INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU

Transkrypt

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU (drogowego)
ŁADUNEK:
Wodorosiarczyn sodowy
Nazwa inna /skład/:
Klasa RID/ADR: 8
80
Kod klasyfikacyjny ADR: C1
2693
Nalepka nr 8
Nr UN: 2693
Klasa grupa pakowania: III
Własności: roztwór wodny, ciecz przezroczysta lekko żółta o charakterystycznym zapachu
RODZAJ
ZAGROŻENIA
PODSTAWOWA
OCHRONA
OSOBISTA
NATYCHMIASTOWE
DZIAŁANIE
KIEROWCY
substancja szkodliwa po połknięciu
wdychanie może spowodować podrażnienie skóry i
w kontakcie z oczyma może powodować zapalenie spojówek
z otwartych naczyń wydziela się dwutlenek siarki
reaguje powoli z metalami (może wydzielać się wodór)
w reakcjach z kwasami wydziela dwutlenek siarki
dróg oddechowych
-
ochrona dróg oddechowych.
kamizelka ostrzegawcza
rękawice ochronne
okulary ochronne
odzież ochronna
- butelka z czystą wodą
zatrzymać pojazd w miejscu najmniej zagrażającym środowisku i
komunikacji
wyłączyć zapłon i obwody elektryczne
ostrzec innych użytkowników drogi poprzez odpowiednie
oznakowanie pojazdu
nie dopuszczać osób postronnych do skażonego miejsca
zawiadomić najbliższe jednostki policji i straży pożarnej
WYCIEK LUB
WYSYPANIE SIĘ
MATERIAŁU
absorbować wyciekający roztwór piaskiem ziemią lub środkiem neutralizującym najlepiej wapnem
zapobiegać przedostaniu się cieczy do wód powierzchniowych czy kanałów powiadomić policje i straż
pożarną
POŻAR
ciecz niepalna
pożary w obecności wodorosiarczynu sodowego można gasić wodą
ogrzewany rozkłada się z wydzieleniem dwutlenku siarki
PIERWSZA POMOC
usunąć poszkodowanego z zagrożonego terenu
w przypadku dostania się do oczu przemywać oczy wodą do czasu przybycia lekarza
zdjąć zanieczyszczone ubranie i zmyć zanieczyszczoną skórę wodą
zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój
INFORMACJE
DODATKOWE
Firma CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie, ul. Jana Lortza 70a.
Tel/fax. (032) 287-20-52, tel. (032) 767-88-91
Straż pożarna - 998, Pogotowie ratunkowe - 999, Policja - 997
Wydrukowane i przygotowane przez Firmę CHEMPUR.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty