Centrum Kultury Rosji

Transkrypt

Centrum Kultury Rosji
W dniu 7 pa dziernika 2010 roku uczniowie naszej szko y brali udzia w wycieczce do
Centrum Kultury Rosji na Uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej. Organizatorkami tej
wycieczki by y nasze rusycystki: pani Barbara Borowy i pani Krystyna Ma ysz.
Przewodnikiem uczestników wycieczki po Centrum Kultury Rosji by a pani
dr Swiet ana Szaszkowa. Opowiedzia a ona nam o historii powstania tego Centrum oraz
zaproponowa a wspó prac naszej szko y z Centrum Kultury Rosji.
Podczas pobytu na UMCS-ie uczniowie mieli mo liwo
obejrzenia kilku krótkich
filmów dotycz cych wspó czesnej Rosji m.in. ,,Moskwa noc ” oraz filmu (pt. ,,Rosyjska
ruletka”).
Uczestnikom ten wyjazd bardzo si
podoba . Wszyscy maj
zorganizowane kolejne wyjazdy do Centrum Kultury Rosji.
nadziej ,
e b

Podobne dokumenty