opis zmian

Transkrypt

opis zmian
Wybrane zmiany wprowadzone
w pakiecie
Wersja 2.0.20.1
20 lipca 2012
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Metryka dokumentu:
Autor: Kinga Kopel
Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Komentarz:
Liczba stron: 18
Data utworzenia: 2012-07-20
Data ostatniej wersji: 2012-07-20
Historia zmian:
Data
Autor
Wersja
Opis i referencja do poprzedniej wersji
2012-07-20
Kinga Kopel
01
Utworzenie dokumentu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Referencja do dokumentu z uwagami
2012-07-20
Monika Krajewska
Główny Projektant
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Firma
Referencja do dokumentu z uwagami
2012-07-20
Bogdan Dubel
Kierownik produkcji
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Miejsce/Firma
2012-07-24
Bernadeta Filip
Administrator projektu MPiPS
Przeglądy:
Zatwierdzenie:
Dystrybucja:
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 2 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Spis treści
1.
1.1.
2.
Sprawozdanie MPiPS-02: dodano wyliczanie wiersza 76.
IFA - Indywidualne Formy Aktywności
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4
FK - Finanse
Dodano obsługę projektu pilotażowego kierowanego do osób, które nie
ukończyły 30 roku życia i rejestrują się w urzędzie pracy po raz
pierwszy.
4
5
5
Dodano sprawozdania finansowe z projektu "Twoja Kariera – Twój
Wybór" (zał.5).
15
Dodano końcowe sprawozdanie finansowe z projektu "Twoja Kariera –
Twój Wybór" (zał.6).
16
SPL - Sprawozdawczość Lokalna
18
3.1.
Zmodyfikowano proces wypełniający tabelę fo_st_osoba.
18
3.2.
Zmodyfikowano wyliczanie sprawozdania MPiPS-01 zał.4.
18
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 3 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1. FK - Finanse
1.1 Sprawozdanie MPiPS-02: dodano wyliczanie wiersza 76.
W definicji sprawozdania MPiPS-02 wer.3 zostały dodane funkcje wyliczania rubryki 2 i 3 w wierszu 76.
Funkcje będą oparte o zliczanie kwot z dekretów z kodami zadania wydatku pasującymi do "Bon%" i
"DotZasied".
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 4 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. IFA - Indywidualne Formy Aktywności
2.1 Dodano obsługę projektu pilotażowego kierowanego do osób, które nie
ukończyły 30 roku życia i rejestrują się w urzędzie pracy po raz pierwszy.
Definicja programu/projektu
Urząd objęty projektem pilotażowym powinien dodać w komponencie "Monitoring Finansowy" nowy
program/projekt:
Projekt powinien być oznaczony jako pilotażowy.
W ramach programu/projektu urząd powinien zdefiniować zadania z przypisanymi kodami wydatków:
BonSzkol, BonPodypl, BonZawPol, BonStaz, BonPracod, DotZasied.
Nowe kody wydatków zostały już dodane do słownika centralnego RPd062.
Indywidualne plany działania
Indywidualne plany działania przygotowywane dla uczestników projektu powinny być powiązane z
dodanym programem/projektem "Twoja Kariera - Twój Wybór".
Na oknie indywidualnego planu działania (UIR8000M) została rozszerzona lista dostępnych "Rodzajów
działania". Zostały dodane następujące działania:
· bon szkoleniowy
· bon na kształcenie podyplomowe
· bon na kształcenie zawodowe lub policealne
· bon stażowy
· bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej
· dotacja na zasiedlenie
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 5 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Nowe rodzaje działania będą traktowane w systemie identycznie jak rodzaj "inne działanie" (nie będą
tworzone powiązania z usługami w innych komponentach).
Historia zdarzeń osoby
Do parametrów lokalnych został dodany parametr KodProgramuPilot z opisem 'Kod programu
pilotażowego "Twoja Kariera - Twój Wybór" ' o wartości domyślnej '000'. Jako wartość tego parametru
urząd powinien wpisać trzycyfrowy kod programu/projektu dodanego w komponencie MF.
Zostały dodane nowe zdarzenia - zawieszenia w historii zdarzeń osoby informujące o uczestnictwie w
pilotażu:
· Z/BSZ - przyznanie bonu szkoleniowego
· Z/BKP - przyznanie bonu na kształcenie podyplomowe
· Z/BKZP - przyznanie bonu na kształcenie zawodowe lub policealne
· Z/BST - przyznanie bonu stażowego (to zdarzenie generuje decyzję przyznającą świadczenie SST).
Każde z tych zdarzeń będzie należeć do nowego oddzielnego zbioru zdarzeń, np. odpowiednio
ZawBSZ, ZawBKP, ZawBKZP i ZawBST.
Został dodany nowy warunek elementarny czyPilotaz. Będzie on prawdziwy, jeżeli parametr
systemowy KodProgramuPilot jest różny od '000', a analizowana osoba posiada zarejestrowany
indywidualny plan działań, który jest realizowany w ramach programu, którego kod jest zapisany w
parametrze KodProgramuPilot (uir_ind_plan_dzial.kod_programu).
Zawieszenia będą dostępne na tle zdarzeń: N/B, N/BD, N/BIK, N/BOZ, N/BP, N/BW, N/BX, N/BZ,
N/PU, N/PUZ, R/P, R/PB, R/PD, R/PBIK, R/PBZ, R/PIK, R/POZ, R/PP, R/PW, R/PZ, U/B, U/BD,
U/BIK, U/BOZ, U/BP, U/BW, U/BX, U/BZ, U/POZ, U/PD, U/PP, U/PW, Z/AD, Z/AS, Z/AX, Z/J, Z/KAX,
Z/KXO, Z/M, Z/MP, Z/SPZ, Z/SSP, Z/PSU, Z/PZ, Z/XI i Z/XO.
Został zmieniony sposób generacji zgłoszeń do ZUS dla osób oraz dla członków rodziny. Dla
zawieszenia Z/BST będą tworzone zgłoszenia ZUS ZUA z tytułem 0920 w sposób analogiczny, jak dla
zdarzenia Z/AS.
Definiowanie grup osób w ramach projektów
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 6 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Na oknie listy "Realizowane programy/projekty" (MF0002L) została dodana pozycja menu "Grupy
osób" z opcjami "Definiowane grup" i "Lista osób". Obie opcje będą otwierać nowe okna.
MF0024U - Grupy osób w projekcie
Okno pozwala na zdefiniowane grup osób obsługiwanych lub kontrolowanych w ramach danego
projektu. Dla każdej grupy należy podać kod (nazwę) i opis. Zapamiętywana nazwa grupy rozpoczyna
się kodem programu, dla którego grupa została zdefiniowana. Dla potrzeb projektu TKTW zostały tu
predefiniowane dwie grupy:
xxx-główna
xxx-kontrolna
gdzie xxx = kod projektu zapisany w parametrze KodProgramuPilot.
MF0025U - Lista osób wg grup
Okno pozwala na podgląd listy wszystkich osób powiązanych z wybranym projektem, wykonanie
szybkiej selekcji osób względem grupy i/lub opiekuna oraz umożliwia powiązanie osoby - beneficjenta
z grupą projektu oraz indywidualnym opiekunem.
Dla projektu TKTW lista osób została automatycznie uzupełniona na podstawie zawartości pola
<Udział w programach pilotażowych> dostępnego w wersji 2.0.20.0 oraz numeru pracownika
sporządzającego IPD dla osoby.
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 7 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
FO0330L - Udział w programach
Na oknie została dodana ramka "Programy pilotażowe" umożliwiająca przypisane osoby do grupy
zdefiniowanej w ramach projektu oraz do opiekuna - pracownika urzędu.
Rejestrowanie udziału osoby w projekcie
Aby rejestrować udział osoby w projekcie oraz wsparcia udzielone osobie w ramach projektu należy
wykorzystać funkcjonalność przygotowaną dla projektów EFS-owych, z poziomu komponentu MF na
oknie listy projektów z menu EFS opcje "Uczestnicy projektów - osoby", "Wsparcie udzielone osobom".
Udział osoby w projekcie należy wprowadzić po podpisaniu oświadczenia wprowadzając jako datę
rozpoczęcia - datę podpisania oświadczenia.
Raporty osób objętych projektem
Zostały przygotowane raporty złożone dotyczące realizacji projektu:
1. Lista osób z grupy kontrolnej
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 8 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. Lista osób objęta projektem pilotażowym wraz z informacją o działaniach w ramach programu:
rodzaj bonu, daty obowiązywania, opiekun itp.
3. Lista opiekunów zajmujących się projektem "Twoja Kariera - Twój Wybór", z każdym opiekunem
związana jest lista osób, którymi zajmuje się opiekun.
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 9 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Definicje nowych form pomocy
Nowe formy pomocy będą rejestrowane w komponentach IFA, FOB i WK. Dla wydatków
rejestrowanych w IFA i WK zostały dodane jako systemowe (procedurą aktualizacyjną w pakiecie)
nowe definicje indywidualnych form pomocy (IFA) oraz definicja typu refundacji (WK).
Definicje indywidualnych form pomocy w IFA:
Kwotę dla bonu stażowego można w definicji pomocy zwiększyć o 600 zł ryczałtu na przejazd oraz
ewentualnie przewidywany koszt badań lekarskich.
Wypłata stypendium w ramach bonu stażowego powinna być naliczona na liście wypłat w FOB
podobnie jak dotychczasowe stypendium za staż.
Na oknie "Definicja indywidualnej formy pomocy" (SL0017M) została zmodyfikowana walidacja
kontrolująca występowanie kodów indywidualnej pomocy w słowniku rodzajów wydatków PRd062
(nowe kody będą się tam powtarzać).
W definicjach indywidualnych form pomocy została włączona opcja "Dostępne pozycje wydatków" urząd powinien przy wniosku o każdy bon zarejestrować kwoty wydatków planowanych w ramach tego
bonu. Aby ujednolicić sposób rejestracji tych wydatków, do słownika lokalnego RPl025 "Pozycje
wydatków" zostały dodane nowe kody:
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 10 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Rejestracja pozycji wydatków przy wniosku o formę pomocy ma znaczenie tylko informacyjne, ale
może być potem wykorzystana do tworzenia raportów.
W definicjach indywidualnych form pomocy została też włączona opcja "Podatek".
Na oknie "Wniosek o indywidualną formę pomocy" (SY1051M) została włączona dostępność ramki
"Dane dotyczące egzaminu/licencji, studiów podyplomowych, pożyczki" podobnie jak na wniosku o
refundację kosztów studiów podyplomowych. Dane organizacji zostały udostępnione dla typów
pomocy: BonPodypl, BonStaz, BonSzkol, BonZawPol.
Definicja typu refundacji w WK
Na listę definicji typów refundacji w WK został dodany kod BonPracod dla "Bonu dla pracodawcy za
zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej":
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 11 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Nowa definicja została dodana na listę zdarzeń będących podstawą do udzielenia pomocy publicznej,
jednak urząd powinien samodzielnie podać rodzaj i przeznaczenie pomocy:
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 12 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Obsługa wniosków o nowe formy pomocy
W poniższej tabeli zapisano, w ramach której funkcjonalności STD należy rejestrować każdą formę
pomocy, jaki typ formy pomocy i kod wydatku należy wybrać oraz jak przyznanie pomocy odnotować w
kolejnych zdarzeniach osoby.
Zadanie
Gdzie rejestrowane
Typ formy
pomocy
FOB zdarzenie
Kod zad/wyd
Bon
szkoleniowy
IFA > Indywidualne formy aktywności > Wnioski /
Wypłaty
BonSzkol
Z/BKP
Należy zarejestrować jeden wniosek o bon
szkoleniowy, w pozycjach wydatków wpisać
deklarowane rodzaje wydatków. Wszystkie wypłaty
w ramach bonu rejestrujemy jako wypłaty
powiązane z tym jednym wnioskiem (na wypłacie
za koszty szkolenia zwracane organizacji szkolącej
możliwa zmiana odbiorcy na inst. szkoleniową)
WK > Szkolenia> Szkolenia > Dodaj > Lista
uczestników > Dodaj
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 13 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Należy zarejestrować podstawowe dane szkolenia
oraz przypisać osobę składającą wniosek jako
uczestnika (konieczne do sprawozdań).
Bon na
kształcenie
podyplomow
e
IFA > Indywidualne formy aktywności > Wnioski /
Wypłaty
BonPodypl
Z/BKP
Bon na
IFA > Indywidualne formy aktywności > Wnioski /
Wypłaty
kształcenie
zawodowe
lub policealne
Rejestracja jak bon szkoleniowy
BonZawPol
Z/BKZP
Bon stażowy
BonStaz (1)
Z/BST
Rejestracja jak bon szkoleniowy
FOB > Zdarzenia, decyzje, listy wypłat
Stypendium naliczane w FOB identycznie jak
dotychczasowe stypendium za staż,
ale koniecznie z kodem wydatku BonStaz
IFA > Indywidualne formy aktywności > Wnioski /
Wypłaty
BonStaz
Wniosek o bon składany przez bezrobotnego.
Wypłaty ryczałtów za dojazd, badania lekarskie i
premię dla pracodawcy rejestrowane w ramach
tego wniosku, wypłata premii przekierowana na
pracodawcę.
Uwaga: Pomoc publiczną za premię dla
pracodawcy trzeba dodać ręcznie.
Bon dla
pracodawcy
za
zatrudnienie
absolwenta
szk. wyższej
WK > Prace okresowe > Pozostałe refundacje
Dotacja na
zasiedlenie
IFA > Indywidualne formy aktywności > Wnioski /
Wypłaty
BonPracod
(2)
DotZasied
(2)
Zarejestrować wniosek złożony przez pracodawcę,
podpisać umowę, wypłaty - comiesięczne
refundacje
Wniosek bezrobotnego i powiązana jedna wypłata
(1)
Na oknie decyzji (FO0170M) została dodana walidacja:
Jeśli
KodProgramuPilot <> '000 i
istnieje mf_program gdzie mf_program.kod_programu = KodProgramuPilot i
kod_swiadczenia pasuje do 'SST%' i
kod zadania wydatku pasuje do 'KodProgramuPilot-%-%' i
decyzja jest powiązana ze zdarzeniem Z/BST i
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 14 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
kod zadania wydatku NIE pasuje do '%-%-BonStaz'
to komunikat "Dla stypendium za staż w ramach projektu pilotażowego należy wybrać kod wydatku
BonStaz (czyli kod zadania/wydatku powinien być 'KodProgramuPilot-…-BonStaz'".
Komunikat wyświetlany jako ostrzeżenie po wybraniu kodu zadania/wydatku i przed nadaniem numeru
decyzji.
(2)
Przyznanie tych form nie powinno być specjalnie rejestrowane w zdarzeniach, gdyż jest powiązane ze
zdarzeniem wyrejestrowania osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia (jest konsekwencją
zatrudnienia).
Przesył dokumentów do FK
Osoby uczestniczące w projekcie będą klasyfikowane do kategorii wiekowych wg dotychczasowych
zasad, zarówno z list wypłat z FOB jak i z wypłat z wniosków IFA/WK.
Zostały dodane reguły wytwarzania dokumentów dla dekretacji nowych form pomocy z IFA i WK
(definicje reguł procedurą aktualizacyjną, dekretacja parametrów - jako przesył reguł dostarczony z
pakietem).
Parametry reguł dla nowych form z IFA zostały dodane analogicznie jak dla innych indywidualnych
form pomocy:
- w regułach MEM parametr KwotaCalk, Podatek
- w regułach KAS parametry Wyplata25, Wyplata50, Wyplatain
- w regułach POD parametr Podatek25, Podatek50, Podatekin.
W regułach memoriałowych została zdefiniowana dekretacja obu parametrów.
W regułach kasowych została zdefiniowana dekretacja parametrów *25 i *in (tylko takie osoby
obejmuje projekt pilotażowy), konta 136 zostały podane bez klasyfikacji wiekowej (końcówka 00 - żeby
wydatki na formy pilotażowe nie wchodziły do wiersza 112 sprawozdania MPiPS-02).
Dla reguły dekretacji bonu dla pracodawcy zostały zdefiniowane parametry analogiczne jak dla innych
refundacji z WK:
- w regułach MEM parametry RefWynagr, RefZUS,
- w regułach KAS parametry RefWynagr, RefWynagr25, RefWynagr50, RefWynagrin, RefZUS,
RefZUS25, RefZUS50, RefZUSin (dekretacja analogicznie jak dla reguł z IFA).
Reguły zostały przygotowane dla programu 000. Należy po wczytaniu przesyłu na podstawie tych reguł
dodać reguły dla swojego programu (na drugiej zakładce okna reguł przycisk "Dodaj na podstawie")
lub w pliku przesyłu zmienić program 000 na kod swojego programu.
Reguły wytwarzania dokumentów z list wypłat z FOB (naliczanie stypendium za staż w ramach
bonu stażowego) należy przygotować samemu (na drugiej zakładce okna reguł podświetlić regułę dla
programu 000, kliknąć przycisk "Dodaj na podstawie" i podać kod swojego projektu).
2.2 Dodano sprawozdania finansowe z projektu "Twoja Kariera – Twój Wybór"
(zał.5).
W ramach obsługi projektu pilotażowego "Twoja Kariera - Twój Wybór" (TKTW) została dodana
definicja sprawozdania wg załącznika 5 umowy o pilotaż "Sprawozdanie finansowe".
Definicja sprawozdania będzie miała symbol "TKTW Załącznik 5". W definicji sprawozdania został
dodany specjalny parametr wpływający na wyliczenie kwot 'jedn_gospod' – lista jednostek
gospodarczych, gdzie zaksięgowano dokumenty projektu pilotażowego (domyślnie FP, ewentualnie
należy uzupełnić wpisując kolejne kody jednostek oddzielone przecinkami).
Kod programu, który został zdefiniowany w komponencie MF jako projekt pilotażowy TKTW będzie
pobierany z parametru systemowego KodProgramuPilot.
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 15 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Wyliczanie wartości sprawozdania
1. Za okres
funkcja naglowek
1.1 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
parametr do uzupełnienia w definicji sprawozdania (wartość domyślna) lub w wyliczonym
sprawozdaniu (wartość parametru)
1.2 Powiatowy Urząd Pracy w:
funkcja naglowek
2. Kwota ogółem na realizację pilotażu wynosi
suma mf_limit_finans_program.kwota where id_programu wg KodProgramuPilot
(ścieżka: MF > Programy/projekty > Limity)
3. Kwota roczna na realizację pilotażu (R1)
suma mf_limit_finans_program.kwota where mf_limit_finans_program.rok = rok (data końca okresu
sprawozd) i id_programu wg KodProgramuPilot
(ścieżka: MF > Programy/projekty > Limity)
Kwota wykorzystana w okresie sprawozdawczym (R2)
Jak funkcje dekrety (jedna ze strony ma z plusem, druga ze strony wn z minusem)
konta 136-*
z jednostek gospodarczych podanych w parametrze jedn_gospod
wydatkowe
kod zadania wydatku like KodProgramuPilot-%
Kwota pozostała do wykorzystania w roku budżetowym
Jeśli miesiąc z daty końca okresu sprawozdawczego = 06 to:
R1-R2
w przeciwnym wypadku
zero
Kwota pozostała do zwrotu niewykorzystana w roku budżetowym
Jeśli miesiąc z daty końca okresu sprawozdawczego <> 06 to:
R1-R2
w przeciwnym wypadku
zero.
2.3 Dodano końcowe sprawozdanie finansowe z projektu "Twoja Kariera – Twój
Wybór" (zał.6).
W ramach obsługi projektu pilotażowego "Twoja Kariera - Twój Wybór" (TKTW) została dodana
definicja sprawozdania wg załącznika 6 umowy o pilotaż "Końcowe sprawozdanie finansowe".
Definicja sprawozdania będzie miała symbol "TKTW Załącznik 6". W definicji sprawozdania został
dodany specjalny parametr wpływający na wyliczenie kwot 'jedn_gospod' – lista jednostek
gospodarczych, gdzie zaksięgowano dokumenty projektu pilotażowego (domyślnie FP, ewentualnie
należy uzupełnić wpisując kolejne kody jednostek oddzielone przecinkami).
Kod programu, który został zdefiniowany w komponencie MF jako projekt pilotażowy TKTW będzie
pobierany z parametru systemowego KodProgramuPilot.
Wyliczanie wartości sprawozdania:
1. Za okres
funkcja naglowek
1.1 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
parametr do uzupełnienia w definicji sprawozdania (wartość domyślna) lub w wyliczonym
sprawozdaniu (wartość parametru)
1.2 Powiatowy Urząd Pracy w:
funkcja naglowek
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 16 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. Kwota ogółem na realizację pilotażu wynosi
suma mf_limit_finans_program.kwota where id_programu wg KodProgramuPilot
(ścieżka: MF > Programy/projekty > Limity)
3. Kwota roczna na realizację pilotażu (R2)
suma mf_limit_finans_program.kwota where mf_limit_finans_program.rok = rok (wg wiersza
sprawozdania) i id_programu wg KodProgramuPilot
(ścieżka: MF > Programy/projekty > Limity)
Kwota wydatkowana w latach budżetowych (R3)
Jak funkcje dekrety (jedna ze strony ma z plusem, druga ze strony wn z minusem)
konta 136-*
z jednostek gospodarczych podanych w parametrze jedn_gospod
wydatkowe
kod zadania wydatku like KodProgramuPilot-%
na rok 2012 i 2013 wg wiersza sprawozdania
Kwota niewykorzystana w roku budżetowym zwrócona na rachunek FP(2-3) (R4)
wyliczenie R2-R3
Kwota pozostała do zwrotu z tytułu niedotrzymania warunków Umowy (R5)
Suma z operacji na zadaniu o typie N, L, S, T, O, K, U zarejestrowanych dla programu
KodProgramuPilot.
Wiersz Razem
Sumy komórek w rubrykach
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 17 z 18
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3. SPL - Sprawozdawczość Lokalna
3.1 Zmodyfikowano proces wypełniający tabelę fo_st_osoba.
Aby zapewnić poprawne wyliczanie sprawozdania MPiPS-01 zostały wykonane w procesie
wypełniającym tabelę fo_st_osoba zmiany uwzględniające nowe zawieszenia:
• Z/BSZ ( Bon szkoleniowy )
Zawieszenie po stronie tabeli fo_st_osoba będzie kończyło bieżącą rejestrację poprzez wprowadzenie
zdarzenia rodzaju W o typie ZXXX z datą początkową i końcową odpowiadającą zawieszeniu. Po
zakończeniu W/ZXXX proces wstawi zdarzenie NR.
• Z/BKP ( Bon na kształcenie podyplomowe )
Zawieszenie po stronie tabeli fo_st_osoba nie będzie uwzględniane.
• Z/BKZP ( Bon na kształcenie zawodowe lub policealne )
Zawieszenie po stronie tabeli fo_st_osoba będzie kończyło bieżącą rejestrację poprzez wprowadzenie
zdarzenia rodzaju W o typie ZBKZ z datą początkową i końcową odpowiadającą zawieszeniu. Po
zakończeniu W/ ZBKZ proces wstawi zdarzenie NR/ ZBKZ.
• Z/BST ( Bon stażowy )
Zawieszenie po stronie tabeli fo_st_osoba będzie kończyło bieżącą rejestrację poprzez wprowadzenie
zdarzenia rodzaju W o typie ZBST z datą początkową i końcową odpowiadającą zawieszeniu. Po
zakończeniu W/ ZBST proces wstawi zdarzenie NR/ ZBST.
Pozostałe nowe formy pomocy (bon dla pracodawcy oraz dotacja na zasiedlenie) nie mają
dedykowanych zdarzeń, będą więc wykazywane w sprawozdaniu zgodnie z wprowadzonym
zdarzeniem wyrejestrowania (obie formy są konsekwencją podjęcia zatrudnienia i jako takie
wyrejestrowania powinny być wprowadzone).
3.2 Zmodyfikowano wyliczanie sprawozdania MPiPS-01 zał.4.
Zostały wykonane zmiany w wyliczaniu sprawozdania MPIPS-01 Załącznik 4:
Dział 3
W obliczeniach tabeli 3.12 będą uwzględniane wnioski indywidualnej formy pomocy związane z bonem
na kształcenie podyplomowe poprzez zmodyfikowanie głównego warunku w zapytaniu na następujący:
kod_ind_form_pom IN (‘’StPod’’,’’BonPodypl’’)
Obliczenia pozostałych tabel działu 3 nie wymagają zmian przy założeniu, że jest konieczność
wprowadzania szkoleń i ich uczestników w przypadku kiedy osoba otrzymuje bon szkoleniowy.
Dział 4
Obliczenia nie wymagają żadnych zmian przy założeniu, że dla przypadków otrzymania przez osobę
bonu stażowego nie są wprowadzane do systemu skierowania na staż i oferty pracy z nimi związane.
Wersja: 2.0.20.1
Data: 2012-07-20
Plik: zmiany_20201
MPiPS
Strona: 18 z 18

Podobne dokumenty