Telekomunikacja Polska S - Polska Izba informatyki i Telekomunikacji

Transkrypt

Telekomunikacja Polska S - Polska Izba informatyki i Telekomunikacji
Telekomunikacja Polska S.A.
Centralny Departament Relacji Regulacyjnych
Grupy Kapitałowej TP
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
fax: (0 22) 527 22 39
fax: (0 22) 527 22 68
www.tp.pl
Warszawa, 16 maja 2007 r.
Polska Izba
Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
W ustosunkowaniu do pisma Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, znak: DRTD-WUD-07919/07, z kwietnia 2007 r. dotyczącego ustalenia zasad wynagrodzenia należnego przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym z tytułu udostępniania na rzecz TP informacji o abonentach na potrzeby
wykonywania usługi ogólnokrajowego spisu abonentów oraz usługi ogólnokrajowej informacji
o numerach telefonicznych, podnoszę co następuje:
1.
Specyfika świadczenia przez TP ogólnokrajowych usług informacyjnych zakłada, że TP –
jako przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia tychże usług – pozyska niezbędne dane od
innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych bądź w drodze zawarcia odpowiednich umów,
bądź też na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa UKE. Do umów
tych znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy art. 27 – 31 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne, co wynika wprost z art. 67 ust. 2 ustawy. Podkreślić również należy,
że realizacja przedsięwzięcia w postaci stworzenia ogólnokrajowych usług informacyjnych nie
jest działaniem realizowanym samodzielnie przez TP, lecz działaniem w wykonaniu
nałożonego na TP obowiązku, który swoje źródło znajduje w przepisach prawa Wspólnot
Europejskich. Skoro więc za inicjatora przedsięwzięcia nie sposób uznać TP, wówczas TP nie
może być obciążana negatywnymi konsekwencjami jego realizacji, w szczególności
o charakterze finansowym.
2.
Zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa UKE w sprawie zasad świadczenia usługi ogólnokrajowej
informacji o numerach telefonicznych z dnia 22 czerwca 2006 r. opublikowanym na stronie
1
internetowej Urzędu w dniu 23 czerwca 2006 r., „rozliczenia między operatorami związane
z udostępnianiem
danych
o
abonentach
powinny
być
kalkulowane
na
podstawie
uzasadnionych kosztów, związanych ściśle z przekazywaniem stosownych danych oraz
opierać się na warunkach nie dyskryminujących żadnej ze stron” (pkt IX ppkt 2 Stanowiska).
Jednocześnie, zgodnie z decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r. w brzmieniu ustalonym
decyzją Prezesa UKE z dnia 25 września 2006 r., ogólnokrajowy spis abonentów powinien być
dostępny użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych po cenie opartej o koszty.
3.
W ocenie TP, powołane wyżej stanowisko Prezesa UKE należy w całości podtrzymać. Po
pierwsze, przemawia za tym postulat ochrony interesów użytkowników korzystających z usług
informacyjnych świadczonych przez TP, jako że w przypadku poniesienia przez TP kosztów
świadczenia tychże usług, kosztami tymi zostaną w całości obciążeni użytkownicy. Skoro
bowiem wynagrodzenie należne TP od użytkowników z tytułu świadczenia usługi powinno być
oparte o koszty, każdy wzrost kosztów usługi będzie jednocześnie powodował wzrost obciążeń
użytkowników. Stan ten pozostawałby w sprzeczności z postulatem zapewnienia dostępu
użytkowników do ogólnokrajowych usług informacyjnych po przystępnej dla nich cenie.
Jednocześnie, w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku
z art. 67 ust. 2 ustawy, podejmując rozstrzygnięcia w zakresie opłat należnych od TP
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w tytułu udostępnienia danych, Prezes UKE powinien
mieć na względzie interes użytkowników korzystających z tych usług. Nie budzi wątpliwości, że
obciążanie tychże użytkowników nadmiernymi kosztami stoi w sprzeczności z ich interesem.
Stąd też Prezes UKE powinien dążyć do tego, aby opłaty należne od TP na rzecz
przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu udostępnienia danych były możliwie najniższe.
TP zwraca także uwagę, że podjęte zostały przez TP starania – w ramach dozwolonych
decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r. w brzmieniu ustalonym decyzją Prezesa UKE
z dnia 25 września 2006 r. – aby ogólnokrajowy spis abonentów był dostępny dla
użytkowników bez ponoszenia przez nich opłat z tego tytułu. Stąd obciążenie TP opłatami
z tytułu udostępnienia danych na potrzeby spisu w praktyce uniemożliwi realizację tych
zamierzeń.
4.
Jednocześnie
należy
podkreślić,
że
baza
danych
abonentów
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego jest bazą danych powstającą w związku z prowadzoną przez tego
przedsiębiorcę działalnością telekomunikacyjną i została stworzona wyłącznie na potrzeby tej
działalności. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie ponosi więc nakładów inwestycyjnych na
stworzenie samej bazy. Nie znajduje więc żadnego uzasadnienia dążenie do obciążenia TP
nakładami poniesionymi na pozyskanie danych, czy utrzymanie baz danych zawierających te
dane. Co więcej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, administrator danych, a więc w tym przypadku przedsiębiorca
telekomunikacyjny udostępniający dane, powinien dążyć do tego, aby przetwarzane przez
2
niego dane były merytorycznie poprawne. Tak więc ewentualne nakłady poniesione na
weryfikację udostępnianych danych, dostosowanie danych do stanu rzeczywistego, czy
wprowadzanie poprawek w bazie danych nie mogą być ponoszone przez TP, jako że
wykonanie tych czynności jest obowiązkiem własnym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
udostępniającego dane.
5.
Zwracamy również uwagę, że w przypadku przyjęcia dostępu on-line do danych
wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych,
dojdzie do wzajemnego udostępniania danych o użytkownikach przez TP i przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego. Stąd korzyści ze świadczenia usług informacyjnych będą mogły
uzyskiwać obydwie strony takiej umowy. Nie znajduje więc uzasadnienia postulat, aby to TP
ponosiła koszty dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy stron,
jako że współpraca ta może przynosić przychody również drugiej stronie umowy.
W świetle powyższego, w ocenie TP, należy w pełni zaakceptować propozycję Prezesa UKE
przedstawioną w wymienionym na wstępie piśmie.
3

Podobne dokumenty