Opis wybranych zmian wprowadzonych w pakiecie

Komentarze

Transkrypt

Opis wybranych zmian wprowadzonych w pakiecie
Wybrane zmiany wprowadzone
w pakiecie
Wersja 2.0.22.0
6 grudnia 2012
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Metryka dokumentu:
Autor: Joanna Cofałka
Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Komentarz:
Liczba stron: 54
Data utworzenia: 2012-12-06
Data ostatniej wersji: 2012-12-06
Historia zmian:
Data
Autor
Wersja
Opis i referencja do poprzedniej wersji
2012-12-06
Joanna Cofałka
01
Utworzenie dokumentu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Referencja do dokumentu z uwagami
2012-12-06
Monika Krajewska
Główny Projektant
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Firma
Referencja do dokumentu z uwagami
2012-12-06
Bogdan Dubel
Kierownik produkcji
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Miejsce/Firma
2012-12-11
Bernadeta Filip
Administrator projektu MPiPS
Przeglądy:
Zatwierdzenie:
Dystrybucja:
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 2 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Spis treści
1.
5
FK - Finanse
1.1.
Dodano możliwość kopiowania dokumentów księgowych.
5
1.2.
Dodano ostrzeżenia przy zamykaniu okresu księgowego, jeśli
zamknięcie jest nieodwracalne.
6
1.3.
Rozszerzono pola <opis> na dokumencie księgowym.
6
1.4.
Zmieniono domyślne sortowanie danych na oknach: Dokumenty
księgowe (FK1100L) i Obroty konta (FK3103L) .
6
2.
FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
7
Dodano nowe świadczenie SWI - świadczenie inne, którego sposób
naliczania jest parametryzowany przez użytkownika.
7
Obsłużono świadczenia wypłacane bezrobotnym wyjeżdżającym do
krajów spoza UE.
9
Zmieniono kontrolę poprawności statusu bezrobotnego w kontekście
progresji wieku emerytalnego.
9
Zmieniono proces tworzenia dokumentów zgłoszeniowych dla
członków rodziny - analiza zawsze tylko ostatniej rejestracji.
10
2.5.
Zmieniono domyślne filtrowanie na liście ulic.
10
2.6.
Umożliwiono wydruk listy wypłat w taki sposób, aby pozycja wypłaty
każdej osoby była drukowana na osobnej stronie.
10
Zmieniono zasadę wyznaczania bezrobotnego bez kwalifikacji
zawodowych dla osób z wykształceniem pomaturalnym/policealnym.
11
Umożliwiono wydruk seryjny wniosku o uporządkowanie okresów
podlegania ubezpieczeniom.
11
Dodano raport z wykazem składek odprowadzonych za bezrobotnych
w 2012 roku zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
11
Zmieniono sposób wyliczania okresu 14 dni, o których mowa w art. 73
ust. 5 ustawy.
12
Uwzględniono na zaświadczeniu "Świadczenia pobrane w zadanym
okresie" dane z tabeli "Wypłaty archiwalne inne".
13
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
IFA - Indywidualne Formy Aktywności
14
3.1.
Do wydruku decyzji dodano nowe parametry
14
3.2.
Na oknie wypłaty dodano znacznik „uwzględnij w PIT-11” oraz
zmodyfikowano proces generacji PIT-11 w FOB tak, aby uwzględniał
wypłaty z włączonym znacznikiem.
14
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 3 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3.3.
4.
6.
Dodano sprawozdanie GUS-Z05 (Badanie popytu na pracę)
MF - Monitoring Finansowy
5.1.
18
19
KD - Kadry
4.1.
5.
Ustawiono wartość pola <Uwagi> w oknie Wypłaty (SY0057M) na
podstawie słownika Treść operacji dekretu księgowego (RPl045) oraz
przekazano ją do przesyłu FK jako treść operacji dekretu księgowego.
Przygotowano eksport udziału osób w projekcie do aplikacji PEFS3.0.
SPL - Sprawozdawczość Lokalna
19
26
26
28
6.1.
Dodano sprawozdania MPiPS-01 na 2013 rok.
28
6.2.
Zmodyfikowano wyliczanie części 1.2 Załącznika 4 do MPiPS-01.
28
6.3.
Dodano funkcjonalność obsługi sprawozdawczości na poziomie MPiPS
oraz rozszerzono możliwość prezentacji wyników sprawozdania
29
Dodano możliwość wyliczania sprawozdania WK-OSWIADCZ w
podziale na powiaty (jeżeli urząd obsługuje kilka powiatów)
42
6.4.
7.
43
SY- Części wspólne
7.1.
Umożliwiono wykonywanie eksportu do wielu odbiorców jednocześnie.
43
7.2.
Dodano możliwość zapamiętywania ustawień użytkowników
dotyczących danych wyświetlanych na listach takich jak: wyświetlane
kolumny, ustawienia sortowania, selekcji, raporty.
44
Dodano mechanizm zapisu plików załączników - dokumentów
dotyczących danych osoby: dokument tożsamości, adres, kwalifikacje,
okresy zaliczane, orzeczenia o niepełnosprawności.
46
Dodano możliwość pobierania danych organizacji z Aplikacji
Centralnej.
47
Dodano obsługę kodów QR w mechanizmie szablonów dokumentów.
48
7.3.
7.4.
7.5.
8.
UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy
8.1.
9.
Uwzględniono w procesach aktualizacji danych na temat realizacji
działań oraz zakończenia indywidualnych planów działania informacji o
realizacji działań w innych placówkach uzyskanych za pomocą AC.
WK - Współpraca z Kontrahentem
9.1.
9.2.
50
50
52
Dodano obsługę dodatkowych parametrów w wydruku umowy o
szkolenie.
52
Zmodyfikowano sposób przygotowania przesyłu do FK z wypłaty
refundacji uniwersalnej z WK.
53
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 4 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1. FK - Finanse
1.1 Dodano możliwość kopiowania dokumentów księgowych.
Aby umożliwić szybkie wykonywanie kopii wybranego dokumentu księgowego, zostały wykonane
następujące zmiany:
Na oknie "Rejestracja dokumentów" (FK1000) na zakładce "Dokumenty księgowe" (FK1100L) obok
przycisku "Dodaj" został dodany przycisk "Dodaj na podstawie" (skrót klawiszowy: Alt+O). Przycisk
będzie widoczny niezależnie od selekcji wg statusu dokumentów - dostępny dla dokumentów o
wszystkich statusach. Kliknięcie przycisku spowoduje wykonanie kopii bieżącego - podświetlonego
dokumentu. Nowy dokument zostanie zapisany:
- z takim samym numerem jak podświetlony dokument uzupełnionym o tekst "_kopia"
- z bieżącą datą dokumentu (jego dowody również z bieżącą datą) w bieżącym miesiącu
- jako dokument o statusie "rejestrowany" przypisany do użytkownika, który wykonał kopię dokumentu
- w dokumencie zostanie pominięte kopiowanie pól dotyczących księgowania: nr_ksiegowania,
id_uzytkownika_ksieg, data_ksiegowania
- w dowodach zostanie pominięte kopiowanie pól: nr_dowodu_import, nr_dowodu,
nr_ksiegowania_pom, nr_dowodu_pom, nr_zewn_mem, sposob_platnosci
- w dekretach zostanie pominięte kopiowanie pól: nr_dziennika, nr_dziennika_pom, id_transakcji,
data_platnosci
Kopia dokumentu zapisywana będzie zawsze w tym samym roku księgowym co podświetlony
dokument. Aby np. przenieść dokument do nowego roku należy zmodyfikować kopię dokumentu
zmieniając rok dokumentu.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 5 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1.2 Dodano ostrzeżenia przy zamykaniu okresu księgowego, jeśli zamknięcie
jest nieodwracalne.
Zostało zmodyfikowane działanie przycisku "Zamknij okres" na oknie "Okresy księgowe" (FK7200L).
Przed zamknięciem miesiąca nastąpi sprawdzenie, czy istnieją dokumenty zaksięgowane na następny
miesiąc. Jeśli tak, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tych dokumentach i ostrzegający, że
zamknięcie miesiąca będzie nieodwracalne. Dopiero pozytywna odpowiedź na wyświetlone
ostrzeżenie (wybranie przycisku "Tak"), spowoduje zamknięcie miesiąca.
1.3 Rozszerzono pola <opis> na dokumencie księgowym.
Rozszerzenie pole "opis" dla dokumentu księgowego.
Został zmieniony typ pola fk_dokument.opis z varchar(80) na text. Na oknie "Dokument księgowy"
(FK1100M) zostało rozszerzone pole "Opis".
1.4 Zmieniono domyślne sortowanie danych na oknach: Dokumenty księgowe
(FK1100L) i Obroty konta (FK3103L) .
Zostało zmodyfikowane domyślnie włączone sortowanie danych na oknach:
- na oknie "Dokumenty księgowe" (FK1100L) wg "Data dokumentu" (dotąd było wg "Miesiąc")
- na oknie "Obroty konta" (FK3103L) wg "Nr dziennika" + "Data operacji" (dotąd brak sortowania)
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 6 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta
2.1 Dodano nowe świadczenie SWI - świadczenie inne, którego sposób
naliczania jest parametryzowany przez użytkownika.
Zostało dodane świadczenie o kodzie SWI (świadczenie inne) o parametrach:
o kwota świadczenia – parametr obowiązkowy
o opis świadczenia innego – parametr obowiązkowy
o parametry świadczenia innego – parametr opcjonalny
Decyzja o przyznaniu świadczenia SWI jest wprowadzana ręcznie, a nie na podstawie zdarzeń. Dla
świadczenia SWI jest dostępna metoda naliczania 18 (KWOTA).
Zostało zmodyfikowane okno ‘Decyzja’ FO0170M, w którym zostały wprowadzone walidacje dot.
obowiązkowych parametrów nowego świadczenia SWI. Zostało zmodyfikowane okno ‘Parametr
świadczenia’ FO0180M, tak by użytkownik mógł odpowiednio wypełnić parametr PARAM zawierający
5 elementów.
Kwota brutto świadczenia będzie wprowadzana przez użytkownika w parametrze ‘kwota świadczenia’.
Opis świadczenia będzie umieszczany na wydruku listy wypłat w pozycji osoby, jako dodatkowa
informacja dot. świadczenia SWI. Parametry świadczenia innego będą wskazywały czy od danego
świadczenia mają być naliczane podatek i poszczególne składki (wraz z podstawami) i z jakim tytułem
naliczane składki mają być wykazane na rozliczeniowych raportach imiennych.
Jeśli parametr PARAM ‘Parametr świadczenia innego’ nie zostanie uzupełniony, to SWI będzie
naliczane w kwocie brutto do wypłaty. Jeśli zaznaczone zostaną pola: podatek, skł. zdrowotna, skł.
emer. i rent. lub skł. wypadkowa, to proces naliczy odpowiednie składniki oraz podstawy podatku i/lub
składek. Zaznaczenie składki zdrowotnej będzie możliwe tylko wtedy, jeśli wcześniej zaznaczony
zostanie podatek, ponieważ składka zdrowotna jest odliczana od podatku. Pole składki wypadkowej
będzie nieaktywne i będzie zaznaczane automatycznie odpowiednio do wybranego tytułu ZUS.
Składka wypadkowa zostanie zaznaczona tylko wtedy, gdy zostanie wybrany tytuł 0920. Wybór tytułu
ZUS będzie możliwy, jeśli zaznaczona zostanie składka zdrowotna lub emerytalna i rentowa.
Składki od świadczenia SWI będą wykazywane na raportach rozliczeniowych z zaznaczonym tytułem
ZUS, jeśli osoba będzie miała w miesiącu rozliczeniowym zgłoszony ten właśnie tytuł do ZUS. W
przeciwnym wypadku składki od SWI będą wykazywane z tytułem 3000. Składka zdrowotna od SWI
będzie naliczana niezależnie od tego czy osoba ma zgłoszenie do NFZ. Jeśli SWI będzie przyznane
od początku okresu obliczeniowego (początku miesiąca lub początku okresu aktywności w danym
miesiącu) to składka zdrowotna będzie naliczana, jeśli zostanie zaznaczona w parametrze SWI. Jeśli
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 7 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
natomiast w danym miesiącu osoba ma zgłoszenie do NFZ, a składka zdrowotna w parametrze SWI
nie zostanie zaznaczona to naliczona zostanie składka dla osób bez prawa PS. Również w przypadku,
gdy SWI przyznane będzie później, w trakcie miesiąca (aktywności), a osoba ma zgłoszenie do NFZ,
to naliczona zostanie tylko składka zdrowotna dla osób bez prawa PS, jako składka z pierwszego
tytułu w okresie obliczeniowym, niezależnie od tego czy w parametrze SWI zaznaczono składkę
zdrowotną.
Aby wydać decyzję o przyznaniu SWI należy w oknie decyzji jako nazwę decyzji wybrać z listy kod
decyzji SWIAD i w polu ‘kod wariantu’ wybrać odpowiedni wariant przygotowany wcześniej dla SWI.
Kwota świadczenia SWI będzie dostępna jako parametr dec.zz.
Świadczenie SWI zostanie uwzględnione w przesyłach do FK, na wydrukach i raportach
generowanych z FOB oraz w rozliczeniach z ZUS i US (PIT-11, PIT-4R), jeśli będzie miało naliczone
odpowiednie składniki.
Na asygnacie kwota brutto świadczenia SWI będzie wykazywana w wierszu 'Inne'.
Na wydruku indywidualnej karty wypłat zasiłków zostanie uwzględnione świadczenie SWI w kolumnie
zawierającej informację o wypłaconych dodatkach szkoleniowych, w związku z czym nazwa kolumny
zostanie zmieniona na "inne, w tym dodatek szkolen." (wcześniej "dodatek szkolen.").
Na wydrukach zaświadczeń lokalnych (rodzaj ZASWL) oraz dotyczących okresów rejestracji i
pobierania świadczeń (ZASW1 i ZASW13 w rodzaju ZASW) zostanie uwzględnione świadczenie SWI.
W przypadku wydruku zaświadczenia 1 i 13 na oknie parametryzacji FO0350 uwzględniane będą tylko
świadczenia SWI, od których odprowadzane są składki. W przypadku wydruku zaświadczenia
lokalnego uwzględniane będą świadczenia SWI z lub bez odprowadzanej składki w zależności od tego,
czy zaznaczone zostało pole "Świadczenia z odprowadzaną składką" na oknie parametryzacji
FO0610M w zakładce "Przyznane świadczenia".
W regułach wytwarzania dokumentów księgowych "Listy wypłat" (MEM, KAS, POD, ZDR, SKL, ALI)
zostaną dodane parametry dekretacji dla nowego świadczenia SWI.
W parametrach zostanie uwzględniony pełny zakres składek (podatek, skł. zdrowotna, ubezp.
emerytalne, rentowe, wypadkowe) bez podziału na kategorie wiekowe.
MEM:
S-B-SWI Świadczenie inne - SWI - brutto
S-AL-SWI Świadczenie inne - SWI - alimenty
S-IP-SWI Świadczenie inne - SWI - inne potrącenia
S-P-SWI Świadczenie inne - SWI - podatki
S-UB-R-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. rentowe
S-UB-W-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. wypadkowe
S-UB-E-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. emerytalne
S-ODL-SKL-SWI Świadczenie inne - SWI - składka zdrowotna
S-WYR-ZDR-SWI Świadczenie inne - SWI - wyrównanie składki zdrowotnej
S-NN-SWI Świadczenie inne - SWI - należne niezwrócone/nienależne niepobrane
S-AL-SWI-ZBIOR Świadczenie inne - SWI - alimenty - bez podziału
S-IP-SWI-ZBIOR Świadczenie inne - SWI - inne potrącenia - bez podziału
KAS:
S-N-SWI Świadczenie inne - SWI - netto
S-NPW-SWI Świadczenie inne - SWI - poprzednio niepobrane
S-NP-SWI Świadczenie inne - SWI - niepodjęte
S-NZW-SWI Świadczenie inne - SWI - niezwrócone
S-PT-SWI Świadczenie inne - SWI - potrącenia
ZDR:
S-ODL-SKL-SWI Świadczenie inne - SWI - składka zdrowotna kasowo
POD:
S-P-SWI Świadczenie inne - SWI - podatki kasowo
SKL:
S-UB-R-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. rentowe kasowo
S-UB-W-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. wypadkowe kasowo
S-UB-E-SWI Świadczenie inne - SWI - ubezp. emerytalne kasowo
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 8 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
ALI:
S-AL-SWI Świadczenie inne - SWI - alimenty
S-IP-SWI Świadczenie inne - SWI - inne potrącenia
S-AL-SWI-ZBIOR Świadczenie inne - SWI - alimenty - bez podziału
S-IP-SWI-ZBIOR Świadczenie inne - SWI - inne potrącenia - bez podziału
Umorzenia należności:
S-UN-SWI Świadczenie inne - SWI - umorzenie
Dekretacja dodanych parametrów została uzupełniona automatycznie we wszystkich najnowszych
regułach na podstawie dekretacji parametrów dotyczących świadczenia ZZ100.
Został zmodyfikowany proces przesyłów do FK z list wypłat oraz przesyłów do FK z należności została dodana obsługa nowego świadczenia.
2.2 Obsłużono świadczenia wypłacane bezrobotnym wyjeżdżającym do krajów
spoza UE.
Zostało dodane świadczenia ZZUEN oraz W-ZZUEN (zasiłek wypłacany poza krajami UE oraz jego
wyrównanie) dostępne od dnia 01.01.2012. Świadczenie ZZUEN będzie naliczane takimi metodami jak
zasiłki zwykłe: 40, 41, 42. Wyrównanie W-ZZUEN będzie naliczane metodą 18 (KWOTA). Parametrem
świadczenia ZZUEN będzie DA-ZM-NA (data zmiany podstawy naliczania zasiłku), a parametrami
wyrównania W-ZZUEN będą: KWOTA, L-DN-SW, DA-PO-OW, DA-KO-OW - analogicznie jak dla
innych wyrównań.
Świadczenie ZZUEN będzie można wybrać zamiast domyślnie podpowiadanego w decyzji na
podstawie zdarzenia Z/BB świadczenia ZZUE. Dla wybranego świadczenia ZZUEN będzie domyślnie
wybierany kod zadania i wydatku taki jak dla świadczenia ZZUE.
Dla świadczeń ZZUEN, W-ZZUEN będą tworzone rezerwacje tak jak dla zasiłków.
Proces naliczania wypłat będzie naliczał wszystkie składniki od świadczeń ZZUEN, W-ZZUEN i
zapisywał je na pozycji wypłaty, ale kwoty brutto i netto nie będą sumowane do kwot brutto, netto i
wypłaty na rekordzie wypłaty i na rekordzie listy wypłat. Od kwot netto świadczeń ZZUEN i W-ZZUEN
będą potrącane alimenty i inne potrącenia.
Przy tworzeniu składników podsumowania nie będą brane pod uwagę kwoty brutto i netto świadczeń
ZZUEN i W-ZZUEN. Pozostałe kwoty składowe tych świadczeń będą traktowane tak jak ZZUE
(sumowane do składników podsumowania dotyczących ZZUE).
Na wydruku listy wypłat nie będą wykazywane kwoty brutto i netto w/w świadczeń jak również kwota
netto nie będzie sumowana do kwoty wypłaty. Będą natomiast wykazywane podstawy podatku i
składek, oraz sam podatek i składki społeczne i zdrowotna. Analogicznie świadczenie ZZUEN będzie
wykazywane na asygnacie, przelewach/przekazach, zleceniach autowypłat, wydrukach i raportach z
wypłat.
Podstawa i podatek naliczone od w/w świadczeń będą uwzględniane na PIT-11, PIT-4R, a składki
społeczne i zdrowotna będą uwzględniane na rozliczeniowych raportach imiennych.
2.3 Zmieniono kontrolę poprawności statusu bezrobotnego w kontekście
progresji wieku emerytalnego.
1. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw z
dnia 11 maja 2012 (Dz. U. z 2012 r. nr 637) zostaną wykonane zmiany w systemie Syriusz STD w
zakresie kontroli, czy osoba osiągnęła wiek emerytalny. Ustalenie wieku emerytalnego będzie
uwzględniać zmiany zawarte w art. 1 pkt 5 ustawy.
2. Zostanie zmieniony proces kontroli dostępności zdarzeń sprawdzający, czy w dniu, w którym
zaczyna obowiązywać zdarzenie związane ze zmianą statusu osoby bezrobotnej (zdarzenia o
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 9 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
rodzajach R, N, W), osoba ta nie przekroczyła wieku emerytalnego.
3. Zostanie zmieniona walidacja na oknie FO0010M „Dane klienta RP”, która sprawdza podczas
otwierania okna, czy aktualnie wybrana osoba nie jest osobą w wieku emerytalnym.
2.4 Zmieniono proces tworzenia dokumentów zgłoszeniowych dla członków
rodziny - analiza zawsze tylko ostatniej rejestracji.
Został dodany parametr lokalny ZglDoZUSCzlRodzAnalizaOstRej określający, czy podczas tworzenia
zgłoszeń do ZUS dla członków rodziny analizować tylko okres ostatniej rejestracji bezrobotnego
(wartość domyślna 'T' - TAK).
W procesie tworzącym zgłoszenia do ZUS dla członków rodziny została dodana obsługa tego
parametru:
- jeśli parametr będzie miał wartość 'T' (TAK), to podczas tworzenia zgłoszeń do ZUS dla członków
rodziny będzie analizowany tylko okres ostatniej rejestracji bezrobotnego.
- jeśli parametr będzie miał wartość 'N' (NIE), to zgłoszenia będą tworzone tak jak dotychczas.
Jeśli członek rodziny będzie miał wprowadzone parametry zgłoszenia do ubezp. zdr. i/lub
wyrejestrowania z ubezp. zdr. sprzed ostatniej rejestracji, a nie będzie miał zaznaczonego znacznika
"Zgł. do ubezp. zdr.", to nie będą tworzone żadne zgłoszenia.
Jeśli znacznik będzie zaznaczony to zgłoszenia będą tworzone zgodnie z okresem rejestracji
bezrobotnego, a jeśli w tym okresie członek rodziny będzie miał parametry, to zgodnie z tymi
parametrami.
Została zmieniona walidacja, która powoduje pojawienie się komunikatu o utworzeniu się zgłoszeń do
poprzednich rejestracji. Komunikat będzie się pojawiał tylko wtedy, jeżeli parametr
ZglDoZUSCzlRodzAnalizaOstRej będzie miał wartość ‘T’.
2.5 Zmieniono domyślne filtrowanie na liście ulic.
1. Na oknie FO0016L „Lista ulic” został zmieniony sposób obsługi filtra wpisywanego w polu „Ulica”. Po
jego wprowadzeniu lista będzie zawężana do ulic zawierających podany filtr na dowolnym miejscu w
nazwie, a nie tylko do ulic, których nazwy rozpoczynają się od tego filtra.
2. Na oknie FO0016L „Lista ulic” uruchomionym z okna SY0015U „Adresy” w trybie dodawania nowej
ulicy do poczty (przy braku pozycji w słowniku) oprócz podpowiadania nazwy brakującej ulicy na listę
w kolumnie z nazwą ulicy nakładany jest filtr na nazwę dodawanej ulicy. Dzięki temu możliwe jest
anulowanie przez użytkownika dodania ulicy, która znajduje się już na liście podana w innej postaci i
wybranie do rejestrowanego adresu już istniejącej ulicy. Taka sytuacja może mieć miejsce np.
podczas dodawania ulicy "Piłsudskiego", gdy na liście znajduje się już ulica "Józefa Piłsudskiego".
Nałożenie filtra na oknie FO0016L przez system w momencie dodawania eliminuje konieczność
przeglądania przez użytkownika całej listy, a jedynie pasujących ulic. Jednak nie zastąpi to kontroli
zawartości słownika przez użytkownika, zwłaszcza przy skomplikowanych nazwach ulic.
2.6 Umożliwiono wydruk listy wypłat w taki sposób, aby pozycja wypłaty każdej
osoby była drukowana na osobnej stronie.
Została dodana możliwość wydruku listy wypłat w formie zapewniającej ochronę danych osobowych
przy realizacji wypłat z listy w banku.
Został dodany parametr systemowy typu logicznego o identyfikatorze RPl103 i kodzie
L-PODZIAL-WYPLAT z opisem: 'Czy drukować jedną pozycję wypłaty na stronie?'.
Jeśli parametr będzie włączony (wartość 'TAK'), a drukowana lista wypłat nie będzie korektą
indywidualną i będzie zawierała wypłaty więcej niż jednej osoby, to każda pozycja wypłaty z tej listy
będzie drukowana na osobnej stronie.
Domyślnie parametr ma wartość 'NIE'. Parametr ten jest dostępny do edycji przed wydrukiem listy
wypłat.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 10 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2.7 Zmieniono zasadę wyznaczania bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych
dla osób z wykształceniem pomaturalnym/policealnym.
Został zmodyfikowany sposób wyznaczania statusu bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych dla
osób z wykształceniem pomaturalnym/policealnym. Od 01.01.2013 osoby z tym poziomem
wykształcenia nie posiadające wyuczonego zawodu lub uprawnienia będą traktowane jako bezrobotni
bez kwalifikacji zawodowych.
2.8 Umożliwiono wydruk seryjny wniosku o uporządkowanie okresów
podlegania ubezpieczeniom.
Zostało umożliwione wykonanie wydruku seryjnego "Wniosku o uporządkowanie okresów podlegania
ubezpieczeniom" (wywoływane z okna "Klienci RP" FO0005L). Do parametrów wydruku zostały
dodane parametry:
- "Wydruk seryjny" (domyślnie ustawiony na NIE)
- "Pomiń osoby bez ubezpieczeń" (domyślnie ustawiony na TAK) – wydruk wykonywany tylko dla osób,
które posiadają choć jeden okres ubezpieczenia.
Dla wydruku seryjnego zostało dodane ograniczenie pozwalające jednorazowo wygenerować raporty
dla maksymalnie 5000 osób. Jeżeli do aktualnie nałożonych filtrów będzie pasować więcej osób, to
wydruk nie zostanie uruchomiony.
W danych osoby ubezpieczonej seria, numer i typ dokumentu tożsamości wypełniane będą na
wydruku tylko wtedy, gdy osoba nie ma określonego numeru PESEL (wcześniej wypełniane, gdy nie
miała numeru PESEL lub NIP).
2.9 Dodano raport z wykazem składek odprowadzonych za bezrobotnych w 2012
roku zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Został dodany wydruk: Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych, zgodnie z art. 41 ust. 8
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W oknie głównym komponentu FOB została dodana pozycja menu: Raporty > Wypłat > Roczne
zestawienie składek społecznych i zdrowotnych, z której wywołane zostanie okno parametryzacji
raportu FO0510 pozwalające wybrać rok, za który ma być utworzone zestawienie.
Domyślnie rok będzie wyznaczany względem daty bieżącej w ten sposób, że w okresie od marca do
grudnia wyświetlany będzie rok wynikający z daty bieżącej, a od stycznia do lutego wyświetlany będzie
rok poprzedni względem daty bieżącej. Przyjęto taki sposób ustalania wartości domyślnej ze względu
na to, że płatnik jest zobowiązany do przekazania ubezpieczonemu rocznego zestawienia w terminie
do końca lutego.
W kolejnym wywoływanym oknie z listą osób klientów RP FO0005L będzie możliwa selekcja osób do
raportu. Dane do raportu będą pobierane z raportów imiennych. Zestawienie składek każdego
ubezpieczonego będzie rozpoczynało się od nowej strony.
W nagłówku raportu został umieszczony tytuł: Zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za
RRRR rok. Zestawienie zawiera następujące dane:
- nazwa skrócona płatnika składek
- NIP płatnika
- REGON płatnika
- nazwisko i imię ubezpieczonego
- numer PESEL ubezpieczonego
- seria i numer dokumentu tożsamości ubezpieczonego (jeśli osoba nie posiada numeru PESEL)
- rodzaj (350 – inne przerwy) i okres przerwy w opłacaniu składek społecznych
- symbol oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 11 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
- miesiąc i rok, których raport dotyczy
- tytuł ubezpieczenia
- dane składek finansowanych przez płatnika:
- podstawa składki emerytalnej i rentowej
- podstawa składki wypadkowej
- podstawa składki zdrowotnej
- składka emerytalna
- składka rentowa
- składka wypadkowa
- składka zdrowotna
- dane składek finansowanych przez ubezpieczonego:
- podstawa składki zdrowotnej
- składka zdrowotna
- oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym
- data sporządzenia raportu
- miejsce na podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej
Okres przerwy w opłacaniu składek społecznych jest wykazywany, jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS z
tytułem 0910XX lub 0920XX, ale w danym miesiącu rozliczeniowym ma zerową podstawę składki
emerytalnej i rentowej. Wykazywane są okresy miesięczne oddzielone przecinkiem.
Przykładowy format raportu:
2.10 Zmieniono sposób wyliczania okresu 14 dni, o których mowa w art. 73 ust. 5
ustawy.
Został przywrócony sposób wyliczania okresu 14 dni, o których mowa w art. 73 ust. 5 ustawy,
obowiązujący do 30.09.2012; jeżeli 14-ty dzień upływa w dniu wolnym od pracy, okres będzie
wydłużony do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Zmiana sposobu wyliczania tego okresu obowiązująca od 01.10.2012 została wycofana.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 12 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2.11 Uwzględniono na zaświadczeniu "Świadczenia pobrane w zadanym okresie"
dane z tabeli "Wypłaty archiwalne inne".
Na wydruku zaświadczenia 9-go dotyczącego świadczeń pobranych w zadanym okresie uwzględnione
zostały wypłaty archiwalne inne (tabela sw_skladnik_inne).
Wypłaty odpowiadające wypłaconym świadczeniom będą wyszukiwane zgodnie z warunkami
określonymi w procesie generacji zaświadczenia Rp7, a ich poszczególne dane będą wyznaczane w
następujący sposób:
- kwota brutto - jak na zaświadczeniu Rp7: dla wypłat o dacie początku naliczania świadczenia przed
01.01.1992 jako suma kwot zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, wyrównania FP i zasiłku/dodatku
szkoleniowego minus kwota zwolnienia lekarskiego, dla wypłat naliczonych po tej dacie jako suma
kwot zasiłku brutto i wyrównania FP minus kwota zwolnienia lekarskiego,
- podatek - kwota podatku,
- kwota netto - kwota brutto minus podatek,
- nazwa świadczenia - nazwa rodzaju zasiłku, rodzaju stypendium lub "archiwalne inne" (pierwsza
niepusta),
- data rozpoczęcia i zakończenia okresu pobierania świadczenia - data początku i końca naliczania
świadczenia,
- data wypłaty - data wypłaty lub data końca naliczania świadczenia (pierwsza niepusta),
- składka odliczona, emerytalna, rentowa i wypadkowa - zawsze 0,00 zł.
Dla wypłat, których data początkowa jest wcześniejsza niż 01.01.1995, kwota wypłaconego
świadczenia widoczna na liście parametryzacji i na wydruku prezentowana będzie w formie zapisu
sprzed denominacji złotówki. Nie ma to wpływu na sumaryczną kwotę wszystkich wypłaconych
świadczeń, która na wydruku pozostanie w formie aktualnego zapisu w nowych złotych.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 13 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3. IFA - Indywidualne Formy Aktywności
3.1 Do wydruku decyzji dodano nowe parametry
1. Na wydruku decyzji dotyczącej KRUS (rodzaj KRUS_DECYZJA) drukowanej z okna wypłaty zostały
obsłużone następujące parametry:
a. dataDoWyplata – sy_wyplata.data_do
b. dataOdWyplata – sy_wyplata.data_od
2. Do rodzaju dokumentów:
a. BonPodypl_DECYZJA
b. BonStaz_DECYZJA
c. BonSzkol_DECYZJA
d. BonZawPol_DECYZJA
e. DotZasied_DECYZJA
f. DzGosOg_DECYZJA
g. DzGosSC_DECYZJA
h. DzGosSZ_DECYZJA
i. DzPGosOg_DECYZJA
j. DzPGosSC_DECYZJA
k. DzPGosSZ_DECYZJA
l. EgzLic_DECYZJA
m.IFA_UNI_DECYZJA
n. KRUS_DECYZJA
o. OpDzOZal_DECYZJA
p. PozSzk_DECYZJA
q. StPod_DECYZJA.
zostały dodane parametry nrRach2 i nrRachDluz2.
W procesie wydruku została dodana obsługa parametrów nrRach2 i nrRachDluz2 - parametry będą
uzupełniane tylko dla przelewów i jeśli data zamknięcia rachunku jest pusta lub jest większa od daty
wypłaty.
3.2 Na oknie wypłaty dodano znacznik „uwzględnij w PIT-11” oraz
zmodyfikowano proces generacji PIT-11 w FOB tak, aby uwzględniał wypłaty
z włączonym znacznikiem.
W związku z koniecznością uwzględniania wypłat dodawanych w module IFA w procesie generacji
dokumentów PIT-11 oraz PIT-4R zostały wykonane następujące czynności w aplikacji:
1. Na oknie wypłaty SY0057M został dodany znacznik „Uwzględnij w PIT-11”.
Na oknie została dodana również walidacja kwoty podatku – musi być zaokrąglana do pełnych złotych.
2. Do tabeli sy_wyplata zostało dodane pole pit, pole typu char(1), z wartością domyślną ‘N’.
3. Do tabeli fo_pit11 zostało dodane pola: brutto_ifa, podatek_ifa. Pola te zostały również dodane w
oknie 'Deklaracja PIT-11' (SW0056M) oraz jako kolumny na liście w oknie 'Deklaracje PIT-11'
(SW0023L).
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 14 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
4. Został zmodyfikowany proces generacji PIT-11 w FOB, tak by w dokumencie PIT-11 osoby za
wskazany okres wypłatowy, uwzględniał oprócz wypłat z SW również wypłaty z IFA, które mają
ustawiony odpowiednio znacznik 'PIT', status: wysłana lub zrealizowana, a data wypłaty mieści się w
zadanym okresie wypłatowym. W polu fo_pit11.brutto_ifa będzie zapisywana kwota z
sy_wyplata.kwota_brutto, a w polu fo_pit11.podatek_ifa będzie zapisywana kwota z
sy_wyplata.podatek.
5. W oknie 'Deklaracje PIT-11' (SW0023L) został dodany przycisk 'Wypłaty IFA', który będzie
wywoływał okno 'Wypłaty' (SY0059L) w kontekście osoby, dla której deklaracja PIT-11 jest
podświetlona w oknie (SW0023L).
6. Został zmodyfikowany proces eksport danych deklaracji PIT-11 do XML - kwota brutto_ifa zostanie
wykazana w polach 71, 72 a podatek_ifa w polu 74.
7. Został zmodyfikowany szablon centralny rodzaju PIT, wariantu PIT-11-skr dostępny od 01.01.2011 w sekcji E (dochody podatnika) został dodany wiersz 'inne źródła' i w polach 71, 72 został
wprowadzony nowy parametr PRZYCHOD-IFA, który będzie miał wartość pola fo_pit11.brutto_ifa, a
w polu 74 został dodany nowy parametr ZALICZKA-IFA, który będzie miał wartość pola
fo_pit11.podatek_ifa. Analogicznie został zmodyfikowany szablon wydruku deklaracji PIT-11 w
formie graficznej.
8. Kwoty podatku wypłat z IFA zostały uwzględnione w procesie generacji PIT-4R (odpowiednio do
znacznika 'PIT' i statusu: wysłana, zrealizowana) w poszczególnych miesiącach wypłatowych, na
wydruku PIT-4R (w tych samych polach, co kwoty podatku od zasiłków), w procesie generującym
przesył PIT-4R do XML oraz przy wyliczaniu kwoty w oknie parametryzacji 'Parametry generacji
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 15 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
deklaracji PIT-4R' SW0021.
9. Został zmodyfikowany raport z wypłat FOB: Raport do PIT-4 - wypłaty z programów. Została dodana
sekcja "IFA - Wypłaty zawierające podatek'', w której wykazane zostaną osoby posiadające w
danym roku podatkowym wypłaty zrealizowane w module IFA, finansowane z danego programu, od
których naliczono podatek.
10.Została usunięta funkcja "Eksport do DBF" z okna SW0023L, ponieważ funkcjonalność ta straciła
zastosowanie. Obecnie wykorzystywany jest przesył XML do systemu e-Deklaracje.
11.Na oknie 'Wypłaty' SY0059L w IFA w kontekście wywołania z listy dokumentów PIT-11 z SW,
zostały dodane kolumny 'Brutto', 'Podatek' i 'Do PIT' oraz zostało włączone podsumowanie tych
kolumn.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 16 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
12.Zostało zmodyfikowane okno parametryzacji IFA0017 wykorzystywane przy wydruku dokumentu
PIT-11 (IFA> ..> Wnioski> Wydruki> Drukuj PIT-11).
13.Został zmodyfikowany proces wydruku dokumentu PIT-11 (IFA> ..> Wnioski> Wydruki> Drukuj
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 17 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
PIT-11) – na wydruku będą uwzględniane tylko wypłaty, które mają znacznik Uwzględnij w PIT-11
ustawiony zgodnie z ustawieniami na oknie parametryzacji IFA0017
3.3 Ustawiono wartość pola <Uwagi> w oknie Wypłaty (SY0057M) na podstawie
słownika Treść operacji dekretu księgowego (RPl045) oraz przekazano ją do
przesyłu FK jako treść operacji dekretu księgowego.
Na oknie Wypłaty (SY0057M), po zmianie statusu wypłaty z „przygotowana” na „zatwierdzona”, treść
operacji dekretu księgowego (wartość ze słownika RPl045) związana z danym typem wniosku, którego
dotyczy wypłata, będzie dopisywana do pola „Uwagi” (z uzupełnionymi parametrami). Następnie
wartość pola "Uwagi" na oknie 'Wypłaty" (SY0057M) będzie przekazywana jako treść operacji dekretu
księgowego w przesyle do FK.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 18 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
4. KD - Kadry
4.1 Dodano sprawozdanie GUS-Z05 (Badanie popytu na pracę)
Została dodana nowa definicja sprawozdania statystycznego: sprawozdanie kwartalne GUS-Z05
(Badanie popytu na pracę).
· został dodany szablon wydruku sprawozdania
· zostały dodane funkcje wyliczającymi wartości komórek.
W związku z tym, że obecnie w systemie nie ma danych, na podstawie których można wygenerować
sprawozdanie GUS-Z05, został dodany odpowiedni interfejs, umożliwiający rejestrację utworzonych,
obsadzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy.
W celu ułatwienia przygotowania miejsc pracy:
· zmodyfikowano okno umowy (KD2100M) - dodano pole "Kod zawodu" do stanowiska na
umowie
· zmodyfikowano okno rozwiązania umowy (KD2300M) - dodano znacznik "Likwidacja miejsca
pracy"
· dodano cechę dodatkową "Stanowisko specjalne dla niepełnosprawnych"
· utworzono proces (KD0018P), który na podstawie kodu zawodu na stanowisku umowy,
znacznika "Likwidacja miejsca pracy" na rozwiązaniu umowy oraz niepełnosprawności i cechy
dodatkowej '"Stanowisko specjalne dla niepełnosprawnych" przygotuje dane potrzebne do
wygenerowania sprawozdania.
Zmiany w oknie „Umowa” (KD2100M)
W oknie "Umowa" w części obsługującej stanowiska pracy zostało dodane pole "Kod zawodu" wraz z
przyciskiem otwierającym słownik "Zawód lub specjalność" (RPd057). Kod zawodu będzie
wykorzystany w procesie aktualizującym miejsca pracy. Na jego podstawie można utworzyć miejsca
pracy, które zostaną uwzględnione podczas generacji sprawozdania GUS-Z05.
Kod zawodu nie jest polem obowiązkowym. Jeśli nie będzie wypełnione to pojawi się ostrzeżenie: "Nie
wprowadzono kodu zawodu - umowa nie zostanie uwzględniona w sprawozdaniu GUS-Z05."
Przykładowy zrzut okna KD2100M
Zmiany w oknie „Rozwiązanie umowy” (KD2300M)
W oknie "Rozwiązanie umowy" został dodany znacznik "Likwidacja miejsca pracy", który informuje czy
rozwiązanie umowy związane jest z likwidacją miejsca pracy.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 19 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Na podstawie zaznaczonego pola "Likwidacja miejsca pracy" proces aktualizacji miejsc pracy
wygeneruje zlikwidowane miejsce pracy o kodzie zawodu zapisanym na stanowisku tej umowy.
Przykładowy zrzut okna KD2300M
Okno „Aktualizacja zawodów” (KD0019L)
Przykładowy zrzut okna KD0019L
W sprawozdaniu należy stosować Klasyfikację Zawodów i Specjalności.
Aby umożliwić szybkie wprowadzanie kodu zawodu ze słownika zawodów i specjalności (RPd057) do
dodanego pola kod_zawodu w tabeli kd_umowa_stanowisko zostało utworzone okno z listą stanowisk
na umowach wraz z procesem podmieniającym kod zawodu.
Po wyborze kodu zawodu i naciśnięciu przycisku "Zapisz kod zawodu" pojawi się pytanie: "Czy
nadpisać kod zawodu we wszystkich pozycjach z tym samym stanowiskiem". W przypadku odpowiedzi
twierdzącej kod zawodu zostanie podmieniony we wszystkich pozycjach, mających takie samo
stanowisko jak podświetlony wiersz. W przeciwnym przypadku kod zawodu zostanie podmieniony tylko
w aktualnej pozycji.
Na oknie jest dodatkowy filtr, umożliwiający wyświetlanie stanowisk z dokumentów umów
obowiązujących w określonym czasie lub tylko z aktywnych umów.
.
Lista jest posortowana po polu "stanowisko".
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 20 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Okno „Lista miejsc pracy” (KD0018L)
Przykładowy zrzut okna KD0018L
Okno służy do przeglądania, modyfikacji, dodawania i usuwania miejsc pracy. Okno zawiera listę
utworzonych miejsc pracy oraz pola umożliwiające zawężanie wyników. Pod listą znajduje się
podsumowanie wszystkich kolumn liczbowych. Lista jest posortowana po kolumnie kod zawodu.
Okno można wywołać na dwa sposoby:
· z menu KD > Organizacja > Miejsca pracy
· zakładka na oknie Dane komórki pomiędzy zakładką: Zatrudnienie i Parametry
Okno wywołane z menu domyślnie zawiera dane ze wszystkich komórek organizacyjnych, natomiast
na zakładce są miejsca pracy z aktualnej komórki organizacyjnej wraz z komórkami podrzędnymi.
Spis
Tabela główna: kd_miejsce_pracy
· Kod zawodu - kod zawodu
· Nazwa zawodu - nazwa zawodu ze słownika zawodów lub specjalności (RPd057)
· Data utworzenia - data utworzenia miejsca pracy
· Utworzone miejsca pracy - ogółem - liczba utworzonych miejsc pracy ogółem
· Obsadzone miejsca pracy - ogółem - liczba obsadzonych miejsc pracy ogółem (pole
wyliczane)
· Obsadzone miejsca pracy - kobiety - liczba miejsc pracy obsadzonych przez kobiety (pole
wyliczane)
· Obsadzone miejsca pracy - niepełn. - liczba miejsc pracy obsadzonych przez osoby
niepełnosprawne (pole wyliczane)
· Obsadzone miejsca pracy - niep. stan. spec. - liczba miejsc pracy obsadzonych przez osoby
niepełnosprawne (pole wyliczane)
· Zlikwidowane miejsca pracy - liczba zlikwidowanych miejsc pracy (pole wyliczane)
· Wolne miejsca pracy - ogółem - liczba wolnych miejsc pracy ogółem (pole wyliczane)
· Wolne miejsca pracy - niepełn.- liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
(pole wyliczane)
Pola
· Pokaż miejsca pracy w komórkach podrzędnych - domyślnie zaznaczony
· Lista rozwijalna z pozycjami: Utworzone, Obsadzone, Zlikwidowane, Wolne
· Okres
· Status: w przygotowaniu, zatwierdzone, anulowane
Powyższe pola będą służyły do filtrowania danych na liście.
Wywołania modułów, przyciski:
· <Przeglądaj> (KD0018M) - przegląd miejsca pracy
· <Dodaj> (KD0018M) - dodanie miejsca pracy
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 21 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
·
·
·
<Modyfikuj> (KD0018M) - edycja miejsca pracy
<Usuń> -usunięcie miejsca pracy
<Aktualizuj> (KD0018P) - wywołanie procesu aktualizacji miejsc pracy
Okno „Miejsca pracy” (KD0018M)
Przykładowy zrzut okna KD0018M
Okno służy do rejestracji miejsc pracy.
Pola
· Data utworzenia - data utworzenia miejsca pracy
· Data do - data ważności miejsca pracy
· Status (w przygotowaniu, zatwierdzone, anulowane)
· Komórka org. - komórka organizacyjna dla której jest tworzone miejsce pracy
· Zawód - zawód ze słownika zawodów lub specjalności (RPd057)
· Stanowisko - stanowisko ze słownika stanowisk służbowych (RPl040)
· Zakres obowiązków
· Ogółem utworzone - liczba utworzonych miejsc pracy ogółem
· w tym dla niepełnosprawnych - liczba utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
· Obsadzone - liczba obsadzonych miejsc pracy ogółem - pole wyliczane na podstawie
obsadzonych miejsc pracy
· kobiety - liczba obsadzonych miejsc pracy przez kobiety - pole wyliczane na podstawie
obsadzonych miejsc pracy
· niepełn. - liczba obsadzonych miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne - pole wyliczane na
podstawie obsadzonych miejsc pracy
· w tym na stanow. specjalnych - liczba obsadzonych miejsc pracy przez osoby
niepełnosprawne pracujące na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności - pole wyliczane na podstawie obsadzonych miejsc
pracy
· Zlikwidowane - liczba zlikwidowanych miejsc pracy - pole wyliczane na podstawie
zlikwidowanych miejsc pracy
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 22 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
·
·
·
·
w tym dla niepełnosprawnych - liczba zlikwidowanych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych - pole wyliczane na podstawie zlikwidowanych miejsc pracy
Wolne - liczba wolnych miejsc pracy - pole wyliczane na podstawie utworzonych, obsadzonych
oraz zlikwidowanych miejsc pracy
w tym dla niepełnosprawnych - pole wyliczane na podstawie utworzonych, obsadzonych oraz
zlikwidowanych miejsc pracy
Uwagi
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 23 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Okno „Dane szczegółowe” (KD0018U)
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 24 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Przykładowy zrzut okna KD0018U
Okno służy do rejestracji, przeglądania lub modyfikacji obsadzonych oraz zlikwidowanych miejsc
pracy.
Okno podzielone na dwie listoformatki:
· obsadzone miejsca pracy
· zlikwidowane miejsca pracy
Spis
· Data obsadzenia - data obsadzenia miejsca pracy
· Kobieta - miejsce pracy obsadzone przez kobietę
· Niepełnosprawny - miejsce pracy obsadzone przez osobę niepełnosprawną
· Niepełn. na stanow. spec. - miejsce pracy obsadzone przez osobę niepełnosprawną pracującą
na stanowisku specjalnie dostosowanym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
· Data ważności do - data końcowa ważności obsadzonego miejsca pracy
Pola
· Numer umowy, Nr dok, Stanowisko - stanowisko na umowie powiązane z obsadzonym
miejscem pracy
· Data obsadzenia
· Data do
· Kobieta
· Niepełnosprawny
· Stanowisko specjalne
· Uwagi
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 25 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
5. MF - Monitoring Finansowy
5.1 Przygotowano eksport udziału osób w projekcie do aplikacji PEFS3.0.
W związku z koniecznością obsługi przesyłu osób do aplikacji PEFS w wersji 3.0 zostały wykonane
następujące zmiany w aplikacji MF:
1. Na oknie "Wybór okresu do raportu" (MF0022) zostało dodane pole "Wersja PEFS 2.0 / 3.0", za
pomocą którego użytkownik będzie mógł określić do jakieś wersji aplikacji PEFS chce wygenerować
przesył. Domyślną wartością będzie wartość 2.0.
2. Został zmodyfikowany proces generacji przesyłu do aplikacji PEFS – format pliku został
dostosowany do wymagań aplikacji PEFS3.0, z równoczesnym zachowaniem zgodności z wersją
PEFS2.0.
Przykładowy plik do PEFS 2.0:
Lp
Nazwisko Imie
Wiek
Miasto
Ulica
NrDomu
Opieka7 SOnaRP SzczegolyStatusu
DataWprowadzenia
Plec
Pesel
Wojewodztwo
Powiat
KodPocztowy
Miejscowosc
NrLokalu TelSt
TelKom
Email
Wyksztalcenie
DataOd
DataDo
Wsparcie Elearning DoKonca PowodWycofania
IdOsobyWprowadzajacej
1
"aecae"
"aecae"
"GRANICZNA"
"0"
""
"30"
"Kobieta"
"999999999"
""
""
"80080109044"
"Mazowieckie"
""
"6763834" ""
""
""
"-1"
""
"Admin"
"zwoleński" "26-700" "Zwoleń"
"Wyższe" "2011-03-25"
"2012-11-15"
2
"agifa"
"0"
""
"agifa"
""
"0"
"27"
"Kobieta"
"999999999"
""
""
"83042737628"
"Mazowieckie"
""
"0 669 267 544"
""
""
""
"-1"
""
"zwoleński" "26-706" "Podzakrzówek"
""
"Wyższe" "2011-01-01"
"Admin"
"2012-11-15"
3
"ahifc"
""
""
"ahifc"
"26"
"999999999"
"0"
""
"84041148260"
"504422634"
""
""
"zwoleński" "26-704" "Baryczka" "0"
""
"Wyższe" "2011-01-01"
"Admin"
"2012-11-15"
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
"Kobieta"
""
""
MPiPS
"Mazowieckie"
"(048)6773523"
"-1"
""
"-1"
""
Strona: 26 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
4
"acdgf"
"acdgf"
"BOGUSZA"
"2011-01-01"
""
"31"
"Kobieta"
"999999999"
"0"
""
"79011188104"
"999999999"
""
""
5
"afehe"
"0"
""
"24"
"Kobieta"
"999999999"
""
""
"86121023106"
"Mazowieckie"
""
"503303873"
""
""
""
"-1"
""
"zwoleński" "26-706" "Bartodzieje"
""
"Wyższe" "2011-01-01"
"Admin"
"2012-11-15"
6
"bajfj"
"bajfj"
"25"
"Ludowa" "999999999"
"0"
"Bezrobotny"
"86071770888"
"889564099"
""
""
"zwoleński" "26-700" "Zwoleń"
"Wyższe" "2012-01-23"
"Admin"
"2012-11-15"
"afehe"
""
"0"
"Kobieta"
""
""
"Mazowieckie"
"880062862"
""
"-1"
"Mazowieckie"
""
""
"-1"
""
"zwoleński" "26-700"
"6776353" ""
""
"Admin"
"Zwoleń" "-1"
"Wyższe"
"2012-11-15"
"-1"
""
Przykładowy plik do PEFS 3.0:
Lp
Nazwisko Imie
Wiek
Miasto
Ulica
NrDomu
Opieka7 SOnaRP SzczegolyStatusu
DataWprowadzenia
Plec
Pesel
Wojewodztwo
Powiat
KodPocztowy
Miejscowosc
NrLokalu TelSt
TelKom
Email
Wyksztalcenie
DataOd
DataDo
Wsparcie Elearning DoKonca PowodWycofania
IdOsobyWprowadzajacej
1
aecae
aecae
GRANICZNA
30
Kobieta
999999999
-1
80080109044
6763834
Admin
Mazowieckie
Wyższe
2012-11-15
zwoleński 26-700
2011-03-25
2
agifa
0
agifa
27
Kobieta
999999999
83042737628
0 669 267 544
-1
Mazowieckie
zwoleński 26-706
Podzakrzówek
Wyższe
2011-01-01
0
3
ahifc
ahifc
26
999999999
4
Admin
-1
2012-11-15
Baryczka
0
0
acdgf
acdgf
31
Kobieta
79011188104
Mazowieckie
zwoleński 26-700
BOGUSZA 999999999 999999999 880062862 6776353
Wyższe
2011-01-01
0
-1
Admin
2012-11-15
Zwoleń
-1
5
afehe
afehe
24
999999999
-1
Kobieta
86121023106
Mazowieckie
zwoleński 26-706
503303873
Wyższe
2011-01-01
0
Admin
2012-11-15
Bartodzieje 0
6
bajfj
Ludowa
bajfj
25
999999999
-1
Kobieta
86071770888
Mazowieckie
zwoleński 26-700
889564099
Wyższe
2012-01-23
0
Admin
2012-11-15
Zwoleń
-1
Bezrobotny
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
Kobieta
84041148260
504422634 (048)6773523
-1
Admin
Zwoleń
0
MPiPS
Mazowieckie
Wyższe
2012-11-15
zwoleński 26-704
2011-01-01
Strona: 27 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
6. SPL - Sprawozdawczość Lokalna
6.1 Dodano sprawozdania MPiPS-01 na 2013 rok.
Definicja sprawozdania
Definicja sprawozdania statystycznego MPiPS-01 w wersji 4 obowiązująca od 2012 roku będzie
obowiązywać w roku 2013.
Do każdej części sprawozdania został dodany parametr: Czas na wypełnienie formularza [min], który
będzie wyliczany podczas obliczania sprawozdania.
W części MPiPS-01 Dział 4 zostały dodane parametry: Czas na obliczenie sprawozdania [min], które
będą parametrami przeznaczonymi do ręcznego wypełnienia.
Został dodany nowy szablon sprawozdania MPiPS-01 Dział 4 obowiązujący od 01.01.2013. Będzie on
uzupełniony o tabelkę:
Czas na przygotowanie
formularza (min)
danych
do
wypełnienia
Czas na wypełnienie formularza (min)
Założenia kontrolne
W procesie kontrolnym dostosowano założenia kontrolne do wzorców obowiązujących w 2013 roku.
Eksport XML
Eksport XML w roku 2013 został rozszerzony o nowo dodane parametry.
Eksport do struktury DBF
Eksport do DBF w roku 2013 został rozszerzony o nowo dodane parametry.
6.2 Zmodyfikowano wyliczanie części 1.2 Załącznika 4 do MPiPS-01.
1. Został zmieniony algorytm kwalifikowania osób do działu 1.2 Załącznika 4 w wersji 4 obowiązującej
w 2012 roku.
Warunek zapytania do tego działu został rozszerzony o kwalifikowanie osób, które w okresie
sprawozdawczym skorzystały z rozmowy wstępnej. Dodatkowy warunek jest w następującej
postaci:
SELECT fo_osoba_klient.ID_OSOBY
FROM
|uir_rozmowa
LEFT JOIN uir_porada_ind ON uir_porada_ind.ID_PORADY_IND = uir_rozmowa.ID_PORADY_IND
LEFT JOIN fo_osoba_klient ON (
( uir_rozmowa.ID_PORADY_IND IS NOT NULL AND fo_osoba_klient.ID_OSOBY =
uir_porada_ind.ID_OSOBY )
OR
(uir_rozmowa.ID_PORADY_IND
IS
NULL
AND
fo_osoba_klient.ID_OSOBY
=
uir_rozmowa.ID_OSOBY)
)
WHERE #KODY_TERYT_2_OSOBA_KLIENT#
AND #UIR_ROZMOWA_OKR_SPR#
AND uir_rozmowa.CZY_WSTEPNA = 'T'
AND uir_rozmowa.STATUS IN ( 'T', 'W' )
AND uir_rozmowa.DATA_OD = (
SELECT MIN( UR2.DATA_OD )
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 28 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
FROM uir_rozmowa UR2
LEFT JOIN uir_porada_ind UPI2 ON UPI2.ID_PORADY_IND = UR2.ID_PORADY_IND
LEFT JOIN fo_osoba_klient FOK2 ON (
( UR2.ID_PORADY_IND IS NOT
NULL AND FOK2.ID_OSOBY = UPI2.ID_OSOBY )
OR
( UR2.ID_PORADY_IND IS NULL AND FOK2.ID_OSOBY = UR2.ID_OSOBY )
)
WHERE FOK2.id_osoby = fo_osoba_klient.ID_OSOBY
AND UR2.CZY_WSTEPNA = 'T'
AND UR2.STATUS IN ( 'T', 'W' )
AND UR2.DATA_OD >= $def.poczokrspraw$
AND UR2.DATA_OD <= $def.konokrspraw$
)
2. Zostały dodane nowe założenia kontrolne zgodnie z pismem DRP-III-079-122-LOM/12, które
dotyczą powiązań między działami 1.1 i 1.2 Załącznika 4.
6.3 Dodano funkcjonalność obsługi sprawozdawczości na poziomie MPiPS oraz
rozszerzono możliwość prezentacji wyników sprawozdania
Sprawozdania wymagane w programie badań statystycznych statystyki publicznej wyliczane przez
powiatowe urzędy pracy (np. MPiPS-01) przeznaczone są dla MPiPS oraz GUS.
Obecnie, ze względu na brak w MPiPS aplikacji wspierającej odbiór i przetwarzanie sprawozdawczości
z PUP, wyniki wyliczonych sprawozdań przekazywane są do GUS. Wyniki sprawozdania
przekazywane są w pliku w formacie DBF o strukturze i wymaganiach określonych przez GUS. GUS
przetwarza wyniki sprawozdań na własne potrzeby oraz potrzeby MPiPS.
Najważniejsze założenia wpływające na koncepcję rozwiązania:
- PUP wyniki sprawozdań będzie przekazywał bezpośrednio do MPiPS (bez pośrednictwa WUP).
- Niezależnie od tego PUP nadal będzie przekazywał wyniki także do WUP (WUP zainteresowany
jest wynikami sprawozdań w obrębie własnego województwa).
- WUP wyniki sprawozdań wymagane przez MPiPS wyliczone dla własnej placówki (np. MPiPS-01
Załącznik 4) będzie przekazywał bezpośrednio do MPiPS – w tym celu wymagane są zmiany w
aplikacji WUP-Viator, których wykonanie nie jest przewidziane w niniejszym projekcie.
- PUP będzie wysyłał do MPiPS wyniki sprawozdań wyliczone na poziomie powiatu, do WUP także
sprawozdania wyliczone na poziomie gminy i miejscowości.
- Wyniki sprawozdań będą przekazywane w postaci plików XML poprzez platformę wymiany danych
(PWD). Wysyłka nie będzie następowała automatycznie (konieczne będzie wywołanie odpowiedniej
funkcji przez użytkownika).
- Wysłanie z PUP sprawozdania z błędami po wykonanej kontroli będzie możliwe tylko opcjonalnie
(uzależnione od wartości parametru systemowego).
We wszystkich obecnie wymaganych przez MPiPS sprawozdaniach (MPiPS-01 wraz z załącznikami 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MPiPS-02, MPiPS-06, MPiPS-07, WK-OSWIADCZ) ścieżka i zasady obsługi będą
zgodne z powyższymi założeniami. Rozwiązanie pozwala na obsługę innych przypadków:
- PUP przekazuje wyniki sprawozdania tylko do MPiPS, nie przekazuje do WUP.
- PUP przekazuje wyniki sprawozdania tylko do WUP, nie przekazuje do MPiPS.
- PUP nigdzie nie przekazuje wyników sprawozdania.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 29 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Zostały dodane dwa nowe okna SY0144L(definicje wierszy) i SY0145L(definicje kolumn) wyświetlane
jako nowe zakładki w oknie definicji sprawozdania oraz dwa okna edycji danych SY0144M (definicja
wiersza) i SY0145M (definicja kolumny) wywoływane odpowiednio z poziomu okien SY0144L i
SY0145L. Nowe okna służą do zdefiniowania danych na potrzeby wizualizacji tabelowej i graficznej
wyników sprawozdań statystycznych.
1. Zakładka SY0144L – Wiersze
W zakładce jest zawarta lista definicji wierszy, z których składa się sprawozdanie. Każdy wiersz
definiuje się przy pomocy kodu, nazwy oraz przypisanej do niego listy parametrów. Zakładka
składa się z dwóch list, pierwsza zawiera istniejące definicje wierszy, natomiast druga zawiera
parametry przypisane do danej definicji wiersza. Zaznaczając na liście wierszy daną definicję
wiersza automatycznie będzie odświeżana lista parametrów, które wchodzą w jej skład.
Dodatkowo zaznaczając na liście parametrów dany parametr automatycznie będzie wypełniane
pole opisu zaznaczonego parametru.
Lista wierszy zawiera dwie kolumny „Kod” (kod definicji wiersza) oraz „Nazwa” (nazwa definicji
wiersza).
Dane
wyświetlane
na
liście
są
przechowywane
w
nowej
tabeli
sy_wiersz_kolumna_dokum.
Lista parametrów danego wiersza zawiera następujące kolumny: „R/W” (rodzaj/wariant), „Kod”,
„Nazwa”, „Typ” i „Ustaw. Ręcznie”. Dane wyświetlane na liście są przechowywane w nowej tabeli
sy_param_wiersza_kolumny.
Z poziomu zakładki „Wiersze” dostępne są następujące przyciski:
-
<Przeglądaj> - możliwość przeglądania definicji zaznaczonego na liście wiersza; przycisk
aktywny, gdy zaznaczony jakikolwiek wiersz na liście. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie
okna SY0144M w trybie przeglądania.
-
<Dodaj> - możliwość dodawania nowych definicji wierszy; przycisk aktywny zawsze; naciśnięcie
przycisku powoduje otwarcie okna SY0144M w trybie dodawania nowej definicji wiersza.
-
<Modyfikuj> - możliwość modyfikowania istniejących definicji wierszy; przycisk aktywny, gdy na
liście jest zaznaczona definicja wiersza; modyfikować można nazwę wiersza oraz dodawać lub
usuwać parametry;
-
<Usuń> - możliwość usuwania istniejących definicji wierszy; przycisk aktywny, gdy na liście
zaznaczona definicja wiersza
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 30 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. SY0144M – Wiersz szablonu dokumentu
Okno zawiera dane na temat definicji wiersza i parametrów wchodzących w jego skład. Definicję
wiersza charakteryzują pola: „Kod”, „Wariant” i „Nazwa” oraz lista przypisanych parametrów
sprawozdania.
Pola definiujące wiersz:
-
Kod – unikalny kod definicji wiersza; wartość wpisywana przez użytkownika podczas dodawania
nowej definicji wiersza; brak możliwości późniejszej modyfikacji kodu; w trybie modyfikacji pole
nieedytowalne
-
Wariant – kod wariantu dokumentu, do którego należy dana definicja wiersza; wartość bola
zablokowana do edycji przez użytkownika; wartość wypełniana automatycznie podczas
otwierania okna na podstawie danych wariantu, w ramach którego dodawany jest dany wiersz
-
Nazwa – nazwa wiersza;
modyfikacji
wartość wpisywana przez użytkownika; możliwość późniejszej
W oknie zawarte są dwie listy parametrów:
-
wybrane – lista parametrów przypisanych aktualnie do definicji wiersza (tabela
sy_param_wiersza_kolumny), każdy parametr zawiera pole umożliwiające określenie nazwy
kolumny, do której należy
-
dostępne - lista parametrów dostępnych do wybrania zawierająca wszystkie parametry
zdefiniowane w danej definicji sprawozdania z wyjątkiem tych znajdujących się na liście
„wybrane” (tabela sy_lista_param_dokum)
Obie listy parametrów zawierają następujące pola: „Kod”, „Nazwa”, „Typ”, „Ustaw. ręcznie",
„Wartość domyślna”. Listy wybranych i dostępnych parametrów obsługują multiselekcję.
Przenoszenie parametrów pomiędzy listami obsługuje się przy pomocy przycisków
i
.
3. Zakładka SY0145L – Kolumny
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 31 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
W zakładce zawarta jest lista definicji kolumn, z których składa się sprawozdanie. Każda kolumna
jest zdefiniowana przy pomocy kodu, nazwy oraz przypisanej do niej listy parametrów. Budowa i
funkcjonalność SY0145L jest identyczna jak w SY0144L z tą różnicą, że operuje na danych
dotyczących kolumn, dlatego dane pobierane z tabeli sy_wiersz_kolumna_dokum muszą spełniać
warunek filtracji wiersz_kolumna = „K”.
4. SY0145M – Kolumna szablonu dokumentu
Okno zawiera dane na temat definicji kolumny i parametrów wchodzących w jej skład. Definicję
kolumny charakteryzują pola „Kod”, „Wariant” i „Nazwa” oraz lista przypisanych parametrów
sprawozdania.
Budowa i funkcjonalność SY0145M jest identyczna jak w SY0144M z tą różnicą, że dane w niej
zawarte dotyczą zdefiniowanej kolumny.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 32 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Słownik poziomów struktury terytorialnej kraju
Dodana została definicja słownika systemowego RPs067 Poziom struktury terytorialnej kraju (opis="
Poziom struktury terytorialnej kraju ", typ słownika = "L", data ważności od = "1901-01-01").
Słownik będzie posiadał wartość dodatkową:
Nazwa = ‘widoczny’, Typ = ‘l’, Format = ‘Tak/Nie’, Czy słownikowany = false, Domyślna wartość
logiczna = ‘T’
Pozycje słownika wraz z wartością dodatkową:
kod pozycji
nazwa pozycji
widoczny
0
Kraj
T
1
Region
N
2
Województwo
T
3
Podregion
N
4
Powiat
T
5
Gmina
N
Pozycje słownika RPs067 są wykorzystywane m.in. jako wartość dodatkowa dla pozycji słownika
terytorialnego RPd065.
Słownik podziału terytorialnego kraju
Dodana została definicja słownika centralnego RPd065 Słownik terytorialny (opis="Słownik podziału
terytorialnego kraju", typ słownika = "H", data ważności od = "1901-01-01").
Jest to słownik hierarchiczny zawierający poziomy podziału terytorialnego kraju: region, województwo,
podregion, powiat, gmina.
Na poziomie lokalnym do słownika została dodana pozycja „Polska” o kodzie PL – jest to pozycja
nadrzędna dla regionów. W pozycjach słownika odpowiadającym regionom kod pozycji nadrzędnej
(sl_elem_slow_centr.kod_poz_nadrz) został ustawiony na „PL”
Słownik posiada wartość dodatkową:
Nazwa = ‘poziom struktury’, Typ = ‘c’, Format = ‘2’ Czy słownikowany = true, IdSlownika="RPs067"
Wartość dodatkowa ‘poziom struktury’ została ustawiona zgodnie z zasadą:
- kraj – poziom 0
- region – poziom 1
- województwo – poziom 2
- podregion – poziom 3
- powiat – poziom 4
- gmina – poziom 5
Słownik terytorialny będzie importowany do systemu z wykorzystaniem przesyłu z aplikacji
zarządzającej słownikami centralnymi (SC). W związku z tym w SC dla słownika powinno zostać
ustawione przeznaczanie „STD” (czynność do wykonania po stronie DI MPiPS).
Podczas importu do słownika każdorazowo będą wykonywane następujące operacje:
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 33 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
- dodanie pozycji „Kraj”, jeżeli nie ma jej w słowniku,
- ustawienie sl_elem_slow_centr.kod_poz_nadrz = „PL” dla pozycji regionów,
- ustawienie wartości dodatkowej „poziom struktury’ dla nowo dodanych pozycji zgodnie z w/w
regułami.
Słownik został użyty w kontrolce prezentującej podział terytorialny w postaci drzewa, która
wykorzystuje m.in. na oknie obsługi sprawozdań w MPiPS, w oknie parametryzacji pod kątem
prezentacji wiersza/kolumny/komórki sprawozdania w postaci tabelarycznej oraz w procesie scalania
sprawozdań.
W omawianej kontrolce są widoczne tylko te pozycje, dla których wartość dodatkowa „poziom
struktury” ma atrybut „widoczny” = ‘T’.
Prezentacja wyników sprawozdań w postaci tabelarycznej
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 34 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Na potrzeby realizacji funkcjonalności prezentacji wyników sprawozdania w postaci tabelarycznej
zostało dodane okno parametryzacji prezentacji tabelarycznej SPL0029. Okno pozwala na ustawienie
niezbędnych opcji przed uruchomieniem wizualizacji tabelarycznej wyników sprawozdań. Opcje
umieszczone na oknie będą pogrupowane w ramach siedmiu paneli tj. „Definicja sprawozdania”,
„Okres sprawozdawczy”, Poziom szczegółów”, „Wariant prezentacji”, „Rodzaj sprawozdania”,
„Ustawienia prezentacji” oraz „Struktura terytorialna”. Oprócz wymienionych paneli formatka zawiera
przyciski pozwalające na uruchomienie procesu generacji prezentacji oraz wyjścia z formatki
parametryzacji bez uruchamiania procesu generacji.
Opis ustawień w poszczególnych panelach:
· „Definicja sprawozdania” – panel umożliwiający wybór odpowiedniej definicji sprawozdania na
podstawie, której zostały stworzone wyniki, które użytkownik chce wizualizować w postaci
tabelarycznej. Użytkownik będzie mógł wybrać odpowiednią definicję za pomocą przycisku
umieszczonego na panelu. Panel będzie zawierał pola informujące o symbolu (kodzie)
wybranej definicji , numerze wersji oraz nazwie.
·
„Okres sprawozdawczy – panel umożliwiający określenie okresu sprawozdawczego, którego
dotyczyć będą wizualizowane wyniki sprawozdania. Wypełnienie pól przez użytkownika jest
obligatoryjne.
·
„Poziom szczegółów” – panel pozwalający użytkownikowi na określenie zakresu danych do
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 35 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
prezentacji. Użytkownik będzie miał do dyspozycji trzy opcje wiersz, kolumna lub
pole(komórka) sprawozdania. Wybrany poziom będzie miał wpływ na dostępność opcji w
panelu „Wariant prezentacji” według poniższych zasad:
·
-
„wiersz” – niedostępna opcja wariantu „wiele jednostek terytorialnych i wiele okresów
sprawozdawczych”, pozostałe warianty są dostępne
-
„kolumna” – niedostępna opcja wariantu „wiele jednostek terytorialnych i wiele okresów
sprawozdawczych”, pozostałe warianty są dostępne
-
„komórka” – wszystkie opcje wariantu prezentacji są dostępne
„Wariant prezentacji” – panel pozwala na określenie wariantu, w którym będą generowane
dane w wizualizacji tabelarycznej. Do wyboru użytkownik posiada cztery warianty, przy czym o
dostępności danego wariantu decyduje równocześnie wcześniejszy wybór poziomu
szczegółów. Natomiast wybór odpowiedniego wariantu prezentacji decyduje o możliwym do
wybrania zakresie danych w panelu struktury terytorialnej. Możliwe warianty wizualizacji i ich
wpływ na możliwy do wyboru zakres danych w strukturze terytorialnej przedstawiają się
następująco:
-
generacja danych dla jednej jednostki terytorialnej w wybranym okresie sprawozdawczym;
w tej konfiguracji można generować dane dla wybranego wiersza, kolumny lub pola
(komórki); wybranie tego wariantu skutkować będzie zawężeniem możliwego do wyboru
zakresu danych w strukturze terytorialnej do jednego kodu terytorialnego
-
generacja danych dla jednej jednostki terytorialnej w okresach sprawozdawczych
(zawartych w wybranym przez użytkownika okresie sprawozdawczym); w tej konfiguracji
można generować dane dla wiersza, kolumny lub pola (komórki); wybranie tego wariantu
skutkować będzie zawężeniem możliwego do wyboru zakresu danych w strukturze
terytorialnej do jednego kodu terytorialnego
-
generacja danych dla wielu jednostek terytorialnych w wybranym okresie
sprawozdawczym; w tej konfiguracji można generować dane dla wybranego wiersza,
kolumny lub pola (komórki); wybranie tego wariantu nie będzie miało wpływu na możliwy
do wybrania zakres danych w strukturze terytorialnej
-
generacja danych dla wielu jednostek terytorialnych w okresach sprawozdawczych
(zawartych w wybranym przez użytkownika okresie sprawozdawczym); w tej konfiguracji
można generować dane tylko dla wybranego pola (komórki); wybranie tego wariantu nie
będzie miało wpływu na możliwy do wybrania zakres danych w strukturze terytorialnej
·
„Rodzaj sprawozdania” – panel pozwala na określenie rodzaju sprawozdań, które będą brane
pod uwagę podczas pobierania wyników na potrzeby prezentacji; do wyboru będą
sprawozdania zwykłe albo zbiorcze
·
„Ustawienia prezentacji” – panel pozwala na określenie ustawień mających wpływ na wygląd
prezentowanych wyników tzn. będzie możliwość określenia rozmiaru czcionki oraz określenie
czy szerokość kolumn powinna być dopasowywana do rozmiaru strony
·
„Struktura terytorialna” – w strukturze można określić kody terytorialne (jednostki terytorialne)
odnoszące się do obliczonych dla nich wyników sprawozdań, dla których będzie generowana
prezentacja tabelaryczna wyników. Możliwość zakresu danych do wyboru będzie ograniczona
w zależności od wybranych opcji w panelu „Wariant prezentacji” (zasady zakresu danych
zawarte są w opisie panelu). Panel będzie zawierał również opcje pozwalającą na określenie
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 36 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
sposobu zaznaczania jednostek terytorialnych w drzewku.
Okno "Prezentacja tabelaryczna - parametry" (SPL0029) uruchamiane z poziomu dwóch różnych
miejsc w module SPL.
Pierwsze wywołanie jest możliwe przy pomocy przycisku umieszczonego na oknie startowym modułu
SPL. Uruchomione w ten sposób okno posiada niewypełnione pola, a użytkownik może je wypełnić w
zależności od aktualnie potrzebnych danych.
Drugie wywołanie odbywa się z poziomu formatki wyników sprawozdania (SPL0004M) uruchomionej w
trybie przeglądania. W tym celu na wybranych zakładkach okna SPL0004M został dodany odpowiedni
przycisk wywołujący nowe okno SPL0029. Przycisk wywołujący okno SPL0029 został dodany na
zakładce „Lista wartości elementów”, „Wiersze” i „Kolumny”. W zależności z jakiej zakładki zostanie
wywołane okno parametrów wizualizacji tabelarycznej będą na nim ustawiane różne wartości
domyślne tzn. jeśli zostanie uruchomione z listy parametrów wówczas w otwartym oknie
automatycznie zaznaczy się opcja „Komórka” w poziomie szczegółów i wypełni się aktualnie
zaznaczonym parametrem na liście. Podobna sytuacja ma miejsce w kolejnych zakładkach tj. jeśli
wywołanie nastąpi z zakładki „Wiersze” wówczas zaznaczona będzie opcja „Wiersz” z wypełnionym
wierszem odpowiadającym aktualnie zaznaczonemu przed wywołaniem, analogicznie dla zakładki
„Kolumny”. Wartości w panelu „Okres sprawozdawczy” są wypełniane tak, aby odpowiadały okresowi
sprawozdawczemu sprawozdania, z którego okno zostało wywołane. Wartości w panelu „Definicja
sprawozdania” będą się automatycznie wypełniały tak, aby odpowiadały definicji ,na podstawie której
utworzono sprawozdanie, z którego wywołano okno parametryzacji wizualizacji tabelarycznej.
Wartością domyślną w panelu „Wariant prezentacji” będzie wartość odpowiadająca wariantowi „jedna
jednostka terytorialna i jeden okres sprawozdawczy” co równocześnie będzie skutkowało domyślnym
zaznaczeniem na panelu „Struktury terytorialnej” tylko jednego kodu odpowiadającemu kodowi, dla
którego obliczono sprawozdanie, z którego okno SPL0029 jest wywoływane. Ustawianie wartości
domyślnych w wymienionych panelach, wyłączając panel „Poziom szczegółów”, będzie niezależne od
zakładki okna SPL0004M, z której jest wywoływane.
Prezentacja wyników sprawozdań w postaci graficznej mapy podziału terytorialnego
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 37 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Na potrzeby realizacji funkcjonalności prezentacji wyników sprawozdania w postaci mapowej zostało
dodane okno parametryzacji prezentacji mapowej SPL0030. Okno pozwala na ustawienie niezbędnych
opcji przed uruchomieniem prezentacji mapowej wyników sprawozdań. Opcje umieszczone na oknie
są pogrupowane w ramach pięciu paneli tj. „Definicja sprawozdania”, „Okres sprawozdawczy”, Poziom
szczegółów”, „Wariant prezentacji”, „Rodzaj sprawozdania”. Oprócz wymienionych paneli formatka
zawiera przyciski pozwalające na uruchomienie procesu generacji prezentacji oraz wyjścia z formatki
parametryzacji bez uruchamiania procesu generacji.
Opis ustawień w poszczególnych panelach:
· „Definicja sprawozdania” – panel umożliwiający wybór odpowiedniej definicji sprawozdania na
podstawie, której zostały stworzone wyniki, które użytkownik chce prezentować w postaci
mapy z podziałem terytorialnym. Użytkownik może wybrać odpowiednią definicję za pomocą
przycisku umieszczonego na panelu. Panel zawiera pola informujące o symbolu (kodzie)
wybranej definicji , numerze wersji oraz nazwie.
·
„Okres sprawozdawczy – panel umożliwiający określenie okresu sprawozdawczego, którego
dotyczą prezentowane wyniki sprawozdania. Wypełnienie pól przez użytkownika jest
obligatoryjne.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 38 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
·
·
·
„Poziom szczegółów” – panel pozwalający użytkownikowi na określenie zakresu danych do
prezentacji. Użytkownik ma do dyspozycji trzy opcje wiersz, kolumna lub pole(komórka)
sprawozdania. Wybrany poziom ma wpływ na dostępność opcji w panelu „Wariant
prezentacji” według poniższych zasad:
-
„wiersz” – niedostępna opcja wariantu „wiele jednostek terytorialnych i wiele okresów
sprawozdawczych”, dostępny wariant „wiele jednostek terytorialnych i jeden okres
sprawozdawczy”
-
„kolumna” – niedostępna opcja wariantu „wiele jednostek terytorialnych i wiele okresów
sprawozdawczych”, dostępny wariant „wiele jednostek terytorialnych i jeden okres
sprawozdawczy”
-
„komórka” – wszystkie opcje wariantu prezentacji są dostępne
„Wariant prezentacji” – panel pozwala na określenie wariantu, w którym będą generowane
dane prezentacji mapowej. Do wyboru użytkownik posiada dwa warianty, przy czym o
dostępności danego wariantu decyduje równocześnie wcześniejszy wybór poziomu
szczegółów. Możliwe warianty prezentacji przedstawiają się następująco:
-
generacja danych dla wielu jednostek terytorialnych w wybranym okresie
sprawozdawczym; w tej konfiguracji można generować dane dla wybranego wiersza,
kolumny lub pola (komórki);
-
generacja danych dla wielu jednostek terytorialnych w okresach sprawozdawczych
(zawartych w wybranym przez użytkownika okresie sprawozdawczym); w tej konfiguracji
można generować dane tylko dla wybranego pola (komórki);
„Rodzaj sprawozdania” – panel pozwala na określenie rodzaju sprawozdań, które będą brane
pod uwagę podczas pobierania wyników na potrzeby prezentacji; do wyboru będą
sprawozdania zwykłe albo zbiorcze
Okno będzie uruchamiane z poziomu dwóch różnych miejsc w module SPL.
Pierwsze wywołanie jest możliwe przy pomocy przycisku umieszczonego na oknie startowym modułu
SPL. Uruchomione w ten sposób okno posiada niewypełnione pola, a użytkownik może je wypełnić w
zależności od aktualnie potrzebnych danych.
Drugie wywołanie odbywa się z poziomu formatki wyników sprawozdania (SPL0004M) uruchomionej w
trybie przeglądania. W tym celu na wybranych zakładkach okna SPL0004M został dodany odpowiedni
przycisk wywołujący nowe okno SPL0030. Przycisk wywołujący okno SPL0030 został dodany na
zakładce „Lista wartości elementów”, „Wiersze” i „Kolumny”. W zależności z jakiej zakładki zostanie
wywołane okno parametrów prezentacji mapowej będą na nim ustawiane różne wartości domyślne tzn.
jeśli zostanie uruchomione z listy parametrów wówczas w otwartym oknie automatycznie zaznaczy się
opcja „Komórka” w poziomie szczegółów i wypełni się aktualnie zaznaczonym parametrem na liście.
Podobna sytuacja ma miejsce w kolejnych zakładkach tj. jeśli wywołanie nastąpi z zakładki „Wiersze”
wówczas zaznaczona będzie opcja „Wiersz” z wypełnionym wierszem odpowiadającym aktualnie
zaznaczonemu przed wywołaniem, analogicznie dla zakładki „Kolumny”. Wartości w panelu „Okres
sprawozdawczy” będą się wypełniały tak, aby odpowiadały okresowi sprawozdawczemu sprawozdania,
z którego okno zostało wywołane. Wartości w panelu „Definicja sprawozdania” będą się automatycznie
wypełniały tak, aby odpowiadały definicji ,na podstawie której utworzono sprawozdanie, z którego
wywołano okno parametryzacji prezentacji mapowej. Wartością domyślną w panelu „Wariant
prezentacji” jest wartość odpowiadająca wariantowi „wiele jednostek terytorialnych i jeden okres
sprawozdawczy”. Ustawianie wartości domyślnych w wymienionych panelach, wyłączając panel
„Poziom szczegółów”, jest niezależne od zakładki okna SPL0004M, z której jest wywoływane.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 39 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
SPL0031 - Okno prezentacji mapowej
Okno SPL0031 służy do generowania map z podziałem terytorialnym prezentujących wyniki
sprawozdań.
Głównymi elementami okna są panele związane z ustawieniami generowanych map oraz panel
zawierający mapę wraz z legendą. W przypadku ustawień użytkownik może ustawić poziom
szczegółów aktualnie prezentowanej mapy przez co należy rozumieć rodzaj jednostek terytorialnych,
na które będzie podzielona mapa. Możliwy jest podział mapy na województwa lub powiaty w przypadku
wyświetlania mapy Polski lub podział na powiaty w przypadku wyświetlania mapy województwa. Na
panelu ustawień mapy znajduje się przełącznik umożliwiający prezentację wyników na mapie albo w
postaci samego koloru danej jednostki terytorialnej odpowiadającemu zdefiniowanemu przedziałowi w
legendzie albo też w postaci koloru wraz z wartością dla danej jednostki terytorialnej.
Panel „Ustawienia legendy” umożliwia dostosowanie legendy mapy do potrzeb użytkownika. Dostępna
jest opcja legendy użytkownika, która dodatkowo umożliwia zapis zdefiniowanej legendy dla aktualne
zalogowanego użytkownika w systemie. Oprócz legendy użytkownika udostępniona jest opcja legendy
domyślnej, która jest ustawiana jako opcja domyślna legendy po otwarciu kona prezentacji mapowej.
W przypadku legendy domyślnej zakres wartości przedziałów jest dostosowany do aktualnie
największej wartości zawartej w wynikach sprawozdań spełniających kryteria ustawione na oknie
parametryzacji prezentacji mapowej.
Zarówno w przypadku legendy użytkownika jak i legendy domyślnej istnieje możliwość dodawania jak i
odejmowania przedziałów legendy. Panele ustawień można ukrywać tak aby na całym obszarze okna
móc wyświetlać tylko mapę wraz z legendą.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 40 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Panel z mapą jest podzielony na dwa elementy reprezentujące legendę mapy oraz mapę. Legenda
zawiera zdefiniowane w ustawieniach przedziały wartości oraz pola, po których możliwa jest selekcja
danych wyświetlanych na mapie. Pola z selekcją tworzone są w zależności od poziomu szczegółów i
wybranego wariantu na oknie parametryzacji prezentacji mapowej według zasad poniżej:
·
Poziom „Komórka” i jeden okres sprawozdawczy – jedno pole selekcji danych w legendzie
odpowiadające wybranej komórce sprawozdania
·
Poziom „Wiersz” i jeden okres sprawozdawczy – pola selekcji danych odpowiadające
przypisanym do wybranego wiersza parametrom sprawozdania
·
Poziom „Kolumna” i jeden okres sprawozdawczy – pola selekcji danych odpowiadające
przypisanym do wybranej kolumny parametrom sprawozdania
·
Poziom „Komórka i wiele okresów sprawozdawczych – pola selekcji danych odpowiadające
poszczególnym okresom sprawozdawczym
Panel zawierający mapę umożliwia wybieranie przy pomocy kursora odpowiedniej jednostki
terytorialnej i wyświetlanie dla niej mapy z podziałem na podrzędne względem niego jednostki.
Obsługiwanymi jednostkami są województwa i powiaty, a więc klikając na dane województwo na
mapie, dla którego istnieją wyniki będzie generowana mapa województwa z podziałem na powiaty
wchodzące w jego skład. W przypadku kliknięcia na powiat nie będzie generowana mapa ze względu
na to, że powiat będzie najmniejszą obsługiwaną jednostką terytorialną.
Aby z danego poziomu mapy powrócić poziom wyżej (o ile aktualnie na mapie nie jest wyświetlany
maksymalny poziom) trzeba użyć przycisku <Poziom wyżej> znajdującego się na dolnym panelu
przycisków. W skład panelu przycisków wchodzi przycisk <Generuj>, przy pomocy którego w dowolnej
chwili użytkownik może ponownie wygenerować mapę z uwzględnieniem ustawionych opcji w
panelach ustawień.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 41 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
6.4 Dodano możliwość wyliczania sprawozdania WK-OSWIADCZ w podziale na
powiaty (jeżeli urząd obsługuje kilka powiatów)
Umożliwione zostało wyliczanie sprawozdania WK-OSWIADCZ wg parametrów określających obszar
terytorialny. Pozwola to m.in. na wyliczenie sprawozdania oddzielnie dla każdego z powiatów
obsługiwanych przez urząd (przypadek, gdy urząd obsługuje wiele powiatów).
W oprogramowaniu wykonane zostały następujące zmiany:
- zmodyfikowana została definicja sprawozdania WK-OSWIADCZ w wersji 1,
- do definicji sprawozdania dodane zostały parametry ustawiane ręcznie: powiat, gmina,
miejscowość, dzielnica,
- zmodyfikowane zastały funkcje wyliczające sprawozdanie (w przypadku określonych parametrów
wskazujących obszar terytorialny, oświadczenie będzie kwalifikowane do sprawozdania na
podstawie danych z adresu miejsca wykonywania pracy wskazanego w oświadczeniu).
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 42 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
7. SY- Części wspólne
7.1 Umożliwiono wykonywanie eksportu do wielu odbiorców jednocześnie.
W celu umożliwienia wykonywania eksportu do wielu odbiorców jednocześnie wykonane zostały
następujące zmiany:
W oknie parametrów komunikatu wychodzącego (AD0032) dodana została możliwość multiselekcji na
liście możliwych do wyboru placówek (węzłów).
Komunikat (XML) będzie generowany dla wszystkich wybranych placówek (zostaną utworzone
odrębne komunikaty dla każdego adresata).
Na liście placówek (adresatów) nigdy nie będą wyświetlane filie WUP i filie PUP oraz o nazwie
zaczynającej się od „PWD”.
W celu podniesienia komfortu użytkowania okna parametrów komunikatu wychodzącego nad listą
zostało dodane pole radio-set „Pokaż” umożliwiające wybór jednej z opcji:
· wszystkie
· wszystkie WUP
· wszystkie PUP z województwa
Pole to będzie aktywne tylko wtedy, gdy okno parametryzacji nie jest wywoływane z parametrem
określającym już listę placówek (adresatów).
Pod listą dodane zostały przyciski <Wybierz wszystkie> i <Odznacz wszystkie>.
Dodatkowe ustawienia dla komunikatu wprowadzane w oknie parametryzacji AD0032 (opis oraz
znacznik, czy komunikat wymaga potwierdzenia) mają zastosowanie do wszystkich komunikatów XML
wygenerowanych do wybranych placówek (adresatów).
Okno parametrów komunikatu wychodzącego po zmianach:
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 43 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
7.2 Dodano możliwość zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących
danych wyświetlanych na listach takich jak: wyświetlane kolumny,
ustawienia sortowania, selekcji, raporty.
Każda tabela umieszczona na formatce posiada swoje ustawienia, które wpływają na sposób
prezentacji danych. W skład tych ustawień wchodzą:
· ustawienia, które są edytowane za pomocą formatki selekcji złożonej, czyli m. in.: warunek selekcji
rekordów, lista kolumn dla sortowania, lista kolumn do wyświetlania na tabeli;
· ustawienia bezpośrednie tabeli: szerokości kolumn, sortowanie (przez kliknięcie na nagłówek
kolumny);
· ustawienia opcji menu kontekstowego tabeli: „Panel selekcji”, „Tryb szybkiego wyszukiwania” i
„Pasek poziomego przewijania”;
· ustawienia raportu z listy dla tabeli.
Na jednej formatce może znajdować się więcej niż jedna tabela, i każda taka tabela posiada swoje
własne ustawienia.
Niektóre okna wywoływane są z różnych miejsc w aplikacji (np. okno z listą osób lub okno z listą
organizacji). Dla każdego takiego wywołania może być różny kontekst wywołania tego okna a co z tym
idzie może być prezentowany inny zestaw danych, choć tego samego typu. W związku z tym
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 44 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
pojedyncza tabela może posiadać kilka ustawień – po jednym ustawieniu dla każdego kontekstu
wywołania.
Rodzaje ustawień
Bezpośrednio po otwarciu formatki tabela posiada swoje „ustawienia domyślne”. Te ustawienia mogą
w kolejnych wersjach oprogramowania się różnić (np. w kolejnej wersji oprogramowania dodana
zostanie nowa kolumna). W związku z tym domyślne ustawienia nie mogą przetrzymywać swojego
stanu (np. listy wyświetlanych kolumn). Ustawienia domyślne tabeli to po prostu widok tabeli po
otwarciu formatki bez stosowania jakiegokolwiek mechanizmu.
Użytkownik może zmienić widok prezentowanych danych za pomocą: formatki selekcji złożonej,
formatki ustawień raportu, zmiany szerokości kolumn lub zmiany opcji w menu kontekstowym tabeli.
Takie ustawienia nazywane są „ustawieniami użytkownika”. Ustawienia użytkownika w odróżnieniu od
ustawień domyślnych przechowują swój stan i mogą być zapamiętywane. Zapamiętanie ustawień
użytkownika powoduje że zmiany w widoku wprowadzone w kolejnych wersjach oprogramowania (np.
dodanie nowej kolumny) mogą nie być prezentowane po odtworzeniu tych zapamiętanych ustawień.
Zapamiętywanie ustawień użytkownika
Nowy mechanizm zapamiętywania ustawień użytkownika umożliwia zapamiętania zmian w widoku
tabeli w bazie danych. Operacje te są dostępne za pomocą menu kontekstowego tabeli:
Ustawienia mogą być zapisane w dowolnym momencie, o ile różnią się od wcześniej zapamiętanych.
Służy do tego opcja „Zapisz ustawienia”. Opcja jest dostępna tylko wtedy gdy: zmienione zostały
domyślne ustawienia lub gdy zapisane ustawienia zostały wczytane a następnie zmienione i różnią się
od wcześniej zapisanych. Dla danej tabeli na formatce otwartej w danym kontekście przez danego
użytkownika w bazie danych przechowywane są tylko jedne ustawienia tabeli. Kolejne wybranie opcji
„Zapisz ustawienia” nadpisuje poprzednio zapisane ustawienia użytkownika.
Zapisane ustawienia użytkownika mogą być odtworzone o ile aktualny widok tabeli różni się od
zapisanego. Służy do tego opcja „Wczytaj ustawienia”. Opcja jest dostępna tylko wtedy gdy: wcześniej
zostały zapisane jakiekolwiek ustawienia dla tej tabeli i aktualny widok różni się od zapisanego.
Jeżeli aktualnie prezentowany widok tabeli jest inny od domyślnego, czyli użytkownik zmienił
ustawienia domyślne (np. przez formatkę selekcji złożonej) lub wczytał wcześniej zapisane ustawienia
ma możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. Służy do tego opcja „Przywróć domyślne
ustawienia”. Opcja jest dostępna tylko wtedy gdy aktualny widok tabeli różni się od domyślnego.
Zapisane ustawienia użytkownika powiązane są z zalogowanym do aplikacji użytkownikiem i nie są
dostępne dla innych użytkowników. Dzięki temu każdy użytkownik posiada własne, prywatne
ustawienia dla widoku tabeli.
Ustawienia startowe
Po otwarciu formatki tabela posiada ustawienia startowe. Nie jest to nowy rodzaj ustawień. Ustawienia
startowe to albo ustawienia domyślne albo ustawienia użytkownika.
Jeżeli użytkownik dla danej tabeli nie zapisał wcześniej żadnych ustawień to ustawieniami startowymi
są ustawienia domyślne. Jeżeli użytkownik zmienił ustawienia domyślne, a następnie zapisał je za
pomocą opcji „Zapisz ustawienia” to przy kolejnym otwarciu tej formatki w tym samym kontekście
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 45 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
ustawieniami startowymi będą te zapisane ustawienia użytkownika.
Dzięki temu użytkownik może zdefiniować swój własny domyślny widok tabeli i zapisać go w postaci
ustawień użytkownika. Ten widok tabeli będzie zawsze prezentowany przy otwarciu danej formatki, w
danym kontekście przez danego użytkownika.
Jeżeli użytkownik zmieni ustawienia domyślne lub wczyta zapisane ustawienia użytkownika a
następnie je zmodyfikuje to takie ustawienia, jeżeli nie zostaną zapisane, nie są ustawieniami
startowymi. Znaczy to, że przy kolejnym wejściu na tą samą formatkę nie będą stosowane. Zostaną
zastosowane ustawienia domyślne lub zapisane ustawienia użytkownika.
Przywracanie ustawień domyślnych
Jeżeli użytkownik zapisał swoje ustawienia użytkownika dla widoku tabeli, które są teraz jego
ustawieniami startowymi, ale z jakiś powodów chce z rezygnować z tych ustawień i przywrócić
ustawienia domyślne jako ustawienia startowe to należy: wybrać opcję „Przywróć domyślne
ustawienia” a następnie wybrać opcję „Zapisz ustawienia”. Te dwa kroki usuną z bazy danych
zapisane ustawienia użytkownika i ustawienia domyślne staną się automatycznie ustawieniami
startowymi.
7.3 Dodano mechanizm zapisu plików załączników - dokumentów dotyczących
danych osoby: dokument tożsamości, adres, kwalifikacje, okresy zaliczane,
orzeczenia o niepełnosprawności.
1. Zostały dodane okna:
a. SY0160L – Załączniki
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 46 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Działanie poszczególnych przycisków jest następujące:
· „Otwórz” - podgląd zapisanego załącznika
· „Zapisz” - zapisanie pliku z bazy danych we wskazanym miejscu na dysku
· „Nowy” – dodanie nowego załącznika
· „Usuń” – usunięcie załącznika z bazy danych
b. SY0160M – Dodaj załącznik
Przycisk
umożliwi otwarcie okna menedżera plików i wskazanie pliku załącznika, który ma być
dołączony do bazy danych.
2. Zostało umożliwione dołączenie załączników na następujących oknach:
a. FO0015M – Dane osoby RP – w panelu związanym z dokumentem tożsamości będzie można
dołączyć załącznik powiązany z dokumentem tożsamości
b. SY0015U – Adres – w przypadku, gdy okno adresu jest wywołane w kontekście osoby, możliwe
będzie dołączenie załącznika powiązanego z adresem osoby
c. FO0080M – Okres zaliczany osoby – możliwe będzie dołączenie załącznika związanego z
pojedynczym okresem zaliczanym osoby
d. FO0030U – Kwalifikacje - możliwe będzie dołączenie załącznika związanego z kwalifikacją osoby
e. FO0100M – Orzeczenie o niepełnosprawności - możliwe będzie dołączenie załącznika
związanego z niepełnosprawnością osoby
3. Przycisk pojawiający na oknach umożliwiający dołączenie załączników będzie zmieniał swoje
działanie oraz etykietę w zależności od tego, czy dla danego rekordu jest już dołączony załącznik.
a. Jeżeli brak jest dołączonych załączników przycisk będzie wyglądał następująco:
Jego naciśnięcie spowoduje otwarcie okna SY0160M
b. Jeżeli są dołączonego załączniki, to przycisk będzie wyglądał następująco:
lub
lub np.
Naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie okna SY0160L
4. W przypadku listy załączników otwieranej z okna FO0015M będzie ona zawierać wszystkie
załączniki osoby, również te związane z adresem, okresami zaliczanymi, kwalifikacjami oraz
orzeczeniami o niepełnosprawności.
5. Został dodany lokalny parametr systemowy RPp503 o nazwie „ZALACZNIKI-MAX-PLIK” i opisie
„Maksymalna wielkość pliku obsługiwanego przez komponent załączników (w MB)”. W parametrze
tym określona jest maksymalna wielkość pliku załącznika (w MB). W przypadku wskazania na oknie
dodawania załącznika pliku większego, niż określono w parametrze pojawi się błąd walidacji danych
'Zbyt duży plik', 'Plik nie może być większy niż X MB', gdzie X oznacza liczbę określoną
parametrem.
7.4 Dodano możliwość pobierania danych organizacji z Aplikacji Centralnej.
Import danych organizacji z AC będzie odbywać się na żądanie użytkownika systemu SyriuszSTD, po
kliknięciu przycisku <Pobierz z AC> umieszczonego w oknie danych organizacji (SY0070M). Dane z
systemu AC pobierane będą na podstawie numeru REGON i/lub NIP lub w przypadku braku tych
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 47 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
numerów na podstawie nazwy organizacji. Jeżeli bazę danych AC danymi organizacji zasiliło kilka
różnych placówek, wówczas do pobrania zostaną wybrane dane organizacji z tej placówki, w której ma
ona najbardziej aktualne dane (usługi udzielone z datą najbliższą dacie pobierania danych).
W przypadku braku danych organizacji w AC zostanie wyświetlony komunikat powiadamiający
użytkownika o tym fakcie.
Jeśli uda się zidentyfikować organizację w bazie danych AC, to wówczas możliwe będzie porównanie
danych zgromadzonych w systemie SyriuszSTD z danymi z AC i zaimportowanie wybranych przez
użytkownika danych. Porównanie takie odbywa się z wykorzystaniem okna prezentującego
podstawowe dane organizacji i dane adresowe. Użytkownik samodzielnie zdecyduje, które dane
powinny zostać wczytane lub nadpisane.
7.5 Dodano obsługę kodów QR w mechanizmie szablonów dokumentów.
W związku z koniecznością obsługi kodów QR (kwadratowych kodów kreskowych) na wydrukach
aplikacji SyriuszStd zostały wykonane następujące zmiany w systemie:
1. Na oknie Wariant dokumentu SY0140U został dodany nowy typ parametru <Kod QR>, dla którego
można dodatkowo określić:
a. Rozdzielczość kodu – określona w pikselach szerokość i wysokość obrazka z kodem (w pamięci,
a nie na wydruku)
b. Poziom korekcji błędów (Niski - L, Średni - M, Wysoki - Q, Najwyższy - H) - im wyższy poziom
korekcji błędów tym większa szansa odczytu uszkodzonych obrazków.
2. Obsługa parametru typu <Kod QR> z poziomu definicji wariantu dokumentu:
a. wartość domyślna parametru będzie definiowana przez użytkownika i przechowywana w postaci
tekstowej
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 48 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
b. parametr można wykorzystać w treściach funkcji wariantu definiowanych przez użytkownika
mając na uwadze fakt, że jego wartość jest reprezentowana jako tekst
c. w definicji szablonu parametr będzie umieszczany w identyczny sposób jak dotychczasowe typy
parametrów z tą różnicą, że będzie możliwość wstawiania parametru tylko do komórek tabeli
3. Został rozbudowany mechanizm generacji wydruków o funkcjonalność umożliwiającą generację
kodów QR na podstawie wartości tekstowych zawartych w parametrach typu <Kod QR>. Wartość
tekstowa w procesie generacji wydruku będzie wyznaczana przy użyciu jednej z poniższych metod:
a. wartość wyznaczana na podstawie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika
b. wartość wyznaczana systemowo (dotyczy niektórych parametrów dodawanych i obsługiwanych w
sposób niezależny od użytkownika)
c. wartość wyznaczana na podstawie wartości domyślnej
d. wartość podawana przez użytkownika w przypadku parametrów ręcznych
Obrazy będące kodami QR są generowane na podstawie wartości tekstowych w trakcie generacji
wydruku i nie są przechowywane w bazie danych.
W przypadku, kiedy na szablonie dokumentu będzie się znajdował parametr typu <Kod QR>, dla
którego podczas generacji wydruku nie została wyznaczona żadna wartość (będzie posiadał wartość
nieokreśloną, czyli NULL), wówczas dla takiej wartości parametru zostanie wygenerowany kod QR
zawierający treść „brak wartości”.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 49 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
8. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy
8.1 Uwzględniono w procesach aktualizacji danych na temat realizacji działań
oraz zakończenia indywidualnych planów działania informacji o realizacji
działań w innych placówkach uzyskanych za pomocą AC.
W Aplikacji Centralnej zakres przechowywanych danych na temat usług udzielonych osobie w
poszczególnych placówkach został rozszerzony o informację, na podstawie którego działania z
indywidualnego planu działania zostały one udzielone. W tym celu do danych usługi dodane zostały
kod placówki sporządzającej indywidualny plan działania i identyfikator działania w tej placówce.
Wypełnienie tych pól wymagać będzie przesyłania w danych działań dodatkowo ich identyfikatora w
placówce sporządzającej indywidualny plan działania.
Obsługa dodanych pól została uwzględniona w procesach zasilania i wczytywania danych z AC.
W bazie danych do tabeli usługi_inne_plac zostały dodane następujące pola do przechowywania
informacji o powiązaniu usługi pochodzącej z innej placówki z działaniem:
- ipd_id_plac (typ varchar, długość 50) – kod placówki sporządzającej indywidualny plan działania,
- ipd_id_dzial (typ integer) – identyfikator działania w placówce sporządzającej indywidualny plan
działania.
Pola te będą wypełniane przy pobieraniu danych osoby z AC, jeżeli usługa została zrealizowana na
podstawie planu sporządzonego przez aktualną placówkę.
W związku z dostępnością w systemie informacji o realizacji działań w innych placówkach zostały
wprowadzone następujące zmiany:
1. Na wydruku raportu na temat indywidualnego planu działania UIR8000R została dodana sekcja
„Usługi udzielone w ramach planu w innych placówkach” zawierająca następujące informacje o
usługach udzielonych w innych placówkach w ramach realizacji działań:
- Rodzaj usługi – rodzaj udzielonej usługi,
- Opis – nazwa placówki, w której udzielono usługi oraz opis usługi,
- Okres trwania usługi – okres trwania udzielonej usługi.
Wydruk został oparty na istniejącym szablonie wydruku usług udzielonych w aktualnej placówce. W
zależności od przekazanego parametru, wskazującego na wydruk usług z aktualnej placówki lub z
innej, drukowany będzie odpowiedni opis sekcji i nazwa kolumny:
- dla usług z aktualnej placówki kolumna „Numer identyfikujący”,
- dla usług udzielonych w innych placówkach kolumna „Opis”.
2. Podczas usuwania indywidualnego planu działania na liście planów UIR8000L oraz podczas
usuwania działań na oknie planu UIR8000M sprawdzane będą powiązania działań z usługami
udzielonymi w aktualnej i w innych placówkach. Jeżeli działanie zostało zrealizowane w innej
placówce, to usunięcie planu lub działania będzie wymagało potwierdzenia użytkownika.
Prośba o potwierdzenie usunięcia będzie pojawiać się wtedy, gdy działanie będzie powiązane tylko z
usługą z innej placówki. W przypadku istnienia innych powiązań z usługami w aktualnej placówce,
usunięcie planu lub działania nie będzie możliwe i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Komunikat o braku możliwości usunięcia danych będzie pojawiał się także wtedy, gdy użytkownik nie
potwierdzi usunięcia działań zrealizowanych w innej placówce.
Po potwierdzonym usunięciu planu lub działania dane na temat usług udzielonych w innych
placówkach będą nadal dostępne w systemie, jednak zostaną z nich usunięte informacje o powiązaniu
tych usług z indywidualnymi planami działania.
3. Podczas wyboru z listy UIR8000L działania do powiązania z usługą udzieloną w aktualnej placówce
sprawdzenie innych realizacji usług na podstawie tego działania będzie wykonywane pośród usług
zarejestrowanych w aktualnej placówce oraz usług udzielonych w innych placówkach.
4. W procesie aktualizacji danych na temat realizacji działań UIR8000P usługa będąca realizacją
działania (powiązana z nim) będzie wyszukiwana pośród usług zarejestrowanych w aktualnej placówce
oraz usług udzielonych w innych placówkach.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 50 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Na podstawie znalezionej usługi dane w działaniu będą wypełniane w następujący sposób:
- data realizacji – na podstawie daty rozpoczęcia usługi,
- pracownik realizujący – dla usług pochodzących z aktualnej placówki na podstawie pracownika
udzielającego usługi (jeżeli nie uda się jednoznacznie ustalić pracownika lub nie jest to możliwe dla
danego rodzaju usługi, to pracownik pozostanie bez zmian), dla usług z innych placówek pracownik
nigdy nie będzie określony,
- placówka realizująca – na podstawie placówki, w której udzielono usługi.
Aktualizacja danych w działaniu nie zostanie wykonana w razie wystąpienia jednej z następujących
sytuacji:
- działanie jest powiązane z więcej niż jedną usługą,
- rodzaj działania nie odpowiada rodzajowi powiązanej usługi (np. działanie o rodzaju „indywidualna
porada zawodowa” jest powiązane z uczestnictwem w zajęciach aktywizacyjnych),
- działanie z określoną placówką realizującą jest powiązane z usługą udzieloną w innej placówce niż
wskazana (siedziba główna i filie są traktowane jako jedna jednostka).
5. W procesie zakończenia indywidualnych planów działania UIR8001P sprawdzenie realizacji działań
będzie odbywać się pośród usług zarejestrowanych w aktualnej placówce oraz usług udzielonych w
innych placówkach.
Z tego powodu działanie ze wskazaną placówką realizującą inną niż aktualna nie będzie już
automatycznie uznawane za zrealizowane. Stanie się to tylko w przypadku znalezienia powiązanej z
nim usługi.
Ponieważ dane pobrane z Aplikacji Centralnej w momencie uruchomienia procesu mogą być
niekompletne, plan nie zostanie zakończony, gdy w jego ramach zostaną zarejestrowane działania do
realizacji w innych placówkach, a nie zostaną znalezione powiązane z nimi usługi. W takim przypadku
nie można jednoznacznie określić, czy działania nie zostały zrealizowane i plan powinien zostać
przerwany, czy w systemie brak danych z AC.
Zakończenie planu nie zostanie wykonane w razie wystąpienia jednej z następujących sytuacji:
- w sprawdzanym okresie rejestracji osoba ma zarejestrowanych kilka planów, które nie są
zakończone lub przerwane,
- działanie zarejestrowane w ramach planu jest powiązane z więcej niż jedną usługą,
- rodzaj działania zarejestrowanego w ramach planu nie odpowiada rodzajowi powiązanej usługi (np.
działanie o rodzaju „indywidualna porada zawodowa” jest powiązane z uczestnictwem w zajęciach
aktywizacyjnych),
- działanie zarejestrowane w ramach planu z określoną placówką realizującą jest powiązane z usługą
udzieloną w innej placówce niż wskazana (siedziba główna i filie są traktowane jako jedna jednostka),
- działanie zarejestrowane w ramach planu z określoną placówką realizującą inną niż aktualna nie jest
powiązane z usługą udzieloną w innej placówce (siedziba główna i filie są traktowane jako jedna
jednostka, realizacja powinna nastąpić w innej placówce, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
działanie nie zostało zrealizowane, czy dane w systemie są niekompletne),
- data realizacji działania zarejestrowanego w ramach planu nie przypada na okres trwania planu (od
daty sporządzenia planu do daty wyrejestrowania osoby).
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 51 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
9. WK - Współpraca z Kontrahentem
9.1 Dodano obsługę dodatkowych parametrów w wydruku umowy o szkolenie.
W systemie zostały wykonane następujące zmiany umożliwiające wydruk dodatkowych informacji w
umowie o szkolenie.
W oknie danych szkolenia SZ0090M zostały dodane następujące pola i przyciski:
„Możliwość
- Miejsce zakwaterowania – pole tekstowe aktywne tylko jeżeli znacznik
zakwaterowania” jest włączony, z możliwością przepisania tekstowo adresu miejsca szkolenia (po
naciśnięciu przycisku obok pola).
- Miejsce wyżywienia – pole tekstowe z możliwością przepisania tekstowo adresu miejsca szkolenia
(po naciśnięciu przycisku obok pola).
- Dokumenty otrzymane po szkoleniu – pole tekstowe.
W bazie danych zostały dodane pola typu tekstowego:
sz_kurs_zarej.miejsce_wyzyw, sz_kurs_zarej.otrzym_dokum.
sz_kurs_zarej.miejsce_zakwater,
Do wydruku umowy o szkolenie (UMSZKOL) zostały dodane i obsłużone w procesie wydruku
następujące parametry:
- UWAGI – Uwagi do szkolenia – wydruk pola sz_kurs_zarej.uwagi
- OSR-SZKOL2 – Miejsce szkolenia (drugi adres) - wydruk drugiego adresu zarejestrowanego w
danych miejsca szkolenia
- MIEJSCE-ZAKWATER – Miejsce zakwaterowania – wydruk pola sz_kurs_zarej.miejsce_zakwater
- MIEJSCE-WYZYWIENIA – Miejsce wyżywienia – wydruk pola sz_kurs_zarej.miejsce_wyzyw
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 52 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
–
Dokumenty
otrzymane
po
szkoleniu
–
wydruk
pola
- OTRZYM-DOKUM
sz_kurs_zarej.otrzym_dokum
- KOSZT-NA-OSOBE-SLOWNIE – Kwota kosztów szkolenia na osobę słownie
- KOSZT-OSOBO-GODZ-SLOWNIE – Koszt osobogodziny słownie
Parametry powtarzalne dla uczestników szkolenia (uir_osoba_na_kursie) o statusie innym niż
„kandydat (lista podstawowa)”, „kandydat (lista rezerwowa)”, „osoba odmówiła odbycia szkolenia”:
- IMIE-OSOBY – Imię uczestnika szkolenia.
- NAZWISKO-OSOBY – Nazwisko uczestnika szkolenia.
- ADRES-OSOBY – Adres uczestnika szkolenia – wydruk adresu osoby wg kolejności szukania
określonej przez parametr „KolejnoscAdresow” (w przypadku braku wartości parametru
przyjmowana jest kolejność domyślna: KO,ST,ZA,TY,SI,IN) .
- PESEL-OSOBY – PESEL uczestnika szkolenia.
Dane uczestników będą sortowane są w kolejności: nazwisko, nazwisko2, imie1.
Szablon wydruk pozostał bez zmian.
9.2 Zmodyfikowano sposób przygotowania przesyłu do FK z wypłaty refundacji
uniwersalnej z WK.
Funkcjonalność refundacji uniwersalnej WK powinna pozwolić na obsługę takich przypadków, gdy na
podstawie jednego wniosku / jednej umowy o refundację, wypłata jest realizowana cyklicznie za
kolejne okresy refundacji. Kwota wypłaty jest dzielona na osoby (w kategoriach wiekowych) zawsze na
podstawie listy osób dołączonej do wniosku (obecnie zawsze są uwzględniane wszystkie osoby z listy).
Wprowadzona została zmiana polegająca na tym, że podczas wykonywania przesyłu do FK wypłaty, w
której zostanie określony okres czasu, podczas rozbijania kwoty wypłaty na osoby, uwzględniane będą
te osoby z listy, dla których okres refundacji jest zgodny lub zawiera się w okresie wypłaty. Tym samym
pojawi się możliwość poprawnej finansowo obsługi takiej refundacji, która jest realizowana poprzez
kilka wypłat np. w miesięcznych okresach, z jednej listy osób, gdzie dla każdej osoby jest odrębny
zapis za dany okres refundacji i przesył do FK kwoty wypłaty odpowiednio uwzględnia osoby z listy.
Wykonane zostały następujące zmiany w systemie:
1. Na wniosku o refundację uniwersalną (WK0010M) przycisk <Lista osób> będzie wywoływał listę
WK0030L w trybie edycji także dla statusu wniosku „Rozp. pozytywnie” (obecnie jeżeli status
wniosku <> „Nierozpatrzony” to lista osób jest wywoływana w trybie przeglądu).
2. Jeżeli liczba przyznanych refundacji we wniosku rozpatrzonym pozytywnie (WK0010M) lub
wnioskowana liczba refundacji w przypadku wniosku nierozpatrzonego jest większa niż jedna,
wówczas wprowadzenie okresu w danych osoby (WK0030M) oraz okresu na wypłacie (SY0057M)
będzie wymagane przez system.
3. Na wniosku (WK0010M) dodana została walidacja ostrzegającą o zmianie liczby refundacji
przyznanych w sytuacji, gdy zarejestrowano już wypłaty w rozbiciu na okresy (przypadek obsługi
wielu refundacji).
4. Zmodyfikowane zostało przeliczanie liczby osób na wniosku o refundację (WK0010M). Każda
osoba będzie zliczana tylko raz, bez względu na to ile razy występuje na liście (może występować
wielokrotnie z różnymi okresami refundacji).
5. Dodane zostało ostrzeżenie o próbie modyfikacji, usuwania lub dodawania danych osób za okres,
za który została już zrealizowana wypłata (WK0030L, WK0030M).
6. Zmodyfikowany został sposób podpowiedzi kwoty na wypłacie (SY0057M) – w przypadku wypłaty
za określony czas, wartość wyliczana będzie jako suma kwoty refundacji i kwoty ZUS dla
wszystkich osób z listy osób do wniosku, których okres refundacji zawiera się w okresie wypłaty. W
tym przypadku ostrzeżenie o niezgodności kwoty na wypłacie z kwotą z wniosku/umowy nie będzie
wykonywane.
7. Na liście osób (WK0030L) dodana została kolumna „Kwota ZUS” oraz podsumowanie sumujące
kwoty refundacji oraz kwoty ZUS.
8. Zmiany w mechanizmie rezerwacji nie były konieczne.
9. Został zmodyfikowany proces przesyłu danych finansowych z wypłaty dotyczącej refundacji
uniwersalnej wykonywany przyciskiem "Prześlij do FK" – proces będzie uwzględniał tylko zapisy z
listy osób z okresem pasującym do okresu z okna wypłaty.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 53 z 54
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Przypadek obsługi wniosku złożonego o jednorazową refundację za wiele osób.
- Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie.
- Do listy osób zostają dodane wszystkie osoby z pełnymi kwotami refundacji; okresy w danych osób
nie są określone.
- Wykonana zostaje wypłata na łączną kwotę (okres wypłaty nie jest określony). W przesyle do FK
zostaną uwzględnione wszystkie osoby z listy.
Przypadek obsługi wniosku złożonego o cykliczną refundację za wiele osób.
- Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Liczba osób, refundacji oraz kwota przyznana są podane
jako łączne wartości za cały wniosek.
- Do listy osób zostają dodane wszystkie osoby za pierwszy okres refundacji z kwotami refundacji za
ten okres.
- Wykonana zostaje wypłata za pierwszy okres refundacji (okres wypłaty jest określony). W przesyle
do FK zostaną uwzględnione wszystkie osoby z listy wprowadzone z pasującym okresem refundacji
(data początku i końca okresu osoby musi mieścić się w okresie z wypłaty).
- Do listy osób zostają dodane wszystkie osoby za kolejny okres refundacji z kwotami refundacji za
ten okres.
- Wykonana zostaje wypłata za kolejny okres refundacji (okres wypłaty jest określony). Na oknie
wypłaty podpowiadana jest kwota będąca sumą kwot z wpisów z listy osób z pasującym okresem
refundacji (data początku i końca okresu musi mieścić się w okresie z wypłaty). W przesyle do FK
zostaną uwzględnione tylko osoby z listy wprowadzone z pasującym okresem refundacji (data
początku i końca okresu musi mieścić się w okresie z wypłaty).
Przykłady kwalifikacji osób do określonej wypłaty:
Lista osób:
osoba
data od
data do
1
-
-
2
-
31-05-2012
3
01-05-2012
-
4
01-01-2012
30-04-2012
5
01-04-2012
01-05-2012
6
31-05-2012
30-06-2012
7
01-05-2012
31-05-2012
8
01-06-2012
30-06-2012
Dla powyższej listy osób dla wypłaty:
- za okres od 01-05-2012 do 31-05-2012 zakwalifikuje się tylko osoba 7
- za okres od 01-04-2012 do 31-05-2012 zakwalifikuje się osoba 5 i 7
- za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 zakwalifikuje się osoba 4, 5, 6, 7, 8
- bez określonego okresu zakwalifikują się wszystkie osoby.
Wersja: 2.0.22.0
Data: 2012-12-06
Plik: zmiany_20220
MPiPS
Strona: 54 z 54

Podobne dokumenty