferty
musi być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i
groszach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb), niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
15.5. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji
umowy.
15.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 10 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
15.7. Za omyłkę rachunkową Zamawiający uzna tylko taką, która wynika wprost ze
sposobu matematycznego obliczenia i kolejności obliczeń wskazanych przez
Zamawiającego.
15.8. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową uznaje się
cenę podaną słownie.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
16.1. Do oceny oferty w poszczególnym zadaniu będzie brana oferowana cena brutto za
cały zakres przedmiotu zamówienia.
16.2. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia
działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od
towarów i usług, Zamawiający, wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do
podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami
podatkowymi.
16.3. Zamówienie w poszczególnym zadaniu zostanie udzielone Wykonawcy nie
podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i
otrzyma największą ilość punków zgodnie z przyjętym kryterium: cena brutto
oferty – 100 pkt.
16.4. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt.
gdzie:
Xc
wartość punktowa ceny
Cmin
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cof
cena brutto oferty ocenianej
16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca
koniecznością unieważnienia postępowania.
16.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
16.7. O Wykonawcach wykluczonych z postępowania, Wykonawcach których oferty
zostały odrzucone oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców którzy złożyli oferty podając uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia i odrzucenia, nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 11 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
z uzasadnieniem jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.
16.8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy pokoju
nr 367 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
17.1. Umowa w poszczególnym zadaniu zostanie zawarta niezwłocznie w terminie
związania ofertą jednak nie krótszym niż:
17.1.1. 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą
elektroniczną,
17.1.2. 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
17.2. W przypadku złożenia tylko jednej oferty, nie odrzucenia żadnej oferty lub nie
wykluczenia żadnego Wykonawcy, Zamawiający zawrze umowę z pominięciem
terminów wskazanych w pkt 17.1.
17.3. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których
oferta w danym zadaniu została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani będą
przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, złożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującą
ich współpracę, która powinna zawierać, co najmniej:
17.3.1. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa będzie zawarta (celem
tym nie może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia),
17.3.2. oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia),
17.3.3. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
17.3.4. zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz
dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu
wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie
publiczne,
17.3.5. oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie
umowy,
17.3.6. być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia
- zaś w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą do
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 12 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
wglądu Zamawiającemu oryginał umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
17.4. Natomiast w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą
do wglądu Zamawiającemu oryginał umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców
17.5. Wykonawca, którego oferta w danym zadaniu została wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć
Zamawiającemu:
17.5.1. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego
odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – o ile
dokument ten nie został złożony wraz z ofertą,
17.5.2. w formie załącznika do umowy zakres przedmiotu zamówienia, jego
wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres
umowy - jeżeli Wykonawca w ofercie przewidział, że zamówienie będzie
realizowane przy udziale podwykonawców.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
18.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał od Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
19.1. Projekt umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z następujących powodów:
19.2.1. Wprowadzenia zmian w umowie nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00
z dnia 30.12.2010 r. w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą
oraz zaistnienia zmian wynikających z samej realizacji umowy nr
460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 (np. opóźnienia w realizacji projektu
niezależne od stron umowy itp.) mające wpływ na przedmiot i warunki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 13 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
umowy zawartej z Wykonawcą, których wcześniej nie dało się przewidzieć.
Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu
przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji
zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji
umowy nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
19.2.2. W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez
Wykonawcę asortymentu przedmiotu zamówienia, jeśli Wykonawca
pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji
do chwili złożenia oferty. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej
staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania
lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu
i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach
technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SIWZ oraz
przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej
i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej
przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie. Zmiana
postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu
umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie
ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr
460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
19.2.3. Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (takich jak
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pożar itp.)
Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu
przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji
zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji
umowy nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
19.2.4. Wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn
od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do
prawidłowej realizacji umowy nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia
30.12.2010 r.
19.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 14 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
19.4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych:
19.4.1. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze
strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy,
19.4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia;
20.1. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania
toczącego się wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.
20.2. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi określonemu w ustawie, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
20.3. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
21. Wykaz załączników
21.1.
Załącznik nr 1
21.2.
Załącznik nr 2
21.3.
Załącznik nr 3
21.4.
Załącznik nr 4
21.5.
Załącznik nr 5
formularz oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
projekt umowy
opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich
zadań
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 15 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………
……………………………………………………….………
Adres siedziby
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Adres do korespondencji
………………………………………………………………
tel. - …………………………………………………………
fax. - ………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………
NIP -
………………………………………………………
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów dydaktycznych dla słuchaczy projektu pt.:
„Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia podyplomowe dla
nauczycieli” składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.1. W zakresie zadania nr 1 – Dostawa materiałów dydaktycznych – materiały
plastyczne:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 16 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
za kwotę brutto: ………………………………………………………….… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
1.2. W zakresie zadania nr 2 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z
zakresu warsztatów teatralnych i zajęć kulturowych oraz pedagogiki zabawy:
za kwotę brutto: ………………………….……………………………….… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
1.3.
W zakresie zadania nr 3 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia
z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego:
za kwotę brutto: ………………………………………………………….… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
1.4.
W zakresie zadania nr 4 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia
z zakresu wychowania przedszkolnego – nauka i zabawa:
za kwotę brutto: ……………………………………………………….…… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
1.5.
W zakresie zadania nr 5 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia
z zakresu multimediów:
za kwotę brutto: ……………………………………………………….…… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
1.6.
W zakresie zadania nr 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z
zakresu warsztatów konstrukcyjnych i zajęć technicznych:
za kwotę brutto: ……………………………………………………….…… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 17 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
1.7.
W zakresie zadania nr 7 – Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z
zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych i oprogramowania
użytkowego:
za kwotę brutto: …………………………………………………………… zł.
słownie: …………………….……………………..………………...……… zł.
2. Oświadczam(my), że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
3. Na oferowany przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja na okres 3 miesięcy,
za wyjątkiem zwiększonych okresów gwarancji podanych w opisie oferowanego
asortymentu przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam(y), że zagwarantuję(emy) wykonanie całości zamówienia przy założeniu, że
zapłata dokonana będzie jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej po podpisaniu
protokołu odbioru zrealizowanego bez usterek, niedoróbek lub wad przedmiotu
zamówienia, płatnej przelewem bankowym w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu rachunku, ale nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia uzyskania
środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej.
5. Akceptuję(emy) wskazany w SIWZ termin związania ofertą, tj. 30 dni.
6. Akceptuję(emy) projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego;
7. Oświadczam(y), iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
8. Oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień otwarcia ofert.
9. Oświadczam(y), iż realizację przedmiotu nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom /
oświadczam, iż realizację części przedmiotu zamówienia tj.: ……………………………
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 18 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
…………………………………………………………………………………………….…
…. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ………………………………………
4. ………………………………………
2. ………………………………………
5. ………………………………………
3. ………………………………………
6. ………………………………………
Oferta wraz z załącznikami składa się z ………… kolejno ponumerowanych stron/kartek*.
……………………………………
………………………………………………………
miejscowość data
* niepotrzebne skreślić
podpis osoby upoważnionej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 19 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Załącznik nr 2
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam(y),
iż
spełniam(y)
warunki
udziału
w
postępowaniu
nr SZP-232-129/PN/2011 wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
……………………………………
………………………………………………………
miejscowość data
podpis osoby upoważnionej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 20 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Załącznik nr 3
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postępowaniu
nr SZP-232-129/PN/2011 na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
……………………………………
………………………………………………………
miejscowość data
podpis osoby upoważnionej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 21 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Załącznik nr 4
UMOWA NR ……/SZP/2011
zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
w dniu ………………. roku pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, zwaną w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
przy kontrasygnacie:
……………………………………………………………………
a
……………………………………wpisanym do ………………………… pod numerem
………………………… NIP ……………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………….
o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Na warunkach objętych niniejszą umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamówienie polegające na dostawie materiałów / pomocy dydaktycznych na
zajęcia z zakresu ………………………, przeznaczonych dla słuchaczy projektu pt.:
„Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia podyplomowe dla
nauczycieli”, szczegółowo opisanych co do rodzaju i ilości w Opisie przedmiotu
zamówienia (SIWZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z
ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy (przedmiot
umowy).
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz
potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą
starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na
należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 22 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
3. W przypadku posłużenia się podwykonawcą dla realizacji całości bądź choćby części
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca za działania bądź
zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.
4. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy zamawiany jest na potrzeby
projektu pt.: „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia
podyplomowe dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty, zgodnie z umową nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
5. Wykonawca oświadcza, iż dokumenty związane z niniejszą umową będą archiwizowane
do 31.12.2020 r. oraz, iż zapewni prawo wglądu Instytucji Pośredniczącej, o której mowa
w ust 4 umowy, do wglądu wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
związane z realizacją przedmiotowej umowy.
Termin wykonania umowy
§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia
…………..r.
1.
2.
3.
4.
Warunki realizacji
§3
Miejscem wykonania i dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej do godziny 14-tej
ostatniego dnia terminu wykonania, określonego w § 2.
Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy dostarczonego po godzinie 14-tej
i przesunąć odbiór na kolejny dzień pracy, niezależnie od innych uprawnień
Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową.
Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy
przechodzi
z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru
bez uwag.
§4
1. Zamawiający przystąpi do protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia po
stwierdzeniu gotowości do odbioru.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie istotne
okoliczności i oświadczenia stron, a w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 23 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
przedmiotu umowy, bądź odmowie odbioru, wskazaniu przyczyn odmowy oraz
ewentualnie wyznaczeniu nowego terminu odbioru.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy nie odpowiadającego
opisowi stanowiącemu Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym również w
szczególności co do ich jakości.
4. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy również w wypadku
stwierdzenia braków ilościowych. W takim wypadku Zamawiający może również
dokonać częściowego odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin odbioru pozostałej części
przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
4.
Cena i warunki płatności
§5
Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie
przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie
brutto ………………………… zł (słownie: …………………………………..…… zł)
Zapłata dokonana będzie jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej po podpisaniu
protokołu odbioru zrealizowanego bez usterek, niedoróbek lub wad umowy, płatnej
przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w złożonej przez niego
fakturze,
w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, ale nie wcześniej niż w
terminie 3 dni od dnia uzyskania środków przez Zamawiającego od Instytucji
Pośredniczącej z tytułu zapłaty za realizację umowy, o której mowa w § 1 ust. 4.
Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt.:
„Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia podyplomowe dla
nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zgodnie z
umową nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą maksymalną,
obejmującą cały zakres zlecenia i jako tak określone wynagrodzenie nie może ono ulec
podwyższeniu, a w szczególności nie podlega jakiejkolwiek waloryzacji.
Zasady gwarancji
§6
1. Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy objęty
niniejszą umową, za wyjątkiem zwiększonych okresów gwarancji podanych w ofercie
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 24 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru
bez uwag.
3. W wypadku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym
staraniem i na własny koszt zobowiązany jest do:
1) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia konieczności naprawy;
2) wymiany danej pozycji przedmiotu umowy na wolne od wad w wypadku opóźnienia
w dokonaniu naprawy ponad 14 dni kalendarzowych, lub w wypadku stwierdzenia
wady nie dającej się usunąć lub też w przypadku jego dwukrotnej naprawy.
Kary umowne i odstąpienie od umowy
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wypadku nie dostarczenia w terminie przedmiotu umowy lub nie wywiązania się
przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3 – w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia i to niezależnie od ewentualnego odbioru
częściowego, tj. fakt dokonania odbioru częściowego nie ma wpływu na obowiązek
zapłaty kary umownej, która również w takim przypadku obliczona zostanie od
wartości całego zamówienia.
2) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości
łącznej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.
2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości
przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy
zestawienia tych kosztów.
3. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu
wynagrodzenia
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości, jeżeli:
1) Wykonawca opóźni sie ponad 5 dni w terminie wykonania przedmiotu umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 25 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
2) Dostarczony przedmiot umowy nie będzie odpowiadał opisowi przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w szczególności co do
ilości i rodzaju.
3) Wykonawca naruszy inne istotne warunki realizacji umowy określone w umowie.
2. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie dwóch miesięcy od
zaistnienia danej z w/w okoliczności, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w wypadku zaistnienia przesłanek
wskazanych
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w trakcie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy o ile ta
część wykonana została prawidłowo.
1.
2.
3.
4.
5.
Postanowienia końcowe
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia wskazane w umowie mogą być dokonywane pocztą elektroniczną za
potwierdzeniem odbioru lub drogą telefaksową na numery telefoniczne i adresy stron:
1) nr tel. Wykonawcy: ………………….., e-mail: …….……………..
2) nr tel. Zamawiającego: ………………., e-mail: ……..……………
Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej
zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia
korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
realizacji zamówienia jest …………………………, tel. …………….., e-mail
………………@pswbp.pl.
Osoba wskazana w ust. 4 nie jest jednak upoważniona do składania oświadczeń woli
w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej
umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 26 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia (SIWZ)
2. kopia oferty Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 27 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów dydaktycznych dla
słuchaczy projektu pt.: „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym –
studia podyplomowe dla nauczycieli”, zgodnie z asortymentem i w ilości zawartymi w
poniższym zestawieniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych:
2.1. Zadanie nr 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych – materiały plastyczne
2.2. Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu warsztatów
teatralnych i zajęć kulturowych oraz pedagogiki zabawy
2.3. Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
2.4. Zadanie 4. - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu wychowania
przedszkolnego – nauka i zabawa
2.5. Zadanie nr 5 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
multimediów
2.6. Zadanie nr 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu warsztatów
konstrukcyjnych i zajęć technicznych
2.7. Zadanie nr 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu systemów
operacyjnych, sieci komputerowych i oprogramowania użytkowego
Nazwy produktów zostały wskazane jako odnośnik do ustalenia jakości produktów.
Dopuszcza się stosowanie zamienników.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę o właściwościach nie gorszych od tych,
jakie określono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca proponujący inny produkt
zobowiązany jest wykazać, że jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane
właściwości. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie
wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości poprzez podanie typów produktów,
producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona z postępowania.
Dostawa i rozładunek materiałów w siedzibie Zamawiającego.
Transport na koszt Wykonawcy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 28 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych dla słuchaczy projektu
pt.: „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – studia podyplomowe dla
nauczycieli”, w rozbiciu na poszczególne zadania w następujących ilościach i
asortymencie, o następujących wymaganych minimalnych parametrach:
Sztuk /
Kompletów
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.
Zadanie nr1 - Dostawa materiałów dydaktycznych – materiały plastyczne
1.
Farby akrylowe Art Creation - Talens lub równoważne jakościowo–
zestaw 12 kolorów w tubach po 75 ml
9
Farby akrylowe Amsterdam – Talens lub równoważne jakościowo –
tuby po 120 ml w następujących kolorach po jednej tubie:
2.
a. Ttitanium White
1
b. Zinc White
1
c. Oxide Black
1
d. Primary Yellow
1
e. Naphthol Red Medium
1
7.
f. Manganese Blue Ph.
1
8.
g. Permanent Green Deep
1
3.
4.
5.
6.
9.
10.
Farby akrylowe Art Creation – Talens lub równoważne jakościowo–
zestaw 24 kolorów w tubach po 12 ml
8
Komplet pędzli szczeciniaków okrągłych (włosie ze świńskiej
szczeciny, długi trzonek) składający się z 10 pędzli o numerach:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 firmy LINEO lub równoważne jakościowo
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 29 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
11.
Komplet pędzli szczeciniaków płaskich (włosie ze świńskiej
szczeciny, długi trzonek) składający się z 10 pędzli o numerach:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 firmy LINEO lub równoważne jakościowo
4
Pędzle szczeciniaki płaskie (włosie ze świńskiej szczeciny, długi
trzonek) – po 1 sztuce o następujących numerach: 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26 firmy LINEO lub równoważne jakościowo:
12.
a. Numer 4
1
b. Numer 6
1
14.
c. Numer 8
1
15.
d. Numer 10
e. Numer 12
1
1
f. Numer 14
1
g. Numer 16
1
h. Numer 18
1
i. Numer 20
1
j. Numer 22
1
23.
k. Numer 24
1
23.
l. Numer 26
1
13.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pędzle szczeciniaki okrągłe (włosie ze świńskiej szczeciny, długi
trzonek) – po 1 sztuce o następujących numerach: 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26 firmy LINEO lub równoważne jakościowo:
24.
25.
26.
27.
a.
b.
c.
d.
Numer 4
Numer 6
Numer 8
Numer 10
1
1
1
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 30 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Numer 12
Numer 14
Numer 16
Numer 18
Numer 20
Numer 22
1
1
1
1
1
1
34.
k. Numer 24
1
35.
l. Numer 26
1
36.
Komplet (6 sztuk) szpachli malarskich metalowych profesjonalnych
wykonanych z elastycznej stali, trzonki z satynowego drewna,
połączenie spawem trzonka z płaszczyzną użytkową szpachelki
1
Podobrazia malarskie bawełniane firmy TALENS lub równoważne
jakościowo o następujących wymiarach:
37.
a.
50 cm x 60 cm
10
38.
b.
46 cm x 38 cm
10
39.
c.
30 cm x 40 cm
5
40.
d.
46 cm x 33 cm
10
41.
e.
40 cm x 60 cm
5
42.
f.
50 cm x 70 cm
10
43.
g.
40 cm x 50 cm
10
44.
h.
54 cm x 65 cm
5
45.
Zestaw 4 podobrazi 3D bawełnianych 24 cm x 30 cm firmy TALENS
lub równoważne jakościowo
1
46.
Zestaw 3 podobrazi Tryptyk bawełnianych (w zestawie 1 podobrazie
40 cm x 50 cm i 2 podobrazia 20 cm x 50 cm) firmy TALENS lub
równoważne jakościowo
1
Medium do akryli opóźniające 100 ml Renesans lub równoważne
jakościowo
6
47.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 31 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Zestaw (8 sztuk) pasteli suchych w odcieniach szarości
CRETACOLOR o przekroju kwadratowym lub równoważne
jakościowo
2
Zestaw (8 sztuk) pasteli suchych w odcieniach brązu CRETACOLOR
o przekroju kwadratowym lub równoważne jakościowo
2
Pastele suche Conte lub równoważne jakościowo – zestaw
podstawowy zawierający 24 kolory. Wysokiej jakości, artystyczne
pastele suche o przekroju kwadratowym charakteryzujące się większą
twardością w porównaniu z pastelami w formie okrągłych pałeczek.
Gama krajobrazowa. Całość zamknięta w pudełku plastikowym.
2
Farby akwarelowe Talens Van Gogh lub równoważne jakościowo –
zestaw 12 kolorów farb + water bag. Wilgotne farby akwarelowe serii
Van Gogh holenderskiej firmy Royal Talens lub równoważne. Zestaw
zawiera 12 kolorów farb w kostkach, pędzel do farb wodnych oraz
praktyczny pojemnik na wodę. Zestaw w formie plastikowego piórnika.
1
Komplet pędzli okrągłych do akwareli Art Creation lub
równoważnych jakościowo (włosie sobolowe), po jednej sztuce o
rozmiarach 4-6-8
Pędzle okrągłe do akwareli Art Creation lub równoważne jakościowo
(włosie sobolowe), pędzle o rozmiarach 2 i 10:
a. Rozmiar 2
b. Rozmiar 10
2
2
2
Papiery do pasteli – blok, rozmiar 24 x 32 cm – 160g., 20 kartek w
różnych kolorach
2
56.
Komplet farb plakatowych AS lub równoważnych jakościowo – 12
kolorów w pojemnikach po 20 ml
10
57.
Blok techniczny biały format A3 Canson lub równoważny, 10 kartek,
papier 180g
Blok techniczny biały format A4 Canson lub równoważny, 10 kartek,
papier 180g
58.
59.
60.
10
5
Blok techniczny kolorowy, format A4
25
Blok techniczny kolorowy, format A3
25
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 32 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
61.
Układanka z koralików Dinozaur Hama MAXI - 350 elementów lub
równoważna jakościowo.
Dostosowana dla wieku od 3 lat, Waga około 0,2 kg., kreatywny,
przyjazny zestaw wspomagający rozwój dziecka, stanowiący rozrywkę
dla wielu grup wiekowych, niezależnie od poziomu rozwoju - od
momentu nieporadnego posługiwania się dłońmi, aż po wiek dorosły,
kiedy zabawa koralikami zamienia się w twórczą pasję malowania nimi
obrazów. System koralików zaprojektowany w taki sposób aby dzieci
miały cały czas przeświadczenie zabawy nimi, jednocześnie system
ćwiczy dłonie, oczy i wyobraźnię dziecka, uczy rozpoznawania
kolorów, precyzyjnego rozpoznawania kształtów, dokładnego
podnoszenia i utrzymywania małych obiektów.
Koraliki układa się na podstawkach, aż do uzyskania pożądanego
motywu. Pozycje koralików mogą być zmieniane dopóki nie zostaną
przyprasowane. Po zaprasowaniu koralików na płytce przy pomocy
specjalnego papieru otrzymujemy wspaniałe kolorowe zabawki.
Zestawy wielobarwnych koralików i podstawek z kolcami w różnych
kształtach (kwadrat, serce, gwiazda). Podstawki zasadnicze
(kwadratowe) mogą być łączone ze sobą dzięki specjalnym
wypustkom, co umożliwia wykonanie dużych motywów.
Koraliki występują w trzech różnych wielkościach:
Koralik MINI - 48 kolorów; 2,5 mm średnicy
KORALIK MIDI - 55 kolorów; 5 mm średnicy
KORALIKI MAXI - kolory mieszane; 10 mm średnicy
Najważniejsze cechy koralików:
• kreatywne
• Kształcą i rozwijają
• czyste i bezpieczne w użyciu
Zestaw zawiera:
• wielobarwne koraliki
• podkładki do układania
• kolorowe projekty
• papier do zaprasowania
• instrukcję
4
KOŁA ORIGAMI - PACZKA MIX 12 kolorów. W jednej paczce
znajduje się zestaw kół jednego rozmiaru, w dwunastu kolorach. Ilości
kół w paczce do poszczególnych rozmiarów są podane poniżej:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 33 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
62.
a) średnica 2 cm (ok. 800 kół w paczce)
1
63.
b) średnica 3 cm (ok. 500 kół w paczce)
1
64.
c) średnica 4,7 cm (ok. 300 kół w paczce)
1
65.
d) średnica 5,7 cm (ok. 200 kół w paczce)
1
66.
e) średnica 8 cm (ok. 100 kół w paczce)
1
67.
f) średnica 10 cm (ok. 60 kół w paczce)
1
68.
g) średnica 12 cm (ok. 48 kół w paczce)
1
69.
h) średnica 15 cm (ok. 36 kół w paczce)
1
70.
i) średnica 20,7 cm (ok. 25 kół w paczce)
1
71.
Klej w sztyfcie do papieru
12
Klej płynny do papieru
12
73.
Klej polimerowy szybkowiążący, kolor bezbarwny, spoina elastyczna
opakowanie od 200 ml do 250 ml
1
74.
Nożyce duże o wym.: 20 cm – 25 cm
12
75.
Komplet farb gouachowych Renesans "Gouache" – 12 kolorów po
20 ml lub równoważnych jakościowo
1
76.
Antyrama z plexi o formacie 29,7 cm x 42 cm – format A3, plexi o
grubości 1 mm, polistyren bezbarwny, pokryty dwustronnie folią
zabezpieczającą. Plecy wykonane z HDF – 3,2 mm w I gatunku. Do
połączenia plexi z HDF zastosowane sklipsy sprężynujące.
Zabezpieczenie - pełny styropian. Możliwość powieszenia zarówno w
pionie, jak i w poziomie.
52
72.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 34 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
77.
Karton mix – efekt skóry węża lub równoważny jakościowo o innych
wzorach i kolorystyce.
Ozdobny karton o strukturze skóry węża. Zestaw 10 arkuszy w różnych
kolorach. Służy do wszelkiego rodzaju prac artystycznych: tworzenia
kartek, karnetów, zaproszeń, oklejania i wyklejania pudełek. Tłoczenia
z jednej strony wypukłe, z drugiej wklęsłe. Karton można przyklejać
zwykłym klejem do papieru.
Minimalne parametry:
 Gramatura: 230g/m2
 Format: 23x33cm
 Ilość: 10 arkuszy w 10 kolorach:
 tło czerwone, kropki czarne,
 tło białe, kropki różowe,
 tło brązowe, kropki czarne,
 tło niebieskie, kropki czarne,
 tło zielone, kropki czarne,
 tło szare, kropki czarne,
 tło żółte, kropki żółte,
 tło bordowe, kropki bordowe
 tło granatowe, kropki granatowe,
 tło czarne, kropki czarne.
1
Papier kolorowy – wycinanka obustronnie kolorowa
Zeszyt papieru kolorowego wykonany z najwyższej jakości papieru.
Zawiera 8 różnokolorowych kart. Kolory: żółty, łososiowy, różowy
jasny różowy, jasny zielony, czerwony, niebieski, czarny lub inne;
format A4
10
79.
Blok techniczny Canson format A3 lub równoważny jakościowo,
kolorowy; Ilość kartek w bloku: 10 kartek w różnych kolorach
10
80.
Komplet kredek akwarelowych Mondeluz KOH-I-NOOR lub
równoważnych jakościowo, 12 sztuk kredek w 12 kolorach w
komplecie.
Komplet kredek akwarelowych Mondeluz KOH-I-NOOR lub
równoważnych jakościowo, 48 sztuk kredek w 48 kolorach w
komplecie.
78.
81.
4
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 35 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Komplet kredek do malowania twarzy KOH-I-NOOR lub
równoważnych jakościowo, 6 sztuk w komplecie. Kredki do
malowania twarzy w sześciu kolorach: biały, żółty, czerwony, zielony,
niebieski, czarny.
5
Farby do malowania twarzy KOH-I-NOOR 6 kolorów lub
równoważne. Farbki do malowania skóry dla dzieci powyżej 6 roku
życia. Zestaw składa się z 6 pojemników z farbkami w różnych
kolorach i pędzelka.
5
Komplet farb temperowych KOH-I-NOOR lub równoważnych.
Zestaw zawierający 10 najpopularniejszych kolorów. Tuby o
pojemności 16 ml w kartonowym pudełku.
2
Komplet markerów do flipchartów Edding 380 lub równoważnych
jakościowo, w komplecie 4 sztuki w 4 kolorach. Końcówka:
zaokrąglona - o grubości linii 1,5 - 3 mm.
Papier w rolce CANON Standard (1570B) lub
równoważnyjakościowo. Rolka A0 (0,914x50m) 90g/m2 /w kartonie 4 rolki
5
1
Komplet kredek ołówkowych PENTEL lub równoważnych
jakościowo, 24 sztuki w 24 kolorach w komplecie. Wysokiej jakości
kredki ołówkowe z jaskrawym pigmentem kolorów, odpornym na
wodę i blaknięcie. Świetne w połączeniu z akwarelami i pastelami
kredowymi. Mocne, niełamliwe grafity.
20
Komplet kredek pastelowych Derwent lub równoważnych
jakościowo, 24 sztuki w 24 kolorach w komplecie. Doskonałe, suche
pastele w wygodnych drewnianych oprawkach. Poszczególne barwy
można mieszać jak w przypadku pasteli w sztyfcie, dodatkowo
umożliwiają one bardziej precyzyjną pracę przy cienkich liniach i
drobnych detalach. Można je stosować na mokro (łącząc z terpentyną
lub fiksatywą) i na sucho, a także w połączeniu z innymi technikami.
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 36 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
89.
Sztaluga studyjna Venice 246 lub równoważna jakościowo. Model
sztalugi wyposażony w regulację wysokości za pomocą listwy
zapadkowej. Zawiasy fortepianowe (dające dodatkową stabilność) oraz
listwa trzymająca podobrazie o długości 52 cm. (+/-1 cm)
Parametry i wymiary sztalugi:
sztaluga wykonana z impregnowanego olejem drewna bukowego
regulacja wysokości: zapadka
rozmiar podstawy: 59x59 cm (+/-1 cm)
minimalna wysokość sztalugi: 166 cm (+/-1 cm)
maksymalna wysokość sztalugi: 297 cm (+/-1 cm)
maksymalna wysokość podobrazia: 141 cm (+/-1 cm)
waga: około 11 kg
1
Zadanie nr 2 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
warsztatów teatralnych i zajęć kulturowych oraz pedagogiki zabawy
1.
2.
3.
Strój teatralny „Hrabina” lub równoważny jakościowo. Suknia w
stylu renesansowym wykonana z tafty, zdobiona złotą taśmą oraz
naszytymi ręcznie kamieniami. Rękawy z rozcięciem, ze środka
wychodzący biały lekko błyszczący materiał tworzący podwójny rękaw.
W skład stroju wchodzi spódnica mocno marszczona w pasie oraz gorset
wiązany na plecach. Kolorystyka i rozmiar do ustalenia przy realizacji
zamówienia.
1
Strój teatralny „Szlachcic w delii” lub inny równoważny jakościowo.
Szerokie wierzchnie nakrycie szlachty zwane delią, nałożone na żupan.
Strój wykonany z materiału typu żakard, uszyty na podszewce lub
satynie, z kołnierzem wykonanym ze sztucznego futra. Kolorystyka i
rozmiar do ustalenia przy realizacji zamówienia.
1
Strój teatralny „Dworka” lub inny równoważny jakościowo. Suknia
uszyta z materiału typu tafta w stylu renesansowym. Bogato zdobiona na
przodzie złotą lub srebrną taśmą, wykończona białą koronką oraz
naszytymi ręcznie połyskującymi kamieniami. Długie bufiaste rękawy
wiązane w dwóch miejscach ozdobnymi kokardkami. W skład stroju
wchodzi spódnica mocno marszczona, gorset wiązany na plecach oraz
beret na głowę. Kolorystyka i rozmiar do ustalenia przy realizacji
zamówienia.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 37 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
4.
5.
6.
Strój teatralny „Delia” lub inny równoważny jakościowo. Strój
szlachecki w skład którego wchodziła delia, jako wierzchnie okrycie
nałożone na żupan, która jest uszyta z materiału typu żakard,
podszytego podszewka lub satyną z ozdobnym kołnierzem ze
sztucznego futra. Kolorystyka i rozmiar do ustalenia przy realizacji
zamówienia.
1
Strój teatralny „Dama dworu” lub inny równoważny. Suknia uszyta z
połyskującej tafty. Składa się z dwóch części: marszczonej w pasie
szerokiej spódnicy, gorsetu z baskinką. Gorset wiązany z tyłu taśmą
ozdobną. Rękaw do łokcia, przód gorsetu wykończony mieniącym się
żakardem i ozdobami typu kokardki lub kamienie ozdobne. Kolorystyka
i rozmiar do ustalenia przy realizacji zamówienia.
1
Strój teatralny – „Hrabia - Markiz” lub inny równoważny. Strój
wykonany jest z materiału połyskującego, bogato zdobionego żakardu
w różnych kolorach (dowolny wybór kolorów). W skład stroju wchodzi
długi żakiet, spodnie za kolano z falbanką koronkową, przypinany żabot
z koronki oraz chusteczka obszyta koronką. Kolorystyka i rozmiar do
ustalenia przy realizacji zamówienia.
1
Zadanie nr 3 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
1.
2.
Profesjonalna chusta animacyjna AKSON (średnica od 4 do 6
metrów) lub równoważna jakościowo. Doskonała pomoc metodyczna.
Wytrzymała, bezpieczna. Materiał: barwny, wytrzymały, miękki w
dotyku. Kolorystyka: tęcza. Uchwyty: 12 lub 24 sztuki. Chusta w
praktycznym, kolorowym futerale.
1
Kolorowe Piłeczki Rusałki – do pracy metodami pedagogiki
zabawy. Plastikowe piłeczki z częściowym wypełnieniem, nie
odbijają się i nie toczą po upadku oraz wydają charakterystyczny,
cichy "szumiący" dźwięk. Waga: 100g; średnica: 7cm; Kolory: żółty,
zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy lub w innych
kolorach, po dwie piłeczki w każdym kolorze:
3.
a. żółty
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 38 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
4.
b. zielony
2
5.
6.
c. niebieski
2
d. fioletowy
2
e. czerwony
2
f. pomarańczowy
2
7.
8.
9.
10.
Paleta – Wyprawka pierwszoklasisty lub równoważna jakościowo
Paleta – Wyprawka Pierwszoklasisty – raktyczny komplet na dobry
początek. Paleta zawiera: Zestaw Kontrolny, czyli okrągłą podstawę
wykonaną z drewna z 12 drewnianymi klockami w 6 kolorach; 2
tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz (WPK) ze zbiorem zabaw
dla dzieci od 6 lat, opartych na podstawowych założeniach
programowych nauczania zintegrowanego:
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,
• łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących,
• rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, owoców i warzyw,
• rozpoznawanie liter alfabetu – pierwsze litery nazw obrazków,
• łączenie sylab w proste wyrazy,
• łączenie wyrazów jednosylabowych z obrazkami.
1
Diagnoza edukacyjna dzieci 6 – 7 letnich rozpoczynających naukę
lub równoważna jakościowo
Zbiór prób, które mogą być uzupełnieniem szerszego postępowania
diagnostycznego, mającego na celu ocenę gotowości szkolnej dzieci
6 i 7 letnich. Komplet materiałów zebranych w teczce składa się z:
• charakterystyki narzędzia diagnozy,
• instrukcji dla badającego,
• arkusza badania (6 egzemplarzy),
• kart pracy dla dziecka i plastikowej okładki umożliwiającej
wielokrotne ich wykorzystanie,
• pomocy dydaktycznych: historyjka obrazkowa, obrazek sytuacyjny,
obrazek z niedorzecznościami, układanki obrazkowe.
• format A4, str. 16 (zeszytu), 12 szt. (arkuszy), 10 kolorowych
plansz, teczka
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 39 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
11.
12.
Bajki muzyczne „Bajki-Grajki” lub równoważne jakościowo
Zestawy bajek – grajek to „odkurzone” i „uwspółcześnione” bajki
muzyczne. Wydawane były w latach 70 i 80 XX wieku na płytach
winylowych i kasetach. Bajki nie zestarzały się między innymi
dlatego, że głosu bohaterom użyczyli najlepsi polscy aktorzy: Irena
Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, Magdalena Zawadzka, Iga
Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, Piotr
Fronczewski, Wiesław Michnikowski, Marian Kociniak, artyści z
nienaganną dykcją, którzy wyśmienitą techniką interpretacji
zaciekawiają i bawią dzieci i dorosłych. Atutem bajek-grajek jest ich
wartość edukacyjna. Zestaw nr 3 lub równoważny.
Zestaw nr 3 zawiera:
1. „Miki Mol i zaczarowany kuferek czasu”
2. „Poszukiwacze złota”
3. „Doktor Nieboli”
4. „Dziadek do orzechów”
5. „Wyprawa na szklaną górę”
6. „Baśń o złotym ptaku”
7. „Bajka o lwiej grzywie”
8. „Legendy: O Bazyliszku...”
9. „Legendy: Wars i Sawa...”
10. „Drzewko Aby BABY”
1
Sześciany geo lub równoważny jakościowo
Sześciany geo to oryginalna układanka, która swoją formą zaciekawi i
zachęci do pracy. Przezroczyste ścianki ukazują wnętrze klocka, w
którym została umieszczona kartonowa, dwustronna przekładka.
Dzięki diagonalnemu położeniu tworzy wyjątkową perspektywę i
inspiruje do doświadczeń. Dziecko poprzez układanie różnych
kombinacji odkrywa zależność pomiędzy klockiem, a umieszczoną w
nim przekładką, zapoznaje się ze specyfiką klocków i ich
możliwościami. Dzięki takiej zabawie dziecko rozwija kreatywność,
wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia.
Układanie klocków wprowadza również w świat pojęć
matematycznych takich jak: symetria, sekwencja, porównanie, figury
geometryczne itp. Zestaw zawiera 12 sztuk sześcianów w różnych
kolorach, np.: 6 szt. zielono-niebieskich i 6 szt. żółtopomarańczowych o wymiarach sześcianu 5 x 5 x 5 cm lub zbliżonych.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 40 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Dopuszczona dla dzieci od 3 lat.
13.
14.
15.
Wieszak na matematyczne korale
Drewniany, na 30 sznurków. Pozwala na utrzymywanie korali w
należytym porządku i sprawia, że są łatwo dostępne.
1
Korale matematyczne 100
Drewniane korale w kolorze czerwonym i niebieskim lub innych.
Stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki liczenia. Można
ustawiać je na sznurku w dowolnej pozycji tak, by nie przesuwały się
po nim samoistnie, ponieważ nawleczone są na grubym, porowatym
sznurku. 1 komplet zawiera 100 koralików.
15
Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych
„Gimnastyka buzi i języka” (mojebambino.pl) lub równoważne
jskościowo
IV zestawy po 10 karty o wymiarach A5 lub 9 x 9 cm
Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol, druga strona karty
jest kolorowa – jeden kolor – lub biała.
Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oparte są na
interpretacji symboli znanych nawet najmłodszym dzieciom.
Logopeda / nauczyciel nazywa symbol i podaje słowną interpretację
czynności kojarzonej z symbolem oraz demonstruje jej wykonanie
(najlepiej przed lustrem). Dziecko stara się naśladować wykonywane
ruchy. Kolejne powtórzenia ćwiczeń umożliwiają dziecku
zapamiętanie nazwy symbolu, dopowiadanie czynności, która się z
nim wiąże oraz samodzielne i coraz sprawniejsze wykonywanie
precyzyjnych ruchów w obrębie jamy ustnej. Pomoc rozwija motorykę
narządów artykulacyjnych – kinezę tj. ruch narządów, kinestezję tj.
czucie ułożenia narządów, rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo,
stymuluje logiczne myślenie, uczy poprzez demonstrację,
naśladownictwo i manipulowanie.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 41 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
16.
17.
18.
Czerwony Kapturek – pacynki na palec (mojebambino.pl) lub
równoważne jakościowo
Zestaw pacynek na palec. Postacie z bajki Czerwony Kapturek
(babcia, wilk, Czerwony Kapturek, myśliwy). Dzięki pacynkom
rozwijana jest wyobraźnia i kreatywność dziecka, doskonalona
umiejętność mowy. Zestaw zawiera 4 postacie.
Teatrzyk stragan (mojebambino.pl) lub równoważny jakościowo
Super zabawa dla dwóch lub kilku osób. Dzieci w czasie zabaw w
teatrzyk mogą tworzyć bez końca scenki i dialogi, jednocześnie ucząc
się współpracy i realizowania wspólnych prezentacji. Natomiast
zabawa w sklep pozwala na wchodzenie w rolę sprzedawcy i
kupującego zachęcając do odpowiednich rozmów, wymiany
wzajemnych grzeczności i zachowań wskazanych w miejscach
publicznych. Produkt
wykonany jest z drewna i tkaniny. Odpowiedni dla dzieci od 3 do 8
lat. Wymiary: 53 cm x 117 cm.
Sylaby w dominie (mojebambino.pl) lub równoważne jakościowo
Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w
taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swoją spostrzegawczość,
refleks, kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają
poprawną pisownię budowanych wyrazów. Gra może być
wykorzystywana jako pomoc dla terapeutów, logopedów i
nauczycieli.
Zawartość pudełka: 56 kostek domina, klepsydra, worek , 16 żetonów,
karta wyrazów, instrukcja. Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy w
wieku od 5 lat.
1
1
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 42 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
19.
20.
21.
22.
23.
Pacynki „Poznajemy emocje” – 2 twarze (mojebambino.pl) lub
równoważne jakościowo
Zabawa z pacynkami pozwala na przedstawianie historyjek, które
umożliwiają poznanie dzieciom „świata emocji”, nazywanie ich,
rozpoznawanie w życiu codziennym. Na płycie CD zamieszczone są
dwa opowiadania z muzyką, co pozwala nauczycielowi przedstawić
historię bez konieczności jej opowiadania. Wystarczy włączyć płytę i
poruszać pacynkami zgodnie ze scenariuszem zawartym w książeczce.
Praktyczny zestaw pacynek do nauki rozpoznawania i nazywania
emocji.
Zawartość zestawu: 6 pacynek (w tym 4 reprezentujące bohaterów o
dwóch różnych twarzach), płyta CD z nagraniem dwóch opowiadań,
książeczkę z tekstami opowiadań.
1
Prawa dziecka – plansza (mojebambino.pl) lub równoważna
jakościowo
Proponowana plansza do zawieszenia na ścianie wskazuje
najważniejsze prawa dziecka opracowane na podstawie Konwencji
praw dziecka i przedstawione w sposób przystępny dla dzieci w
młodszym wieku. Każde prawo posiada jego rozwinięcie oraz prostą
ilustrację. Pomoc może służyć jako inspiracja do dalszych aktywności
związanych z tym tematem. Plansza o wymiarach 70 cm x 80 cm
1
Instrument muzyczny – Tuby dźwiękowe (mojebambino.pl) lub
równoważne
Wykonane z wysokiej jakości plastiku. Kolorowe i lekkie tuby wydają
różne dźwięki w zależności od długości tuby. Można nimi uderzać o
krzesełka, podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie do nauki rytmu i
wygrywania melodii. W komplecie znajduje się 8 tub o długości od 30
cm do 63 cm.
Instrument muzyczny – Marakasy 2 (mojebambino.pl) lub
równoważne
Marakasy (2 sztuki) o wymiarach 20,5 cm x 5,5 cm są wykonane z
drewna.
Instrument muzyczny – Pałeczka z dzwoneczkami
(mojebambino.pl) lub równoważna jakościowo
Dzwoneczki umieszczone są na pałeczce z tworzywa sztucznego.
Długość instrumentu – 15,5 cm.
1
1
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 43 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
24.
25.
26.
27.
Instrument muzyczny – 5 dzwoneczków z uchwytem
(mojebambino.pl) lub równoważne jakościowo
Dzwonki umieszczone są na pasku z tworzywa sztucznego, który
połączony jest z drewnianym uchwytem. Wym. instrumentu – 10,5
cm.
1
Instrument muzyczny – 10 dzwoneczków z rączką
(mojebambino.pl) lub równoważne jakościowo
Instrument o wymiarach 10 cm x 8,5 cm, 1 para (2 sztuki) w zestawie
1
Gra zręcznościowa - Zestaw różdżek z piłeczką (mojebambino.pl)
lub równoważna jakościowo
Zestaw zawiera: 3 sztuki różdżek o wymiarach 11,5 cm x 38 cm, 3
piłeczki o średnicy 70 mm.
1
Gra Twister (mojebambino.pl) lub równoważna
Zadaniem graczy w grze jest utrzymanie równowagi trzymając ręce i
stopy na polach o kolorze wyznaczonym przez ruletkę. Gra
przeznaczona jest dla 2 i więcej osób, od 6 lat. Zestaw zawiera: matę o
wymiarach 161 cm x 118 cm, ruletka.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 44 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
28.
29.
30.
31.
Torba z instrumentami (mojebambino.pl) lub równoważna
jakościowo
Szeroki wybór instrumentów zawartych w torbie wspiera pracę z
dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach
socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji.
Wszystkie instrumenty są umieszczone w praktycznej torbie z
kieszonkami. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na zamek.
Zawartość torby:
• tamburyn, śr. 20 cm,
• maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm,
• podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm,
• 5 trójkątów z pałeczkami, wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm,
10,5 cm,
• kastaniety drewniane - 1 para, śr. 5,5 cm,
• kastaniety z rączką - 1 szt., 21 cm,
• marakasy drewniane - 1 para, dł. 23 cm,
• drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm,
• tamburyn z membraną, śr. 20 cm,
• podwójny tonblok z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 4,5 cm,
• podwójny tonblok mały z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 3,5 cm,
• klawesy 1 para, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm
• marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm
Wymiary torby po złożeniu: 42 x 42 cm.
Zestaw instrumentów (mojebambino.pl) lub równoważny
jakościowo
Zestaw w plastikowej torbie zawiera 6 instrumentów: drewniane
guiro, dzwoneczki z rączką, bębenek, drewniane marakasy, cymbałki i
pałeczki drewniane lub inne.
Zestaw instrumentów 2 (mojebambino.pl) lub równoważny
jakościowo
Zestaw w plastikowej torbie zawiera 5 instrumentów: drewniane jajka
– 2 sztuki, tamburyn, pałeczka z dzwoneczkami, drewniane jingile,
taneczne łyżeczki lub inne.
Dzwonki diatoniczne – cymbałki (mojebambino.pl) lub
równoważne jakościowo
Dzwonki o długości 34 cm + para pałeczek
1
1
1
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 45 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
32.
33.
34.
35.
36.
Flet
Flet prosty do nauki gry. Rozwija zdolności muzyczne i poczucie
rytmu. Wykonany z tworzywa sztucznego. Długość - 32,5 cm.
2
Flet drewniany
Flet prosty do nauki gry. Rozwija zdolności muzyczne i poczucie
rytmu. Wykonany z drewna. Długość - 31,5 cm.
1
Mikroskop – jajo (mojebambino.pl) lub równoważny jakościowo
Mikroskop i kamera w jednym, z możliwością podłączenia do
komputera, powiększenie od 50 do 400 razy. Dzięki małym
rozmiarom i swobodzie poruszania mikroskopem dzieci mogą oglądać
poruszające się owady, fragmenty powierzchni dużych przedmiotów
itp. Mikroskop pozwala również robić zdjęcia oglądanym obiektom i
zachować je na dysku dzięki czemu praca może być kontynuowana na
zgromadzonym materiale.
Domek ekologiczny (mojebambino.pl) lub równoważny jakościowo
Dźwięki, melodie i energia na baterię słoneczną, to coś co pomoże
zrozumieć zasady działania i rolę w środowisku odgrywaną przez
energię słoneczną. Zestaw edukacyjny demonstruje jak dom budzi się
do życia.
Zestaw do eksperymentów technicznych (mojebambino.pl) lub
równoważny jakościowo
Zestaw zawiera następujące eksperymenty: labirynt elektryczny,
latająca piłka, mini odkurzacz, dmuchawa do baniek mydlanych,
latający talerz, filtr kolorów, dwie ruchome postacie, które można
łączyć ze sobą w wiele różnych ustawień. Zabawka edukacyjna
rozwija i ćwiczy percepcję oraz wyostrza zmysły u dzieci.
Przeznaczona dla dzieci w wieku od 8 lat.
1
1
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 46 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Zestaw do budowy obwodów elektrycznych „Burza mózgów”
(mojebambino.pl) lub równoważny jakościowo
Doskonała pomoc do budowania obwodów elektrycznych i
zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi elektroniki. Łatwe do
połączenia ze sobą elementy pozwalają na zbudowanie 350 projektów.
Pomoc polecana w przygotowaniu ciekawych i niepowtarzalnych
zajęć. Dedykowana szczególnie do pracy z uczniem lubiącym
wyzwania. Uczy cierpliwości, logicznego myślenia, pozwala na
prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków. Idealna do pracy na
zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów
zdolnych, doskonale sprawdzi się również w czasie zabawy w domu.
Zasilanie: 4 baterie AA. Zestaw zawiera 42 elementy o wymiarach
38,5 cm x 25 cm x 3 cm.
1
Zestaw „Pierwsze kroki z magnesem” (mojebambino.pl) lub
równoważny
Idealny zestaw do opracowywania magnetycznych doświadczeń na
lekcjach fizyki.
Zestaw zawiera zeszyt z 16 ciekawymi eksperymentami oraz: 2
obudowane magnesy, super magnes, zestaw pływających magnesów,
pierścienie magnetyczne, magnes podkowa, kompas.
1
Globus polityczny podświetlany (mojebambino.pl) lub
równoważny
Globus o średnicy 32 cm, wysokość 40 cm.
1
Mapa ścienna Świat 1:60 mln (mojebambino.pl) lub równoważna
Mapa ścienna Świata, drogowo - polityczna w skali 1:3 500 000.
Oprawa: laminowana na rurkach, format: 135 cm x 95 cm.
1
Mapa ścienna Europa 1:10 mln (mojebambino.pl) lub
równoważna
Mapa ścienna Europy, drogowo - polityczna w skali 1:3 500 000.
Oprawa: laminowana na rurkach, format: 135 cm x 95 cm.
1
Mapa ścienna Polska 1:0,5 mln (mojebambino.pl) lub
równoważna
Mapa ścienna Polski w skali 1:750 000. Oprawa: laminowana na
rurkach, format: 95 cm x 87 cm
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 47 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
43.
44.
45.
Podręcznik Eksperymentów (mojebambino.pl) lub równoważny
Książka zawiera mnóstwo pomysłów na dobrą zabawę w pojedynkę
lub w towarzystwie przyjaciół. Dzięki propozycjom w niej zawartym
dzieci mogą zobaczyć, jak wiele nauki kryje się w codziennym życiu
i same będą mogły poeksperymentować.
Format 14 cm x 20 cm.
1
Pakiet „Mądre dziecko – mój pierwszy angielski”
(mojebambino.pl) lub równoważny
Pakiet zawiera dwie pełne wersje programów edukacyjnych dla dzieci
w wieku 4-8 lat ukierunkowanych na naukę języka angielskiego. Jego
niewątpliwą zaletą jest to, że nie wymaga od dziecka umiejętności
czytania, a dzięki odpowiednio skonstruowanym zabawom, motywuje
do dalszej nauki. W skład pakietu wchodzą: – Bolek i Lolek – język
angielski dla najmłodszych. Program zawiera: 32 różnorodne zabawy,
intuicyjny interfejs, obrazkowy słownik. Tłumaczenie wszystkich
kwestii na język polski. Stopniowe wprowadzanie słów przez
brytyjskich lektorów. Zabawy z językiem angielskim – Przygody
koguta. Doskonały program dla chłopców i dziewczynek. Jego
konstrukcja pozwala na zmianę języka gry w dowolnym momencie,
przez co daje możliwość kontaktu z „żywym” językiem mówionym.
Dziecko poprzez zabawy poznaje otaczający go świat w języku
angielskim i z większym zapałem przystępuje do dalszej nauki tego
języka.
1
Pacynki: „Małpka Czarodziejka”, „Głos Koguta”
(mojebambino.pl) lub równoważne
Zawartość zestawu pozwala przygotować przedstawienie teatralne do
dwóch bajek. Płyta CD zawiera dialogi bohaterów, co pozwala
dzieciom jedynie poruszać pacynkami bez potrzeby opowiadania
bajki. Dzięki temu dzieci mają większą śmiałość do wystąpień
teatralnych, pokonując barierę nieśmiałości i lęku przed recytacją
tekstu swojej roli. Praktyczny zestaw zawiera: 8 pacynek, płytę CD,
książeczkę z dialogami dwóch bajek.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 48 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
46.
47.
48.
Piosenki po angielsku „Sing a Song Junior” This is my world
(mojebambino.pl) lub równoważne
Autor: Dorota Czos
Zestaw zawiera 15 tekstów piosenek do nauki języka angielskiego
wraz z zapisem nutowym. Piosenkom towarzyszą propozycje zabaw
ruchowych. Na dołączonej płycie CD znajduje sie 15 piosenek w
interpretacji brytyjskiej lektorki z atrakcyjną oprawą muzyczną.
Format: 21 cm x 28 cm, 24 strony.
1
Piłka do siatkówki Gala BV5311S lub równoważna jakościowo
2
Piłki do gry w tenisa ziemnego Head Coach - zestaw 4 sztuk lub
równoważne jakościowo
3
Skakanka z licznikiem Vigor (mojebambino.pl) lub inna
równoważna jakościowo
Minimalne parametry techniczne:
materiał: tworzywo sztuczne
długość linki: 250 - 260 cm
długość rączki: 11 - 14 cm
licznik: 3-cyfrowy lub większy
kolor: szary lub inny
Doskonałe narzędzie dla niecierpliwych, wykonujących polecenia
trenera jak i dla pasjonatów skakanki. Wbudowany licznik skoków.
15
49.
Zadanie nr 4 – Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
wychowania przedszkolnego – nauka i zabawa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 49 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
1.
2.
Dywan dla dzieci - nauka i zabawa. Gra „Kulką do celu” lub inny
równoważny jakościowo
Producent: Learning Carpets, Kod produktu: LC 180 lub inny
równoważny
Umożliwia zabawę: rzucanie kulką, monetą lub małym kamykiem i
zdobywanie tylu punktów na ile wskaże dywan. Kulki są w komplecie
z dywanem.
Dywan jest całkowicie odporny na działanie drobnoustrojów (nie
chłonie wilgoci, idealny dla dzieci z alergią). Odporny na zabrudzenia.
Bardzo prosty w pielęgnacji. Odporny na tarcie i ścieranie. Spód z
trwałego antypoślizgowego żelu lateksowego.
Skład: 100% poliamid (nylon)
Spełnia standardy bezpieczeństwa ASTM F963 i BS EN71
Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Można położyć na
nierównym podłożu.
Trudno zapalny (nylon nie pali się, tylko topi, co zabezpiecza przed
rozprzestrzenianiem się ognia).
Rozmiar: 91 cm x 203 cm lub zbliżony.
1
Dywan dla dzieci - nauka i zabawa. Gra „Klasy – Kreda” lub
równoważny
Producent: Learning Carpets, Kod produktu: LC 174 lub inny
równoważny
Dywan przeznaczony dla dzieci, idealny do zabawy oraz do nauki
liczenia. Umożliwia rzucanie kamykiem, monetą lub woreczkiem z
fasolą i skakanie przez labirynt liczb.
Całkowicie odporny na działanie drobnoustrojów (nie chłonie wilgoci,
idealny dla alergików). Odporny na zabrudzenia.Bardzo prosty w
pielęgnacji.
Odporny na tarcie i ścieranie.
Skład: 100% poliamid (nylon)
Spełnia standardy bezpieczeństwa ASTM F963 i BS EN71
Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Można położyć na
nierównym podłożu.
Trudno zapalny (nylon nie pali się, tylko topi, co zabezpiecza przed
rozprzestrzenianiem się ognia).
Rozmiar: 91 cm x 203 cm lub zbliżony.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 50 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
3.
4.
Dywan dla dzieci - nauka i zabawa. Nauka balansu - pory roku
lub inny równoważny jakościowo
Producent: Learning Carpets, Kod produktu: LC 125 lub inny
równoważny jakościowo
Umożliwia chodzenie po gigantycznych śladach stóp, dzieci
balansując na jednej nodze spacerują przez każdą z czterech pór roku.
Zabawa rozwija umiejętność liczenia oraz koordynację ruchów.
Dywan całkowicie odporny na działanie drobnoustrojów (nie chłonie
wilgoci, idealny dla alergików). Odporny na zabrudzenia. Bardzo
prosty w pielęgnacji. Trwały i odporny na tarcie i ścieranie. Spód z
trwałego antypoślizgowego żelu lateksowego.
Skład: 100% poliamid (nylon)
Spełnia standardy bezpieczeństwa ASTM F963 i BS EN71
Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Można położyć na
nierównym podłożu.
Trudno zapalny (nylon nie pali się, tylko topi, co zabezpiecza przed
rozprzestrzenianiem się ognia).
Rozmiar: 91 cm x 203 cm lub zbliżony.
1
Dywan dla dzieci - nauka i zabawa „Mapa świata” lub inny
równoważny jakościowo
Producent: Learning Carpets, Kod produktu: LC 177 lub inny
równoważny jakościowo
Dywan - mapa świata z granicami krajów na podłodze; miły sposób na
zabawę, odkrywanie lądów i naukę geografii.
Całkowicie odporny na działanie drobnoustrojów (nie chłonie wilgoci,
idealny dla dzieci z alergią). Odporny na zabrudzenia. Bardzo prosty
w pielęgnacji .
Trwały i odporny na tarcie i ścieranie.
Skład: 100% poliamid (nylon)
Spełnia standardy bezpieczeństwa ASTM F963 i BS EN71
Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Można położyć na
nierównym podłożu.
Trudno zapalny (nylon nie pali się, tylko topi, co zabezpiecza przed
rozprzestrzenianiem się ognia).
Rozmiar: 91 cm x 203 cm lub zbliżony.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 51 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
Zadanie nr 5 - Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia z zakresu
multimediów
1.
Głośniki komputerowe Modecom MC2120SRBL lub inne
równoważne jakościowo
Zarówno subwoofer, jak i wzmacniacz oraz satelity mają niezwykle
nowoczesną i ciekawą formę oraz futurystyczny, wysmakowany
design obudowy, która sprawia wrażenie, że wykonana jest z
aluminium. Zastosowany w zestawie zewnętrzny wzmacniacz został
zaprojektowany specjalnie do współpracy z głośnikami satelit oraz
głośnikiem niskotonowym tego systemu. Odpowiednie dobranie
parametrów wzmacniacza do użytych głośników pozwala uzyskać
dźwięk o niespotykanej czystości i mocy. Fakt, że jest on urządzeniem
zewnętrznym pozwala dodatkowo poprawić jakość dźwięku poprzez
odizolowanie układu zasilania od głośnika niskotonowego oraz
zapewnienie lepszego chłodzenia dla wzmacniacza. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanych technik przepływu powietrza, głośnik
niskotonowy dostarcza imponującego podbicia tonów niskich przy
jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu zniekształceń i wysokiej
jakości odtwarzania dźwięku. Skrzynia głośnika niskotonowego tego
zestawu została w całości wykonana z MDFu, charakteryzującego się
jednorodną strukturą wewnętrzną i znakomitymi właściwościami
akustycznymi. W zestawie zastosowano technologię ekranowania
magnetycznego. Pozwala to na umieszczenie głośników w
bezpośredniej bliskości odbiorników telewizyjnych i monitorów, bez
obaw o wpływ pola magnetycznego na te urządzenia.
Typ zestawu 2.1
Moc głośnika niskotonowego (RMS) 16 W
Moc głośnika satelitarnego (RMS) 12 W
Dolna częstotliwość 35 Hz
Górna częstotliwość 20 kHz
Dekoder dźwięku brak
Ekranowanie magnetyczne tak
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Kolor srebrno - czarny
Zasilacz zewnętrzny
Wyjścia / wejścia
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 52 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
2.
3.
Wejście liniowe audio tak
Wejście analogowe wielokanałowe nie
Wejście cyfrowe nie
Wyjście słuchawkowe tak
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
Słuchawki z mikrofonem 4 World (2993) lub równoważne
jakościowo
 Słuchawki z mikrofonem, regulacja głośności na kablu.
 Typ: nauszne
 Rodzaj: przewodowe
 Regulacja głośności tak
 Typ podłączenia mini Jack
 Długość przewodu 2,5 m
 Kolor czarno-srebrny
 Słuchawki z mikrofonem na pałąku i wygodnym potylicznym
mocowaniem
 Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
Zestaw głośników MC-5060 lub równoważne jakościowo
Zestaw głośnikowy pracujący w systemie 5.1. Posiadający pięć
głośników satelitarnych, dzięki czemu można cieszyć się wysokiej
jakości dźwiękiem dookólnym (surround) oferowanym przez wiele
aplikacji multimedialnych jak filmy, gry komputerowe, muzyka, oraz
głośnik niskotonowy dedykowany do odtwarzania głębokich basów,
co pogłębia przestrzenny efekt dźwięku. MC-5060 to harmonijne
połączenie nowoczesnej stylistki i zaawansowanych technologii
konstrukcji wzmacniacza i głośników. Zastosowany w zestawie
wzmacniacz został zaprojektowany specjalnie do współpracy z
głośnikami satelit oraz głośnikiem niskotonowym tego systemu.
Odpowiednie dobranie parametrów wzmacniacza do użytych
głośników pozwala uzyskać dźwięk o niespotykanej czystości i mocy.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik przepływu powietrza,
głośnik niskotonowy dostarcza imponującego podbicia tonów niskich
przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu zniekształceń i
wysokiej jakości odtwarzania dźwięku. W przeciwieństwie do wielu
zestawów głośnikowych dostępnych na rynku, skrzynia głośnika
niskotonowego tego zestawu została w całości wykonana z MDFu,
charakteryzującego się jednorodną strukturą wewnętrzną i
17
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 53 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
znakomitymi właściwościami akustycznymi. W zestawie zastosowano
ekranowanie magnetyczne. Pozwala to na umieszczenie głośników w
bezpośredniej bliskości odbiorników telewizyjnych i monitorów, bez
obaw o wpływ pola magnetycznego na te urządzenia. Zestaw
wyposażony jest on w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania,
pozwalający na sterowanie wszystkimi funkcjami zestawu.
Minimalne parametry:
 Typ zestawu 5.1
 Moc głośnika niskotonowego (RMS) 22 W
 Moc głośnika satelitarnego (RMS) 8 W
 Dolna częstotliwość 35 Hz
 Górna częstotliwość 20 kHz
 Dekoder dźwieku brak
 Ekranowanie magnetyczne tak
 Pilot bezprzewodowy
 Materiał obudowy tworzywo sztuczne
 Kolor czarny
 Zasilacz wewnętrzny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 54 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
4.
Przenośny dysk 2,5" SpeedStorage 500 GB ED2050716TDS lub
inny równoważny jakościowo
Minimalne parametry:
 dysk twardy 7200 RPM,
 16 MB CACHE, funkcja OTB
 oprogramowanie do backupu danych
 dysk twardy 2,5", 500GB, SATA, 7200 RPM, 16MB Cache
dwusystemowa obudowa SATA na USB 2.0magistrala USB 2.0
maksymalny transfer 480 Mbps
 możliwość podłączania do pracującego komputera,
 zasilanie z portu USB (kabel zasilający w zestawie),
 wymiary: 132 x 82 x 15mm (+/- 5)
 funkcja OTB "One-touch-backup", możliwość szybkiej
automatycznej archiwizacji danych, po naciśnięciu przycisku
"copy" na obudowie
 przenośny dysk składa się z obudowy firmy Transcend (lub innej o
równoważnych parametrach) oraz dysku jednej z firm: Seagate,
Samsung, Toshiba, WD, Fujitsu Siemens, Hitachi, Maxtor
 w komplecie: kabel USB, CD ze sterownikami, oprogramowanie
do backupu danych
 Działa z MS Windows 2000/XP/Vista/7 oraz MacOS 8.6/9/X
 Możliwość wykorzystania do uruchamiania komputera
 Możliwośc podłączenia dysku zewnętrznego do dowolnego
komputera wyposażonego w port USB 2.0 - stacjonarnego PC,
laptopa, Macintosh. Współpracuje praktycznie z Windowsem
2000, XP, VISTA, 7, Linuxem, także komputerami Apple MAC.
 Minimalny okres gwarancji: dysk twardy: 36 miesięcy; obudowa:
24 miesiące
4
5.
C4844AE czarny wkład atramentowy HP 10 lub inny równoważny
zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
6.
C4836AE błękitny wkład atramentowy HP 11 lub inny równoważny
zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
7.
C4837AE purpurowy wkład atramentowy HP 11 lub inny
równoważny zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 55 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
8.
C4838AE żółty wkład atramentowy HP 11 lub inny równoważny
zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
9.
Tusz Brother DCP 145C / DCP165C, LC-980BK czarny lub inny
równoważny zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
10.
Tusz Brother DCP 145C / DCP165C, LC-980C błękitny lub inny
równoważny zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
11.
Tusz Brother DCP 145C / DCP165C, LC-980M purpurowy lub inny
równoważny zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
12.
Tusz Brother DCP 145C / DCP165C, LC-980Y żółty lub inny
równoważny zalecany przez producenta danego modelu drukarki
1
13.
PenDrive Kingston DataTraveler DT101 Gen 2 8GB
(DT101G2/8GB) lub równoważny jakościowo
Gwarancja minimum 5 lat
Parametry fizyczne:
 Wysokość [mm]: 57.2 (+/-2)
 Szerokość [mm]: 17.3 (+/-2)
 Głębokość [mm]: 10.0 (+/-2)
 Konstrukcja: otwór na smycz, obrotowo wysuwane złącze USB
 Parametry techniczne:
 Pojemność: 8 GB, Podłączenie do komputera: USB 2.0,
Zastosowane technologie: Plug & Play
 Oprogramowanie:
Załączone oprogramowanie: Sterownik SW urDrive ; Wspierane
systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP, Linux Kernel
2.6.x, Mac OS X 10.5, Windows 7, Windows 2000
15
Zadanie nr 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu
warsztatów konstrukcyjnych i zajęć technicznych
1.
Cegła NXT v. NXT 2.0 z 32-bitowym procesorem kompatybilna z
Robotem Mindstroms 8547
Specjalna programowalna kostka LEGO zawierającą mikroprocesor,
wyświetlacz LCD, przyciski sterowania oraz porty czujników i
silników. Posiadająca możliwość podłączenia jej do komputera za
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 56 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
pomocą kabla USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth i
programowania w graficznym środowisku NXT-G lub w jednym z
kilku innych dostępnych za darmo w Internecie.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu do Robota Lego
Mindstorms 8547
Serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu do Robota Lego
Mindstorms 8547 wydajne serwomotory z precyzyjną kontrolą obrotu
3
Czujnik koloru do Robota Lego Mindstorms 8547 NXT 2.0
1
Dalmierz ultradźwiękowy do Robota Lego Mindstorms 8547
1
Czujniki dotyku do Robota Lego Mindstorms 8547
2
Komplet 612 klocków serii LEGO TECHNICS
Wersja Mindstrom 8547 zawierająca takie elementy jak np. wyrzutnia
kulek
1
Środowisko programistyczne NXT-G
Graficzne środowisko NXT-G do oprogramowania Robota Lego
Mindstorms v. NXT 2.0
1
Pełna instrukcja w języku polskim budowy i programowania
Robota Lego Mindstroms v. NXT 2.0 w środowisku NXT-G +
instrukcje budowy czterech robotów
1
Zadanie nr 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu
systemów operacyjnych, sieci komputerowych i oprogramowania
użytkowego
1.
Licencje Novell® Open Workgroup Suite w ramach inicjatywy
„Otwarta szkoła w sieci”Novell – Open Workgroup Suite with
Vibe OnPrem 1-User License + 1-Year Priority Maintenance (nr
879-000972) lub inny równoważny pakiet licencji o parametrach i
funkcjonalności jak podany potwierdzonej testami
Novell Open Workgroup Suite with Vibe OnPrem 1-User License + 1Year Priority Maintenance (nr 879-000972)
Podstawowy pakiet oprogramowania NOWS zawiera następujące
20
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 57 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
elementy i spełniający opisane wymagania:
Open Enterprise Server 2, w skrócie: OES 2 (zawiera również
NetWare 6.5) – System sieciowy z jądrem SUSE Linux Enterprise
Server 10 oraz zaimplementowanymi usługami katalogowymi
eDirectory oraz usługami Domain Services for Windows
umożliwiającymi uwierzytelnianie do systemu z wykorzystaniem
zarówno eDirectory, jak i mechanizmów Active Directory. W ramach
OES 2 dostarczany jest również system NetWare 6.5 w wersji do
uruchomienia samodzielnego serwera lub serwera wirtualnego na
bazie mechanizmów wirtualizacji XEN wszytych w OES 2. System
zapewnia obsługę i zarządzanie klastrami oraz budowę rozwiązania
Data Recovery Center. Wraz z OES 2 otrzymuje się – oprócz
mechanizmów wirtualizacji serwerów (NetWare 6.5, SUSE Linux
Enterprise Server, MS Windows 2003/2008), technologię
dynamicznego zarządzania pamięcią masową (Dynamic Storage) i
wiele innych nowatorskich rozwiązań zwiększających prostotę
wdrożenia
i eksploatacji oraz zgodność interoperacyjną. SUSE Linux Enterprise
Server 10 – system serwerowy będący częścią oprogramowania OES
2. Umożliwia uruchamianie aplikacji komercyjnych, baz danych
(Oracle, DB2, Sybase, MySQL, PostgreSQL itp.) oraz aplikacji open
source.
ZENworks 11 Configuration Management Advanced – najnowsza
wersja pakietu do zarządzania serwerami z systemami MS Windows
lub Linux. Jednocześnie oprogramowanie pozwala na zarządzanie
komputerami osobistymi z systemem MS Windows lub Linux.
GroupWise 8 PL – zaawansowane rozwiązanie do komunikacji i pracy
grupowej. Dostarcza usługi serwera poczty elektronicznej, wspólnego
kalendarza, wspólnych folderów, zadania, obsługa i zarządzanie
dokumentami, prosty workflow. GroupWise 8 umożliwia budowę
systemów klastrowych oraz obsługę urządzeń mobilnych. System
zapewnia dodatkowo dostęp do informacji za pomocą przeglądarki
internetowej i komunikację on-line za pomocą zawartego w
GroupWise 8 komunikatora (Messanger).GroupWise Mobile Server –
zaawansowane oprogramowanie do komunikacji bezprzewodowej.
Umożliwia bezprzewodową wymianę informacji (poczta, spotkania,
zadanie) pomiędzy GroupWise i najszerszą obecnie gamą urządzeń
przenośnych i telefonów od różnych producentów. OpenOffice dla
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 58 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
MS Windows – pakiet aplikacji biurowych, edycja Novella, dla stacji
MS Windows. Umożliwia pracę z plikami w formatach Word i Excel
stanowiąc alternatywę dla droższego zestawu MS Office. SUSE Linux
Enterprise Desktop 11 – system operacyjny dla stacji roboczych i
notebooków zawierający również oprogramowanie biurowe
OpenOffice.org (edycja Novella).
Promocyjny zestaw NOWS dostępny jest wraz z oprogramowaniem
Novell VibeOnPrem Służy ono do wspomagania pracy zespołowej i
oparte jest na narzędziach webowych, co umożliwienia efektywną
współpracę grup pracowników bez względu na miejsce ich
przebywania. Tworzenie wirtualnych przestrzeni roboczych
dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej umożliwia tworzenie
sieci społecznościowej w firmie. Nauczyciel i uczniowie mogą
współdzielić wiedzę, tworzyć blogi firmowe, czy grupy dyskusyjne.
Licencjonowanie NOWS:
Szkoły mogą wybrać dogodny dla siebie sposób zliczania licencji dla
zestawu NOWS albo względem liczby użytkowników
(konta w usłudze katalogowej) albo względem liczby podłączonych
stacji roboczych
(może pracować kilka osób na tym samym komputerze). Nie wpływa
to na cenę. Dodatkowo w licencji na zestaw NOWS
można bez dodatkowych kosztów wykorzystać dowolną liczbę
serwerów OES 2 dla uruchamiania oprogramowania z zestawu
(GroupWise, ZENworks). Nie ma dodatkowych opłat za
oprogramowanie serwerowe GroupWise, czy ZENworks oraz za
możliwość budowania i wykorzystywania klastrów.
W cenie NOWS otrzymuje się roczną asystę techniczną. W wersji
Standard obejmuje ona:
 nieograniczoną pomoc techniczną do produktu w trybie 12x5
świadczoną drogą elektroniczną (12 godzin dziennie w dni
robocze, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-20:00, czas
reakcji 4 godziny)
 bezpłatne poprawki
 bezpłatne nowe wersje oprogramowania udostępnione w trakcie
trwania asysty
 nieograniczony dostęp do szkoleń z obsługi produktu
udostępnionych klientowi na stronach internetowych.
Asysta techniczna Priorytet obejmuje to samo, co w wersji z Standard,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 59 z 60
SZP-232-129/PN/2011
Projekt „Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeostwie Informacyjnym
– studia podyplomowe dla nauczycieli” realizowany przez
Paostwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej – Instytut Informatyki
w ramach Działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr 460/POKL.09.04.00-06-064/10-00 z dnia 30.12.2010 r.
z tym że pomoc techniczna do produktu świadczona jest w trybie 24/7
(codziennie przez całą dobę, czas reakcji 4 godziny oraz 1 godzina w
przypadku zatrzymania serwera). Asystę techniczną można przedłużać
na kolejne roczne lub trzyletnie okresy.
Oprogramowanie można wykorzystać w pracowniach szkolnych, do
obsługi administracji szkoły, sekretariatu, kadry nauczycielskiej i całej
sieci w szkole / uczelni.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Utworzony przez: Alina Szałacka
Strona 60 z 60
SZP-232-129/PN/2011

Podobne dokumenty