wzór wniosku o otwarcie przewodu

Transkrypt

wzór wniosku o otwarcie przewodu
Załącznik nr 6
Warszawa, dnia ……………
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Doktorant/ka…… roku
Do Rady Naukowej
Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego
WNIOSEK
Zwracam się z uprzejmą prośbą o otwarcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk
humanistycznych w zakresie filozofii pod tytułem:
…………………………………………………………………………………………………………….
Na promotora proponuję……………………………………………………………………….
Jako dyscyplinę dodatkową proponuję………………………………………………………..
Jednocześnie informuję, że ubiegałem(am) się / nie ubiegałem(am) się*) dotychczas o
nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
……………………….
Podpis doktoranta/ki
Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji promotora
……………………….
Podpis kandydata/ki na promotora
*
) niewłaściwe skreślić
1

Podobne dokumenty