Odzyskiwanie długów warto zacząć od ugody lub mediacji

Transkrypt

Odzyskiwanie długów warto zacząć od ugody lub mediacji
Odzyskiwanie długów warto zacząć od ugody lub mediacji
Windykacja długÃłw na drodze sądowej jest jednym z największych problemÃłw polskich
przedsiębiorcÃłw. Praktycy twierdzą, że przy dochodzeniu roszczeń decyduje głÃłwnie efekt czasowy,
ktÃłry często jest powiązany z wypłacalnością dłużnika.
Postępowanie sądowe bezpośrednio nie prowadzi do odzyskania wierzytelności, ale umożliwia jej
zasądzenie. W konsekwencji stwierdza bezsporność i wymagalność wierzytelności, pozwala uniknąć jej
przedawnienia, a ponadto daje możliwość przymusowego egzekwowania roszczenia w postępowaniu
egzekucyjnym.
SŁOWNIK
MEDIACJA - dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności
osoby neutralnej - mediatora. Mediacje rÃłżnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych)
głÃłwnie tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania
satysfakcjonującego strony sporu.
UGODA - umowa, na mocy ktÃłrej strony czynią wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między
nimi stosunku prawnego, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, aby
zapewnić ich wykonanie lub uchylić spÃłr już istniejący albo mogący powstać.
Trzeba egzekwować
Proces windykacji sądowej, ktÃłry jeszcze do niedawna wykorzystywany był zgoła sporadycznie, szybko
zyskuje na randze, a jego skala systematycznie rośnie. Wierzyciele i firmy windykacyjne są coraz bardziej
konsekwentni. Jeśli pomimo wielokrotnych prÃłb ugodowego zamknięcia sprawy dłużnik nie wykazuje
woli wspÃłłpracy i spłaty zadłużenia, to sprawy automatycznie kończą się w sądzie.
Coraz częściej wierzyciele decydują się na wejście na drogę sądową rÃłwnież po to, aby edukować
społeczeństwo w kierunku nieuchronnego ponoszenia konsekwencji za swoje decyzje - także dotyczące
zakupÃłw na kredyt. Składając pozwy nawet w przypadkach niskich kwot, chcą wzbudzić w odbiorcach
swoich towarÃłw czy usług przeświadczenie, że działają konsekwentnie do końca. W tych okolicznościach
firmy windykacyjne muszą zaproponować masowym wierzycielom sprawny, operacyjnie tani, ale szczelny
proces windykacji sądowej.
- Dobrze zorganizowany proces powinien dawać gwarancję, że z przyczyn formalnych nie będzie
dochodziło do przegrania sprawy. Praktycznie w 99 proc. przypadkÃłw racja leży bowiem po stronie
wierzycieli. Są to po prostu odmowy spłaty bezspornych należności, gdzie dokumentacja sprawy jest
http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 04. 03. 2017, 03:11
pełna - komentuje Krzysztof Niedźwiedź, dyrektor działu prawnego Coface Poland.
Jeśli jednak wierzyciel samodzielnie występuje na drogę sądową, powinien zwrÃłcić uwagę na wiele
elementÃłw, ktÃłre mogą decydować o powodzeniu tego przedsięwzięcia. Wcześniej jednak warto podjąć
prÃłbę polubownego załatwienia sporu.
W przypadku gdy dłużnik zalega z płatnościami, pierwszym krokiem wierzyciela powinno być dążenie do
polubownego załatwienia powstałego sporu, np. w formie ugody pozasądowej zawartej z dłużnikiem.
- Zawarcie ugody polega na tym, że strony decydują się na określone ustępstwa. Przedmiotem ugody
może być na przykład rezygnacja przez wierzyciela z odsetek lub rozłożenie płatności na raty. Gdyby
jedna ze stron prÃłbowała się uchylać od zawartej ugody, druga strona może dochodzić swoich praw
przed sądem. Strony mogą zawrzeć ugodę w dowolnej formie, jednak ze względÃłw dowodowych
korzystnie jest zachować formę pisemną - dowodzi Krzysztof Niedźwiedź.
W razie wszczęcia postępowania przed sądem na każdym etapie postępowania strony mogą zawrzeć
ugodę sądową, ktÃłra dotyczy bezpośrednio przedmiotu postępowania i ktÃłrej zawarcie prowadzi do
umorzenia postępowania toczącego się przed sądem.
Przed wniesieniem pozwu strona może rÃłwnież zawezwać dłużnika do prÃłby ugodowej. W takiej sytuacji
sąd przeprowadza postępowanie pojednawcze, ktÃłre może zakończyć się podpisaniem przez strony
ugody.
Ważne!
Zaletą postępowania mediacyjnego jego szybkość oraz niski koszt, a także fakt, iż ugoda zawarta przed
mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem
Mediacja bywa skuteczna
Strony mogą rÃłwnież skorzystać z mediacji, ktÃłra polega na tym, że na podstawie umowy stron lub na
podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji rozpoczyna się postępowanie sądowe,
ktÃłrego celem jest zawarcie przez strony ugody. Umowa o mediację powinna wskazywać przedmiot
mediacji, osobę mediatora albo sposÃłb jego wyboru. We wniosku o wszczęcie mediacji należy dokładnie
określić: strony, żądanie oraz przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie.
http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 04. 03. 2017, 03:11
Sąd może tylko raz w ciągu całego postępowania skierować strony do mediacji, co nie wyklucza
dobrowolnego zawarcia przez strony ugody w pÃłźniejszym czasie. Kierując sprawę do mediacji, sąd
wyznacza mediatora, jednakże strony mogą wybrać innego mediatora.
- Zaletą postępowania mediacyjnego jest jego szybkość oraz niski koszt, a także fakt, iż ugoda zawarta
przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem. Zawarcie ugody
w drodze mediacji pozwala rÃłwnież stronom na odzyskanie części kosztÃłw sądowych, co oznacza w
praktyce zwrot 3/4 uiszczonego wpisu sądowego. Na stronach ciążył będzie jednak obowiązek zapłaty
wynagrodzenia mediatora - uważa Krzysztof Niedźwiedź.
Należy pamiętać, że wszczęcie postępowania mediacyjnego skutkuje przerwaniem biegu terminu
przedawnienia roszczeń pieniężnych, co jest rÃłwnoznaczne z rozpoczęciem biegu tego terminu od
nowa.
Zapis na sąd polubowny
Inną drogą rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności angażowania się w proces przed sądem
powszechnym, jest zastrzeżenie w umowie podpisanej przez strony albo w osobnym porozumieniu
specjalnej klauzuli o zapisie na sąd polubowny. Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem
ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.
W postępowaniu przed sądem polubownym nie stosuje się w zasadzie przepisÃłw powszechnie
obowiązującego prawa. Strony mogą więc ustalić własny regulamin funkcjonowania sądu, wskazać liczbę
arbitrÃłw, miejsce rozpoznania sprawy etc. Zawarcie umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przez
sąd polubowny wyklucza rozpoznanie sprawy przez sąd powszechny, pod warunkiem podniesienia przez
pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny, przed wdaniem się w spÃłr co do istoty sprawy.
- Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną rÃłwną z wyrokiem sądu lub
ugodą zawartą przed sądem, po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
Oznacza to, że taki wyrok staje się tytułem wykonawczym i może być podstawą do wszczęcia
postępowania egzekucyjnego - konkluduje Krzysztof Niedźwiedź.
Jeśli nie jest możliwe polubowne załatwienie sporu z dłużnikiem, wierzycielowi pozostaje droga sądowa.
Autor: Marek Matusiak
http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 04. 03. 2017, 03:11
ŹrÃłdło: GP
http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 04. 03. 2017, 03:11