Ustalenie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o

Transkrypt

Ustalenie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o
Ustalenie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych
przez członków rodziny w roku 201, z uwzględnieniem wszelkich zmian jakie nastąpiły do momentu składnia wniosku.
Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów
świadczonych na rzecz innych osób są:
1.
2.
3.
4.
5.
przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c i 30 e ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne,
deklarowany w oświadczeniu dochód działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych np.: alimenty otrzymywane na dzieci.
Obliczanie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którą
„Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu
dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne”
Do dochodu ustalonego nie wlicza się: świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.
W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez
instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast
zaświadczenia o dochodach.
Ustalenie dochodu rodziny ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz.182),
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych
przez członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu to
z czerwca.
Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np.: świadczenia rodzinne, alimentacyjne,
dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci
alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.
Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którą „Rodzinę tworzą
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące”
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
1.
2.
3.
4.
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
wartości świadczeń w naturze,
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego prze instytucje pomocy społecznej
wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

Podobne dokumenty