Regulamin II Magicznego Spaceru po Warszawie

Transkrypt

Regulamin II Magicznego Spaceru po Warszawie
Regulamin II Magicznego Spaceru po Warszawie
1. Nazwa imprezy
II Magiczny Spacer po Warszawie
2. Organizator
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
tel.: 22 598 94 28
fax: 22 598 94 29
e-mail: [email protected]
www.wosir.waw.pl
Fundacja Aktywni
Ul. Leśna 17 05-420 Józefów
tel.: tel./fax 22 839-06-11
www.aktywni.info
3. Termin, dystans i miejsce rozgrywania zawodów
Impreza odbędzie się w dniu 14.01.2012 r. na trasie Rynek Nowego Miasta – Krakowskie
Przedmieście /pomnik Kopernika/ - Rynek Nowego Miasta.
Start pierwszsej grupy z Rynku Nowego Miasta nastąpi o godz. 17.00. Następne starty grup nastąpią
co 10 – 15 minut /w zależności od ilości uczestników/, aż do godziny 18.00. Uczestnicy startujący z
okolic pomnika Kopernika dołączani są do kolejnych grup.
Dystans marszu wynosi ok. 4 km. /1 pełna pętla/. Istnieje możliwość marszu na zwiększonej ilości
pętli.
4. Warunki uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty.
Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są:
• internetowo za pośrednictwem strony internetowej Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
www.wosir.waw.pl w terminie 03.01. – 13.01.2012 do godz. 14.00
• osobiście w dniu imprezy w godzinach:
o w godzinach 16.00 – 18.00 w biurze zawodów na Rynku Nowego MIasta,
o w godzinach 16.15 – 18.15 w biurze zawodów w budynku PAN ul. Nowy Świat 72 /obok
pomnika Kopernika,
Organizator wprowadza limit 1000 uczestników, dla których organizator zapewnia pakiet startowy, w
skład którego wchodzą: czapeczka okolicznościowa, numer startowy, gorący napój.
Warunkiem wzięcia udziału jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł., dokonanie zgłoszenia
i złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
Nie dopuszcza się startu bez kijków do Nordic Walking. Istnieje możliwość wypożycznia kijków w
biurze zawodów na Rynku Nowego Miasta.
Uczestnicy marszu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z
przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2
5. Program imprezy
• zapisy w godzinach 16.00 – 18.00 w biurze zawodów na Rynku Nowego Miasta,
• zapisyw godzinach 16.15 – 18.15 w biurze zawodów w budynku PAN ul. Nowy Świat 72 /obok
pomnika Kopernika,
• godzina 17.00 – start pierwszej grupy z Rynku Nowego Miasta
• godzina 18.00 – start ostatniej grupy z Rynku Nowego Miasta
• godz. 18.30 – zakończenie imprezy
6. Świadczenia i nagrody
Organizator zapewnia uczestnikom:
• opiekę lekarską
• napoje ciepłe,
Wszyscy uczestnicy którzy wystartują w imprezie zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu wezmą
udział w losowaniu nagród rzeczowych.
7. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w marszu.
Marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi imprezy
Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy.
Wszelkie dodatkowe informacje
www.aktywni.info www.aktivpro.pl
będą
zamieszczane
na
stronie
www.wosir.waw.pl
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Fundacja AKTYWNI