ZARZĄDZENIE NR 15/91 PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA z

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 15/91 PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA z
ZARZĄDZENIE NR 15/91
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 21.10.1991 r.
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Szczecinie.
Na podstawie art.23 § 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji /Dz.U.nr
30,poz.179/ w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych /pismo z dnia
7.10.1991 r. znak: 1092/91/
zarządzam
co następuje:
§1
Utworzyć w Szczecinie Straż Miejską.
§2
Straż Miejska działa na podstawie Ustawy o Policji z dnia 6.04.1990 r. statutu
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia oraz regulaminu organizacyjnego.
§3
Koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej pokrywane są
ze środków budżetowych m.Szczecina.
§4
Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Straży Miejskiej ustala się w opraciu o
przepisy rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych w
1991 r. /Dz.U.nr 48, poz.283, nr 73,poz.434 i z 1991 r. nr 11,poz.37/ w sposób
następujący:
a/ dla Komendanta Straży Miejskiej wg stawek przewidzianych dla naczelnika
wydziału,
b/ dla inspektora Straży Miejskiej wg stawek przewidzianych dla inspektora,
c/ dla podinspektora Straży Miejskiej wg stawek przewidzianych dla podinspektora.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty