Regulamin promocji „Jesteś piękna, możesz być też szczupła 2013”

Transkrypt

Regulamin promocji „Jesteś piękna, możesz być też szczupła 2013”
Regulamin promocji „Jesteś piękna, możesz być też
szczupła 2013”
§ I. Organizator i warunki uczestnictwa
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Jesteś piękna, możesz być też szczupła 2013" (dalej zwana
"Promocją") jest spółka jawna Symetria z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/4 ,dalej
zwana: "Organizatorem".
2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej:
"Regulaminem" na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne:
- z akceptacją niniejszego Regulaminu Promocji oraz regulaminu serwisu znajdującym się pod
adresem http://vitalia.pl/index.php/mid/42/fid/259/odchudzanie/diety/page_id/2,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w w/w regulaminach,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki z w/w regulaminów (w tym
w szczególności nie łamie praw autorskich innych osób lub podmiotów).
4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§ II. Zasady Promocji oraz Nagrody
1. Promocja polega na nagrodzeniu uczestników Promocji, którzy w okresie od 29.11.2013 do
23.12.2013 włącznie kupią pakiet diety i fitness („+Program”) na okres 3, 6 lub 12 miesięcy.
2. Nagrodami w Promocji są:
a) 50 uczestników Promocji, po 2 każdego dnia trwania Promocji nagrodzona zostanie
szminką L’Oreal Rouge Caresse o wartości 50 zł Wybór koloru szminki jest losowy
b) Dodatkowo dla każdego uczestnika kod rabatowy umożliwiający uzyskanie specjalnej zniżki
20% na zakupy w sklepie www.answear.com (rabat nie obejmuje wybranych marek, szczegóły
otrzyma każdy zwycięzca).
3. Zwycięzcami dnia, którzy otrzymają w/w szminkę zostaną uczestnicy Promocji, których zsumowane
cyfry numeru ID użytkownika podzielone przez zsumowane cyfry daty rejestracji w serwisie vitalia.pl,
a następnie pomnożone przez liczbę od 0 do 60 (liczba ta oznacza sekundę, w której użytkownik
zainicjował zapłatę za usługę, to znaczy potwierdził zamówienie klikając w przycisk kierujący do
wybranej formy płatności w ostatnim kroku zakupu usługi) dadzą 2 najwyższe wyniki spośród
wszystkich uczestników niniejszej promocji danego dnia
4. Nie później niż 2 dni po zakupie zostanie wysłany mail z informacją o wygranej.
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich:
małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby
pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia
lub kurateli.
6. Jeden użytkownik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
7. Czas trwania Promocji obejmuje okres 29.11.2013 r. do 23.12.2013 r.
8. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie poniższych warunków:
- zakup pakietu dieta i fitness („+Program”) w abonamencie na 3, 6 lub 12 miesięcy w okresie
29.11.2013 - 23.12.2013 r.
- uregulowanie zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu (liczy się data wpływu środków do
Organizatora lub firmy pośredniczącej w obsłudze płatności (np. banku, Przelewy24.pl).
- wyrażenie chęci uczestnictwa w Promocji, przez zaznaczenie pola w procesie zakupu
- podanie pełnego adresu korespondencyjnego, na który w razie wygranej miałaby być przesłana
nagroda
9. Ogłoszenie wyników wszystkich nagrodzonych będzie dostępne na stronie w sekcji „Aktualności” do
3 dni roboczych po zakończeniu promocji. O przyznaniu Nagrody każdy nagrodzony Uczestnik zostanie
dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, na który założone jest konto, z którego dokonał zakupu i wziął udział w Promocji.
10. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na publikację nazwy użytkownika na stronie z listą zwycięzców, o
którym mowa we wcześniejszym punkcie.
11. Nagroda, o której mowa w ust.6 niniejszego paragrafu, nie podlega wymianie na gotówkę.
§ III. Odbiór Nagród
1. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom do 10 dni od daty zakończenia promocji. Warunkiem
koniecznym jest prawidłowo podany i pełny adres korespondencyjny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi
w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez
Uczestnika danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zmianę adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za
zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
3. Zasady wykorzystania kodu rabatowego :
a. Kod działa na wszystkie produkty (przecenione i nieprzecenione) z wyłączeniem wybranych
marek.
b. Należy dodać do Koszyka dowolne produkty.
c. W Koszyku w polu "kod rabatowy" należy wpisać swój kod i zatwierdzić go.
d. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem akcji "Darmowa dostawa".
e. Kody rabatowe ważne są do 30 grudnia 2013 r.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta answear.com pod
numerem telefonu (12) 312 27 27 lub (o) 801 801 569 w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00 lub o
skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie: http://www.answear.com/kontakt.html
§ IV. Dane Osobowe
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Promocji będą przez niego
przetwarzane w celu: (i) realizacji Promocji, (ii) wyłonienia zwycięzców Promocji, (iii) odbioru nagród,
(iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej Promocji, (v) wysyłania e-mailem informacji
związanych z Promocją. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w Promocji. Każdy uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
§ V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin
wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, pod adresem vitalia.pl
2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób
trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Promocji.
3. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wypowiedzi w serwisach
internetowych należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych
w stosunku do Organizatora.

Podobne dokumenty