Telis Composio io

Transkrypt

Telis Composio io
www.somfy.com
Telis Composio io
Menu
Menu
Menu
ÍRb3È6A6Î
Ref. 5066196A P
_ L
PL Instrukcja obsługi
TelIs ComposIo Io – InformaCje szCzegółowe
5 (N)
2 (S)
6
i
i
3
2
1
(N) 5
(R) 2
(C )
(Q)
(i)
(ok) 4
(P) 2
ok
C
7 (c)
8 (e)
9 (a )
10
11
12
13
14
15
16
17
18
opis pilota zdalnego sterowania
1
2
3
4
5
Przycisk wyboru (i)
Przycisk strzałki
- w górę ( Q )
- w lewo ( S )
- w prawo ( R )
- w dół ( P )
Anulowanie lub powrót do poprzedniego ekranu ( C )
Potwierdzenie (ok)
Pomoc/informacje wyświetlane na ekranie( L )
6
Ekran
7
Polecenie w górę (c)
8
Polecenie zatrzymania i ulubione położenie (e)
9
Polecenie w dół (a)
10
Przycisk programowania (Prog.)
11
Stacja naścienna
Obudowa stacji naściennej
12
opis symboli wyświetlanych w menu Telis Composio io:
13 Grupy
14 Ustawienia
15 Awarie
Symbole strzałki 16 , 17 i 18 informują o tym, że można poruszać się po ekranie
w kierunku wskazanym strzałką. Wskazują dostęp do dodatkowych parametrów
niewidocznych na ekranie.
Telis Composio io
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
1.1 Czym jest io-homecontrol®? 1.2 Grupowanie działań 1.3 Funkcja Feedback
1.4 Etapy programowania 2. Bezpieczeństwo
2.1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
2.2 Specjalne zalecenia bezpieczeństwa
3. PRZEWODNIK PO OBSŁUDZE
3.1 Tryby operacyjne 3.2 Ulubione położenie 3.3 Informacja zwrotna 3.4 Korzystanie z ekranu wprowadzania nazwy 2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
6
6
4. Nazywanie silników 7
5. TWORZENIE GRUPY
7
5.1 Dodawanie grupy z matrycy
6. MODYFIKOWANIE GRUPY 7. INFORMACJA ZWROTNA 7.1 Przypadek specjalny usterki "Local"
7.2 Przypadek specjalny usterki "Key"
8. USTAWIENIA 8.1 Język 8.2 Ostatnio używane grupy 8.3 Wielkość matrycy 9. INSTALACJA 9.1 Wybór miejsca dla stacji naściennej 9.2 Montaż stacji naściennej 8
9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
13
10. Wymiana baterii 13
11. Dane techniczne 13
12. INDEKS
14
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 1
1
01/03/12 11:52
Telis Composio io
1. Wstęp
Dzięki pilotowi Telis Composio io firmy Somfy można wybrać komfort zgodny ze swoim stylem
życia. Pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie do 40 niezależnych urządzeń.
Telis Composio io kontroluje cały dom. Telis Composio io kontroluje wszystkie urządzenia, które
wykorzystują technologię radiową io-homecontrol®, takie jak rolety zwijane, żaluzje, oświetlenie,
systemy grzewcze, okna dachowe, drzwi garażowe itd.
1.1 Czym jest io-homecontrol®?
Telis Composio io wykorzystuje io-homecontrol®, nowy, uniwersalny i bezpieczny bezprzewodowy
protokół komunikacyjny współdzielony przez wiodących światowych producentów wyposażenia
domowego.
io-homecontrol® umożliwia komunikację i kontrolowanie wszystkich urządzeń komfortowych
i bezpieczeństwa znajdujących się w domu z jednego punktu sterującego.
Elastyczność i perfekcyjna kompatybilność systemu io-homecontrol® zapewnia wsparcie przy
wzroście potrzeb. Dzięki systemowi io-homecontrol® można na przykład włączyć automatykę rolet
i drzwi frontowych, następnie zewnętrzne markizy, bramę, drzwi garażowe lub oświetlenie w ogrodzie.
Nawet jeśli urządzenia zostały zainstalowane w różnym czasie, dostosują się do istniejącego
systemu dzięki technologii io-homecontrol®, która gwarantuje zdolność do współpracy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat można wejść na stronę internetową
www.io-homecontrol.com
3/
3ROVNL
LRKRPHFRQWUROŠ WR ]DDZDQVRZDQD L EH]SLHF]HQD WHFKQRORJLD EH]SU]HZRGRZD NWyUą
áDWZR ]DLQVWDORZDü 3URGXNW\ ]H ]QDNLHP LRKRPHFRQWUROŠ NRPXQLNXMą VLĊ ]H VREą
SRGQRV]ąFNRPIRUWLEH]SLHF]HĔVWZRRUD]REQLĪDMąF]XĪ\FLHHQHUJLL
ZZZLRKRPHFRQWUROFRP
1.2 Grupowanie działań
Telis Composio io oferuje nowy sposób na kontrolowanie urządzeń. Umożliwia sterowanie
systemami drzwiowymi i okiennymi poprzez tworzenie grup otwartych dla stref ustawień. W ten
sposób, dzięki tylko jednemu poleceniu, można równocześnie obniżyć, podnieść lub przesunąć do
ulubionego położenia wszystkie urządzenia należące do tej samej grupy. Grupa może składać się
z różnych urządzeń … lub z tylko jednego urządzenia.
Przykłady:
• Grupa rolet w oknach na parterze, które wychodząc z domu można zabezpieczyć jednym
naciśnięciem przycisku. Nie martwisz się o swój dom, wychodząc nawet na krótką chwilę.
W celu łatwego zidentyfikowania tej grupy można ją nazwać "Parter".
• Grupa rolet zwijanych w biurze umożliwiająca ustawienie rolet w idealnej pozycji pozwalającej na
uniknięcie odbijania światła na ekranie komputera.
Można nazwać tę grupę "Biuro".
Pilot Telis Composio io umożliwia utworzenie do 40 grup sterowania, dzięki czemu możliwe jest
spełnienie wszystkich potrzeb.
Każdą grupę można nazwać i ustawić w wybranym przez siebie miejscu na ekranie.
1.3 Funkcja Feedback
Zawsze wiadomo, co dzieje się w domu.
Telis Composio io informuje o postępie procesu i wysyła potwierdzenie po jego zakończeniu.
Dobrze jest wiedzieć, że rolety są zamknięte bez konieczności obchodzenia całego domu!
2
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 2
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:52
Telis Composio io
1.4 Etapy programowania
1.4.1 Nazwa produktów
W celu ułatwienia identyfikacji urządzeń (rolet, oświetlenia
itd.) można przypisać do nich nazwę. Dzięki tej funkcji, w
przypadku pojawienia się problemu, będzie można w szybki
sposób zlokalizować urządzenie, którego problem dotyczy.
Włącz
1.4.2 Tworzenie grup
W Telis Composio io można zapisać do 40 grup.
Po uruchomieniu Telis Composio io przez instalatora
wszystkie silniki i odbiorniki połączone z pilotem zdalnego
sterowania zostaną automatycznie umieszczone w grupie o
tej samej nazwie co silnik lub odbiornik przypisany do niej.
Te grupy można następnie dostosować do swoich potrzeb:
patrz rozdział "Modyfikowanie grupy".
Nazwa produktów
Automatyczne
tworzenie grup
Pilot zdalnego
sterowania został
zaprogramowany
2. Bezpieczeństwo
2.1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Instalację tego produktu firmy Somfy powinien przeprowadzić wyspecjalizowany instalator
zajmujący się montażem urządzeń automatyki domowej.
Każde użycie wykraczające poza zakres zastosowań określonych przez firmę Somfy jest
zabronione. W tym przypadku i w innych, w których użytkowanie produktu nie będzie zgodne z
niniejszą instrukcją, firma Somfy zostaje zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, a gwarancja
firmy Somfy zostanie unieważniona.
2.2 Specjalne zalecenia bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniom Telis Composio io:
Należy unikać uderzeń!
Należy chronić produkt przed upadkiem!
Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie.
Do czyszczenia produktu nie należy używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
3. PRZEWODNIK PO OBSŁUDZE
3.1 Tryby operacyjne
3.1.1 Nawigacja po menu
Przyciski (m) służą do przemieszczania
kursora w celu uzyskania dostępu do
wszystkich menu i podmenu oraz do
przewijania różnych opcji programowania
i ustawień pilota Telis Composio io.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 3
5 (N)
2 (S)
3
2
1
(N) 5
(R) 2
(C )
(Q)
(i)
(ok) 4
(P) 2
3
01/03/12 11:52
Easy Sun io
Easy Sun io
4.1.1
Choix
Easy Sun
io d’un groupe
4.1.1
Choix
d’unSun
groupe
- Prendre
l’Easy
io dans les mains (la décrocher de
4.1.1
Choix
d’un
groupe
- Prendre
l’Easy
Sun
lesmanuel.
mains (la décrocher de
son support),
elle
estioendans
mode
FR
FR
FR
support),
estioendans
mode
manuel.
Prendre
l’Easy
les
mains
(la décrocher
de
Telis
Composio
io elle
-- son
Sélectionner
le Sun
groupe
avec
les
touches
Navigation
son support),
est en mode
- Sélectionner
le groupe
avec manuel.
les touches Navigation
ou
: elle
Nacisnąć
) lub
aby uzyskać
dostęp
do następnego
ekranu.
ou(i
: le(ok),
- Sélectionner
groupe
avec
les
touches
Navigation
- Les
5 groupes
défilent (4
groupes
manuels
et
1 groupe
ou
:
Les
5
groupes
défilent
(4
groupes
manuels
et
1
groupe
automatique).
(C ) umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Naciskać ( C ) tyle razy, ile jest to konieczne, aby
- automatique).
Les 5legroupes
(4 groupes manuels et 1 groupe
- Afficher
groupe défilent
àekranu.
piloter.
powrócić
do głównego
automatique).
- Afficher
le groupe à piloter.
Z zasady
przycisk
(ià) umożliwia
wybranie elementu wskazywanego przez kursor, a (ok)
- Afficher
le groupe
piloter.
potwierdza działanie.
3.1.2 Wybór grupy
4.1.2 dwa
Pilotage
groupes
Istnieją
różnedes
sposoby
wyboru grupy.
4.1.2
Pilotage
groupes qui composent le groupe
L’ensemble
desdes
applications
Wybór
grupy według
nazwy
4.1.2 Pilotage
groupes
L’ensemble
desdes
applications
qui composent le groupe
sélectionné
sont
pilotées
simultanément.
Umieścić
kursor
napilotées
nazwie
grupy
na dole
ekranu. le groupe
sélectionné
sont
simultanément.
L’ensemble
des
applications
qui
composent
Menu
4.1.2.1
Position
favorite
(my)
Za4.1.2.1
pomocą
przycisków
(n
) przewijać
nazwy grup do
sélectionné
sont
pilotées
simultanément.
Position
favorite
(my)
Une position intermédiaire appelée « position favorite
momentu
znalezienia
grupy.
4.1.2.1
Position
favorite
(my) haute
Une
position
intermédiaire
appelée
« position
favorite
(my)
»,
autre
que
lawybranej
position
et la position
basse,
peut
(my)
»,
autre
que
la
position
haute
etou
la position
basse,
peut
Une
position
intermédiaire
appelée
« position
favorite
être définie selon le type de moteur
récepteur.
être
selon
le position
type
de haute
moteur
récepteur.
(my)
», autre
que
la
la position
basse,
peut
• définie
Pour
le
volet
roulant
d’uneetou
chambre,
la position
être
définie
le qui
type
de moteur
•favorite
Pour est
leselon
volet
roulant
d’une àou
chambre,
celle
correspond
larécepteur.
positionlaenposition
lames
favorite
correspond
la positionlaenposition
lames
• Pour est
le celle
volet qui
roulant
d’une àchambre,
ajourées.
Z matrycy
ajourées.
estvolet
celleroulant
qui correspond
position
en lames
•favorite
Pour le
du salon, àla la
position
favorite
est
•celle
Pour
le permet
volet roulant
du salon,
la position
favorite
est
ajourées.
Za pomocą
przycisków
(mfaire
) wybrać
grupę
qui
de
de żądaną
l’ombre
jusqu’à
un point
celle
quilezpermet
faire
de
l’ombre
jusqu’à
unplante
point
• Pour
volet
du (écran
salon,
ladeposition
favorite
est
bezpośrednio
matrycy.
particulier
dans roulant
ladepièce
télévision,
Menu
particulier
dans ladepièce
de télévision,
celle qui
permet
faire (écran
de l’ombre
jusqu’à unplante
point
verte,
tapis…).
Czarne
pola
odpowiadają
grupom,
które
właśnie
zostały
verte,
tapis…).
particulier
dans
la
pièce
(écran
de
télévision,
plante
• Pour le store de la terrasse, la position favorite est
utworzone.
Puste
poladeodpowiadają
pustym
lokalizacjom.
•celle
Pour
lepermet
store
la terrasse,
la dans
position
favorite est
verte,
tapis…).
qui
d’avoir
de l’ombre
la pièce.
qui le
permet
d’avoir
demoteur
l’ombre
la
pièce.
Odpowiednia
nazwa
grupy
jest
wyświetlana
dolnej
części
• référer
Pour
store
de ladu
terrasse,
la
position
favorite
est
Secelle
à
la notice
oudans
du w
récepteur
pour
Se
référer
à la
notice
ducette
moteur
oudans
du la
récepteur
celle
qui
permet
d’avoir
de
l’ombre
pièce. pour
s’assurer
qu’il
dispose
de
fonction.
ekranu.
s’assurer
dispose
deducette
fonction.
référerqu’il
à la
ou duchapitre
récepteur
pour
-Se
Sélectionner
le notice
groupe
à moteur
piloter
(voir
« Choix
qu’il »).
dispose
de cette
fonction.
-s’assurer
Sélectionner
le groupe
à piloter
(voir chapitre « Choix
d’un groupe
groupe
»).
Sélectionner
le
groupe
à piloter
chapitre
« Choix
-- d’un
Faire
un appui
bref
sur la touche
my(voir
quand
les applications
d’un
groupe
»).bref sur lasont
- Faire
un appui
touche
my quand
les applications
du
groupe
sélectionné
inactives
: celles-ci
s’activent
3.1.3
Sterowanie
grupą
groupe
sélectionné
sont
inactives
: celles-ci
s’activent
my
- du
Faire
unleurs
appui
bref
sur la
touche
my
quand
les applications
jusqu’à
positions
favorites
respectives.
my
my
Wszystkie
urządzenia,
które
tworzą
wybraną
grupę,s’activent
są
kontrolowane jednocześnie.
jusqu’à
leurs
positions
favorites
respectives.
du groupe
sélectionné
sont
inactives
: la
celles-ci
Pour
enregistrer,
modifier
ou
supprimer
position
favorite
my
my
jusqu’à
leurs positions
favorites
respectives.
Pour
enregistrer,
modifier
ou supprimer
la position
favorite
pré-programmée,
se reporter
au
chapitre
« Réglages
my
pré-programmée,
se reporter
au chapitre
« Réglages
Pour enregistrer,
modifier
ou
la position
favorite
supplémentaires
». supprimer
Przyciski
w górę/w facultatifs
dół
supplémentaires
facultatifs
».
pré-programmée,
se /reporter
au być
chapitre
« Réglages
4.1.2.2
touches
Montée
Descente
--Wybrać
grupę urządzeń,
które mają
sterowane
(patrz rozdział "Wybór grupy").
supplémentaires
facultatifs
».
4.1.2.2
touches
Montée
/
Descente
- Sélectionner
le groupe
à piloter
chapitre
« Choix d’un
groupe
»).
--Krótkie
naciśnięcie
przycisku
w dół(voir
lub w
górę spowoduje
pełne
uaktywnienie
się urządzeń
4.1.2.2
touches
Montée
/
Descente
Sélectionner
groupe
piloter
« Choix
d’un
groupe
z-- wybranej
(ruch
w àgórę
lub (voir
w dół),
w zależności
od
typu
silnika»).lub odbiornika:
Un appui grupy
breflesur
la touche
Montée
ouchapitre
Descente
provoque
un
mouvement
complet des applications
Sélectionner
le
groupe
à
piloter
(voir
chapitre
« ou
Choix
d’unun
groupe
»).
- Un
appui bref
sur
la touche
Montée
oude
Descente
provoque
complet des applications
du
groupe
sélectionné,
selon
le type
moteur
récepteur
:mouvement
groupe
sélectionné,
selon
le typeou
deDescente
moteurdes
ou
récepteur
- du
Un
appui
bref
la lub
touche
Montée
provoque
•Pełny
Une
montée
ou
une
complète
volets un :mouvement complet des applications
•
ruch
wsur
górę
w descente
dół
w przypadku
rolet, żaluzji,
du
groupe
sélectionné,
selon
le type
de moteur
ou stores
récepteur
:
•roulants,
Une
montée
ou
une
descente
complète
des
volets
des
stores,
des
stores
verticaux,
des
żaluzji
pionowych,
wewnętrznych
żaluzji
poziomych.
roulants,
des stores,
desdescente
stores verticaux,
• Une montée
ou une
complète des
des stores
volets
vénitiens
intérieurs.
vénitiens
roulants, intérieurs.
des stores, des stores verticaux, des stores
vénitiens intérieurs.
Une orientation
des
lames des
stores
vénitiens
• ••Nachylenie
listewek des
w przypadku
żaluzjistores
poziomych
Une orientation
lames à des
vénitiens
extérieurs
et deszvolets
roulants
lamesnachylenia.
orientables.
i rolet
z
listewkami
możliwością
regulacji
extérieurs
et des volets
lamesstores
orientables.
• Une orientation
desroulants
lames à des
vénitiens
extérieurs et des volets roulants à lames orientables.
• Un allumage ou une extinction complète des lumières
•et Un
ouchauffage.
une extinction complète des lumières
desallumage
rampes de
• et
włączenie
lubextinction
wyłączenie
w przypadku
des
rampes
de
•Całkowite
Un allumage
ouchauffage.
une
complète
des lumières
oświetlenia
i grzejników
zewnętrznych.
et des rampes
de chauffage.
4
4
4
4
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 4
OFF
OFF
OFF
On
On
On
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:52
Easy Sun io
Telis Composio
Easy Sun io
io
• Une ouverture ou une fermeture complète des fenêtres.
• Pełne
lub zamknięcie
w przypadku
okien.
• otwarcie
Une ouverture
ou une fermeture
complète
des fenêtres.
• Une ouverture ou une fermeture complète des fenêtres.
Easy Sun io
• Une ouverture ou une fermeture complète des
fenêtres.
fenêtres.
FR
- Un appui long sur la touche Montée ou Descente provoque un mouvement des applications du
groupe
sélectionné,
le Montée
typewdedół
moteur
récepteur
: un mouvement des
- Un
appui
long sur la selon
touche
ou Descente
provoque
--Naciśnięcie
i przytrzymanie
przycisku
wou
górę
spowoduje
sięapplications
urządzeń du
- Un appui
long sur la touche
Montée oulub
Descente
provoque unuaktywnienie
mouvement des
applications
du
groupe
sélectionné,
selon
le type
de
moteur
ou récepteur
: silnika
• Une
montée
descente
complète
des
volets
roulants,
deslub
stores,
des stores verticaux,
z wybranej
grupy
(ruchou
w une
górę
lub
w dół),
w zależności
od typu
odbiornika:
groupe
sélectionné,
selon
le type
de
moteur
ou récepteur
:
•des
Une
montée
ou une
descente complète des volets roulants, des stores, des stores verticaux,
stores
vénitiens
intérieurs.
Unewmontée
ouwune
complète
des volets
roulants,wewnętrznych
des stores, des
stores
verticaux,
• Pełny• ruch
górę lub
dół descente
w przypadku
rolet, żaluzji
pionowych,
żaluzji
poziomych.
des
stores
vénitiens
intérieurs.
• Une
montée
ou une
descente complète des stores vénitiens extérieurs et des volets roulants à
des
stores
vénitiens
intérieurs.
• Pełny
ruch
w
górę
lub
w
dół
w
przypadku
żaluzji
poziomych
i
roletz
listewkami
z
możliwością
•lames
Une montée
ou
une
descente
complète
des
stores
vénitiens
extérieurs
et
des
volets
rou
lants à
orientables.
• Une montée ou une descente complète des stores vénitiens extérieurs
et des volets+roulants à
+
regulacji
100%
100%
lames
• nachylenia.
Uneorientables.
variation d’éclairage des lumières ou une variation
lamesworientables.
+
+
• Regulacja
poziomach
oświetlenia
lub regulacja
+100%
+100%
• d’intensité
Une variation
lumières
ou une variation
des d’éclairage
rampes
dedes
chauffage
(uniquement
si le
100%
100%
• ogrzewania
Une variationgrzejników
d’éclairagezewnętrznych
des lumières ou
une variation
poziomu
(tylko
kiedy
d’intensité
des rampes
de chauffage
si le
récepteur dispose
de cette
fonction). (uniquement
d’intensité
des
rampes
de
chauffage
(uniquement
si
le
odbiornik
posiada
tę funkcję).
récepteur
dispose
deoucette
- 0%
- 0%
• Une
ouverture
unefonction).
fermeture complète des
récepteur dispose de cette fonction).
- 0%
• Pełne
otwarcie
lub zamknięcie
przypadkucomplète
okien. des
• fenêtres.
Une ouverture
ou une wfermeture
0%
0%
0%
Funkcja4.1.2.3
STOPFonction StOP
4.1.2.3
-4.1.2.3
Les Fonction
applications
d’unuaktywnienia.
groupe sont en cours de
--Urządzenia
w
grupieStOP
w trybie
Fonction
StOP
mouvement.
- Les
applications
groupe
en cours
--Wybrać
grupę
urządzeń, d’un
które
byćsont
sterowane
(patrzde
- Les
applications
d’un mają
groupe
sont
en cours
de
- mouvement.
Sélectionner
le groupe à piloter (voir chapitre « Choix
rozdział
"Wybór grupy").
mouvement.
d’un groupe »).
- Sélectionner
le groupe à piloter (voir chapitre « Choix
- Sélectionner
le groupe
à piloter (voir chapitre « Choix
--Nacisnąć
przycisk
(e
):
groupe
»).
- d’un
Faire
un appui
d’un groupe
»).sur la touche my :
--Urządzenia
w
wybranej
grupie
zatrzymają
się
- Faire
un
appui
sur
la
touche
my
:
- Lesun applications
du groupe
- Faire
appui sur la touche
my : sélectionné s’arrêtent
automatycznie.
automatiquement.
- Les
applications du groupe sélectionné s’arrêtent
- Les applications du groupe sélectionné s’arrêtent
automatiquement.
automatiquement.
4.2 Fonctionnement
en mode automatique
4.2
en
automatique
Placée
surpołożenie
son support, l’Easy
Sun io est
en mode automatique.
3.2 Ulubione
4.2 Fonctionnement
Fonctionnement
en mode
mode
automatique
Placée sur son support, l’Easy Sun io est en mode automatique.
Ce mode
permet
d’activer
Soleil
pour
les
Placée
sur son
support,
l’Easy
io est en
mode
automatique.
Pośrednie
"ulubione
położenie
(ela
)"Sun
–fonction
położenie,
którego
nie
można określić jako położenia
Ce
mode permet
d’activer
la fonction Soleil pour les
applications
du groupe
«Soleil».
Ce wmode
permet
d’activer
la fonction Soleil pour les
całkowicie
górę
lub
całkowicie
w
dół.
applications
du groupe
«Soleil».Soleil est appairé à l’Easy
S’assurer
qu’un capteur
applications du groupe «Soleil».
Sun io pour
permettre
pilotage
des applications
qu’un
capteur le
Soleil
est appairé
à l’Easy
Przykłady S’assurer
S’assurer
qu’un
capteur
est des
appairé
associées
au
groupeleSoleil
« Soleil
» applications
enà l’Easy
mode
Sun
io pour
permettre
pilotage
Sun
io
pour
permettre
le
pilotage
des
applications
• W przypadku
rolet au
w oknach
ulubione
automatique.
associées
groupesypialni
« Soleil
» położenie
en modemoże odpowiadać listewkom
associées
au
groupe
«
Soleil
»
en
mode
ustawionym
w pozycji częściowo otwartej.
4.2.1automatique.
Activation/Désactivation
de la fonction Soleil
automatique.
Activation/Désactivation
la
fonction
Soleil
- La fonction
Soleil
activée
dèsde
que
l’Easy
Sunmoże
io
estbyć
en mode
placée
• W4.2.1
przypadku
rolet
w est
salonie
ulubione
położenie
takim automatique,
położeniem, c’est-à-dire
które pozwala
4.2.1
Activation/Désactivation
de
la
fonction
Soleil
surfonction
son support
- La
Soleilmural.
est activée dès que l’Easy Sun io est en mode automatique, c’est-à-dire placée
na rzucenie
cienia
na wybrane
miejsce
w pokoju
(ekran
TV,
dywanik itd.)c’est-à-dire placée
- La fonction
Soleil
est activée
dès que
l’Easy Sun
io est
enroślina,
mode automatique,
son support
mural.
- sur
La
Soleil
peut être désactivée de deux manières :
surfonction
son support
mural.
• W -przypadku
rolety
tarasowej
ulubione
położenie
może
takim,
które
zapewnia cień w pokoju.
La• fonction
Soleil
peutSun
êtreiodésactivée
de deux
manières
Décrocher
l’Easy
de son support
mural,
ellebyć
est: en
mode
manuel.
- La fonction Soleil peut être désactivée de deux manières :
l’Easyl’Easy
Sun ioSun
de son
mural, appuyer
elle est en
manuel.: :
Sans décrocher
io desupport
son support,
surmode ou
Użycie ••• Décrocher
Décrocher l’Easy Sun io de son support mural, elle est en mode manuel.
ou
::
• -Sans
décrocher
l’Easy
Sun«io de ».
son support, appuyer sur
L’écran
affi
che
le
symbole
ou
::
• Sansurządzeń
décrocher
de son support,
Po zatrzymaniu
w l’Easy
grupie,Sun
beziowzględu
na ich appuyer sur
--L’écran
affiche lelasymbole
«Soleil».: appuyer de nouveau sur
ou
:. L’écran affiche le
réactiver
fonction
- Pour
L’écran
affi
che le symbole
«
». ustawienie
pozycję, naciśnięcie
przycisku
(e) spowoduje
symbole
«
» ou
«
».Soleil : appuyer de nouveau sur
ou
:. L’écran affiche le
- Pour
réactiver
la
fonction
ou
:. L’écran affiche le
Pour réactiver
la fonction
Soleil
: appuyer
de nouveau sur
wszystkich -urządzeń
w
wybranej
grupie
w
ich
położeniach
«
»du
ou «
».automatique
4.2.2symbole
Description
symbole
«
» oumode
«
».
ulubionych.
4.2.2
Description
du
automatique
Le
mode
automatique
doit
impérativement
être activé pour permettre le fonctionnement du Sunis
4.2.2
Description
dumode
mode
automatique
WireFree™ io sur les applications associées (voir chapitre «Utilisation et mode de fonctionnement
Le mode automatique doit impérativement être activé pour permettre le fonctionnement du Sunis
Le Sunis
mode WireFree™
automatique
impérativement
pour«Utilisation
permettre et
le mode
fonctionnement
du Sunis
du
iodoit
et de
la Sensor
Boxêtre
io»).
WireFree™
io sur les applications
associées
(voiractivé
chapitre
de fonctionnement
WireFree™
io sur lesioapplications
associées
(voir chapitre «Utilisation et mode de fonctionnement
du
Sunis la
WireFree™
et est
de la
Sensor
Box io»).
Lorsque
fonction
Soleil
activée
:
du Sunis WireFree™ io et de la Sensor Box io»).
Lorsque
la fonction Soleil
est activée
:
- Les applications
au groupe
« Soleil » réagissent automatiquement aux variations
Lorsque
la fonction associées
Soleil est activée
:
d’ensoleillement.
- Les
applications associées au groupe « Soleil » réagissent automatiquement aux variations
- Les applications associées au groupe « Soleil » réagissent automatiquement aux variations
d’ensoleillement.
WSKAZÓWKA
Lorsqu’une application est mise en mouvement par la
d’ensoleillement.
fonction
Soleil,
ce mouvement
être arrêté
Lorsqu’une
application
est mise lub
enpeut
mouvement
par en
la
• Zalecamy
zapisywanie,
modyfikowanie
kasowanie
ulubionych
położeń dla każdego urządzenia
Lorsqu’une
application
est
mouvement
paren
la
appuyantSoleil,
sur
lace
touche
mymise
sansen
désactiver
le mode
mouvement
peut
être arrêté
osobno: fonction
fonction Soleil,
ce mouvement
être arrêté
en
automatique.
appuyant
sur la touche
my sans peut
désactiver
le mode
appuyant
sur la toucheio,
my sans
désactiver
mode
• za pomocą
przypadku
grupleskładających
się z jednego urządzenia,
automatique.
Pour
leTelis
store,Composio
l’utilisation d’unwdispositif
complémentaire
automatique.
• lub za
pomocą
lokalnego
sterowania.
de
protection
contre lepunktu
vent
vent
par exemple)
Pour
le store,
l’utilisation
d’un(capteur
dispositif
complémentaire
Pour
le
store,
l’utilisation
d’un
dispositif
complémentaire
estprotection
préconisée.
de
contre le vent (capteur vent par exemple)
de protection
contre le vent (capteur vent par exemple)
est
préconisée.
est préconisée.
G
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 5
5
5
5
5
01/03/12 11:52
Telis Composio io
3.2.1 Zapisywanie lub modyfikowanie ulubionego położenia
Ustawić urządzenie w żądanym położeniu. Aby zapisać
pozycję, należy naciskać przycisk (e) do momentu
uzyskania potwierdzenia zapisu ulubionego położenia
sygnalizowanego krótkim uaktywnieniem urządzenia (czas
trwania uaktywnienia około 5 sekund).
Ulubione położenie zostało zapisane.
3.2.2 Kasowanie ulubionego położenia
Nacisnąć przycisk (e) po zatrzymaniu urządzenia po to, aby
urządzenie znalazło swoje ulubione położenie.
Po ustawieniu urządzenia w ulubionym położeniu naciskać
przycisk (e) do momentu uzyskania potwierdzenia
skasowania ulubionego położenia sygnalizowanego krótkim
uaktywnieniem urządzenia (czas trwania uaktywnienia około
pięciu sekund).
Ulubione położenie zostało skasowane.
3.3 Informacja zwrotna
Telis Composio io dostarcza informacji na temat postępu procesów i potwierdza, czy wszystkie
urządzenia osiągnęły żądane pozycje. W przypadku pojawienia się problemów Telis Composio io
przekazuje informacje na temat nazwy silnika lub odbiornika, którego dotyczy problem i typu
problemu. W celu uzyskania informacji dodatkowych patrz rozdział "Informacja zwrotna".
Wykonywanie bieżącego polecenia
Polecenie wykonane
2 usterki
3.4 Korzystanie z ekranu wprowadzania nazwy
Istnieje możliwość dostosowania Telis Composio io do swoich potrzeb. Za każdym razem przy
wprowadzaniu lub modyfikowaniu nazwy grupy, silnika lub odbiornika pojawi się odpowiedni ekran
wprowadzania danych.
Wybrać żądany znak za pomocą przycisków strzałki (n)
i potwierdzić, naciskając (i). Przycisk anulowania ( C )
pozwala usunąć nieprawidłowy znak.
Wybrać "Xx" i nacisnąć (i), aby wybrać typ
znaków: wielkie lub małe litery.
Przycisk strzałki (Q) umożliwia wybór znaków diakrytycznych.
Po wprowadzeniu całej nazwy potwierdzić, naciskając (ok).
6
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 6
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:53
Telis Composio io
4. Nazywanie silników
Domyślnie, silniki i odbiorniki są identyfikowane według nazwy (na przykład: Oximo io, Dexxo Pro io
itd.). Aby ułatwić ich identyfikację, można spersonalizować ich nazwę. W przypadku pojawienia się
problemu funkcja ta pozwala na łatwe zidentyfikowanie silnika lub odbiornika, którego ten problem
dotyczy.
Aby określić silnik lub odbiornik, którego nazwa ma być zmieniona, wystarczy przesunąć go za
pomocą lokalnego pilota.
> Settings (Ustawienia)
Name
Motor
(Nazwij
silnik)" potwierdzić,
>
g
W menu "Menu (Menu)
naciskając (ok).
Wysłać polecenie do wybranego silnika za pomocą pilota
lokalnego.
Potwierdzić, naciskając (ok).
Zostanie wyświetlona bieżąca nazwa silnika.
Można spersonalizować tę nazwę. Patrz rozdział "Korzystanie z ekranu wprowadzania nazwy".
5. TWORZENIE GRUPY
Istnieją dwa sposoby tworzenia grupy: automatycznie poprzez dodanie urządzenia lub poprzez
wybór pustego pola z matrycy.
Pozycja grupy w matrycy ułatwia zapamiętanie grup. Na przykład, pierwsza linia może
reprezentować parter lub rolety.
Po uruchomieniu Telis Composio io wszystkie silniki i odbiorniki połączone z pilotem zdalnego
sterowania zostaną automatycznie umieszczone w grupie o tej samej nazwie co silnik lub odbiornik
przypisany do niej.
Po dodaniu silnika lub odbiornika tworzona jest nowa grupa nosząca jego nazwę.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 7
7
01/03/12 11:53
Telis Composio io
5.1 Dodawanie grupy z matrycy
Za pomocą przycisków (m) wybrać puste pole
Menu
bezpośrednio z matrycy. Potwierdzić, naciskając (i).
Wybrać "Enter name" (Wprowadź nazwę) lub "Choose
name" (Wybierz nazwę) i potwierdzić, naciskając (i)
lub (ok).
Aby wprowadzić lub zmienić nazwę grupy, patrz również
rozdział "Korzystanie z ekranu wprowadzania nazwy".
Create group
Enter name
Choose name
"Enter name" (Wprowadź nazwę): wprowadzić nazwę
grupy i potwierdzić, naciskając (ok).
"Choose name" (Wybierz nazwę): wybrać nazwę grupy
z listy i potwierdzić, naciskając (ok).
Potwierdzić, naciskając (ok), aby przejść do kolejnego etapu.
Uwaga: "Xxx" odpowiada nazwie nowej grupy.
Wybrać "Edit" (Modyfikuj): patrz rozdział "Modyfikowanie
grupy".
Xxx
Edit
Rename
Empty
Wybrać "Rename" (Zmień nazwę): powrót do ekranu
wyboru "Enter name" (Wprowadź nazwę) lub "Choose
name" (Wybierz nazwę).
Wybrać "Empty" (Usuń): pozwala usunąć nazwę
i zawartość grupy. Na następnym ekranie pojawi się prośba
o potwierdzenie.
Xxx
Do you want to
make this group
available?
YES
NO
ok
c
Aby powrócić do standardowego ekranu, należy nacisnąć (C).
8
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 8
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:53
Telis Composio io
6. MODYFIKOWANIE GRUPY
Wybrać grupę z matrycy:
Za pomocą przycisków (m) wybrać pole dla grupy lub
nazwę grupy z listy, następnie potwierdzić, naciskając (i)
lub (ok).
Można dodać lub usunąć silniki lub odbiorniki, zaznaczając
lub odznaczając ich nazwę na liście, naciskając (i).
Potwierdzić listę, naciskając (ok).
Xxx
Edit
Rename
Empty
Kitchen
All
Bedroom
Kitchen
Light 1
Light 2
7. INFORMACJA ZWROTNA
Telis Composio io dostarcza informacji na temat postępu
procesów i potwierdza, czy wszystkie urządzenia osiągnęły
żądane pozycje.
W przypadku pojawienia się problemów Telis Composio
io przekazuje informacje na temat nazwy silnika lub
odbiornika, którego dotyczy problem i typu problemu.
Problem jest również sygnalizowany za pomocą kontrolki
migającej na pomarańczowo 10 razy.
W celu zlokalizowania i zidentyfikowania typu problemu
wystarczy nacisnąć przycisk (ok).
Na ekranie wyświetli się nazwa uszkodzonego silnika lub
odbiornika.
Wybrać uszkodzony silnik lub odbiornik.
Nacisnąć ponownie przycisk (ok). Na ekranie pojawi się
informacja o przyczynie problemu.
Nacisnąć ponownie (ok), aby powrócić do listy uszkodzonych silników lub odbiorników.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 9
9
01/03/12 11:53
Telis Composio io
Lista możliwych problemów:
Wyświetlacz
Przyczyna awarii
Obstacle
(Przeszkoda)
Zatrzymanie spowodowane obecnością przeszkody. Urządzenie natrafiło na
przeszkodę. Jeśli przeszkoda uniemożliwiła podniesienie, aby potwierdzić
problem, należy wysłać polecenie opuszczenia.
Thermal (Problem
z zabezpieczeniem
termicznym)
Wyłączone zabezpieczenie termiczne silnika. W przypadku nadmiernego
użycia silnik wyłącza zabezpieczenie termiczne. Odczekać do momentu
ostygnięcia silnika (15 minut).
Local (Problem
lokalny)
Silnik lub odbiornik w trybie "Local" (patrz poniżej specjalny przypadek).
Radio (Fale radiowe) Silnik lub odbiornik nie odpowiada, silnik lub odbiornik może znajdować się
poza zakresem lub nie jest zasilany.
Fault (Awaria)
Różne awarie.
Order interrupted
(Przerwanie
polecenia)
Różne polecenia wysłane z innego punkty sterowania.
Door open (Otwarte
drzwi)
Wykryto otwarte drzwi (dla jednostki sterującej zamknięciem).
System key (Klucz
systemowy)
Pilot zdalnego sterowania i silnik lub odbiornik nie mają tego samego klucza
systemowego.
Wind (Zwijanie)
Aktywne polecenie zwijania.
Problem pozostanie wyświetlony na ekranie do momentu
wyłączenia wyświetlacza (po upływie 3 minut). Istnieje
możliwość powrotu do usterki związanej z ostatnim wysłanym
poleceniem w "Menu (Menu) > Defects Defects
(Problemy) q" (usterka jest przechowywana do momentu
wysłania kolejnego polecenia).
7.1 Przypadek specjalny usterki "Local"
Z lokalnego pilota Situo AM można wyodrębnić silnik tak,
aby nie odbierał ogólnego polecenia, przesuwając kursor na
pozycję "Manual mode" (Tryb ręczny) (I).
Po wysłaniu kolejnego polecenia Telis Composio io
wyświetli usterkę. Dzieje się tak, ponieważ silnik lub
odbiornik, którego usterka dotyczy, nie będzie reagował na
polecenia z pilota zdalnego sterowania Telis Composio.
10
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 10
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:53
Telis Composio io
Istnieje jednak możliwość wymuszenia odbioru polecenia
Telis Composio io, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Po naciśnięciu (ok) i wyświetleniu usterki Telis Composio io
zapyta, czy wymusić reakcję na polecenie czy nie.
7.2 Przypadek specjalny usterki "Key"
Jeśli silnik lub odbiornik nie mają takiego samego klucza
co Telis Composio io, na ekranie pojawi się jego nazwa i
"System key" (Klucz systemowy).
Aby zapisać klucz, patrz "Instrukcja instalacji, rozdział 3.
KLUCZ SYSTEMOWY IO".
System key
8. USTAWIENIA
Menu: "Menu (Menu)
> Settings (Ustawienia) g".
8.1 Język
Telis Composio io udostępnia 1 języków: angielski.
Wybrać język za pomocą przycisków (n) i potwierdzić wybór,
naciskając (ok).
8.2 Ostatnio używane grupy
Ustawienie "Size group list" (Liczba wyświetlanych
grup) pozwala na wyświetlenie ostatnich pięciu używanych
grup, ostatnich dziesięciu używanych grup lub wszystkich
grup podczas wyszukiwania grupy według nazwy. Wybrać
żądaną opcję za pomocą (i) i potwierdzić, naciskając (ok).
Domyślnie wybrana jest opcja "All" (Wszystkie).
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 11
11
01/03/12 11:53
Telis Composio io
8.3 Wielkość matrycy
Menu
Istnieje możliwość ustawienia matrycy
na wyświetlanie 20 grup (4 linie x 5
kolumn) lub 40 (5 linii x 8 kolumn). Pilot
zdalnego sterowania Telis Composio
io jest ustawiony fabrycznie na
wyświetlanie 20 grup. Wybrać żądaną
opcję za pomocą (i) i potwierdzić,
naciskając (ok).
Menu
9. INSTALACJA
9.1 Wybór miejsca dla stacji naściennej
Należy wybrać odpowiednie miejsce, w którym stacja naścienna będzie dobrze widoczna i łatwo
dostępna.
Sprawdzić, czy pilot zdalnego sterowania został zainstalowany w zakresie działania fal
radiowych, sterując grupą z wybranego miejsca przed ostatecznym przymocowaniem stacji
naściennej.
Test jest prosty i można go wykonać w następujący sposób:
Za pomocą przycisków strzałki (n) wybrać wstępnie
ustawioną grupę. Sterować grupą za pomocą przycisków (a)
lub (c).
Menu
Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia z grupy odbierają
polecenia.
12
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 12
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:53
Telis Composio io
37 mm
9.2 Montaż stacji naściennej
Przymocować stację naścienną do ściany za pomocą
dwóch dostarczonych śrub. Przymocować na wysokości,
z której można łatwo odczytać dane z wyświetlacza.
10. Wymiana baterii
Niski poziom naładowania baterii sygnalizuje symbol ( p ) na
wyświetlaczu.
Podczas wymiany baterii wszystkie zaprogramowane
ustawienia pozostają zachowane w pamięci przez czas
nieograniczony.
Nigdy nie używać akumulatorów.
--Otworzyć przednią pokrywę pilota zdalnego sterowania.
Ta czynność nie wymaga użycia narzędzi.
--Włożyć trzy zupełnie nowe baterie alkaliczne typu
AAA (LR03) 1,5 V tego samego producenta i o tym
samym terminie ważności. Włożyć baterie zgodnie z ich
polaryzacją wskazaną na pilocie zdalnego sterowania.
11. Dane techniczne
Częstotliwość radiowa: 868-870 MHz, trzyzakresowy io homecontrol®, dwukierunkowy “z LBT”
(Listen Before Talk – Nasłuch przed Nadawaniem), który przed rozpoczęciem transmisji wyszukuje
nieużywaną częstotliwość radiową.
Zakres: 20 m przez 2 betonowe ściany, 40 m z io Repeater
Poziom zabezpieczenia: IP 30
Temperatura robocza: 0° C do +60° C
Wymiary Telis Composio io w mm (wys. x szer. x gł.): 200 x 52 x 22
Wymiary stacji w mm (wys. x szer.): 77 x 29
Zasilanie: 3 baterie alkaliczne typu AAA (LR03) 1,5 V
Maksymalna liczba połączonych silników lub odbiorników: 40
Prosimy oddzielać akumulatory i baterie od odpadów innego typu i poddawać je
recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 13
13
01/03/12 11:53
Telis Composio io
12. INDEKS
Opis
strony
Opis
strony
Baterie
13
Nawigacja
3
Stacja naścienna
13
Grupy
Ulubione położenie
Modyfikowanie grupy
9
Nazywanie silników
7
Kasowanie
6
Ostatnio używane grupy
11
Modyfikowanie
6
Przykłady
2
Przykłady
5
Sterowanie grupą
4
Użycie
5
Tworzenie grupy
7
Zapisywanie
6
Wielkość matrycy
(20 lub 40 grup)
12
Wybór grupy
4
Wybór z matrycy
4
Zmiana nazwy grupy
8
Język
11
Polski
Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi
przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem internetowym
www.somfy.com/ce. Ilustracje nie mają charakteru umowy.
Uwaga!
14
5066196A000_Telis_composio_io_NU_PLHUCSRU.indb 14
Uwaga
Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
01/03/12 11:53

Podobne dokumenty