Załącznik Nr 4 KLAUZULA POUFNOŚCI Ja niżej podpisany

Transkrypt

Załącznik Nr 4 KLAUZULA POUFNOŚCI Ja niżej podpisany
Załącznik Nr 4
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ja niżej podpisany
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem nr……………………………………………
reprezentujący
firmę……………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich
informacji i danych o charakterze poufnym, w szczególności handlowych, ekonomicznych,
finansowych, prawnych i organizacyjnych oraz innych posiadających wartość gospodarczą,
dotyczących dokumentów związanych ze sprzedażą wierzytelności Dakri-Bis Sp. z o.o. w
upadłości likwidacyjnej. Zobowiązanie obejmuje okazane umowy handlowe wraz z
załącznikami, aneksy, porozumienia, faktury, dokumenty księgowe, dokumenty transportowe
i magazynowe, dokumenty procesowe oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Otrzymane informacje i dane o charakterze poufnym mogą zostać wykorzystane jedynie do
celów związanych z zakupem od Syndyka wierzytelności Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej.
Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania oferentów lub w
trakcie kontaktów z oferentami. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnianie informacji
pracownikom podmiotu zobowiązanego do zachowania tajemnicy po uprzednim
poinformowaniu pracowników o poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz
zobowiązaniu pracowników do zachowania poufności.
Zobowiązania niniejszego nie narusza ujawnienie informacji:
 dostępnych publicznie,
 uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
 co do których uzyskano pisemną zgodę Syndyka masy upadłości Dakri-Bis Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej na ich ujawnienie,
 profesjonalnym doradcom podmiotu zobowiązanego, a w szczególności bankom,
doradcom finansowym, prawnym, pod warunkiem, że podmioty te będą zobowiązane
do zachowywania tajemnicy z mocy przepisów prawa lub na podstawie
indywidualnego zobowiązania.
W przypadku ujawnienia przez Składającego oświadczenie jakichkolwiek informacji wbrew
postanowieniom niniejszego oświadczenia, Składający oświadczenie będzie zobowiązany do
uiszczenia kary umownej w wysokości 100.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, a w przypadku gdyby zastrzeżona kara
umowna nie pokrywała wysokości poniesionej szkody, zobowiązany będzie do uiszczenia
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
data i podpis składającego oświadczenie

Podobne dokumenty