Opis techniczny - rozbudowa owietlenia

Komentarze

Transkrypt

Opis techniczny - rozbudowa owietlenia
INWESTOR :
GMINA WIĄZOWNICA
37–522 WIĄZOWNICA
III. OPIS TECHNICZNY
OBIEKT :
Oświetlenie uliczne
Projekt
Bud.- Wyk.
TEMAT :
Rozbudowa oświetlenia ulicznego m-ci Radawa
- rejon Ośrodka im. O. Pio
Działki nr: 28; 39/81; 54; 50/11; 50/8; 50/12; 50/15; 50/19; 50/25;
55/7; 55/22; 56/58; 56/189; 56/24; 56/25; 56/236; 60/6;
60/3; 61/2; 56/22; 56/20; 56/21.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
stanowisko
Nazwisko i imię
Podpis
Data
opracował :
inŜ. Józef Pinkowski
04. 2012
sprawdził :
mgr inŜ. Lesław Noga
04. 2012
1.
Zasilanie proj. obwodów oświetleniowych
Projektowane obwody oświetl. zasilone będą z istniejącego oświetlenia drogi (nr dz.28) w
miejscach pokazanych na planie linii oświetl. W związku z małym poborem mocy przez
oprawy , oraz stosunkowo duŜym przekrojem kabla proj. linii ośw. - nie zachodzi potrzeba
występowania o nowy przydział mocy do RZE.
Schemat zasilania linii oświetlenia ulicznego przedstawiają rys. nr 1,2,3.
2. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- STEROWANIE OŚWIETLENIEM – ISTNIEJĄCE
Pomiar energii i sterowanie oświetleniem jest w istniejącej szafce oświetl. typu SO-2C
/2-obwodowej/. Licznik energii, oraz zabezpieczenie przedlicznikowe – istniejące.
W części tzw, „Odbiorcy” zamontować zabezpieczenia obwodowe (3xS301 10 A + 3xS301
16 A). Układ sterowania oświetlenia - istniejący przy pomocy zegara sterującego typu
SEL 173 DCF - Theben.
Schemat układu pomiarowego i sterowania oświetleniem pokazano na rys. 1,2,3.
3.
LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
projektuje się na stalowych
słupach ocynk. typu S – 40C (bez
Oświetlenie
wysięgników) prod. np. ElektromontaŜ Rz-w , posadowionych na fundamentach typu
F 75 . Na w/w słupach
zainstalować oprawy OCP-160PA/II (a la chińczyk) z
energooszczędnymi lampami jarzeniowymi o mocy 23 W (Philips „Tornado”). W oprawach
tych istnieje moŜliwość instalacji lamp mocniejszych np. SON -T Plus 70 W (Philips). Wnęki
słupów wyposaŜyć w złącza kablowe dla słupów oświetleniowych typu IZK z
bezpiecznikiem Bi/Wts 6A. Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3 x 2,5
mm2 .
Ilość i lokalizacja latarni pokazana jest na rysunku nr 4 , 5. Szczegółowe wyposaŜenie
poszczególnych latarni pokazano na schemacie ideowym ( rys. nr 1,2,3 ) i w zestawieniu
montaŜowym materiałów.
4. LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Obwody odbiorcze oświetlenia ulicznego i poszczególne latarnie zasilić kablem ziemnym
typu YAKY 4 x 25 mm2 o długości odcinków takich , jak zostały podane na schemacie
ideowym zasilania. Kable układać w ziemi na głębokości 70 cm , następnie zasypać
gruntem rodzimym (ok. 30 cm) (nie stosować podsypki z piasku 2x10 cm ) i ułoŜyć folię
ostrzegawczą koloru niebieskiego. Kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne z podaniem
:
-
znak uŜytkownika ( UG Wiązownica)
typ , przekrój i długość kabla
rok ułoŜenia
przebieg trasy
SkrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach osłonowych Arot. Miejsce
montaŜu i długość rur osłonowych pokazano na planie trasy linii kablowej ( rys. nr 4,5 ).
Przed zasypaniem - kabel naleŜy zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną.
5. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA
Dla ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnia się samoczynne szybkie
wyłączenie w układzie sieci TN-C . Ochronie podlegają metalowe korpusy słupów i
wysięgników. W tym celu naleŜy we wspólnym wykopie wzdłuŜ linii kablowej
oświetlenia ulicznego ułoŜyć odcinki uziemienia (ok. 20 mb) z bednarki ocynkowanej
FeZn 25 x 4 i połączyć z zaciskiem ochronnym słupów (rys. nr 1,2,3). Rezystancja
uziemienia powinna spełniać warunek: R ≤ 30 Ω. W przypadku trudności z uzyskaniem tej
wartości naleŜy dodatkowo stosować uziemienia prętowe z prętów (ф 12 o dł. 6 mb).
6. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac wykonać zgodnie z Polską Normą PN - 76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i
budowa” , uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branŜowych , protokole ZUD oraz zgodnie ze standardami PGE Zamość.
Po zakończeniu robót przeprowadzić pomiary kontrolne rezystancji uziemienia , ciągłości
obwodów i skuteczności ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.

Podobne dokumenty