maxi tunning - Car Audio System

Transkrypt

maxi tunning - Car Audio System
NUMER
1
MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37)
www.maxituning.pl
Numer indeksu 324213
ISSN 1733-1668
9,90 z∏
(w tym 7% VAT)
Spis treści
Edytorial
High tech
T
o ju˝ pewnik: gdy ukazuje si´ nowa edycja
gry Need For Speed, Êwiat tuningu mo˝e liczyç na kilka skandalicznie wypasionych democarów. W Polsce tym razem przerobiono Seata Leona Cupr´, a Hiszpanie poszli w coÊ znacznie bardziej egzotycznego. Honda NS-X z bodykitem VeilSide Fortune to pojazd demonstracyjny
NFS odbywajàcy tournee po europejskich pokazach – trafi∏ tak˝e na ok∏adk´ MAXI tuningu.
Po raz czterdziesty odby∏ si´ Essen Motor Show.
Choç trudno mówiç o rozwoju tej imprezy, nie da
si´ jednak przeoczyç ogromnej liczby bardzo
atrakcyjnie zmodyfikowanych samochodów, rok
w rok wype∏niajàcych hale Messe Essen. Pró˝no
szukaç na niemieckiej imprezie aut tanich i popularnych (wyjàtkiem w tym roku by∏ Golf I) – przewa˝ajà cacka typu karbonowa Pagani Zonda lub
Audi S8 na 24-calowych felgach. Wcià˝ jednak,
choç oderwane od rzeczywistoÊci – chyba ˝e
mamy na myÊli rzeczywistoÊç w Dubaju – fury
zebrane w Essen zachwycajà nas rok w rok.
SAMOCHODY
6
W Polsce te˝ – mimo zimy – sytuacja wyglàda
ciekawie i przede wszystkim obiecujàco w odniesieniu do roku 2008. W zalewie tuningowanych
szybkich Hond i Nissanów wyjàtkowo b∏yszczy
ponad 300-konny Ford Focus RS z Wroc∏awia.
JDMowy Civic IV generacji z Koszalina oprócz
modyfikacji mechanicznych z wysokiej pó∏ki mo˝e poszczyciç si´ tak˝e wyjàtkowà w∏aÊcicielkà.
Stale rozwijamy dzia∏ dotyczàcy techniki. W aktualnym numerze to ju˝ trzy materia∏y, ka˝dy
z zupe∏nie innej dziedziny, mimo ˝e wszystkie
trzy traktujà o tuningu mechanicznym. Dok∏adamy te˝ staraƒ, ˝eby promowaç tuning mechaniczny za sprawà prezentacji samochodów niekoniecznie pi´knych, ale zawsze szybkich – bo
dla coraz wi´kszej grupy osób, sens tuningu le˝y w∏aÊnie w tym, by auto nie wyglàda∏o, a jecha∏o. Niektórzy nawet w zast´pstwie s∏owa
„jecha∏o” u˝ywajà okreÊlenia ca∏kiem nieparlamentarnego. My jednak pozostaniemy przy ∏agodniejszych okreÊleniach, a wszystkim fanom tuningu, motoryzacji i szybkoÊci ˝yczymy
mnóstwa niutonometrów i koni mechanicznych w roku 2008.
TYMON GRABOWSKI
redaktor naczelny
31
Honda NS-X
Profesjonalny prototyp
Skoda Octavia
32
Fiat Panda 100 HP
42
Honda Civic
48
Chevrolet Bel Air
MAGAZYN
X-rated
93
Honda Integra
Szybka czystoÊç
56
Seat Leon Cupra
60
Nissan 200SX
Ogieƒ z Cupra
Âfinka
68
74
98
Technika
131
88
132
102
106
Technika
RUBRYKI
åwiczenia z mapà
24
Lifestyle
Dwa na cztery
Toyota Altezza
IMPREZY
Bia∏y szum
14
Lexus IS200
Essen Motor Show
Chce si´ wracaç
138
Zlot VW Vento
TUNING Z FABRYKI
BMW 135i
CAR AUDIO
Strongman
112
Chevrolet Tahoe
Big Mac
4
N°1 STYCZE¡ 2008
Dziewczyna
Julia i Kinga
34
News
Iron, Lion, Scion
Venciarze
28
Nowości car audio
Moc z pomys∏u
Pontiac Firebird
Zezwolenie na tuning
Impreza car audio
Z p∏yty i na ˝ywo
Not so Camaro
82
Prezentacja konsoli Clarion
Zupe∏nie inna jazda
Precz z wàtpliwoÊciami
Ford Focus RS
Za Focusa?
Technika
Toyota RAV4
Zabawa poza Matrixem
128
Lexus IS
96
Opel Astra
Standardy wiecznie ˝ywe
124
Wszystko o...
Hummer H2
Bombardier na pla˝y
120
Setka? Ch´tnie!
JDM GRL
52
116
Nawet i bez RS
37
38
40
139
140
142
144
146
Informacje tuningowe
Lans tuningowca
Gadżety tuningowca
Auto czytelnika
Virtual tuning
Tuning modeli
Prenumerata
Stopka redakcyjna, zapowiedzi
6
Honda NS-X
Szcz´Êcie sprzyja odwa˝nym
14
Essen Motor Show
40 lat min´∏o...
34 Scion x 3
Omne Trinum Perfectum
42 Honda Civic
56 Seat Leon Cupra
60
Nissan 200SX
82
98
106
Buell vs Crossfire
124
Toyota RAV4
Red is the new black
Toyota Altezza
JDM z niespodziankà
Na pewniaka
Technika
Goodbye, Calibras!
Gruiii!
Statystycznie po 3 ko∏a
CAR AUDIO
112
Chevrolet Tahoe
Jedêmy gdziekolwiek
116
Hummer H2
Trzy tony i dobre tony
Stealth Technologies
styczeń 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
5
P R E Z E N T A C J A
HONDA NSX
H I S Z P A N I A
Przebiç zesz∏oroczny europejski democar Need For Speed – Mazd´ RX7 z karbonu
– nie by∏o ∏atwo. Si´gni´to po broƒ ostatecznà, japoƒskie Ferrari, jeden z trzech
dalekowschodnich samochodów z centralnym silnikiem: Hond´ NS-X. To, co wykonano na jej bazie, odsuwa w cieƒ wszystkie dotychczasowe projekty NFS...
6
N°1 STYCZE¡ 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
7
HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP
NS-X MIMO RADYKALNYCH MODYFIKACJI NADAL JEST
DOPUSZCZONY DO RUCHU: WSZYSTKIE ELEMENTY POSIADAJÑ
STOSOWNÑ HOMOLOGACJ¢, NAWET WYKONANE
W JEDNYM TYLKO EGZEMPLARZU PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE.
8
N°1 STYCZE¡ 2008
R
ynek tzw. „supersamochodów” ju˝ dawno zdominowali
Europejczycy. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Jaguar
XJ220, McLaren F1... superfur produkowano naprawd´
sporo na Starym Kontynencie. Amerykaƒskie próby
z Saleenem, Vectorem czy Moslerem nie wydawa∏y si´
zbyt udane, a Japoƒczycy zaliczyli tylko dwa wejÊcia
w tym segmencie. Przy czym pierwsze zakoƒczy∏o si´ powstaniem
jednego egzemplarza dopuszczonego do ruchu ulicznego: mowa
o Nissanie R390. Jedyny sukces w tej dziedzinie odnios∏a Honda
– model NS-X nie tylko nie ust´powa∏ w∏aÊciwoÊciami jezdnymi
w∏oskim superautom, ale przewy˝sza∏ je znacznie odpornoÊcià
na „katunek” i jazd´ po torze, do czego zosta∏ wszak stworzony. D∏ugo uznawano, ˝e NS-X sam w sobie jest perfekcjà, a jego tuning to
zb´dna strata czasu i pieni´dzy. No có˝, czas obaliç stereotypy...
Ig∏a w stogu og∏oszeƒ
Spróbujcie znaleêç prawostronnego NS-Xa w po∏udniowej Europie.
Równie prawdopodobne b´dzie znalezienie pliku dolarów w reklamówce na nasypie kolejowym. Hondy mo˝na Êciàgaç ze Stanów
Zjednoczonych (gdzie te˝ nie wyst´pujà w hurtowych iloÊciach,
zw∏aszcza na zimnym wschodzie) albo z Japonii (o, kierownica jest
znów po niew∏aÊciwej stronie). Jeszcze gorzej zaczyna si´ robiç,
gdy dzia∏amy pod presjà czasu – skoro democar ma byç gotów
na oficjalnà kampani´ reklamowà nowej cz´Êci NFSa, nie mo˝na
przeciàgaç poszukiwaƒ w nieskoƒczonoÊç. Ivan, koordynator projektu, o ma∏o nie straci∏ zdrowia przez zgryz zwiàzany z misjà „znaleêç NS-Xa”. Auto ostatecznie si´ znalaz∏o (chyba ma∏o kto sàdzi∏
˝e b´dzie inaczej, skoro je opisujemy) w Niemczech,
niestety drobnostka w postaci bardzo niech´tnie odpalajàcego silnika nieco pokrzy˝owa∏a plany. W dodatku,
kiedy ju˝ odpali∏, jeden z pracowników warsztatu Pro-
FILMIK Z PRZYGOTOWANIA SAMOCHODU? OGLÑDAJCIE!
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DSBCZ94LMDU
N°1 STYCZE¡ 2008
9
HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP
totype postanowi∏ sprawdziç, czy
NS-Xem da si´ paliç laka. Na przebudow´ pozosta∏y dwa miesiàce.
SzeÊçdziesiàt dni pracy na trzy
zmiany, ˝eby podniszczony NS-X
spowodowa∏ fal´ zachwytu podczas oficjalnej prezentacji.
Skoro silnik demonstrowa∏ okropne
kaprysy przy uruchamianiu, nale˝a∏o go rozebraç i zbadaç. Prozaiczna
przyczyna, niestety nie tak ∏atwa
do usuni´cia – brak kompresji i zu˝yte pierÊcienie t∏oków powodowa∏y niedostateczny stopieƒ spr´˝ania by po d∏u˝szym czasie postoju odpaliç motor. Nie by∏o sensu
bawiç si´ w dorabianie pierÊcieni,
skoro fundusze pozwala∏y na znacznie lepsze dopieszczenie wysokoobrotowego wolnossaka. Aftermarketowe t∏oki dopr´˝ajàce
(zwi´kszajàce stopieƒ spr´˝ania)
sprowadzono z Japonii, dodano
karbonowy dolot i przelotowy wydech o Êrednicy 80 mm. Po zestrojeniu uzyskano na hamowni
329 KM – przyrost o 10% w wolnossàcym silniku benzynowym to
naprawd´ spore osiàgni´cie!
Proto-air
Aby wyró˝niç si´ w którymkolwiek
z krajów Êródziemnomorskich, nale˝y bezapelacyjnie toczyç si´ na zawieszeniu pneumatycznym. Nie s∏uchajàc w ogóle podniesionych i obra˝onych g∏osów zwolenników torowego charakteru NS-Xa, koordynatorzy projektu postanowili opuÊciç
Hond´ na gumowych miechach.
Niestety, nie ma czegoÊ takiego jak
„gotowy airride do NS-Xa”, pozosta∏o wi´c stworzenie wszystkiego
od podstaw, prototypowego zestawu do niezwyk∏ego samochodu.
Nazwa firmy, Team Prototype, zobowiàzywa∏a do podejmowania nietypowych wyzwaƒ. We wspó∏pracy
ze znanym producentem zawieszeƒ
10
N°1 STYCZE¡ 2008
pneumatycznych, Lowered, zaprojektowano i wykonano bardzo zaawansowany zestaw powietrzny:
oprócz oczywistych zastosowaƒ,
jak podnoszenie i opuszczanie osi,
posiada on tak˝e funkcj´ samopoziomowania w zale˝noÊci od pr´dkoÊci. Im szybciej jedziemy, tym ni˝ej opuszcza si´ nadwozie, a przy
pr´dkoÊci „parkingowej” przód unosi si´ ku górze, ˝eby u∏atwiç pokonanie np. progu zwalniajàcego. Dopieszczono tak˝e hamulce: cztery
tarcze o Êrednicy 330 mm ka˝da sà
nawiercane, rowkowane i wentylowane, a ka˝dà Êciska czterot∏oczkowy zacisk.
Time attack
Praca pod presjà zegarka to coÊ,
z czym cz∏owiek potrafi sobie poradziç. Gorzej z przyt∏aczajàcym ogromem pracy pod wszechogarniajàcym ciÊnieniem czasu – o tym, ˝eby auto nie by∏o gotowe na dzieƒ
„NFSPS”, ludzie z Electronic Arts
nie chcieli nawet s∏yszeç, i trudno
si´ im dziwiç. Wszystko dzia∏o si´
wi´c równoczeÊnie – w czasie,
gdy przebiega∏y prace nad wymontowanym silnikiem, instalowano
te˝ zestaw multimedialny Pioneer,
˝eby troch´ docià˝yç japoƒskie
Ferrari instalacjà do wytwarzania
basu. Za przednimi siedzeniami
zbudowano (nie da∏o si´ jej w∏o˝yç
przez drzwi) ogromnà skrzyni´, zawierajàcà oprócz dwóch subwooferów, tak˝e tradycyjny, dwudro˝ny zestaw g∏oÊnikowy. Kolejne g∏oÊniki znalaz∏y si´ w boczkach nietypowo otwieranych przednich
drzwi, ale clou programu znajdziemy w baga˝niku, zarówno przednim jak i tylnym. O instalacji pneumatycznej ju˝ wspomnieliÊmy – jednak dwa
wzmacniacze, konsola
Playstation 3 i 37-calo-
Dźwięk sześciocylindrowego, widlastego silnika wykonanego w technice Hondy to
coś, czego nie da się opisać. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie poprzeczne jednostki napędowej, podobnie jak w Lamborghini Miura czy Ferrari 308.
PROFANACJA NS-XA? NIE, BODYKIT VEILSIDE FORTUNE MA
SWOJÑ W¸ASNÑ DEWIZ¢: SZCZ¢ÂCIE SPRZYJA ODWA˚NYM!
N°1 STYCZE¡ 2008
11
HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP
Nissan R390: supersamochód z Japonii wyprodukowany tylko w jednym ulicznym
egzemplarzu. Czy w przyszłym roku, żeby przebić NS-Xa, EA będzie musiało szarpnąć się na R390?
wy ekran, na którym mo˝emy çwiczyç
umiej´tnoÊci w Need For Speed zas∏ugujà na konkretne odnotowanie.
Elementy wyj´te z wn´trza pos∏u˝y∏y
jako matryce do wykonania form
– a z tych form wyj´to póêniej ich karbonowe odpowiedniki. Siedzenia Recaro otrzyma∏y obicia z czarnej skóry,
kierowca zaÊ trzyma za „kó∏ko” od Mugena. Nie wiemy, czy wypada o tym
mówiç, ale z dziennikarskiego obowiàzku wspomnimy: zleceniodawca
za˝yczy∏ sobie kompletu ró˝nokolorowych neonów podÊwietlajàcych nadwozie w takt muzyki, a jak mówià niektórzy, „nasz klient, nasz per pan”.
Szcz´Êcie sprzyja odwa˝nym
Trzeba byç naprawd´ odwa˝nym, ˝eby
do NS-Xa zamówiç zestaw VeilSide
Fortune, ozdobiony w∏aÊnie wymownym sloganem „Fortune Favors the
Brave”. OczywiÊcie nie brakuje twierdzeƒ, ˝e tak radykalny zestaw karoseryjny – a w∏aÊciwie ca∏y nowy „design” to pomy∏ka, ˝e seryjne linie nadwozia centralnosilnikowej Hondy sà
majstersztykiem godnym jedynie podziwiania, w ˝adnym razie zaÊ poprawiania. De gustibus, i tak dalej – akurat w tym przypadku nale˝y stwierdziç, ˝e VeilSide idzie tak daleko z modyfikacjami, a˝ w rzeczywistoÊci powstaje nowy samochód. Kompletnie
inny przód, Ferrari z ty∏u, poszerzenia
boczne i ogólna stylizacja nawiàzujàca
do wyÊcigówek serii Super GT – to
chyba najkrótsze wyjaÊnienie tajemnicy, dlaczego bodykit VeilSide Fortune kosztuje naprawd´
worek pieni´dzy, i to nie bezwartoÊciowych dolarów... natomiast zaledwie trzy tygodnie na zamontowanie go
i polakierowanie ca∏oÊci okazuje si´ byç czasem niewystarczajàcym. JeÊli oczywiÊcie ktoÊ nie zamierza pracowaç po nocach. Na sam koniec na∏o˝ono naklejki, karbonowe dodatki zewn´trzne (m.
in. lusterka) i znaczek Hondy,
w który oczywiÊcie nikt nie potrafi uwierzyç. Jak to Honda?
Jak ju˝, to raczej Zonda...
Tekst: Ramon A. Castella
Zdj´cia: Alain Richaud
12
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
IMPREZA
ESSEN MOTOR SHOW
Znów pojechaliÊmy do Essen. I znów
zdecydowanie nie chcia∏o nam si´ opuszczaç
hal targowych. Setki tysi´cy, a raczej miliony
euro zgromadzone w siedemnastu pawilonach skutecznie
potrafià przyciàgajà uwag´ nawet starych tuningowych wyjadaczy.
CHCE SI¢ WRA
14
N°1 STYCZE¡ 2008
CAå
N°1 STYCZE¡ 2008
15
ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI¢ WRACAå
T
aka kumulacja przepychu, pró˝noÊci i morza
pieni´dzy prawdopodobnie nie zrobi∏aby wra˝enia wy∏àcznie na obywatelach Emiratów Arabskich. Na stu tysiàcach metrów
kwadratowych zebrano europejski
tuning najwy˝szych lotów. I to ju˝
po raz czterdziesty. Essen Motor
Show to najwi´ksza w Europie imprez poÊwi´cona modyfikacjom
samochodów. Ka˝dy szanujàcy si´
tuner dba o to by nie zabrak∏o
na niej jego projektu. Najpowa˝niejsze firmy tuningowe Starego
Kontynentu pokazujà to co majà
najlepsze, najdro˝sze i najbardziej
ekskluzywne. To jest chyba jedyne
miejsce, gdzie mo˝emy spotkaç
stada Porsche, Lamborghini czy
Ferrari, o najdro˝szych modelach
Audi, BMW czy Mercedesa nie
wspominajàc. To nie jest impreza
w jednej czy dwóch halach, które
mo˝na przejÊç w 2 godziny. Organizatorzy zapraszajà zwiedzajàcych
do 17 zdrowo wypchanych hal,
na zwiedzanie których trzeba zarezerwowaç lekko ze trzy dni.
A spieszyç si´ nie warto bo mo˝na
przypadkiem przegapiç najlepsze
okazy poupychane w najciemniejszych zakamarkach. Ale nie to nas
1
16
N°1 STYCZE¡ 2008
interesowa∏o najbardziej. My szukaliÊmy inspiracji, które mogà natchnàç mi∏oÊników tuningu
do wprowadzania zmian w ich autach w przysz∏ym sezonie. I znaleêliÊmy. Oto skrócona recepta na Tuning Car of The Year.
Przede wszystkim zak∏adamy skórzany p∏aszczyk na silnik. Tak,
na silnik, nie chodzi o bra na mask´. Ziomale z Sallas-Tuning w ten
sposób chronià V8 w swoim Audi
przed zapowiadanà ostrà zimà (1).
Trzeba tylko pami´taç o tym, by
zostawiç przestrzeƒ na umieszczenie wykresu z hamowni. Tak zrobi∏
AC Schnitzer. Pod maskà swojego
Gas Powered BMW 3 umieÊci∏
wykres, który ka˝dego zainteresowanego przekonuje, ˝e LPG wcale
nie jest obciachowe, wbrew temu
co opowiadajà jego przeciwnicy
z forów internetowych (2). Rekord
2
pr´dkoÊci ustanowiony przez opisywany pojazd, wynoszàcy
318,1 km/h zdaje si´ potwierdzaç
stanowisko tunera. O innym, rzadkim zastosowaniu LPG b´dziecie
mogli przeczytaç w kolejnym numerze MAXI tuningu.
Trzeba jednak jakoÊ zach´ciç obserwatorów do podejÊcia bli˝ej
i obejrzenia silnika. Potrzebne nam
b´dzie odpowiednie przystrojenie
maski. Najlepszym wyjÊciem jest
zerwanie lakieru i wypolerowanie
jej na lustro, jak to uczyni∏ Loder1899 w swoim Mondeo (3). Ciekawe co na to gwarancja producenta? JeÊli si´ oka˝e, ˝e maska
wykonana jest z tworzyw sztucznych, i nie bardzo jest co wypolerowaç do go∏ej blachy, to nie pozostaje nic innego jak zorganizowanie jakiegoÊ wzorka z paru kilogramów kryszta∏ów Swarovskiego
(4). OczywiÊcie nie wolno zapo-
3
W przypadu tego ciągnika określenie „agro-tuning” nabiera zupełnie nowego znaczenia.
mnieç o odpowiednim lakierowaniu nadwozia. Kolor? Bia∏y jest
wcià˝ jazzy, ale co to za lans mieç
fur´ w tym samym kolorze co po∏owa dzielnicy? W sumie sam kolor jest nieistotny, mo˝e byç sino-koperkowy, mo˝e byç fiolet, byleby by∏ mat! Matowy lakier – to
jest lans (5)! Do tego potrzebny
b´dzie odpowiedni felunek. Zapomnijcie o czerni. Czarna felga to
prze˝ytek. Teraz rzàdzi termodruk.
Tylko dzi´ki niemu mo˝na mieç felgi karbonowe,
albo czerwone w ciapki,
a nawet w panterk´ (6).
N°1 STYCZE¡ 2008
17
ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI¢ WRACAå
4
5
Wiadomo – grubo musi byç. No
i felga musi mieç odpowiedni parapet. Najlepiej taki, ˝eby spokojnie zmieÊci∏a si´ na nim komórka
(7). No i oczywiÊcie na ten parapet
musi byç naciàgni´ta odpowiednia
guma. Najlepiej pomaraƒczowa
(8)! To z grubsza wszystko czego
trzeba… a, nie, jeszcze jedno. Z∏oto! Du˝o z∏ota. Z∏ote lusterka, z∏ote
klamki, z∏oty grill i kierunkowskazy.
A najlepiej to i felgi. Wtedy jest git
(9). W∏aÊciwie to nie do koƒca...
po∏àczenie tych wszystkich elementów by∏oby wyrazem grubej
przesady i szczerze radzimy, nie
próbujcie tego w domu!
Mówiàc zupe∏nie powa˝nie, ka˝dy
ze wspomnianych elementów
w odpowiedniej kompozycji
i na odpowiednim samochodzie
prezentuje si´ zupe∏nie nieêle. I pó-
6
7
ki nikt nie b´dzie próbowa∏ wzbudziç wra˝enia przesytu, mo˝e zrobiç ca∏kiem pozytywne zamieszanie na ka˝dym zlocie.
W Essen wyraênie widaç jak ró˝ne
jest postrzeganie tuningu w krajach cywilizowanych i w Polsce.
U nas tuning jest mocno undergroundowy, powszechnie postrzega
si´ go bardzo negatywnie, a samo
s∏owo tuning budzi z∏e skojarzenia.
Natomiast w Niemczech tuningowe szaleƒstwo zatacza coraz szersze kr´gi i wspierane jest przez
koncerny samochodowe, a nawet
rzàd. Stowarzyszenie Niemieckich
Tunerów Samochodowych (VDAT)
przy wspó∏pracy z Ministerstwem
Transportu ciàgle rozwija program
Tune it! Safe!, który wr´cz zach´ca do indywidualizowania swojego wozid∏a. Z jednym zastrze˝eniem: rób jak uwa˝asz, ale uwa˝aj
jak robisz. Nie ma mowy o druciarstwie, ka˝da modyfikacja ma byç
zrobiona z g∏owà, z myÊlà o bezpieczeƒstwie i najwy˝szej jakoÊci.
Gratulujemy takiej postawy. ˚yczymy sobie i Wam, by szybko trafi∏a ona i do naszego kraju.
Tekst: Adam Majcherek
Zdj´cia: Jacek Hanusz
18
N°1 STYCZE¡ 2008
8
9
Zamknięcie szafy przy 400 km/h – megawidok. Swoją drogą, korzystanie na
codzień wyłącznie z pierwszej ćwiartki prędkościomierza musi być frustrujące.
Bullit od Brabusa oddaje do dyspozycji kierowcy 1300 Nm. Jak w ciężarówce!
Audi Q7 Ice od PPI momentalnie w ściąga na siebie wzrok wszystkich przechodniów w okolicy. Monstrualne poszerzenia, agresywny bodykit i przepiękny, matowy lakier. Poproszę dwa razy!
Tu jakikolwiek komentarz jest zbędny. Wybieramy najruchliwszą
ulicę w mieście, odpalamy maszynę, bulgot V-ósemki przeplatamy „Highway to Hell” AC/DC i robimy hałas. „Lachony” mdleją, a emerytki uciekają w popłochu!
ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI¢ WRACAå
Pagani Zonda. Niebotycznie drogie
wozidło upiększone niebotycznie
drogim bodykitem z karbonu. Tylko
dla klientów z niezmiennym symbolem nieskończoności w polu
„Saldo” na wyciągu z banku.
Wokół tego auta zawsze zbierały się tłumy.
By zrobić to zdjęcie musieliśmy czekać
niemal do zamknięcia hali. Porszaków i Lamborghini było na kopy. A Golf mk1 tylko
jeden. Ale za to jaki!
20
N°1 STYCZE¡ 2008
W przypadku tej maszyny najlepszym akompaniamentem będzie „Jadę na Hel” Paranienormalnych. Ten pojazde jest wielki, czarny i groźny. Na nadmorskich bulwarach mógłby zrobić
niesamowite spustoszenie. Dajcie znać jak go zobaczycie.
Ultra-wypasiony projekt
Startecha na bazie Dodge’a. Zastosowanych
w nim cudeniek nie powstydziłby się nawet sam
Mc Gyver, do spółki z Inspektorem Gadgetem. Przykład? By otworzyć drzwi
wystarczy tylko zbliżyć
do nich dłoń. Kiedy ujrzymy
coś podobnego w jakimś
polskim projekcie? Poziom
lansu – 10/10!
Obłędne dwudziestoczterocalowe walce wysadzane kryształami Swarovskiego. Ich blask
przyćmiewa tylko skórzana tapicerka wnętrza. Ta fura przekonuje każdego. Europa górą!
N°1 STYCZE¡ 2008
21
ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI¢ WRACAå
ESSEN GIRLS
22
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
DZIEWCZYNY
. . . I
24
S A M O C H Ó D
N°1 STYCZE¡ 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
25
MAXI
DZIEWCZYNY
. . . I
26
S A M O C H Ó D
N°1 STYCZE¡ 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
27
T U N I N G
BMW1 COUPE
Z
F A B R Y K I
Strongman
Postawione obok zwyk∏ej „jedynki” wyglàda, jakby zosta∏o
zrobione na si∏´. Na szcz´Êcie, wszystkie jego zalety schowane sà pod wierzchnià pow∏okà. BMW 135i, czyli prawdziwy strongman wÊród kompaktów.
28
N°1 STYCZE¡ 2008
N
ajlepiej, jeÊli wsiàdziesz do niego z zamkni´tymi oczami, odpalisz 3-litrowy silnik
twin turbo i ruszysz
z piskiem opon. Gwarantujemy Ci, ˝e po przejechaniu
kilku zakr´tów i przyciÊni´ciu peda∏u gazu do oporu, zapragniesz
mieç go na w∏asnoÊç. A kiedy ju˝
b´dzie po wszystkim – machniesz
r´kà na to jak wyglàda i udasz si´
jak najszybciej do najbli˝szego dealera, by wp∏aciç zaliczk´.
BMW 135i to samochód, który nie
powsta∏, by zape∏niç kolejnà rynkowà nisz´. To pojazd, stanowiàcy
odwo∏anie do pi´knej historii niemieckiej marki, to w prostej linii
nast´pca (po latach) legendarnego
modelu 2002 tii i auto, majàce pokazaç Êrodkowy palec wszystkim
kompaktom sprzedawanym
na amerykaƒskim rynku. Drugie
podejÊcie, po nieudanym ataku,
do jakiego Bawarczycy przystàpili
w 1990 roku.
„Jedynka” z kufrem jest d∏u˝sza
od swego pi´ciodrzwiowego odpowiednika o 13 cm i ma o 40 litrów obszerniejszy baga˝nik, który
mo˝na powi´kszyç, sk∏adajàc tylne fotele. Wn´trze obesz∏o si´ bez
zmian – jest dobrze posk∏adane
i utrzymane w typowym dla niemieckiej marki stylu. Ale nie wierzcie przedstawicielom BMW, mówiàcym, ˝e to auto czteroosobowe. Gdy z przodu siedzà ros∏e osoby, z ty∏u miejsca jest jak na lekarstwo, zarówno dla nóg, jak i g∏owy. Dlatego do „jedynki” z plecakiem zdecydowanie bardziej pasuje okreÊlenie 2+2, cz´sto stosowane w sportowych coupe.
306 koni mechanicznych to niewie-
le mniej ni˝ w Porsche 911 Carrera.
Ró˝nica polega na tym, ˝e BMW
swojà moc osiàga dzi´ki parze
spr´˝arek, pracujàcej w uk∏adzie
twin turbo (ka˝da zasila trzy cylindry). W stosunku do zwyk∏ego trzylitrowca z Monachium, nie ma jakiegoÊ osza∏amiajàcego przyrostu
mocy, ale prawdziwa si∏a tego silnika objawia si´ maksymalnym momentem obrotowym o wartoÊci 400 Nm, genialnie „rozwieszonym” pomi´dzy 1300 a 5000
obr/min. Rz´dowa „szóstka” z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa, zach´cana do ostrego przyspieszania,
nie ma oporów przed dotarciem
do granicy obrotów i Êwietnie reaguje na ka˝de, nawet najdrobniejsze wychylenie przepustnicy.
UÊmiech na twarzy kierowcy pojawia si´ w 135i przynajmniej
z trzech powodów. Pierwszy, to
przyspieszenia. Granic´ 100 km/h
ze startu zatrzymanego przekraczasz po 5,3 s, 160 km/h jedziesz
po 12,4 s, a z pr´dkoÊcià 200 km/h
podró˝ujesz ju˝ po nast´pnych 8,2
s. Drugi, to Êcie˝ka dêwi´kowa. To,
co wydobywa si´ z uk∏adu wydechowego, bardzo mocno przypomina melodi´ wygrywanà przez
BMW M5 i M6. Tyle ˝e tutaj – troch´ przyt∏umionà. Oznacza to, ˝e
przynajmniej w tej dziedzinie pole
do popisu b´dà mieli tuningowcy.
Trzeci, to bardzo dobre w∏aÊciwoÊci jezdne. Dzia∏anie uk∏adu kierowniczego, opóênienia w czasie
hamowania i umiej´tnoÊç atakowania zakr´tów – wszystko to jest
w „jedynce” podkr´cone do maksimum. Komfort jazdy
te˝ jest przyzwoity, ale
w tym samochodzie nie
chodzi o nic innego, jak
N°1 STYCZE¡ 2008
29
BMW1 COUPE STRONGMAN
Mała kierownica świetnie leży
w dłoniach, a lewarek 6-biegowej
skrzyni biegów – pracuje precyzyjnie. Bez elektronicznego ograniczenia prędkości, 135i pojechałoby
licznikowe 280 km/h.
czerpanie niezmàconej przyjemnoÊci z jazdy – po prostu o „fun to
drive”. Chocia˝by z tego powodu
BMW od lat kultywuje tradycj´,
polegajàcà na mo˝liwoÊci ca∏kowitej rezygnacji z elektroniki „podpok∏adowej”, pomagajàcej kierowcy
w czasie jazdy. Mówiàc proÊciej
– zawsze mo˝esz wy∏àczyç uk∏ad
kontroli trakcji i wypuÊciç na wolnoÊç 306 koni mechanicznych.
Rozk∏ad masy – po 50% na oÊ. Moc
– przenoszona na tylne ko∏a za pomocà mechanizmu ró˝nicowego
z elektronicznà blokadà. Zawieszenie – jeszcze lepsze ni˝ w zwyk∏ej
„jedynce”. Do tego osiemnastocalowe felgi z oponami o ró˝nej wielkoÊci z przodu (215/40) i z ty∏u
(245/35) oraz bezpoÊredni uk∏ad
kierowniczy, snujàcy tak dok∏adne
opowieÊci o tym, co si´ dzieje
z przednimi ko∏ami, jakie znamy
z opisów przyrody Elizy Orzeszkowej z powieÊci „Nad Niemnem”.
Na ka˝dym centymetrze czarnej
nawierzchni „jedynka” daje ogromnà frajd´, jadàc zawsze dok∏adnie
tam, gdzie chcesz. W zakr´tach
jest neutralna, a na prostej trudno
wytràciç jà z równowagi. Gwa∏towne manewry sp∏awia przewidywalnym zachowaniem, ale u˝ywanie tylnego nap´du do jazdy bokami nie nale˝y w niej do ∏atwych.
Niewielka d∏ugoÊç ca∏kowita i brak
prawdziwej „szpery” sprawiajà, ˝e
to temat dla ludzi, znajàcych si´
na rzeczy. Wszystkim innym polecamy nie wy∏àczaç ca∏kowicie
uk∏adu kontroli trakcji, tylko uÊpiç
30
N°1 STYCZE¡ 2008
go, jednym naciÊni´ciem przycisku na konsoli Êrodkowej. Wtedy
nawet mokry tor, na którym wczeÊniej rzuca∏o Ci´ raz w jednà, raz
w drugà stron´, oka˝e si´ ∏atwy
do pokonania, i to znacznie szybszym tempem. W razie awaryjnego hamowania, 135i zatrzymuje
si´ zawsze po 36 metrach.
Uwalnianie ca∏ego stada koni mechanicznych trzeba dozowaç z g∏owà. Temperament Kubicy przy baku o pojemnoÊci 53 litrów oznacza
cz´ste pit stopy! Ale majpierw
trzeba pozbyç si´ 184 000 z∏.
Tekst: Ryszard Kud∏aty
Zdj´cia: BMW
Czyżbyśmy mogli spodziewać się kolejnego BMW z literką M w nazwie?
Identyczne auto było ozdobą stoiska niemieckiej marki podczas Tokyo
Motor Show.
T U N I N G
SKODA OCTAVIA
Z
F A B R Y K I
Nawet i bez RS
Mijane na drodze Skody kojarzà nam si´ jedynie z samochodami flotowymi nap´dzanymi silnikami diesla. Pewnego dnia mo˝emy jednak trafiç na szybkiego benzyniaka, który mimo braku oznaczenia „RS”, wcià˝ nieêle miesza.
N
ie ma bardziej znanej
jednostki benzynowej
w rodzinie Volkswagena ni˝ dwudziestozaworowy 1,8T. Doczeka∏ si´ licznych wersji
montowanych w czterech markach koncernu (w Skodzie tylko
w wersji Octavia RS), a tak˝e zas∏ynà∏ jako jednostka wytrzyma∏a
i podatna na tuning. Jednak zgodnie z post´pem w dziedzinie budowy silników, jego miejsce zaj´∏a
jednostka z bezpoÊrednim wytryskiem paliwa FSI.
W ten sposób do naszych ràk trafi∏a najnowsza odmiana 1.8 TFSI, zaszczepiona nowej Octavii. Osiàgi, jakimi dysponuje nowy silnik to
moc 160 KM przy 5000 obr./min
i moment obrotowy na poziomie 250 Nm w szerokim zakresie 1500-4300 obr./min. Dla odró˝nienia od najmocniejszej wersji
(dla której zarezerwowany jest
znaczek TFSI) na tylnej klapie widnieje troch´ mylàcy napis TSI.
B∏´dnie sugeruje on, ˝e mamy
do czynienia z autem wyposa˝onym w turbospr´˝ark´ i kompresor. Takie oznaczenie VW zarezerwowa∏ bowiem dla aut z podwójnym do∏adowaniem.
W przeciwieƒstwie do wersji RS,
Octavia nie emanuje wyzywajàcymi zmianami w stylistyce
i na pierwszy rzut oka nie wyró˝nia
si´ od innych modeli. Ró˝nice pojawiajà
si´ do-
piero po otwarciu drzwi
Skody. W oczy rzucajà si´
silniej ni˝ zwykle wyprofilowane fotele i trójramienna kierownica, dodajàca
troch´ sportowego charakteru.
Auto jest doÊç dynamiczne i osiàga pierwszà setk´ ju˝ po 8,1 sekundy.
Problem turboopóênienia
nie jest nadmiernie wyczuwalny, co nie dziwi
przy mocy 90 KM z litra
pojemnoÊci – porównywalne silniki osiàgajà
cz´sto ju˝ ponad sto koni
z tysiàca cm3. Przy tym
portfel w∏aÊciciela nie
ucierpi podczas tankowania bardziej ni˝
w przypadku wersji wolnossàcych
– mieszana jazda z wykorzystaniem turbo powodowa∏a spalanie
oko∏o 8 litrów benzyny na 100 km.
Prowadzenie niepozornej Skody
wyposa˝onej w mocnego benzyniaka daje du˝o radoÊci, a mo˝liwoÊç bezstresowego wyprzedzania przy zachowaniu pe∏nego komfortu jazdy nie da si´ przeceniç.
Obecnie trwa licytacja jaki silnik –
benzynowy czy diesla – trafi pod
mask´ najmocniejszej wersji
nowej Fabii – RS. JeÊli wybrany
zostanie benzynowiec, bylibyÊmy
bardzo zadowoleni, gdyby by∏ to
w∏aÊnie turbodo∏adowany
1.8 TFSI.
Tekst i zdj´cia: Jacek Hanusz
N°1 STYCZE¡ 2008
31
T U N I N G
FIAT PANDA 100HP
Z
F A B R Y K I
Setka? Ch´tnie!
Fiat i „sportowy pazur”. Nie, to po∏àczenie brzmi co najmniej dziwnie. Fiat,
z pazurem, i w dodatku Panda. To dla
odmiany tràci lekkim nonsensem. Fiat
Panda 100HP wytràca obroƒcom stereotypów z r´ki wszystkie argumenty.
Z
anim jeszcze reanimowano legendarnego Abartha, Fiat postanowi∏ wypuÊciç pierwszà jaskó∏k´
nadchodzàcej znów
(oby!) wiosny dla usportowionych aut spod znaku w∏oskiej marki i zaprezentowa∏ stukonnà Pand´. Auto dziwaczne, ale potrafiàce kusiç pod naprawd´ wieloma wzgl´dami.
Jak wskazuje ju˝ nazwa, miejskie
autko wyposa˝ono w silnik o pojemnoÊci 1,4 litra hodujàcy stado
stu koni mechanicznych przy 6000
obr./min. Moment obrotowy
o wartoÊci 131 Nm osiàga si´
doÊç wysoko – przy 4250
obr./min. Wraz z takà mocà w aucie wa˝àcym prawie 1100 kg musia∏y zajÊç inne modyfikacje. Zacznijmy od tych, które rzucajà si´
w oczy na samym poczàtku: zmianie uleg∏ przedni i tylny zderzak,
ust´pujàc wersji bardziej muskularnej z nowym grillem i Êwiat∏ami
przeciwmgielnymi. Aby pomieÊciç
ko∏a o rozmiarze 15 cali z niskoprofilowymi oponami 195/45, Fiatowi
przysz∏o nieco poszerzyç b∏otniki
miejskiego bestsellera. Na tylnej
klapie znajdziemy te˝ spoiler, a poni˝ej zderzaka – chromowanà koƒcówk´ wydechu. Szkoda, ˝e sama
koƒcówka nie jest w stanie popra-
32
N°1 STYCZE¡ 2008
wiç dêwi´ku silnika. Optyka wersji 100HP zyska∏a naprawd´ wiele
dzi´ki tym prostym zabiegom i ˝aden mi∏oÊnik motoryzacji nie pomyli „hapeka” z nudnym 1.1, nawet jeÊli 100HP zosta∏oby oklejone
reklamami jogurtu.
Zmiany dotkn´∏y te˝ wn´trze, niestety w mniejszym stopniu. W kabinie wita nas czarna deska rozdzielcza, pokryta skórà kierownica
i sportowe fotele zamontowane
tak samo wysoko jak w zwyk∏ej
wersji. Ciekawostkà jest szeÊciostopniowa skrzynia biegów i przycisk „Sport” w miejscu gdzie normalnie znajduje si´ guzik „City”.
WciÊni´cie go powoduje przyspieszenie reakcji silnika na gaz
i zmniejszenie si∏y uk∏adu wspomagania, co poprawia prowadzenie przy pr´dkoÊciach wy˝szych
ni˝ miejskie.
Podró˝owanie Pandà w tej wersji
jest mocno zaskakujàce nie tylko
dla innych kierowców, ale i dla
nas samych. Pojazd wyzwala ˝y∏k´
sportowca, ochoczo pozwalajàc
korzystaç z dynamiki. Przekroczenie progu 100 km/h w czasie 9,5 s
i zatrzymanie pr´dkoÊciomierza
na 185 km/h w ma∏ym Fiacie robi
wra˝enie! Panda zosta∏a stworzone do przeciskania si´ w miejskim
gàszczu dzi´ki ma∏ym wymiarom
i rewelacyjnej zwrotnoÊci. Niestety, do osiàgni´cia obiecanego
przyspieszenia potrzeba utrzymywania obrotów silnika na prawej
po∏ówce obrotomierza. Ogromnym
zaskoczeniem jest uk∏ad ESP, dostrajajàcy si´ do charakteru jazdy
kierowcy i odró˝niajàcy kiedy poÊlizg jest kontrolowany, a kiedy
kierowca marzy o tym, by uratowa∏a go elektronika. ESP reaguje
przy tym ∏agodnie i z wyczuciem.
Wiele dro˝szych aut mog∏oby si´
wiele nauczyç od tego malucha.
Zmianie uleg∏o oczywiÊcie zawieszenie, które zosta∏o mocno utwardzone, lecz niestety sprawdza si´
tylko i wy∏àcznie na równych nawierzchniach. Poza nimi podró˝owanie staje si´ walkà o nieprzyci´-
cie sobie j´zyka, a samochód traci
swoje walory trakcyjne.
Pomys∏ stworzenia tego typu auta
jest doÊç oryginalny i zas∏uguje
na pochwa∏´. Pandy 100HP nie
sposób nie zauwa˝yç na ulicy
i przejÊç obok niej oboj´tnie. Szkoda, ˝e trudniej b´dzie jà sprzedaç.
Jednak jak wiemy, Fiat próbuje
odbudowaç wizerunek marki dawniej kojarzonej z dynamizmem i nowoczesnoÊcià, mi´dzy innym
wskrzeszajàc legendarnà i niezapomnianà mark´ Abarth. Naszym
zdaniem jest to s∏uszny krok i oby
te pomys∏y znalaz∏y odzwierciedlenie w wynikach sprzeda˝y.
Tekst: J. Hanusz/T. Grabowski
Zdj´cia: Jacek Hanusz
N°1 STYCZE¡ 2008
33
MAXI
NEWS
SCIONY
Sta∏y obok siebie, ka˝dy inny, ale coÊ je ∏àczy∏o: ch´ç zadziwiania jeÊli nie Êwiata, to
przynajmniej wszystkich uczestników i widzów targów SEMA. Trzy Sciony, ka˝dy od innego artysty – bo tak wypada nazwaç osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie
– straci∏y swojà praktycznà stron´ na rzecz elementu artystycznego szaleƒstwa...
34
N°1 STYCZE¡ 2008
– luksusu w takim wydaniu, jakiego bardziej spodziewamy si´
w pojazdach typu Mercedes Ocean Drive czy te˝ Rolls-Royce Drophead Coupe. Czterodrzwiowego
xD równie˝ pozbawiono dachu, i to
na sta∏e, wi´c o przydatnoÊci
na co dzieƒ trudno nawet mówiç
– ale z drugiej strony, zas∏anianie
dachem niezwyk∏ego wn´trza stanowi∏oby czysty nonsens. OczywiÊcie taka przeróbka nadwozia wymaga∏a wzmocnienia ca∏ej konstrukcji klatkà z rur stalowych,
ukrytych w progach. Z zewnàtrz
Scion Sage Vaughn nosi
dodatkową nazwę City
Safari. Na co można
bezkrwawo polować
w terenie miejskim?
Sage Vaughn
Bezkrwawe safari zwykle odbywa
si´ z pok∏adu jakiejÊ Toyoty Land
Cruiser, która lata ÊwietnoÊci
prze˝y∏a çwierç wieku temu. Mo˝na jednak wybraç si´ na nie tym
w∏aÊnie Scionem, którego Sage
Vaughn w pierwszej kolejnoÊci
pozbawi∏ dachu, tworzàc otwartego, dwudrzwiowego kabrioleta
– a w∏aÊciwie temu nadwoziu bli˝ej do wersji landaulet, posiada
bowiem zamkni´ty dach nad
przednimi siedzeniami. Czarne felgi TRD i obni˝enie o prawie osiem
centymetrów to elementy stricte
tuningowe, ale warto przyjrzeç
si´ wykonanemu ca∏kowicie
od podstaw wn´trzu. Scion L-Con
City Safari nie nadaje si´ niestety
w teren, nale˝y zatem powziàç
podejrzenie, ˝e przystosowano go
do przeja˝d˝ek po mieÊcie w celu
poszukiwania zupe∏nie innego gatunku. Tylne siedzenia sà skierowane przeciwnie do kierunku jazdy, do ty∏u mogà zaÊwieciç rów-
nie˝ bardzo silne, ksenonowe
„szperacze” pomagajàce wyszukaç „egzemplarz” budzàcy zainteresowanie. A czym jest ta dziwna, potrójna rura poÊrodku przed
siedzeniami? Otó˝ s∏u˝y ona
do wyrzucania sieci, oplàtujàcej
obiekt zainteresowania pasa˝erów, dzi´ki czemu mogà zabraç
go ze sobà w celu dog∏´bnego
zbadania. Nieco dziwne, kontrowersyjne, ocierajàce si´ o granice dobrego smaku, ale z pewno-
Êcià budzàce zainteresowanie
dzie∏o motoryzacyjne.
Dalek
Oto niedu˝y Scion w konwencji
bezkompromisowego luksusu
Daleka wyró˝nia tylko lakier w kolorze Gun Metal i zestaw karoseryjny firmy Five Axis.
Górna kraw´dê przedniej
szyby przebiega teraz o 16
centymetrów ni˝ej,
Scion Dalek ma być luksusowy do przesady, z czym nieco
kłóci się jego mierny rozmiar.
Wiemy jednak z pewnego źródła, że nie rozmiar się liczy.
N°1 STYCZE¡ 2008
35
SCIONY IRON, LION, SCION
a tam gdzie znajdowa∏ si´ baga˝nik, pojawi∏y si´ wykoƒczenia
z drewna bukowego. Konsola
Êrodkowa, ko∏o kierownicy i elementy boczków drzwi kontynuujà
drewniane klimaty – i nie mówimy
tu o plastikowych wstawkach znanych choçby z produkcji koreaƒskich, to r´czna robota ciesielska
indywidualna pod ka˝dym wzgl´dem. Siedzenia z najszlachetniejszej skóry w kolorze czarnym nie
majà zag∏ówków, co staje si´ chyba obowiàzujàcà modà. Pod pokrywà tylnej konsoli centralnej, wykonanej, a jak˝e, z drewna bukowego, znajdziemy butelk´ szampana
i kieliszki (co na to „open container
law” w USA?). W najdyskretniejszy sposób naszpikowano Daleka
multimediami – od wysuwanego
siedmiocalowego monitora do wykonanego w jednym egzemplarzu,
customowego zestawu wskaêników, w tym aucie wszystko tchnie
przepychem absolutnie nieznanym
przeci´tnemu klientowi marki
Scion.
Ron English
Mo˝na ciàç dachy i przerabiaç ma∏e Sciony na auta do polowaƒ lub
lansu po molo, ale czasem po prostu nie jest to konieczne – wystarczy dobry pomys∏ na lakier i felgi,
aby znaleêç si´ w SEMA Hall of
Fame. Ko∏a fioletowego tC zas∏ugujà na oddzielny opis: na specjalne zamówienie zak∏ad samego
Boyda Coddingtona wyprodukowa∏ felgi typu billet (wycinane obrabiarkà numerycznà z jednolitego
Wnętrze – bez szaleństwa. Płaskorzeźby i świecące hologramy
na karoserii – z szaleńswem...
fragmentu stopu), ale zamiast
– jak to si´ normalnie praktykuje
– ciàç aluminiowy kràg na wylot,
wykona∏ na nim niepowtarzalne
p∏askorzeêby. Skomplikowane
wzory zamkni´te w kszta∏t serca
powielono pi´ç razy na ka˝dej feldze. W kwestii lakieru... jak widaç,
nie powiedziano jeszcze wszystkiego, bo Scion tC od Rona English
(artysta pop-artowy) to pierwszy
przyk∏ad twórczego wykorzystania
holografii na samochodowym nadwoziu. Na per∏owym fiolecie
w wykonaniu House of Kolor pojawi∏y si´ podÊwietlane hologramy,
za co odpowiada firma Rabbit Holes. Od wewnàtrz szyb naklejono
wykonane w najwy˝szej technologii mi´kkie ekrany LCD, wyÊwietlajàce wizualizacje autorstwa Rona English. Pomys∏y dalekie od typowego tuningu stylistycznego,
wykraczajàce tak dalece poza
utarte ramy, ˝e stajà si´ a˝ nierealne – a wszystko przy minimalnym
nak∏adzie zmian w porównaniu
do aut opisywanych wczeÊniej
– powodujà, ˝e Scion tC RE w najpe∏niejszym znaczeniu zas∏uguje
na miano dzie∏a sztuki.
Tekst: Tymon Grabowski
Zdj´cia: Scion
36
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
INFO
WIADOMOÂCI TUNINGOWE
Firma G-Power zademonstrowa∏a swój potencja∏ w kwestii tuningu BMW. Wi´kszoÊç z nas ju˝ seryjne BMW M3 E46 CSL uzna∏aby za wystarczajàco mocne auto. Ale nie spece z G-Power. Pod mask´ tego modelu wrzucili silnik V10 montowany w nowych modelach M-serii. Ten piec wype∏nia 550 mechanicznych kucy, generujàcych 580 Nm momentu obrotowego. To spora ró˝nica w porównaniu z seryjnie
montowanà szeÊciocylindrówkà, legitymujàcà si´ mocà wynoszàcà „zaledwie” 343 KM. BMW
po transplantacji serca przyspiesza do setki w 4,2 s, a po 11,6 s pozwala podró˝owaç z pr´dkoÊcià
200 km/h. Przyspieszaç przestaje dopiero gdy wskazówka pr´dkoÊciomierza wska˝e liczb´ 335. Co najlepsze, ch∏opaki z G-Power ch´tnie przeprowadzà podobnà operacj´ na ka˝dym innym modelu bawarskiej marki. Hmm, ciekawe czy taki myk da∏oby si´ zastosowaç do E30? I jeszcze jedno. OtrzymaliÊmy
wiadomoÊç, ˝e ci szaleƒcy pracujà nad kompresorem, pozwalajàcym na podniesienie mocy tego silnika
do 750 KM! Niech ich ktoÊ powstrzyma!!!
INFO
Producenci samochodów coraz odwa˝niej anga˝ujà si´ w tuning, przygotowujàc samochody,
które ju˝ w serii sà wyposa˝one lepiej ni˝ niejeden democar. Przy okazji Essen Motor Show
Volkswagen zaprezentowa∏ koncept Golf Variant
RaVe 270. Auto nap´dza zmodyfikowany silnik
z wersji GTi o mocy 270 KM. Z Golfa R32 przejà∏
nap´d na wszystkie ko∏a – 4Motion, a do tego
otrzyma∏ podwójne sprz´g∏o DSG. Najwi´ksze ciekawostki ukazujà si´ po podniesieniu klapy baga˝nika. Znajdziemy w nim 3 subwoofery – jeden
o mocy 880 W i dwa po 250 W ka˝dy. Do tego
dwa dwunastocalowe ekrany LCD. W sumie
w serii mamy sprz´t, który rozkr´ci niejednà biwakowà imprez´. Z zewnàtrz auto wyró˝niajà nowe zderzaki i listwy progowe oraz dwie podwójne
koƒcówki wydechu. No i oczywiÊcie felgi. Maszyna toczy si´ na dziewi´tnastocalowych chromach
Zaragoza. Z niecierpliwoÊcià czekamy na pierwsze egzemplarze produkcyjne!
Ochota na poczytanie bloga, albo sprawdzenie listy znajomych na „naszej klasie” mo˝e
najÊç Ci´ wsz´dzie. Sieci bezprzewodowe dost´pne sà ju˝ w wielu miejscach, ale nigdy
nie jesteÊ pewien, czy obejmujà swoim zasi´giem miejsce w którym si´ aktualnie znajdujesz. JeÊli nie masz ochoty specjalnie wyciàgaç laptopa z plecaka by sprawdziç czy
znajdujesz si´ w zasi´gu Wi-Fi, skorzystaj
z innego sposobu. Za∏ó˝ megalansowny
Wi-Fi T-shirt Detector! Ten t-shirt ma zamontowany specjalny panel, zasilany bateriami AAA, który wyÊwietla informacje o dost´pnoÊci i zasi´gu sieci w okolicy. Tylko pami´taj, ˝eby zdemontowaç panel przed wrzuceniem koszulki do pralki!
N°1 STYCZE¡ 2008
37
MAXI
GADŻETY
NA
K A ˚ DÑ
OK AZJ¢
BenQ X735
Ultrap∏aski aparat cyfrowy o gruboÊci 12,5 mm pomimo niewielkich rozmiarów oferuje szereg zaawansowanych funkcji np. robienie zdj´ç przy wysokiej
czu∏oÊci ISO, czy 3-krotny zoom optyczny. Obiektyw
Pentax (Super Multi-Coating) nadaje si´ do podstawowych jak i pó∏profesjonalnych zastosowaƒ. Aparat ma mo˝liwoÊç rejestrowania zdj´ç w maksymalnej rozdzielczoÊci 7 MP, a tak˝e filmów w formacie
MPEG 4 w rozdzielczoÊci 640x480 pikseli. Dzi´ki
funkcji antywstrzàsowej i czu∏oÊci ISO do 2000
zdj´cia zawsze pozostanà ostre.
Cena: 759 PLN
Merrydream MP4-WME-01
Zwyk∏e odtwarzacze mp3 to ju˝ prze˝ytek. Du˝o oryginalniej jest mieç odtwarzacz MP4
np. w zegarku wyposa˝onym w ekran o przekàtnej 1,8 cala i rozdzielczoÊci 160 na 120
pikseli, odtwarzajàcy muzyk´ czy filmy we wszystkich popularnych formatach. Dost´pne
wersje oferujà pami´ç od 256 MB do 4 GB. Baterie ∏adowane przez port USB wystarczajà
na 24 godziny s∏uchania. Zegarek na szcz´Êcie pokazuje te˝ dat´ i godzin´.
Cena: nieustalona
EMTEC H510 ICON
Uniwersalny pilot pozwala obs∏ugiwaç do 10 domowych urzàdzeƒ audio i video. Dzi´ki klawiszom
funkcyjnym u∏o˝onym wokó∏ du˝ego, kolorowego
wyÊwietlacza LCD jego obs∏uga jest niezwykle intuicyjna i prosta. Cechuje go równie˝ przyjazna instalacja i rozbudowana biblioteka kodów funkcyjnych, dzi´ki którym pilot wspó∏pracuje z wi´kszoÊcià dost´pnych na rynku urzàdzeƒ. Ponadto wyposa˝ono go w funkcj´ „uczenia si´”, umo˝liwiajàcà posiadaczom starszych modeli pilotów samodzielnie programowanie swojego ICONa. Wysokiej
jakoÊci kolorowy wyÊwietlacz umo˝liwia nie tylko
∏atwà i intuicyjnà obs∏ug´, ale równie˝ przypisywanie logo oraz indywidualnych nazw swoim ulubionym stacjom telewizyjnym.
Cena: 290 PLN
CREATIVE CB8100
Bezprzewodowe s∏uchawki zapewniajà nieograniczonà przyjemnoÊç s∏uchania muzyki. Funkcja podwójnej ∏àcznoÊci zapewnia dêwi´k doskona∏ej jakoÊci zarówno w trybie bezprzewodowym (dzi´ki zaletom
najnowszej technologii Bluetooth), jak i w trybie przewodowym – umo˝liwiajàcym oszcz´dnoÊç baterii,
idealnym podczas d∏ugich podró˝y. S∏uchawki posiadajà bardzo du˝e przetworniki oraz tytanowe membrany, zapewniajàce niezwyk∏à jakoÊç dêwi´ku, a ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygod´ nawet
podczas wielogodzinnego s∏uchania. Wbudowany regulator g∏oÊnoÊci u∏atwia obs∏ug´. Przewód z miedzi beztlenowej oraz z∏ocony wtyk gwarantujà optymalnà jakoÊç sygna∏u audio.
Cena: 165 EUR
38
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
GADŻETY
T U N I N G O W E
Każdego kierowcę podczas nocnej
podróży dopada kiedyś zmęczenie
i senność, co może być przyczyną
wypadku. Zakładany na ucho alarm
emituje nieprzyjemny dźwięk
w chwili, gdy zasypiający kierowca
opuści głowę.
Cena: 3,92 PLN
Wygodny podłokietnik to niezastąpiony element wyposażenia samochodu. Nic tak nie poprawia wygody podróżowania na długich trasach. Dodatkowo produkt oferowany przez firmę Jacky posiada dwa schowki. Łatwy
montaż i kompatybilność z różnymi modelami aut czynią
go uniwersalnym.
Cena: 43,35 PLN
Doskonały uchwyt do zawieszenia, okularów, wizytówek, biletów parkingowych, czy innych papierów
znajdujących się w aucie.
Łatwy w instalacji w dowolnym miejscu naszego
samochodu.
Cena: 5,99 PLN
Ciekawe lampy wyróżnią nasz pojazd spośród innych identycznych aut poruszających się po polskich drogach. Lampy dostępne są dla wielu różnych modeli, prezentowane pasują do Opla Astry.
Cena: 338,18 PLN
Dobra, sportowa kierownica to podstawa. Nie tylko poprawia walory wizualne wnętrza naszego auta, ale przede wszystkim podnosi jego walory
użytkowe. Poprawia bezpieczeństwo prowadzenia
i sprawia, że podróżowanie na długich trasach
staje się wygodniejsze. Oferowana kierownica
wykonana jest z wysokiej jakości materiałów
i obszyta skórą w dwóch kolorach.
Cena: 131,76 PLN
40
N°1 STYCZE¡ 2008
Nakładki na pedały podnoszą
walory optyczne naszego auta.
Wykonano je z aluminium
i stworzono pod kątem wybranych marek samochodów. Prezentowane pasują do BMW
i Mercedesa.
Cena: 41,48 PLN
PROMOCJA
Nie ma chyba nikogo komu nie zdarzyłoby się najechać na krawężnik i zarysować aluminiową felgę. Na ratunek
przychodzi frima Jacky oferując sztyft
do naprawy małych zadrapań i uszkodzeń powstałych na naszych felgach.
Cena: 7,61 PLN
WSZYSTKIE PREZENTOWANE AKCESORIA MOŻNA NABYĆ W FIRMIE JACKY AUTO SPORT.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (071) 37 26 475 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.JACKY.PL
N°1 STYCZE¡ 2008
41
P R E Z E N T A C J A
HONDA CIVIC
P O L S K
A
Stereotyp: pi´kne
dziewczyny pozujàce przy
pi´knych samochodach
zazwyczaj z trudem
kojarzà mark´ auta, przy
którym w∏aÊnie prezentujà swój wdzi´k. B∏àd,
panowie, b∏àd...
Agnieszka nie tylko sama
jeêdzi swoim Civikiem
IV generacji w stylu
JDM, ale ma te˝ na jego
temat wiele do powiedzenia. W trakcie sesji
zdj´ciowej udzieli∏a
nam wywiadu...
42
N°1 STYCZE¡ 2008
JDM GRL
N°1 STYCZE¡ 2008
43
HONDA CIVIC JDM GRL
D
omyÊlam si´, ˝e pomys∏ na Civica nie
wzià∏ si´ znikàd.
Skàd u dziewczyny
taka motoryzacyjna
pasja?
To prawda... Mog´ Êmia∏o powiedzieç ˝e motoryzacjà interesuj´ si´ ju˝ od najm∏odszych lat.
Jako dziecko bawi∏am si´ przede
wszystkim samochodami, potem
przyszed∏ czas na pierwsze auto –
Malucha. Musia∏am si´ przy nim
nauczyç samodzielnie wykonywaç
drobne naprawy. Potem by∏y ju˝
du˝o mniej awaryjne Golf II i Mazda 323, która zapoczàtkowa∏a mo-
44
N°1 STYCZE¡ 2008
jà fascynacj´ autami z Kraju Kwitnàcej WiÊni.
W jakim stanie kupi∏aÊ Hond´,
czy by∏ to zadbany egzemplarz?
Ko∏o mojego domu sta∏ na ulicy
zwyk∏y Civic 1.6 z kartkà „sprzedam”. Wyglàda∏ nieêle. Niestety
pomyliliÊmy si´, szybko okaza∏o
si´, ˝e samochód by∏ po „mocnym
dzwonie”, a blacharka jest mocno
„zjedzona”. Olaf mia∏ wyrzuty sumienia, ˝e namówi∏ mnie na takie
auto i wymyÊli∏ plan co do Civica,
w który trudno mi by∏o z poczàtku
uwierzyç. Najpierw na forum
www.civic4g.pl uda∏o nam si´
znaleêç bud´ w idealnym stanie.
I wtedy si´ wszystko zacz´∏o
– Hond´ trzeba by∏o rozkr´ciç
do ostatniej Êrubki, tak ˝e zosta∏a
tylko go∏a blacha. By∏o to bardzo
pracoch∏onne, ale mi∏o to wspominam. Potem stara buda posz∏a
na z∏om i zacz´∏o si´ przygotowywanie nowo zakupionej do malowania. Nasz lakiernik, ˝eby zaoszcz´dziç nam w przysz∏oÊci rdzawych atrakcji, zabezpieczy∏ Civica
farbà u˝ywanà do malowania statków oceanicznych.
Czy planem wobec auta od
poczàtku by∏o podnoszenie mocy, czy te˝ pomys∏ wynik∏
z ch´ci posiadania klasycznego,
zadbanego japoƒczyka?
Zawsze chcia∏am mieç taki samochód, którym mog∏abym normalnie jeêdziç po mieÊcie, ale który
by∏by szybszy od wi´kszoÊci aut
na ulicy. Z czasem zapragn´∏am
posiadaç auto, którym mog∏abym
od czasu do czasu poÊcigaç si´
na zawodach.
Sporo przy aucie zrobiliÊcie sami.
Tak, na pewno bardzo du˝o. Po rozebraniu samochodu na cz´Êci
pierwsze przyszed∏ czas na bardzo
pracoch∏onne zabawy, np. z wiàzkà, której klejenie pami´tam do
dzisiaj. Wykorzystywa∏am ka˝dà
wolnà chwil´ na prac´ przy aucie,
ale cz´sto z braku czasu musia∏am
zadowoliç si´ telefonicznà relacjà
Olafa. Najtrudniejszych rzeczy jednak nie robiliÊmy sami – oddaliÊmy Civica do firmy, która zaj´∏a
si´ autem od czysto technicznej,
a przy tym najbardziej z∏o˝onej
strony projektu.
Co to by∏a za firma? Pracy by∏o
du˝o, a to przecie˝ „tylko” stara
Honda….
Z pomocà przyszed∏ Kuba „Miniak” z Promotora – przyjà∏ do
siebie auto, a raczej samà karoseri´ bez nawet jednej Êrubki.
Zacz´∏o si´ wielkie sk∏adanie,
zdecydowana wi´kszoÊç cz´Êci
by∏a nowa, wi´c praca wydawaç
si´ mog∏a przyjemna. Niestety
niektóre „graty” znanych marek
produkujàcych cz´Êci do aut
sportowych nie pasowa∏y tak jak
powinny. Nie∏atwe by∏o te˝
pod∏àczenie silnika 1.6 DOHC
VTEC (B16A2) z Del Sola. ChcieliÊmy zostawiç oryginalnà wiàzk´, ale ta z Civica by∏a zrobiona
w standardzie OBD 0, a z Del Sola – OBD 1, wi´c inny komputer
wykluczy∏ takà mo˝liwoÊç. Straszono nas, ˝e b´dzie to spory
problem, ale „Miniak” si´ tym
nie zrazi∏, usiad∏ przy stole z lutownicà i po czterech godzinach
mieliÊmy gotowà wiàzk´.
Pod mask´ Twojej Hondy
w∏o˝yliÊcie mocny silnik
B16A2. Przy masie Civica IV generacji, do tego z tak pustym
wn´trzem, samochód porusza
si´ pewnie bardzo sprawnie. Z
tego co wiem, ten silnik znalaz∏
si´ pod maskà jedynie przejÊciowo...
Auto jest dosyç ˝wawe, na hamowni pokaza∏o 172 KM i 170
Nm, ale mocno ogranicza je
skrzynia biegów. To wprawdzie
wersja z Civica EK9 Type-R, wi´c
ma szper´, ale tak˝e zmodyfikowane, wyd∏u˝one prze∏o˝enia i docelowo b´dzie za∏o˝ona w DelSolu. Zamiast fabrycznego sprz´g∏a
zdecydowaliÊmy si´ na produkt
Exedy, oczywiÊcie za∏o˝yliÊmy
l˝ejsze ko∏o zamachowe Centerforce F1. Ko∏o pasowe na wale
te˝ zosta∏o zmienione na l˝ejsze –
z Type-R EK9, ˝eby wa∏ móg∏
„l˝ej” si´ kr´ciç. Silnik z kolei ustàpi∏ miejsca hybrydowej jednostce z blokiem od B20Z1 z tulejami
Dartona, kutymi t∏okami i korbami, zdolnymi wytrzymaç bardzo
du˝à kompresj´. G∏owica b´dzie
z B16A2, oczywiÊcie z bardzo
ostrymi wa∏kami. Odkàd
wystartowa∏am 289konnà Integrà w wyÊcigach na 1/4 mili, wcià˝
ma∏o mi mocy.
N°1 STYCZE¡ 2008
45
HONDA CIVIC JDM GRL
Agnieszka chciała bardzo
podziękować za zaangażowanie Olafowi, jak również jego rodzinie która okazała się bardzo
pomocna. Razem z Olafem chcieli również podziękować Kubie i Piotrowi z Promotora, firmie MHT, Pawłowi Kałuskiemu za pomalowanie auta oraz
wszystkim tym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do skończenia tego projektu…
Kiedy oglàda∏em auto, mojà
najwi´kszà uwag´ przyku∏o jego wn´trze, przyznasz, ˝e zupe∏nie nie przypomina charakterem wn´trza dla kobiety…
Owszem, auto jest bardzo ubogie
w elementy upi´kszajàce, ale
równie˝ funkcjonalne. W Êrodku
królujà dwa kube∏ki Sparco z pasami szelkowymi i odpinana kierownica Momo. Nie ma za to
wyk∏adziny na pod∏odze, radia, czy
nawet schowka. Do niedawna nie
by∏o równie˝ nawiewów powietrza – parujàce szyby, czy po
prostu brak ciep∏ego powietrza w
kabinie to by∏ horror, jednak Olaf
si´ nade mnà zlitowa∏ i w koƒcu
nawiewy sà na swoich miejscach. Tylnà kanap´ zastàpi∏a
rozpórka zawieszenia – w zasadzie
Civicowi brakuje tylko klatki, ˝eby
staç si´ autem torowym. Na razie
z niej zrezygnowaliÊmy, ale to si´
jeszcze mo˝e zmieniç.
Przy takich przeróbkach uk∏ad
jezdny nie pozosta∏ chyba seryjny. Jakie zasz∏y tam zmiany?
46
N°1 STYCZE¡ 2008
Zawieszenie jest bardzo sztywne
i pozwala na genialne prowadzenie, o ile droga jest równa. Amortyzatory z regulacjà twardoÊci to
produkt Koni, a spr´˝yny
– SKUNK2. Wszystkie gumy w zawieszeniu wymieniliÊmy na poliuretanowe firmy Energy Suspension, a w tylnych wahaczach na
tzw. unibole. Zaciski z przodu
i z ty∏u by∏y w strasznym stanie,
zosta∏y wi´c wykadmowane.
Tarcze i klocki to produkty EBC,
oczywiÊcie zmieniliÊmy tez p∏yn
hamulcowy na wyczynowy,
a ˝eby uk∏ad nie „puch∏”, przewody puszczono w stalowym oplocie. Felgi to 15-calowe Roty, model Circuit 8. ZdecydowaliÊmy si´
pomalowaç je na czerwono. Na
nie za∏o˝one sà opony Toyo R888
w rozmiarze 205/50/15, o bardzo
mi´kkiej mieszance.
Civiców i zdecydowanie bardziej
odpowiada nam taka stonowana
kolorystyka z w po∏àczeniu z czerwonymi ko∏ami ∏amiàcymi monotoni´ karoserii. To bardzo japoƒskie po∏àczenie, a do tego pasuje do mojej osobowoÊci.
Dlaczego wybra∏aÊ taki ascetyczny i JDM-owy styl Civica,
a nie coÊ krzykliwego i bardziej
rzucajàcego si´ w oczy?
OglàdaliÊmy wspólnie setki zdj´ç
Wiem, ˝e prowadzisz w szpilkach – faceci zawsze si´ z tego
Êmiejà. Ty twierdzisz, ˝e tak jest
Ci najwygodniej.
Prawo jazdy mam od oÊmiu lat
Jak Ci si´ jeêdzi tym samochodem? Czy Twój Civic to auto,
które ma s∏u˝yç do codziennej
jazdy, czy mo˝e raczej to zabawka do (szybkich) wieczornych przeja˝d˝ek?
Mój Civic nadaje si´ raczej tylko
do startów w zawodach i, tak jak
sugerujesz, do wieczornych przeja˝d˝ek. Na co dzieƒ jazda nim jest
dla mnie zbyt m´czàca – jestem
doÊç drobnà dziewczynà, a w aucie nie ma wspomagania. Poza
tym sztywnoÊç zawieszenia na
d∏u˝szà met´ jest bardzo ucià˝liwa.
i mniej wi´cej od tego samego
czasu prowadz´ auto w szpilkach.
Gdy robi∏am kurs, mia∏am na sobie obuwie na p∏askiej podeszwie,
a potem – poniewa˝ zawsze
nosz´ szpilki – zacz´∏am równie˝
w nich jeêdziç i robi´ to do tej pory – oÊwiadczam, ˝e nigdy nie
mia∏am ˝adnej kolizji drogowej :)
Zapewne, gdybym musia∏a zasiàÊç za kierownicà w innych butach, mia∏abym problem.
Najwa˝niejsze, ˝eby czuç si´
w aucie pewnie. Swojà drogà,
zastanawia mnie, skàd krytykujàcy to faceci wiedzà, jak jeêdzi si´
w szpilkach?
RzeczywiÊcie, to ciekawe.
OczywiÊcie szanujemy ich.
Zamierzasz konkurowaç z Olafem w przysz∏ym sezonie?
Jak najbardziej. Chcemy jednak
zamieniç si´ samochodami. Civic
jest dla mnie m´czàcy, a Del Sol
ma np. wspomaganie i równie˝
ma byç bardzo szybki. Na pewno
te˝ nie b´dzie tak sztywny. Chcemy, ˝eby – ju˝ jako auto do∏ado-
wane – osiàga∏ ok. 350 KM mocy.
Na pewno b´dà w nim te˝ 17-calowe felgi Volk Racing CE28N i
wielkie hamulce Wilwooda. MyÊl´, ˝e w takim setupie mo˝e mi
bardziej pasowaç ni˝ Civic.
Co chcia∏abyÊ przekazaç streetracerom nie wierzàcym za
bardzo w p∏eç pi´knà za kierownicà?
Kobiety niejednokrotnie udowodni∏y, ˝e Êwietnie radzà sobie za
kó∏kiem. Mog´ tu przytoczyç
choçby legendarnà Michele Mouton, czy nasze polskie „karotki” –
Magd´ Lukas oraz Magd´ CieÊlik.
Na 1/4 mili w tym roku startowa∏a
Aleksandra Madeksza i osiàga∏a
bardzo dobre czasy przejazdów.
MyÊl´, ˝e rozsàdni ludzie wiedzà,
˝e umiej´tnoÊç prowadzenia
samochodu nie jest uwarunkowana p∏cià. Zresztà bezmyÊlnych
m´˝czyzn jest na drogach tak samo du˝o jak kobiet. Nikogo
nie mo˝na oceniaç pochopnie.
Wywiad i zdj´cia: Rafa∏ Andrzejewski
N°1 STYCZE¡ 2008
47
P R E Z E N T A C J A
CHEVROLET BEL AIR
U S A
General Motors i Popular Hot Rodding
tchn´∏y nowe ˝ycie w Project X: Chevroleta Bel Air z roku 1957, wielokrotnie nagradzanego i ozdabiajàcego niezliczone ok∏adki czasopism motoryzacyjnych w USA. Kompletna renowacja,
a w∏aÊciwie budowa z nowych cz´Êci
GM Performance by∏a tak˝e okazjà
do zaprezentowania absolutnie niepowtarzalnej jednostki nap´dowej.
P
roject X to bez dwóch
zdaƒ najs∏awniejszy
Chevrolet z lat pi´çdziesiàtych w USA.
Jego kariera jako platformy do demonstracji
nowych i odwa˝nych rozwiàzaƒ
z dziedziny hot-roddingu trwa od
lat czterdziestu. Po drodze do Chevy’ego wk∏adano ró˝ne silniki, stosowano rozmaite zawieszenia czy
felgi oraz przerabiano go na dziesiàtki sposobów, zawsze twier-
48
N°1 STYCZE¡ 2008
dzàc, ˝e auto jest „niemal skoƒczone”. D∏ugà karier´ znaczy∏y ok∏adki
czasopism poÊwi´conych hot-roddingowi, opisujàcych kolejne stadia budowy ˝ó∏tego Bela. Ale na
koniec roku 2007 skoƒczy∏y si´
˝arty: min´∏o pi´çdziesiàt lat od
wyprodukowania tego auta i nadszed∏ ostatni termin, ˝eby wreszcie
je skoƒczyç. GM Performance w
porozumieniu z redakcjà Popular
Hot Rodding odstawi∏y nieco zm´czonego ju˝ Chevroleta do Warren
w Michigan, gdzie rozpocz´∏a si´
najbardziej zaawansowana odbudowa w historii GM Performance
Division. Jak mówi Mike Copeland, kierownik projektu, „demonta˝ Chevroleta przed rozpocz´ciem
prac restauracyjnych by∏ jak podró˝ w wehikule czasu. Ciàgle natykaliÊmy si´ na Êlady poprzednich
„ewolucji” tego auta, a wszyscy
zaanga˝owani w projekt pracownicy czuli brzemi´ odpowiedzialnoÊci
za wersj´ ostatecznà.”
Cztery dwa i siedem
Zawieszenie przednie od Corvette
i zupe∏nie nowy, czterowahaczowy
system z ty∏u (wcià˝ na klasycznej
ramie!) sta∏y si´ zupe∏nie zrozumia∏e, gdy GM Performance ujawni∏o, co b´dzie nap´dzaç krzepkiego pi´çdziesi´ciolatka. Silnik oznaczony jako 427 ZL1-R (R – Replica)
odwzorowuje w detalach legendarnego big blocka serii ZL1 produkowanego w latach 1969-1970.
Ten najmocniejszy V8 swoich cza-
sów powsta∏ w niezwykle limitowanej serii, a dziÊ Chevrolety wyposa˝one w niego fabrycznie osiàgajà kosmiczne ceny. Niestety,
wysokie koszty produkcji zabi∏y
najgroêniejszego konkurenta Hemi.
ZL1 w ca∏oÊci wykonywano z aluminium, a moc szacowano ostro˝nie na 430 KM – jak si´ póêniej
okaza∏o, nie doceniajàc
mo˝liwoÊci ZL-a. Mi´dzy
ko∏ami ˝ó∏tego Bel Aira
siedzi zatem owiany mi-
N°1 STYCZE¡ 2008
49
CHEVROLET BEL AIR X-RATED
tem ZL1 w nowoczesnej wersji
z nieco zmienionym blokiem. Pikanterii sprawie dodaje „urban legend” w postaci pog∏oski o zagubieniu oryginalnej formy do bloku
ZL1 po zaprzestaniu jego produkcji.
GM nie dementowa∏ tej plotki, a˝
do prezentacji Project X wyposa˝onego w∏aÊnie w ten silnik. Gorsza wiadomoÊç: GM Performance
wyprodukuje tylko 427 takich silników i ani jednego wi´cej...
Straszne dane
Wszystkie parametry dotyczàce
repliki ZL1 sà tak na wskroÊ amerykaƒskie, ˝e czytajàc je mo˝na
us∏yszeç w uszach bulgot V-ósemki. 427 cali to dok∏adnie siedem li-
50
N°1 STYCZE¡ 2008
trów, a mimo nie bardzo wyÊrubowanego stopnia spr´˝ania wynoszàcego 10: 1, moc przekracza
430 KM, natomiast moment obrotowy okreÊla si´ na poziomie zbli˝onym do 640 Nm. Na szczycie
ca∏kowicie aluminiowego kolektora dolotowego znajduje si´ gaênik
o wydajnoÊci 850 cfm. Najlepsze
czasy street-roddingu przypomina
rozwiàzanie uk∏adu wydechowego. W wersji „show” dwie rury
wydechowe wyprowadzono
w przednich b∏otnikach, co ze
wzgl´du na minimalnà d∏ugoÊç
wydechu powoduje koszmarnie
pi´kny ha∏as. Wystarczy jednak
ruch prze∏àcznika, ˝eby skierowaç
spaliny konwencjonalnym wyde-
chem biegnàcym pod samochodem i w ten sposób zyskaç pewnoÊç co do legalnego poruszania
si´ po ulicy. OczywiÊcie ka˝da
z 427 wyprodukowanych replik
ZL1 otrzyma swój numer uwidoczniony na pokrywie zaworów ponad g∏owicà, z wyjàtkiem numeru
pierwszego, który zasila Project X.
R´kà?
Zupe∏nie niespotykanym w USA
rozwiàzaniem jest manualna skrzynia biegów. Five-on-the-floor, czyli
pi´ç biegów w pod∏odze wyglàda
tu niesamowicie „europejsko”
i stanowi punkt do dywagacji, czemu nie zastosowano po prostu
pancernego automatu TH400 ob-
s∏ugiwanego z kolumny kierownicy. Tylna oÊ Strange Engineering
3.73 dzielnie znosi atak ponad szeÊciuset niutonometrów i porusza
tylnymi felgami Budnik w imponujàcym rozmiarze 15 x 20 cali.
Przednie ko∏a majà „tylko” osiemnaÊcie cali Êrednicy przy siedmiu
calach szerokoÊci, ale sam wzór
felg móg∏by zostaç wystawiony
pod Pary˝em jako punkt odniesienia dla projektantów kó∏ w stylu
hot-rod. Monta˝ hamulców o Êrednicy tarcz 14 cali z przodu i 10 cali
z ty∏u (oczywiÊcie od Wilwooda)
wymusi∏ kolejne zmiany w ramie,
ju˝ uprzednio przeprojektowanej
w celu monta˝u nowoczeÊniejszego zawieszenia.
Wcześniej Chevrolet Project X
wyglądał zupełnie inaczej. Warto
zwrócić uwagę przede wszystkim na
charakterystyczny dla street-rodów
z lat 80-tych wlot na masce, upodabniający Chevy’ego do resoraka Hot
Wheels. Poniżej: renowacja trwa w
najlepsze, wszyscy specjaliści czują
brzemię odpowiedzialności...
Wszyscy razem
Kabina X-a daleka jest od serii,
choç pobie˝ne spojrzenie mog∏oby
sugerowaç coÊ innego. Tymczasem choçby zegary wykonano
w jednym egzemplarzu wy∏àcznie
na potrzeby projektu. Kierownica
pochodzi z Chevroleta Impala rocznik 1963-1964, znanego wszystkim fanom lowriderów. Przebudowana konsola Êrodkowa równie˝
z Impali mieÊci wajch´ zmiany biegów od Hursta. Kszta∏t deski rozdzielczej zaprojektowano od nowa
i wykonano z aluminium, a nast´pnie jej wierzch polakierowano na
identyczny z zewn´trznym kolor
Millenium Yellow, przeznaczony
w standardowym katalogu GM
do Corvette Z06. Gdyby ma∏o by∏o
komuÊ nawiàzaƒ do innych modeli
GM, dodajmy ˝e przednie fotele
bazujà na stela˝ach z Cadillaca
STS (pozbawiono je tylko zag∏ówków i obito od nowa skórà), a tylna kanapa jest starsza o rok od ca-
∏ego auta i przez lata by∏a wygniatana w zabytkowym Buicku.
Sam smak
Tylko na pierwszy rzut oka X wyglàda jak ∏adny Chevrolet z 1957
na du˝ych ko∏ach.
Zarówno wyglàd zewn´trzny, jak
i kabina Project X-a sà wprost wype∏nione smaczkami, które po
pierwsze nie dajà si´ doceniç bez
zapoznania si´ z autem, a po drugie – nie starczy∏oby miejsca, aby
je wymieniç. Przytoczmy choçby
dwa, dajàce ogólne poj´cie o iloÊci pracy i pomys∏owoÊci zainwestowanej w Chevroleta: korbki
szyb to w rzeczywistoÊci w∏àczniki
elektrycznych silniczków opuszczajàcych i podnoszàcych okna.
Wystarczy delikatny ruch korbki
do przodu, by otworzyç szyb´
i cofni´cie jej, by powróci∏a do
górnej pozycji. Dla odmiany, ponad
g∏owami pasa˝erów znajduje si´
dotykowy panel systemu audio
Kenwood, obs∏ugujàcy te˝ np.
w∏àcznik Êwiate∏ przeciwmgielnych czy wspomniany wczeÊniej
rozdzielacz wydechu. Takich rozwiàzaƒ znajdziemy tu dziesiàtki.
Pi´çdziesiàt lat po debiucie ˝ó∏ty
Bel Air zosta∏ ukoƒczony i s∏usznie
ochrzczony mianem „ultimate hot-rod”. Czy da si´ zrobiç jeszcze lepszego hot-roda? Pewnie jeÊli poczekamy kolejne pi´çdziesiàt lat...
Tekst: Ryszard Kud∏aty
Zdj´cia: GM Performance
N°1 STYCZE¡ 2008
51
P R E Z E N T A C J A
HONDA INTEGRA
P O L S K
A
SZYBKA
Wyglàdajàc przez okno czy turlajàc si´ przez miasto,
jak cz´sto widzicie przeje˝d˝ajàcà Hond´? Bardzo
cz´sto. A bia∏à Hond´? Rzadziej. A per∏owo lÊniàcà
bia∏à Hond´? Zdarza si´. A nienagannie czystà,
b∏yszczàcà, bia∏à Hond´ Integr´ Type-R?
JeÊli tak, pewnie jesteÊcie
w TrójmieÊcie.
52
N°1 STYCZE¡ 2008
G
CZYSTOÂå
rzegorz, w∏aÊciciel bia∏ego IteeRa, od zawsze zwiàzany by∏
z hondowym Êrodowiskiem, a co za tym
idzie, trójmiejskim klubem Hondy. Do aut japoƒskich
czu∏ nieustajàcy pociàg. Pociàg
zwany przeznaczeniem? A mo˝e
to by∏ „tramwaj zwany po˝àdaniem”? Zanim jednak „to coÊ”
szybkiego i bia∏ego spotka∏
na swojej drodze, up∏yn´∏o chwil
kilka... By∏ Civic 5-tej generacji,
potem d∏ugo, d∏ugo nic – nie liczàc drobnych skoków w bok
z innymi japonkami. Kolejna moto-przygoda to Civic generacji
czwartej, w dwóch ods∏onach,
obu lekko pod∏ubanych. Pierwszy,
czerwony w doÊç rzadkiej wersji
Si, dopieszczony by∏ praktycznie
pod ka˝dym wzgl´dem, a nast´pca – bia∏y i-VT – mimo swego
wieku nie ust´powa∏ wiele poprzednikowi jeÊli chodzi o prezencj´. A˝ wreszcie, wymarzona: Integra TypeR. Dwutysi´czny rocznik, 190 kucy w serii, stan zachowania – prawie idea∏. Bia∏a. Nawet bardzo... i ˝adne zaczepki
spod Êwiate∏ w stylu „fajna, szkoda, ˝e bia∏a” nie sà w stanie tego
zmieniç.
Dla stóp, ràk i zmys∏ów
Modyfikacje, zarówno te stylistyczne jak i mechaniczne mo˝e
nie sà powalajàce, ale nie taki by∏
zamys∏. Mo˝na z Integry zrobiç
kolejnego potworka z przerostem
lotki i winylami wsz´dzie tam
gdzie nawet ludzkie oko nie si´ga,
F&F stajl, który byç mo˝e na niektórych robi spore wra˝enie, tylko
po co powielaç coÊ, co zosta∏o
powielone ju˝ milion razy? Zatem
ITR legitymuje si´ dzisiaj mocà
201 KM, mi´dzy innymi za sprawà dolotu AEM, JDM-owego kolektora DC Sports oraz 2,5-calowego wydechu z kwasówki wyposa˝onego w dwa t∏umiki
M-Tech. Wszystkim zarzàdza
i steruje komputer piggy-back
Apexi VAFC II. Po podniesieniu lÊniàcej maski,
zaglàdajàc w g∏àb nie
mniej b∏yszczàcej komo-
N°1 STYCZE¡ 2008
53
HONDA INTEGRA SZYBKA CZYSTOÂå
ry silnika, oczom naszym ukazuje
si´ czerwieƒ pokrywy i dolotu
okraszona gdzieniegdzie niebieskimi „skarpetkami” Spoona. Wkrótce do∏àczyç majà jeszcze przewody w tej samej kolorystyce.
JeÊli silnik jest „d∏ubni´ty” to ka˝dy rozsàdny „d∏ubacz” na tym nie
poprzestanie, a co za tym idzie –
jeÊli rzeczywiÊcie jest rozsàdny –
zadba nie tylko o potencja∏ sprintowy samochodu z punktu A do B,
ale tak˝e i o to, ˝eby w sytuacjach
awaryjnych auto potrafi∏o te˝ zahamowaç czy skr´ciç. Grzegorz
b´dàc cz∏owiekiem rozsàdku, zadba∏ i o to. Honda turla si´ na pi´tnastocalowych obr´czach Enkei
54
N°1 STYCZE¡ 2008
Tarmac w kolorze... bia∏ym! Felgi
obuto w Toyo Proxes T1R o szerokoÊci 205 i profilu 50. Integra wyposa˝ona jest seryjnie w szereg
rozpórek – tam gdzie rozpórka mo˝e byç zamontowana, tam te˝
i jest. ¸àcznie z baga˝nikiem, gdzie
kolejna belka spod znaku RR pilnuje sztywnoÊci ty∏u. Plany obejmujà
te˝ przesiadk´ na amortyzatory
Bilstein B6 w niedalekiej przysz∏oÊci. A kiedy jest ju˝ wy˝sza moc,
sztywniejsze zawieszenie i prawa
noga a˝ sw´dzi ˝eby delikatnie podra˝niç si´ ze skrajnie prawym peda∏em, nie mo˝na zapomnieç tak˝e o tym Êrodkowym. Dlatego zainstalowano tarcze TarOx F2000
pozostajàce w bliskim kontakcie
z klockami Ferodo DS Performance z przodu i g∏adkimi tarczami
EBC wspó∏pracujàcymi z klockami
Ferodo Premium z ty∏u. Ca∏y zestaw wspomagajà przewody
w stalowym oplocie Goodridge
oraz p∏yn DOT 5.1 z rozlewni Motula. Na modyfikacje czeka jeszcze
uk∏ad nap´dowy – tam zagoÊci
mo˝e niebawem lekkie ko∏o zamachowe Fidanza i sprz´g∏o organiczne Exedy Stage 1.
Dla oczu, wygody i estetyki
Parkujàc obok tej Hondy mo˝na nabawiç si´ kompleksów. Zawsze. Nieistotne czy jest Êrodek
zimy, blask Êniegu razi, a ona – Integra, razi jeszcze bardziej. Nieistotne czy leje, a krople deszczu
mienià si´ jak pere∏ki na perfekcyjnie wywoskowanej preparatami
Meguiar’s (i tylko Meguiar’s) karoserii. Nieistotne wreszcie czy oglàda si´ jà w pe∏nym s∏oƒcu
i na pierwszy rzut oka widaç, jak
w∏aÊciciel o nià dba. Dba o biel
nadwozia – w zasadzie nie ma
elementu który bia∏y by nie by∏,
biel reflektorów wyposa˝onych
dodatkowo w bia∏e Êwiat∏o produkowane przez ˝arniki xenonowe
o temperaturze 6000 K i biel kierunkowskazów bocznych z Hondy
S2000. Dopiero zaglàdajàc do
wn´trza widzimy nawiàzanie do
czerwonych emblematów pyszniàcych si´ na zewnàtrz. Sà czerwone kube∏kowe fotele Recaro do
których bajecznie si´ wsiada, bajecznie si´ w nich siedzi ale wydostanie si´ stamtàd tràci ju˝ koszmarem. Mo˝e to i lepiej – bo wysiadaç wcale si´ nie chce. Pierwsze na co pada wzrok – kierownica, seryjna, ale... firmowana przez
Momo oczywiÊcie z czerwonym
„H” poÊrodku, w razie gdyby ktoÊ
zapomnia∏ z jakim autem mamy
do czynienia. Prawa r´ka instynktownie napotyka przyjemnà w dotyku i pewnie le˝àcà w d∏oni tytanowà ga∏k´ z purpurowymi cyframi, opatulonà w skórzany mieszek
przeszyty krwistà nicià. W trakcie
dopieszczania jest jeszcze przycisk
startowy silnika z S2000, który
b´dzie dodatkowo wyposa˝ony
w podÊwietlenie LED. A audio?
Jakie audio?! Radia nie ma i nie
b´dzie, bo jak twierdzi kierowca –
s∏ucha tylko stacji VTEC FM.
Kto potrafi oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e
to najczystsze i najbardziej zadbane auto jakie kiedykolwiek widzia∏,
potrafi oprzeç si´ nap∏ywajàcej
pewnoÊci siebie zasiadajàc w lewym kube∏ku, muzyce „Witka”
po wyprostowaniu prawej stopy
i potrafi nic sobie nie robiç z faktu,
˝e ludzie si´ oglàdajà? Kto jest
w stanie stanàç b∏otnik w b∏otnik
z Integrà i nie poczuç zawstydzenia? Kto uwa˝a, ˝e przyçmi biel
i sterylnoÊç tego auta? Ch´tnych
do pojedynku „najszybszy z najczystszych” zapraszamy do Gdyni.
Tekst i zdj´cia: Karina Gajdowska
N°1 STYCZE¡ 2008
55
P R E Z E N T A C J A
SEAT LEON
P O L S K
A
Sukces democara Need For Speed bazujàcego na Ênie˝nobia∏ym Subaru Imprezie zach´ci∏ najwyraêniej Electronic Arts do promowania swojego tytu∏u za pomocà profesjonalnie przygotowanych aut demonstracyjnych. Tym razem pad∏o
na Seata Leona Cupr´ – baza inna, ale przygotowana wed∏ug tej samej receptury, gwarantujàcej sukces medialny.
56
N°1 STYCZE¡ 2008
KROK 1
Samochód, który przygotowujemy, nie mo˝e
byç zwyk∏ym, nudnym hatchbackiem z silnikiem 1.4,
bo tak „ekscytujàcemu” pojazdowi nie pomóg∏by nawet
worek banknotów pi´ciuseteurowych. Najlepiej sk∏oniç któregoÊ z producentów samochodów do przekazania jednej
sztuki tego, co ma najlepsze. W tym roku auto do tuningu i promocji najbardziej znanej gry motoryzacyjnej na Êwiecie przekaza∏
Seat – 240 KM w modelu Leon Cupra to moc zaledwie wystarczajàca
przy takim projekcie, ale na pewno nie docelowa. O czym za chwil´.
KROK 2
Odstawiamy Êwie˝utki pojazd do najwi´kszej w Polsce firmy zajmujàcej si´ tuningiem mechanicznym – VTG. Ziomy z VTG projektujà
i sporzàdzajà pod wymiar intercooler znacznie wydajniejszy od fabrycznego, montujà dolot K&N i zmieniajà oprogramowanie sterujàce
silnikiem. Proste i przemyÊlane zabiegi podnoszà moc turbodo∏adowanej dwulitrówki z 240 do 320 KM (dane EA). Ponad trzysta kuca
i niuta te˝ w opór, jak mawiajà zas∏u˝eni gracze w NFSa.
N°1 STYCZE¡ 2008
57
SEAT LEON OGIE¡ Z CUPRA
KROK 3
Bierzemy katalog fascynujàcych cz´Êci i niczym w NFSie, dokupujemy do naszego Leona same najlepsze komponenty: hamulce Brembo
GT z nawiercanymi tarczami 330 x 28 mm, czterot∏oczkowe zaciski
i metalowe przewody hamulcowe, do tego oczywiÊcie stosowne zawieszenie – Bilstein B16 PSS10 z regulacjà twardoÊci i wysokoÊci
w zakresie od -30 do -50 mm. Z ty∏u pojawiajà si´, niczym za klikni´ciem myszki, dwa t∏umiki Supersprinta z owalnymi koƒcówkami.
Wprawdzie nieco odmiennie ni˝ w grze, trzeba to jeszcze wszystko
zamontowaç, ale o to równie˝ zadba wy˝ej wspomniana firma.
KROK 4
Patrzymy na wn´trze i od razu
widzimy, czego mu potrzeba:
bardziej (jeszcze bardziej) sportowych siedzeƒ z pasami szelkowymi Sabelt. Kolejny klik,
i fotele sà na miejscu. ˚egnajcie, boczne airbagi, witaj bezlitosny chwycie w zakr´cie.
KROK 5
Zwracamy si´ do najbardziej znanych i doÊwiadczonych ju˝ w dziedzinie przygotowania NFS-democara firm stylizacyjnych. Za projekt
bodykitu weêmie si´ oczywiÊcie AutoR, a za wykonanie karbonowych elementów karoserii, jak˝eby inaczej, AGT. Nasz pojazd ozdobiony nowym zestawem zderzaków trafia w r´ce specjalistów z firmy
Novol, która opracowuje dla nas specjalnà, wyjàtkowà barw´ karoserii i lakieruje ca∏oÊç w profesjonalnej komorze. Tym razem, jak
pewnie nietrudno zauwa˝yç, zamiast bieli rzàdzi czerwieƒ.
58
N°1 STYCZE¡ 2008
KROK 6
Stawiamy furaka na odpowiednich felgach – ATS Taurus 19''. Do tego
potrzebne sà opony – tu z pomocà przychodzi niezawodna firma Toyo,
dzi´ki której Leon toczy si´ na wyczynowych oponach Toyo T1R.
KROK 7
Informujemy o dalszych planach rozbudowy democara:
Sonia Draga i Audiomania zajmà si´ monta˝em multimediów, nie wspominajàc o konsoli do gier XboX 360 (wszak
w democarze NFSa warto by∏oby móc w owego NFSa pograç). A skór´ zrobi oczywiÊcie
renomowana Java Car Design,
pierwszy wybór wszystkich
osób powa˝nie zainteresowanym apgrejdem tapicerki samochodowej.
KROK 8
Prezentujemy nasz democar wszystkim mediom motoryzacyjnym, a zw∏aszcza tuningowym – na brak zainteresowania narzekaç nie mo˝na, w koƒcu ten Leon zosta∏ skazany
na sukces. Teraz to si´ dopiero zacznie: wywiady, autografy, wizyty w zak∏adach pracy...
gwiazdy pozujà na Leonie i oczywiÊcie wszechobecne tytu∏y „Leon zawodowiec”!
N°1 STYCZE¡ 2008
59
P R E Z E N T A C J A
NISSAN 200 SX
H I S Z P A N I A
Mimo, ˝e Hiszpania driftem nie
stoi, tam w∏aÊnie – za sprawà redakcji MAXI tuning – powsta∏ ten ciekawy pojazd. Podobno w drifcie wszystkie kolory ju˝ by∏y,
jednak jakoÊ mgliÊcie przypominamy sobie Êwinkoró˝owego Nissana S14. Pod has∏em „I don’t drive fast, I fly
low” przygotowano sprawne auto sportowe do jazdy bokiem,
ale bez ambicji do zwyci´stw na poziomie Êwiatowym.
60
N°1 STYCZE¡ 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
61
NISSAN 200SX ÂFINKA
Z
acz´∏o si´ od problemów,
przy których wyÊcig
z czasem o Euro 2012
w Polsce i na Ukrainie
wydaje si´ porannym
spacerem po bu∏ki. Powierzenie koordynacji prac nad
modyfikacjà Nissana tym samym
osobom, które na co dzieƒ przygotowujà czasopismo brzmi nieco
bajkowo – ogarni´cie dwóch rzeczy naraz nawet wprawionym
w bojach z terminami dziennikarzom mo˝e przysporzyç nieco trudnoÊci. Zw∏aszcza gdy ka˝da – literalnie ka˝da cz´Êç przychodzi
z opóênieniem, a jeÊli nawet nie
– to w paczce okazuje si´ byç zupe∏nie co innego ni˝ zamówiono.
Cztery miesiàce to wcià˝ troch´
za ma∏o na przekszta∏cenie seryjnego SXa w driftmaszyn´, wi´c
po ukoƒczeniu projektu to auto
wcià˝ nadal troch´ bardziej wyglàda ni˝ jeêdzi – a dlaczego tak jest,
o tym napiszemy nieco póêniej.
Nowy gracz
Area 51 to firma powsta∏a z po∏àczenia trzech zak∏adów tuningo-
62
N°1 STYCZE¡ 2008
wych w Hiszpanii: Energy Cars
(sprzeda˝ cz´Êci), Dr. Rai (zawieszenia) i Metal Garage (blacharka). Tam oddano S14 do kompleksowej przebudowy na driftowóz, co mia∏o gwarantowaç b∏yskawiczny i pozbawiony jakichkolwiek problemów przebieg
prac. Niestety, w bajki ma∏o kto
ju˝ wierzy, wi´c nawet optymistycznie podchodzàcy do ˝ycia
Hiszpanie wiedzieli, ˝e bez k∏opotów si´ nie obejdzie. Typowo dla
po∏udniowego tuningu, zacz´to
od... bodykitu. Eurolineas Personales to nazwa zestawu karoseryjnego sk∏adajàcego si´ ze zderzaków i progów – ich „podwini´ty” u do∏u design jednoznacznie kojarzy si´ z driftem. Troch´
dziwi amerykaƒski rozmiar blendy na rejestracj´ w tylnym zderzaku – a mo˝e bardziej chodzi∏o
o japoƒski. Nie wró˝ymy zderzakom jednak d∏ugiego ˝ycia, jeÊli
ten pojazd faktycznie ma zamiar
ruszyç na usianà zakr´tami tras´. Póki co jednak, Nissan nie prze˝y∏
jeszcze poÊlizgowego
WSZYSTKIE ELEMENTY PODPORZÑDKOWANO ZASTOSOWANIOM
DRIFTINGOWYM... Z WYJÑTKIEM MO˚E SUBWOOFERA...
N°1 STYCZE¡ 2008
63
NISSAN 200SX ÂFINKA
debiutu. Na to z pewnoÊcià czekajà osiemnastocalowe, wyjàtkowo lekkie felgi OZ Ultraligera:
masa ka˝dej felgi to zaledwie
osiem kilogramów – tyle wa˝y
przeci´tna „czternastka”, a mówimy wszak o „osiemnastkach”.
Elementy wykonane z tytanu
podnoszà cen´, ale obni˝ajà mas´, a to sta∏o si´ priorytetem tego projektu. Opony w rozmiarze 225/40 R 18 sà popularne jeÊli chodzi o drift – wprawdzie nazwa Regal Tires nie brzmi szczególnie znajomo, ale powiedzmy
szczerze, d∏ugo to one pewnie nie
wytrzymajà. OczywiÊcie zmian´
kó∏ poprzedzi∏a wymiana zawieszenia na zestaw Selex o regulowanej wysokoÊci i twardoÊci
(o nachyleniu kó∏ przednich nie
wspominajàc). Tarcze hamulcowe Galfer majà niespotykanà
Êrednic´ 380 mm i szeÊç t∏oczków w zaciskach, co szczelnie
wype∏nia osiemnastocalowe ko∏a. Na szcz´Êcie z ty∏u nie zastosowano tak hardcorowego rozwiàzania i monta˝ mniejszych kó∏
w celu uzyskania ∏atwiejszego
poÊlizgu wcià˝ jest mo˝liwy.
Nieco mniej ró˝owo
Plany by∏y, jak zwykle wspania∏e.
Niestety, rzeczywistoÊç je zweryfikowa∏a. O czym mowa? O wznios∏ym pomyÊle zaszczepienia
pod mask´ S14-tki silnika serii
RB25DET lub 26DETT z Nissana Skyline. Pora˝k´ tego planu
przypiecz´towa∏y dwa problemy:
po pierwsze, jeÊli nie wiadomo
o co chodzi, to z pewnoÊcià chodzi
o pieniàdze. Silniki ze Skyline sta∏y
si´ drogie do op´tania – nawet
w USA, jeÊli ktoÊ rozbije Skyline’a,
˝àda za niezniszczonego RB26 tyle
dolarów, co za ca∏e auto. Niestety,
popyt przy spadajàcej jedynie poda˝y musi nakr´caç ceny do poziomu znacznie powy˝ej granicy rozsàdku. Po drugie – i ten powód
ostatecznie zamknà∏ drog´ do
swapa – ró˝owy Nissan by∏ nagrodà dla czytelników MAXI podczas
Barcelona Tuning Show. Nie da si´
wykluczyç, ˝e nast´pny jego w∏aÊciciel b´dzie mia∏ zamiar nie tylko
jeêdziç nim po torze, ale tak˝e
po ulicy (przeróbki uzyska∏y koniecznà homologacj´). Jego konstruktorzy nie marzyli o tym, by
póêniej mieç na sumieniu ˝ycie ko-
goÊ, kto nie ogarnà∏ ponad 400
KM na tylnej osi z silnika RB. Ostatecznie stan´∏o na podstawowych
modyfikacjach seryjnego
SR20DET: przed zmianami, na hamowni pojawi∏ si´ drobny prezent
w postaci 5 dodatkowych koni
mocy. Po dodaniu przelotowego
wydechu i usprawnionego dolotu,
lepszego intercoolera i strojeniu
za pomocà sterownika E-manage
z MBC Protec „dyno” pokaza∏ 255 KM. Niewiele to mo˝e si´
zdawaç, jak na znane powszechnie
mo˝liwoÊci silnika serii SR20, ale
nie dajmy si´ zwariowaç pogoni
za zbudowaniem z kosmicznych
cz´Êci 400-konnego SR-a. Ponad
250 KM wprawdzie zawodów rangi D1 nie wygra, ale na pewno pozwoli powalczyç bokiem. Choç
w Hiszpanii na razie nie ma za bardzo walczyç z kim.
Lekko i lekko dziwnie
Lakierowanie na ró˝owo stanowiàce klu programu w projekcie „Drift
piggy” w rzeczywistoÊci okaza∏o
si´ formalnoÊcià; Hiszpanie majà je
opanowane do perfekcji. Nale˝a∏o
zajàç si´ seryjnym wn´trzem. Materia∏owe kratki za przednimi bocz-
WPRAWDZIE KOLOR KAROSERII TO BARDZIEJ BARBIE NI˚ TRZODA CHLEWNA,
ALE LOGO ÂWINKI MA NAWIÑZYWAå DO TEAMU GRUIII DRIFT.
64
N°1 STYCZE¡ 2008
nymi szybami majà chroniç kierowc´ przed ewentualnymi
od∏amkami szk∏a lub wr´cz
przed wypadni´ciem z samochodu
kiedy wszystkie inne systemy
– w tym szelkowe pasy o pi´knym
ró˝owym odcieniu – zawiodà. SzeÊciopunktowa klatka bezpieczeƒstwa te˝ z pewnoÊcià si´ przyda
– widaç zatem, ˝e do bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era w tym
driftowozie przy∏o˝ono si´ ze szczególnà uwagà. Wygodna kierownica Momo ze sporym odsadzeniem
i kó∏kiem w zamszu pomaga szybko zmieniaç kierunek jazdy, o kondycj´ turbospr´˝arki dba turbo-timer Greddy, natomiast na przedniej szybie naklejono modnego
ostatnio Driftboxa, czyli urzàdzenie
GPS analizujàce tor jazdy i wychylenie podczas driftu. Po˝egnano te˝
tylnà kanap´ (ciekawe jak rynek
reaguje na gwa∏townà poda˝ tylnych kanap do S13 i S14). Na koniec jednak Hiszpanie musieli okazaç si´ sobà i zrobili coÊ niezbyt
zgodnego z filozofià budowy aut
do sportu: wrzucili system audio
od Pioneera z radioodtwarzaczem,
g∏oÊnikami i subwooferem. Zgadza
si´, z jednej strony to posuni´cie
co najmniej dziwne, ale w dzisiej-
szych czasach bez sponsoringu
mo˝na zbudowaç co najwy˝ej zardzewia∏e Polo.
W momencie, gdy oddawaliÊmy
numer do druku, ró˝owy Nissan
w∏aÊnie by∏ przekazywany nowemu w∏aÊcicielowi podczas Barcelona Tuning Show. Miejmy nadziej´, ˝e poka˝e si´ jeszcze wielokrotnie, bo jak na pierwszy powa˝ny
driftingowy projekt w kraju spoilerów i lakierów, Êwinka S14 prezentuje si´ godnie!
Tekst: Ramon A. Castella, Alex Gonzalez
Zdj´cia: Alain Richaud
PRZED WR¢CZENIEM NISSANA OCZYWIÂCIE PRZETESTOWANO – A JAK˚E, BOKIEM!
N°1 STYCZE¡ 2008
65
P R E Z E N T A C J A
FORD FOCUS RS
P O L S K
A
Za Focusa?
Piotr czasami stawia swoje auto przed wejÊciem
do firmy, w której pracuje. Klienci widzàc atrakcyjnie
wyglàdajàcà maszyn´ pytajà czy nie by∏by zainteresowany jej sprzeda˝à. Jednak, gdy s∏yszà cen´, ∏apià
si´ za g∏owy. „Panie, 90 tysi´cy? Za starego Focusa?!”
68
N°1 STYCZE¡ 2008
N°1 STYCZE¡ 2008
69
FORD FOCUS RS ZA FOCUSA?
N
a pierwszy rzut oka
faktycznie cena, delikatnie mówiàc, dyskusyjna. Portale internetowe p´kajà w szwach
od ofert, „fok´” z 2003
roku mo˝na mieç ju˝ za nieca∏e 20 000 z∏. Ale nie ka˝dy Ford
jest tyle wort…
70
N°1 STYCZE¡ 2008
W przypadku egzemplarza, o którym mówimy,
sytuacja jest wyjàtkowa. Chodzi
o dwie literki – R i S. I wszystko
jasne. Chocia˝… mo˝e nie
do koƒca, bo ta wersja nigdy nie
by∏a oferowana przez sieç dealerskà Forda nad Wis∏à. Ba, nawet
teraz, gdy Polska zalana jest u˝ywanymi samochodami wszelkiej
maÊci, RS-ów jest jak na lekarstwo. A z czym to si´ je? Jest to
najmocniejsza wersja Focusa
pierwszej generacji. Serce uk∏adu
nap´dowego tego hothatcha bazuje na dwulitrowej jednostce
benzynowej o mocy 130 KM. In˝ynierowie Forda dorzucili do niej
turbospr´˝ark´ Garretta, dzi´ki
której moc wzros∏a do 215 KM,
a moment obrotowy wyniós∏ 310
Nm. Do tego do∏o˝ono sprz´g∏o
Sachsa i blokad´ mechanizmu
ró˝nicowego firmy Quaife. Tak
jest, w tym modelu znajduje si´
szpera. W driftowaniu nie pomo˝e, bo nap´dzana jest oÊ przednia,
ale na przyk∏ad wesprze nas podczas dynamicznej jazdy, dbajàc
o równomierne nap´dzanie obu
kó∏. ˚eby ∏atwiej by∏o zapanowaç
nad tym wilkiem w owczej skórze, przygotowano wydajniejsze
hamulce Brembo. Do kompletu
mamy te˝ specjalne felgi aluminiowe i lakier metalizowany „Racing blue”. We wn´trzu utrzymanym w czarno-niebieskiej tonacji
dominuje skóra i alcantara. Przednie, sportowe fotele i tylnà kanap´ sygnujà loga Sparco. Mi´dzy
fotelami znajduje si´ indywidualny numer ka˝dego egzemplarza
serii i przycisk startera pozwalajàcy na obudzenie drzemiàcej
pod maskà bestii. Piotr do∏o˝y∏
od siebie dodatkowe wskaêniki
Autometer – temperatury i ciÊnienia oleju oraz temperatury wody,
a tak˝e miernik do∏adowania
od Greddy’ego i prze∏àcznik lotniczy pozwalajàcy na sterowanie
podtrzymaniem turbo.
W zwiàzku z tym, ˝e ten samochód ju˝ z natury prezentuje si´
ciekawie, Sluger – bo mi´dzy innymi pod takim nickiem spotkamy Piotra w sieci – wizualnie
zmieni∏ niewiele, koncentrujàc si´
na stronie mechanicznej. Ale
po kolei. Pierwsze co dostrzega-
my na zewnàtrz, to karbonowa
maska od JK Automotive i wykonana z tego samego materia∏u dok∏adka przedniego zderzaka. Oryginalne refletory z przodu zastàpione zosta∏y biksenonami, a tylne – lampami wykonanymi
w technologii LED. Piotr przyciemni∏ dodatkowo szyby, wymie-
ni∏ spr´˝yny na krótsze o 25 mm
H&Ry, dorzuci∏ dystanse i rozpórk´ i za∏o˝y∏ nowà koƒcówk´ wydechu. Typowa kosmetyka.
Za to pod maskà… oj, tam to si´
dzia∏o! Podczas trzyletniej eksploatacji Sluger
ciàgle coÊ zmienia∏
i pewnie jeszcze b´dzie
N°1 STYCZE¡ 2008
71
FORD FOCUS RS ZA FOCUSA?
modyfikowa∏ niejeden element,
ale skupmy si´ na stanie obecnym. Oryginalna turbospr´˝arka
wymieniona zosta∏a na wi´kszego
Garretta GT28RS. Operacji tej towarzyszy∏ monta˝ nowego kolektora rurowego, downpipe’a i przelotowego uk∏adu wydechowego.
Do tego dolot ze sto˝kiem Pipercrossa, BOV, nowa pompa paliwowa Walbro i sprz´g∏o spieko-
72
N°1 STYCZE¡ 2008
we prosto z warsztatu Marka Radzikowskiego. Za prawid∏owe sterowanie ca∏oÊci odpowiada komputer stand-alone Autronica. To
z grubsza wszystkie sekretne „zabawki” pozwalajàce czerpaç jeszcze wi´cej frajdy z powo˝enia tej
maszyny. Pewnie chcielibyÊcie
jeszcze poznaç cyferki, jakie wyskakujà przy tym setupie.
Po ostatnim strojeniu moc wynio-
s∏a 330 KM, a moment obrotowy 440 Nm. To wyniki blisko
o po∏ow´ lepsze od serii. A przypominamy, ˝e w wersji RS seria
to wcale nie ma∏o. Umiej´tne wykorzystanie tego potencja∏u pozwoli∏o Piotrowi na zwyci´stwo
w tegorocznej edycji Pucharu SSS
w wyÊcigach na 1/4 mili w klasie
Street FWD. Najlepszy czas na oficjalnych zawodach to 13,4 s.
I co wa˝ne, przy seryjnej masie.
˚adnego odchudzania – Piotr jeêdzi z lewarkiem i trójkàtem na pok∏adzie. Szczere gratulacje i ∏yk
za powodzenie w kolejnych startach! I co, ktoÊ jeszcze Êmie
twierdziç, ˝e Ford… niewiele
wort?
Tekst: Adam Majcherek
Zdj´cia: Jacek Hanusz
P R E Z E N T A C J A
PONTIAC FIREBIRD
M E K S Y K
74
N°1 STYCZE¡ 2008
Kto, u diab∏a, Êmia∏ dorobiç do oryginalnego Camaro pierwszej generacji jakiÊ
dziwny, wy∏upiasty przód? Wiemy kto – firma Pontiac, o której muscle-carach
nies∏usznie si´ zapomina. Pierwszy Firebird zas∏uguje na tak samo poczesne
miejsce w hall-of-muscle-fame, jak jego odpowiednik spod znaku Chevroleta.
N°1 STYCZE¡ 2008
75
PONTIAC FIREBIRD NOT SO CAMARO
Tak MOŻE wyglądać silnik
odpalany niemal
codziennie.
P
ony car spod znaku
Pontiaca nie jest dziÊ
tak dobrze znany, jak
Camaro. Byç mo˝e to
dlatego, ˝e w rzeczywistoÊci Firebird by∏ owocem rozczarowania „mened˝mentu” firmy Pontiac. Poczàtkowe plany zak∏ada∏y produkcj´ dwumiejscowego, sportowego pojazdu bazujàcego na prototypowym modelu
Banshee, ale kierownictwo Gene-
76
N°1 STYCZE¡ 2008
ral Motors uzna∏o, ˝e auto jest...
zbyt podobne do Corvette C3 i stanowi∏oby zb´dnà wewn´trznà konkurencj´. Zamiast tego, pozostawiono Pontiacowi mo˝liwoÊç produkcji w∏aÊnie wprowadzanego
Camaro pod swojà nazwà – jakby
to nie by∏a wewn´trzna konkurencja! Jak widaç, i 40 lat temu decyzje korporacyjne zapadajàce w gabinetach prezesów z logikà nie
mia∏y wiele wspólnego.
Bior´ jak stoi
Ricardo mieszka w Los Angeles,
choç jak wielu mieszkaƒców tego
miasta, pochodzi z kraju na po∏udniu. Byç mo˝e stàd bierze si´ jego
bezpoÊrednie podejÊcie do ˝ycia
– ta dygresja jest zaledwie wst´pem do anegdotki o zakupie niebieskiego ognistego ptaka. Auto zosta∏o „wyczajone” na stacji benzynowej, gdzie ówczesny w∏aÊciciel
dokonywa∏ czynnoÊci, którà pony
i muscle cars lubià najbardziej
– tankowania. Ricardo nie zastanawia∏ si´ d∏ugo i spyta∏ bez ogródek,
ile trzeba by∏oby zap∏aciç za ten samochód. W∏aÊciciel na odczepnego wymieni∏ cen´ (bynajmniej nie
okazyjnà) i sekund´ póêniej, ku
swojemu zaskoczeniu, trzyma∏
w r´ku zwitek banknotów. I tu zacz´∏y si´ kombinacje z jego strony:
„a bo wie pan, ja w∏aÊnie natankowa∏em, to musia∏by pan do∏o˝yç
Czteropunktowe pasy mocno trzymają
kierowcę w zakręcie, jednak
preferowanym kierunkiem
jest „na wprost”.
DANE
TECHNICZNE
MARKA I MODEL:
Pontiac Firebird 1967
SILNIK: V8
Pojemność skokowa: 6623 cm3
Rozrząd: pojedynczy wałek rozrządu
w kadłubie, dwa zawory na cylinder
Zasilanie: gaźnik Edelbrock 650 cfm
Stopień sprężania: 10: 1
Moc maksymalna: 350 KM
przy 5400 obr./min bez nitro
Moment obrotowy: 557 Nm
przy 3800 obr./min
Modyfikacje: tłoki JE, kolektor dolotowy i gaźnik Edelbrock, kolektory
wydechowe Hooker, zapłon MSD,
wałek rozrządu Competition Cams,
tłumik Flowmaster
Skrzynia biegów: TH400
Modyfikacje: konwerter momentu
obrotowego TCI, start przy 3500
obr./min, wybierak z przyciskiem
do uruchamiania instalacji N2O
PODWOZIE
Sprężyny: Eibach
Amortyzatory: KYB
Hamulce: tarcze wentylowane
z przodu, a z tyłu tylko bębny
Opony: BF Goodrich 235/60 R 15
(przód), 255/60 R 15 (tył)
Felgi: Weld Racing 7 x 15 (przód), 7
x 15 (tył)
NADWOZIE
Oryginalny granatowy lakier i okropne literki pod tylnym spoilerem
Aftermarketowe literki
„PONTIAC” pochodzą
z Volkswagena Pointera
i zakłócają nieco klasyczny wygląd tyłu.
WN¢TRZE
Kierownica: Grant GT
Pasy bezpieczeństwa: czteropunktowe RCI
Dodatkowe wskaźniki: obrotomierz
Autometer
Siedzenia: oryginalne
AUDIO
Radioodtwarzacz: Soundstream
Głośniki: Pioneer 6 x 9”„, 120 W
SUKCESY
pokonany Mustang Mach, Plymouth
Super Bee i American Motors Javeli
za benzyn´... i za olej, bo jest Êwie˝o wymieniony, a jak nie, to ja zabieram ten aparat zap∏onowy MSD
co go zamontowa∏em.” Pi∏ka by∏a
krótka – kto daje i odbiera, ten si´
w piekle poniewiera, a by∏y ju˝
w∏aÊciciel ostatecznie skusi∏ si´
na szeleszczàce papiery i odstàpi∏
od swoich ˝àdaƒ. OczywiÊcie
g∏ównym argumentem przemawiajàcym za kupnem Firebirda by∏ najwi´kszy, 400-calowy silnik
pod maskà (6,6 litra) i ni˝sza wartoÊç ni˝ w przypadku podobnego
Camaro z tego samego rocznika.
Gotów do lotu
Seryjnie do Firebirdów montowano
w podstawowej wersji rz´dowy
silnik szeÊciocylindrowy. To dziÊ
brzmi raczej Êmiesznie, ale – co
ciekawe – wersje „inline six” by∏y
zamawiane tak rzadko, ˝e stanowià
dziÊ obiekt kolekcjonerski o sporej
wartoÊci. Niemal wszyscy woleli
porzàdnà V-ósemk´, przy czym najwi´kszym wzi´ciem cieszy∏a si´
wersja o pojemnoÊci równych 400
cali szeÊciennych. Silniki te, jak
niesie s∏uszna opinia, sà niezniszczalne – i tak te˝ by∏o w przypadku
opisywanego egzemplarza. Znacznie gorzej przedstawia∏a si´ w nim
tapicerka, którà zniszczy∏o niemal
do szcz´tu kalifornijskie s∏oƒce.
Wykonanie nowej z czarnego skaju
okaza∏o si´ zadaniem priorytetowym. Przy okazji demonta˝u wn´trza doposa˝ono je w kilka dodatków nieco uwspó∏czeÊniajàcych
wyglàd: kierownica Grant, wybierak biegów B&M, tradycyjny ju˝
du˝y obrotomierz i oczywiÊcie
przycisk od nitro – to dok∏adnie te
elementy, które spodziewamy si´ ujrzeç w amerykaƒskim klasyku.
Rozebranie silnika ujaw-
N°1 STYCZE¡ 2008
77
PONTIAC FIREBIRD NOT SO CAMARO
Z boku jak Camaro? Nie da się
zaprzeczyć rodzinnemu
podobieństwu.
NIEDOCENIANI BRACIA
• Raul Castro, brat Fidela: długo musiał czekać na swój czas u steru Kuby
• Paris Hilton ma troje rodzeństwa, ale słyszymy tylko o jej ekscesach, czy to jakaś wada genetyczna?
• Żadne z rodzeństwa Jackson nie dorównało sławą Michaelowi
– siostrze Janet nie pomogła nawet wypadająca pierś
• Brat prezydenta George’a W. był jedynie gubernatorem stanu Teksas, ale cóż więcej można powierzyć komuś, kto ma na imię „Jeb”?
ni∏o jego doskona∏y stan zachowania i pozwoli∏o na par´ przeróbek,
zdecydowanie dodajàcych wigoru
jednostce o seryjnej mocy ponad 280 KM. Zacz´to odwa˝nie
od t∏oków JE podnoszàcych stopieƒ spr´˝ania. Do tego wa∏ek rozrzàdu Competition Cams, dwa kolektory wydechowe Edelbrocka
i gaênik tej samej firmy o przepustowoÊci 650 cfm (stóp szeÊcien-
78
N°1 STYCZE¡ 2008
nych na minut´). Z trzybiegowym
automatem TH400 doposa˝onym
w konwerter momentu obrotowego (moment startu na 3500
obr./min) auto pokonuje dystans
o znanej powszechnie d∏ugoÊci
w ciàgu jedenastu sekund z ma∏ym
haczykiem. Patrzàc na pi´cioramienne felgi Weld mamy nieodparte wra˝enie, ˝e ju˝ je gdzieÊ widzieliÊmy – to ten sam wzór, na jakim
je˝d˝à polskie rekordowe auta z firmy VTG i tysiàce innych po˝eraczy
dragstripów na ca∏ym Êwiecie.
Niektóre rozwiàzania nie zmieniajà
si´, niezale˝nie od czasu i miejsca.
Jako Camaro, ten samochód by∏by
po prostu opatrzony i nudny, ale ze
znaczkiem Pontiaca i odmiennà
stylizacjà, nawiàzujàcà do produkowanego równolegle modelu GTO,
staje si´ rodzynkiem. Niewielki za-
kres modyfikacji absolutnie wystarcza, ˝eby uwypukliç amerykaƒskie bicepsy. Klasyczne muscle-cars zawsze b´dà w cenie, g∏ównie dlatego, ˝e nigdy ju˝ w swojej
formie nie powrócà, niezale˝nie od
konceptów prezentowanych podczas salonów samochodowych.
Tekst: Teddy Vargara
Zdj´cia: Mariano Ruiz
P R E Z E N T A C J A
TOYOTA ALTEZZA
R O S J A
D
ok∏adnie o tym,
o czym by∏o we wst´pie, myÊla∏ Garij –
w∏aÊciciel tej pi´knej
Toyoty (tu nale˝y si´
wszystkim wyjaÊnienie. To nie chochlik drukarski, ten
pojazd to Toyota Altezza, a nie
znany z naszych ulic Lexus IS –
pod markà Toyota ten model wyst´powa∏ tylko w Japonii).
Garij chcia∏ – poczàtkowo – aby
jego Altezza jak najbardziej zdradza∏a jego status materialny i
przyciàga∏a jak najwi´cej pi´knych
dziewczyn. By ten cel osiàgnàç
zamontowa∏ pe∏ny bodykit Toyota
Racing Development, zleci∏ obszycie ca∏ego wn´trza alcantarà,
w firmie car-audio zamówi∏ profesjonalne wyg∏uszenie i zbudowanie instalacji takiej, by wszystkim
opad∏y szcz´ki. Wszystko by∏o ∏adnie, efektownie i zgodnie z planem… do czasu. Pewnego dnia
Garij pozna∏ nowe s∏owo: drift.
Od tego dnia priorytety si´ zmieni∏y. Zamiast jeêdziç prosto Garij postanowi∏ jeêdziç bokiem – otaczajàce samochód dziewczyny sà fajne, ale satysfakcja z poskramiania
praw fizyki wyda∏a mu si´ jeszcze
bardziej zach´cajàca. Aby samochód nadawa∏ si´ do driftu potrzeba by∏o dokonaç kilku zmian, wi´c
prace ruszy∏y pe∏nà parà i polega∏y
na wymontowaniu cz´Êci zamontowanego wczeÊniej „stuffu”.
W∏aÊciciel postanowi∏ ˝e nie zostanie wymontowane wszystko
do go∏ej blachy – zachowana mia∏a zostaç harmonia mi´dzy przydatnoÊcià do driftu a u˝ytecznoÊcià codziennà.
Trudny wybór
Tuning konkretnego auta to w du˝ej mierze indywidualna sprawa,
ale wymaga troch´ doÊwiadczenia i wiedzy na temat konkretnego samochodu. Braç si´ za „d∏ubanie” od zera znajàc
tylko budow´ roweru –
sà tacy „fachowcy”, ale
korzystanie z ich us∏ug
82
N°1 STYCZE¡ 2008
BIA¸Y SZUM
Czym jest samochód dla silniejszej cz´Êci ludzkoÊci: to temat
dobry na obszernà rozpraw´ naukowà. Mo˝emy nawet postawiç
tez´: samochód to narz´dzie – narz´dzie do jazdy, narz´dzie do
pokazania swojego statusu materialnego, narz´dzie do
zapoznawania si´ z p∏cià pi´knà…
N°1 STYCZE¡ 2008
83
TOYOTA ALTEZZA BIA¸Y SZUM
bywa doÊç ryzykowne. Tak samo
jest w tym przypadku – w Rosji
powstaje co jakiÊ czas „mocno
wyd∏ubana” Altezza, niestety nieliczne z nich to prawdziwe pere∏ki. Dobry specjalista na bazie Altezzy b´dzie potrafi∏ zrobiç mocny samochód do jazdy bokiem.
Garij wiedzia∏, dokàd pojechaç ze
swojà Toyotà. Najcz´stsza modyfikacje majàca podnieÊç moc
w tym modelu, polega na zmianie silnika na 2,5 l lub 3,0 litra
z Supry (w Polsce w minionym
sezonie te˝ powsta∏ taki egzemplarz), albo na zaturbieniu tego
czym nas fabryka obdarzy∏a.
Choç swap to dobra metoda
podniesienia mocy, to jako ca∏oÊç jest bardziej skomplikowanà
84
N°1 STYCZE¡ 2008
operacjà. To, ˝e Garij nie zdecydowa∏ si´ na takie rozwiàzanie,
szczere nas zainteresowa∏o: oto
mia∏ powstaç mocna Altezza z niedost´pnym w Europie silnikiem 3S-GE (4 cylindry, 2 litry).
Jak mówi w∏aÊciciel, „ten fabryczny silnik ∏adnie dawa∏ rad´
od 4500 obr./min i zrobi∏ na mnie
takie wra˝enie, ˝e postanowi∏em
go nie zmieniaç na inny”.
Pod mask´ trafi∏o turbo i dopiero
wtedy zacz´∏a si´ zabawa –
przy monta˝u turbiny do seryjnego 3S-GE mechanicy nie zmniejszyli stopnia spr´˝ania i pozosta∏o seryjne 11,5.... Czy to dobrze,
czy to êle, to oka˝e si´ z czasem,
ale by chwila prawdy dla tego
silnika nadesz∏a jak najpóêniej,
ciÊnienie do∏adowania ustawiono
na 0,7 bara. Dobór odpowiedniej
turbiny do tego motoru nie nastr´czy∏ wiele problemów – postawiono na sprawdzonà Greddy
TD04H. Jak mówi Garij, przy do∏adowaniu 0,7 bara mamy powtarzalne 285 KM i mo˝na bezstresowo jeêdziç na seryjnym
dole silnika, bez jakichkolwiek jego modyfikacji. Pozostaje wierzyç na s∏owo, zw∏aszcza ˝e Garij
po prostu jeêdzi swojà Altezzà
na co dzieƒ.
W komplecie z turbinà przysz∏y
wszystkie niezb´dne z∏àczki, filtry,
kolektor wydechowy, wszystkie
niezb´dne rury. Ca∏a operacja
przebieg∏a szybko i sprawnie, co
mo˝na by streÊciç jako „plug &
play”. OczywiÊcie ka˝da skomplikowana operacja wymaga wiedzy, tak samo jest te˝ ze strojeniem samochodu z turbo.
W kwestii strojenia fachowcy
zdali si´ na w∏asnà wiedz´ i komputer sterujàcy A`PEXI PowerFC.
By nazwaç silnik w pe∏ni wystrojonym nale˝a∏o sprawdziç go
w praktyce i trzeba przyznaç, ˝e
jest idealnie – ciÊnienie do∏adowania wynosi maksymalnie 0,7
bara, a przy wciÊni´ciu „gazu
do dechy” chwilowo do∏adowanie skacze na u∏amek sekundy
do 0,9 bara. Trzeba tylko pami´taç ˝e cz´ste deptanie prawego
peda∏u w pod∏og´ mo˝e drastycznie skróciç ˝ycie seryjnego do∏u
silnika.
DANE TECHNICZNE TOYOTA ALTEZZA
TECHNIKA
zestaw turbo Greddy TD04H
intercooler Greddy Spec-V
filtr A`PEXI Power Intake
chłodnica oleju Greddy
chłodnica wspomagania kierownicy
większy wentylator chłodnicy
wtryskiwacze Sard 540cc
regulator ciśnienia paliwa Sard
pompa paliwa Walbro 255 l/h
układ wydechowy 3”
tłumik końcowy A`PEXI N1
komputer sterujący A`PEXI PowerFC +
FC Commander
boostcontrol A`PEXI AVCR Black
sonda lambda Innovate
osłona chłodnicy A`PEXI
termostat TRD
przewody chłodnicy TRD
świece Sard 7
blow off Greddy Type-RS
sprzęgło Ogura Racing Clutch
szpera LSD KAAZ 2-way
zawieszenie gwintowane A`PEXI N1
górna rozpórka przednia C-one
górna rozpórka tylna Greddy
dolna rozpórka przednia Cusco
dolna rozpórka tylna Cusco
stabilizatory przedni i tylny Cusco
poliuretanowe silentblocki zrobione
na zamówienie
Ice?
Exclusive
Z problemami przy takich projektach jest od zawsze tak, ˝e gdy
coÊ si´ robi, to muszà si´ pojawiç, a jak si´ upora z jednym, to
pojawia si´ inny. Podczas pierwszych testów okaza∏o si´, ˝e
od ciàg∏ego kr´cenia kierownicà,
co jest normalne w driftingu,
pompie wspomagania robi si´ goràco i dochodzi do niebezpiecznych temperatur. Aby zaradziç
problemowi i nieco jà sch∏odziç
do∏o˝ono aluminiowà ch∏odnic´
wspomagania. Jako ˝e ten projekt
mia∏ byç perfekcyjny pod ka˝dym
wzgl´dem, szybko zmieniono
ch∏odnic´ na miedzianà (miedê lepiej przewodzi ciep∏o) od corolli
z silnikiem diesla.
Seryjny uk∏ad wydechowy nie dawa∏ rady z wzmocnionym silnikiem, wi´c wymaga∏ zmiany. Jego miejsce zajà∏ wykonany na zamówienie, nowy przelotowy uk∏ad
– zaczyna si´ on od downpipe`a,
a koƒczy t∏umikiem A`PEXI N1.
Ârednica wydechu wynosi teraz 3
cale – to ju˝ niemal˝e klasyka
przy zaturbionych silnikach. T∏umik koƒcowy zosta∏, jak nakazuje
japoƒska tradycja, umieszczony
pod kàtem. O ile customowy wydech nas nie zaskoczy∏, to komplet poliuretanowych silentblocków ju˝ tak: zosta∏ wykonany na zamówienie,
specjalnie dla samochodu
Garija i je˝eli teraz ktoÊ
wzmocnione przewody hamulcowe ze
stalowym oplotem Goodrich
zaciski hamulcowe od Toyoty Supry Twin
Turbo
tarcze hamulcowe 320 mm
felgi 18” Compomotive
opony 225/40/18 – marka i model codziennie inne;)
STYLIZACJA
bodykit TRD
przedni zderzak przerobiony pod intercooler
niebieskie śruby kół
WN¢TRZE
fotele kubełkowe Sparco Sprint
kierownica Sparco
gałka zmiany biegów Isotta
pasy 4-punktowe Schroth
wnętrze obszyte alcantarą
środkowa konsola przerobiona według
pomysłu właściciela
zdemontowana tylna kanapa i zawartość
bagażnika
dodatkowe zegary Defi Black Face
AUDIO
jednostka sterująca Clarion 848
głośniki DLS
czterokanałowy wzmacniacz DLS
N°1 STYCZE¡ 2008
85
TOYOTA ALTEZZA BIA¸Y SZUM
zamówi takie do swojej Altezzy/IS 200 to ich istnienie w ofercie zawdzi´cza Gariemu.
Perfekcja w szczegó∏ach
Przytoczenie liczby zniszczonych
sprz´gie∏ podczas jazdy wykorzystujàcej potencja∏ do∏adowania
mija si´ z celem. Do Garija szybko dotar∏o ˝e na seryjnych sprz´g∏ach daleko, a raczej d∏ugo nie
pojeêdzi. Po pierwsze primo:
szybko koƒczy∏y ˝ywot, a po drugie primo – zamiast ciàgle wymieniaç zepsuty element, lepiej
86
N°1 STYCZE¡ 2008
kupiç jeden a porzàdny, choçby
o wiele dro˝szy. By∏o tylko kwestià czasu, a˝ do Garija przyby∏o
kompletne sprz´g∏o Ogura Racing. Dwa s∏owa o zawieszeniu –
jest nieseryjne. G∏ównym czynnikiem, pod którym dobierane by∏o
zawieszenie to sztywnoÊç. Miejsce seryjnych amortyzatorów
i spr´˝yn zajà∏ zestaw gwintowany A`PEXI N1. Aby dodatkowo
usztywniç zawieszenie zastosowano stabilizatory Cusco, rozpórki dolne Cusco z przodu i z ty∏u,
oraz rozpórki górne (przód C-One,
ty∏ Greddy).
Zmiany nie omin´∏y tak˝e uk∏adu
kierowniczego – teraz skrajne po∏o˝enia kierownicy dzieli 2 obroty
(seryjnie by∏o to 2,7 obrotu), co
bardzo pomaga podczas driftu…
i parkowania.
Droga do sukcesu
W ma∏ym gara˝u na po∏udniowym zachodzie Moskwy znajdowa∏a si´ bardzo ma∏a firma.
Na poczàtku zgromadzeni tam
zajmowali si´ drobnym tuningiem
„Altez”. Po rozbudowie firmy za-
cz´∏y si´ pojawiaç w ofercie coraz powa˝niejsze modyfikacje.
Min´∏o troch´ czasu i ca∏a grupa
drifterów w Altezzach zadomowi∏a si´ w wi´kszym gara˝u. Tam
obecnie powstajà ciekawe ISy
i Altezze, takie jak ta. Toyota Garija to sztandarowe dzie∏o tej m∏odej firmy – oby takich jak najwi´cej w ich dorobku. Na razie k∏aniamy si´ ka˝demu, kto w∏o˝y∏
w ten samochód swojà prac´
i wiedz´.
Tekst i zdj´cia: W∏adimir Rybakow
3S-GE Z TURBO SPRAWUJE SI¢ ÂWIETNIE I GENERUJE 285 KM MOCY
Silnik 3S-GE to dwulitrowa jednostka o czterech
cylindrach. Występowała w Celice i MR2, w Lexusie IS200, a na rynek japoński – w modelach Caldina i Altezza. Uturbianie jest sprawą dość pewną – seryjnie istniała wersja 3S-GTE z turbo.
W pustym bagażniku znajduje się dziwnie wyglądający tu wzmacniacz systemu audio. Po lewej i u dołu:
kabina Altezzy zaczęła przypominać nieco kokpit
samolotu odrzutowego za sprawą liczby dodatkowych wskaźników zamontowanych na konsoli
środkowej.
ZDANIEM EKSPERTA
Sam Borgmann – specjalista ds. tuningu mechanicznego w firmie
Torque Development International (Wielka Brytania):
Zak∏adanie turbo do ostatniej wersji 3S-GE to dobry wybór. Silnik
w takiej konfiguracji Êwietnie si´ spisuje na wysokich obrotach
i bardzo szybko reaguje na dodanie gazu. Charakterystyka tego silnika
pozwala dobrze kontrolowaç poÊlizg, a to w driftingu sprawa kluczowa.
Wszystkie zmiany w tym samochodzie zosta∏y dobrze przemyÊlane i
dobrze wykonane. Zdolny kierowca tym samochodem b´dzie w stanie
osiàgaç doskona∏e wyniki – to niemal˝e maszyna do wygrywania.
N°1 STYCZE¡ 2008
87
P R E Z E N T A C J A
LEXUS IS200
F R A N C J A
Zezwolenie na tuning
Lexus IS200 nie jest w Europie zbyt popularnà
bazà do tuningu, dlatego tym bardziej ucieszy∏a nas wiadomoÊç,
˝e jest do obejrzenia porzàdny kawa∏ek japoƒskiej technologii w sosie „VIP”.
88
N°1 STYCZE¡ 2008
WYG¸ADZONE NADWOZIE, CIEMNE SZYBY, WIELKIE CHROMOWANE FELGI
– STYL VIP W NAJLEPSZYM WYDANIU
N
ajmniejszy model Lexusa by∏ od poczàtku
pozycjonowany
na rynku jako konkurent BMW e46. Ale
o ile bawarski wyrób
sta∏ si´ szybko ulubionym samochodem szanujàcych si´ tunerów,
o tyle japoƒski czterodrzwiowy
przecinak pozosta∏ postrzegany jako stylowy, troch´ ekstrawagancki
wóz, którymi je˝d˝à modni, ale nie-
koniecznie znajàcy si´ na motoryzacji yuppies. Jedyne, co IS200
wniós∏ do europejskiego tuningu,
to w zasadzie wy∏àcznie tylne
Êwiat∏a „lexus-style”. Taka sytuacja jest u nas, na Starym Konty-
nencie. W swojej ojczyênie IS200
sta∏ si´ szybko samochodem niemal kultowym, a tamtejszy rynek tuningowy oferuje ca∏à mas´ akcesoriów do ISów. Wraz
N°1 STYCZE¡ 2008
89
LEXUS IS200 ZEZWOLENIE NA TUNING
LEXUS IS200 NIE JEST AUTEM ZBYT CZ¢STO
TUNINGOWANYM W EUROPIE, A SZKODA,
BO POTENCJA¸ MA NIESAMOWITY
z rozprzestrzeniajàcà si´ w USA
i Europie modà na JDM i VIP-style,
zacz´∏y u nas wyrastaç jak grzyby
po deszczu „skoÊnookie” tuningi.
Grubo tuningowany Lexus jest
brylantem dumnie reprezentujàcym najlepsze cechy obecnie panujàcych trendów.
Z tuningiem nie ma ˝artów
Jean-Paul, w∏aÊciciel tego ISa, zakupi∏ go w 2006 roku i praktycznie
od razu zabra∏ si´ za „dozbrajanie”
swojej zabawki. Nie zaczà∏ modyfikacji od strony wizualnej, ale
od wn´trza i atrybutów komfortu.
Na pierwszy ogieƒ poszed∏ monta˝
zestawu multimedialnego opartego o êród∏o Alpinie IVA D310 RB
i dwa ekrany LCD Alpine w zag∏ówkach. Do tego dosz∏y dwa zestawy g∏oÊników wspó∏osiowych
Starsound i wzmacniacz tej samej
marki, dysk twardy 80 Gb do przechowywania filmów i muzy, dekoder TNT dual band i kamera cofania. Drugi etap „VIP-owania” fury
to ciemne szyby. I nie ˝adna tam
folia, tylko w pe∏ni wypasione zaciemnienie wykonane metodà piecowà. W tym czasie do Europy
p∏ynà z dwóch stron Êwiat felgi
90
N°1 STYCZE¡ 2008
i opony. Dwudziestocalowe szpule
od Boyda Coddingtona wykonane
na zamówienie i ca∏kowicie seryjne gumy Nankang o profilu bocznym 30… Bioràc pod uwag´, ˝e
standardowe felgi 16” doÊç dobrze
wype∏niajà nadkola ma∏ego Lexusa, mo˝na by∏o si´ spodziewaç, ˝e
dodanie ponad 10 cm musi wypaÊç doÊç… hardkorowo. Tu ˝arty
ju˝ si´ skoƒczy∏y, a zaczynajà si´
ca∏kowicie bezkompromisowe rozwiàzania. Felgi w rozmiarze DUB
nie mogà obejÊç si´ bez porzàdnej
regulowanej gleby. Tym zaj´∏a si´
najlepsza na rynku francuskim firma „Garage de la Plesse”, która
specjalizuje si´ w tworzeniu i monta˝u sytych air-ride’ów. Kolesie
rzeêbili zawias do Lexusa dobre kilka miesi´cy, a˝ w koƒcu w styczniu 2007 mo˝na by∏o stylowo wytoczyç sprz´t na ulice.
Ostatnie szlify
W firmie MC Design specjalizujàcej si´ w stylizacjach nadwozi Lexus koƒczy swój tuningowy maraton. Znikajà listewki, insygnia
i inne elementy niepo˝àdane, pojawia si´ za to smolisto-czarny lakier wypolerowany do postaci lustra. Podczas koƒcowego sk∏adania auta do kupy zamontowane
zostajà zmodyfikowane Êwiat∏a
– przednie otrzymujà Êwiecàce
ringi, natomiast tylne tracà swoje
s∏ynne srebrzyste powierzchnie
na korzyÊç matowej czerni.
Pod mask´ trafia rozpórka kielichów, a we wn´trzu pojawiajà si´
stylowe gad˝ety akcentujàce wyjàtkowoÊç tego samochodu. Lexus ostatecznie wyje˝d˝a z warsztatu w przeddzieƒ Paris Tuning
Show, gdzie staje si´ jednà z niekwestionowanych gwiazd. I kto
powiedzia∏, ˝e ˝eby zrobiç furor´
trzeba strun´ przeciàgnàç do poziomu tuningu, który uniemo˝liwia
codziennà eksploatacj´? Czasem
wystarczy po prostu dobrze potraktowaç baz´, która ju˝ w postaci seryjnej zwraca na siebie
uwag´…
Tekst: Alex R. Guichard
Zdj´cia: Jerome Cambier
W Europie wiele osób wozi butle w bagażniku, ale te zawierające czyste
powietrze to wypasiony rarytas. Wskaźniki kontrolujące ciśnienie w air-ride zamontowane zostały na słupku A. Tylne światła to oczywiście fabryczne „Lexusy”. Pięć lat temu to był szczyt mody, a teraz najlepiej wyglądają po zaczernieniu elementów, które wcześniej były srebrne.
N°1 STYCZE¡ 2008
91
LEXUS IS200 ZEZWOLENIE NA TUNING
DANE TECHNICZNE LEXUS IS200
PODWOZIE
Zawieszenie: pneumatyczne robione
na wymiar
Inne: rozpórka kielichów z przodu
Zderzak tylny: fabryczny, wygładzony
Atrapa chłodnicy: zmodyfikowana
Światła przednie: wyposażone w ringi
Światła tylne: fabryczne, przemalowane
Lakier: czarny wypolerowany na luKO¸A
Felgi: Boyd Coddington Slayer 8.5x20” stro
Opony: Nankang 225/30
Inne: klapa bagażnika wygładzona
z wbudowaną kamerą cofania, usunięte kierunkowskazy boczne, listewNADWOZIE
Zderzak przedni: fabryczny, wygłaki, insygnia, znaczki, antena dachowa,
dzony
i spryskiwacze.
Lexus jeździ na dwudziestocalowych
felgach Boyd Coddington Slayer obutych w kapcie Nankang 225/30.
92
N°1 STYCZE¡ 2008
WN¢TRZE
Tapicerka: pełna czarna skóra i perforowana szara Alcantara
Gałka biegów: aluminiowa
Inne: modyfikacja konsoli centralnej,
wskaźniki na słupku A, środkowy podłokietnik, przyciemniane szyby.
AUDIO
Źródło: Alpine IVA D310 RB
Wzmacniacz: Starsound
Głośniki: współosiowe Starsound
Ekrany (x2): Alpine 7 cali
Inne: dysk twardy 80 Gb, dekoder TNT
dual band, podłączenie sygnału z kamery cofania
MAXI
WSZYSTKO O...
LEXUS
IS
IStne cudo
I znów Europejczycy musieli zadowoliç si´ byle czym, a USA
i Japonia zgarn´∏y ca∏à Êmietank´. Nie mówimy bynajmniej
o globalnej gospodarce, tylko o Lexusie serii IS i ró˝norodnoÊci jego wersji na Êwiecie.
N°1 STYCZE¡ 2008
93
WSZYSTKO O... LEXUS IS
L
exus IS trafi∏ do sprzeda˝y
w 1998 r. Ze swojà dynamicznà charakterystykà
ewidentnie mia∏ konkurowaç z najbardziej sportowo kojarzonym w tym
segmencie autem europejskim
– BMW serii 3. Charakteryzowa∏y
go stosunkowo mocne silniki, nap´d na tylnà oÊ i agresywny wyglàd. W Êrodku wskaêniki nawiàzywa∏y designem do sportowego
chronometru. Ten obraz psu∏ jedynie fakt, ˝e najmocniejsza wersja
wyst´powa∏a g∏ównie ze skrzynià
automatycznà. W Europie IS by∏
sprzedawany z dwoma silnikami
benzynowymi – obie jednostki to
rz´dowe szeÊciocylindrówki.
Mniejszy silnik o pojemnoÊci 2,0 l
i mocy 155 KM to konstrukcja Toyoty jeszcze z lat 80-tych, wi´kszy
zaÊ to doskonale znana trzylitrówka montowana wczeÊniej w Lexusach GS300 i SC300 oraz Toyocie
Suprze. W ISie osiàga∏a ona
moc 215 KM przy 5800 obr./min
i maksymalny moment obrotowy 283 Nm przy 3800 obrotów.
Niestety du˝à cz´Êç przyjemnoÊci
z jazdy odbiera∏a w tym przypadku
wspomniana wczeÊniej automatyczna skrzynia. Naprawd´ sportowà jazdà mogli cieszyç si´ tylko
nieliczni szcz´Êliwcy, którzy stali
si´ posiadaczami IS300 z pi´ciobiegowà skrzynià manualnà, równie˝ pochodzàcà z Toyoty Supry.
Jej sportowy rodowód objawia∏
si´ w wielu szczegó∏ach – krótkie
drogi prowadzenia drà˝ka, precyzja czy charakterystyczny „klik”
przy wbijaniu biegu, dajàcy nam
pewnoÊç, ˝e „trafiliÊmy” w bieg
powodowa∏y du˝à radoÊç z jazdy.
W Japonii IS wyst´powa∏ pod nazwà Toyota Altezza. Podobnie jak
na innych rynkach dost´pny by∏
z silnikami o pojemnoÊci 2 i 3 litrów. Z tà jednak ró˝nicà, ˝e jednostka o mniejszej pojemnoÊci zosta∏a zastàpiona dobrze znanym 4cylindrowym silnikiem 3S-GE najnowszej generacji. Osiàga∏
on 210 KM oraz 216 Nm i w po∏àczeniu z manualnà 6–biegowà
skrzynià umia∏ pokazaç pazur. Ze
wzgl´du na podatnoÊç silników
na tuning IS sta∏ si´ doÊç popular-
94
N°1 STYCZE¡ 2008
ny wÊród tunerów zarówno
w USA, jak i w swojej ojczyênie.
Natomiast w Europie ma∏o kto decyduje si´ na modyfikacje mechaniczne. Przypuszczalnie jednym
z powodów takiej sytuacji jest
fakt, ˝e najcz´Êciej tu spotykanà
odmianà jest IS200 ze wspomnianym silnikiem 2.0 R6 o oznaczeniu 1G-FE. Do tego silnika w∏aÊciwie nie wyst´pujà gotowe cz´Êci
tuningowe podnoszàce moc czy
te˝ wytrzymalsze podzespo∏y, które pozwoli∏y by t´ podniesionà
moc bezawaryjnie wykorzystywaç. Mo˝na przyjàç, ˝e jedynym
sprawdzonym i bezpiecznym rozwiàzaniem by∏a instalacja kompresora oferowana przez Toyota Team
Europe. W niektórych krajach znajdowa∏a si´ ona w ofercie dealerów Toyoty, a jej monta˝ nie powodowa∏ utraty gwarancji (oczywiÊcie nie w Polsce). Niestety ze
wzgl´du na niewielki przyrost mocy rozwiàzanie nie satysfakcjonowa∏o – zw∏aszcza w obliczu kosztów, jakie trzeba by∏o ponieÊç.
Moc uzyskiwana po tym zabiegu
wynosi∏a oko∏o 205 KM, a to nie
robi∏o z wa˝àcego 1500 kg ISa rakiety. Nadal trzeba by∏o obawiaç
si´ szybkich BMW.
Znacznie lepiej ma si´ sytuacja
w przypadku IS300. Zastosowany
w nim silnik to jednostka z legendarnej ju˝ pod wzgl´dem podatnoÊci na modyfikacje i wytrzyma∏oÊci serii 2JZ, rozpracowana przez
wielu tunerów na ca∏ym Êwiecie
ze wzgl´du na wyst´powanie
w Toyocie Suprze. Nie jest to
wprawdzie najbardziej po˝àda-
ny 2JZ-GTE – do∏adowana dwiema turbospr´˝arkami, 320-konna
i prawie niezniszczalna fabryka
mocy, ale jej s∏abszy, wolnossàcy
brat. Nie zmienia to faktu, ˝e wytrzyma∏oÊç tych silników jest w∏aÊciwie identyczna i moce rz´du 600 KM nie powodujà ich zniszczenia. OczywiÊcie nie da si´ takich mocy osiàgnàç w silniku wolnossàcym, ale sposoby monta˝u
do∏adowania do 2JZ sà ju˝ dawno
opracowane i pewne. Wynik
400 KM mo˝na osiàgnàç w∏aÊciwie bez jakiejkolwiek ingerencji
w wn´trze silnika, a liczba dost´pnych w USA gotowych zestawów
sk∏adajàcych si´ z kolektora, turbospr´˝arki, intercoolera i orurowania mo˝e niejednego przyprawiç o zawrót g∏owy.
Je˝eli ktoÊ nie wierzy w uturbianie
jednostek wolnossàcych, jest i inna droga – swap na silnik 2JZ-GTE
wprost z Supry czwartej generacji.
Wszystkie mocowania pasujà,
wiàzka elektryczna jest bardzo zbli˝ona – jest to jeden z ∏atwiejszych
do przeprowadzenia swapów, jeÊli
oczywiÊcie pominàç coraz wy˝sze
ceny silników 2JZ z fabrycznym
do∏adowaniem.
Bardzo ciekawy do tuningu jest
równie˝ IS200 wyst´pujàcy w Ja-
ponii, czyli Toyota Altezza. Silnik 3S-GE, w który jest wyposa˝ony jest przez tunerów tak samo
dobrze znany jak 2JZ. I znów z powodu wyst´powania do∏adowanej
wersji tego silnika – choçby w legendarnej ju˝ Celice GT4 – 3S-GTE, doÊç ∏atwo o materia∏
na swap, a sama operacja nie jest
ogromnie skomplikowana. W Polsce istniejà firmy zajmujàce si´
importem u˝ywanych silników
wprost z Japonii. Jednak najciekawszà drogà wydaje si´ tuning
tego silnika w wersji wolnossàcej.
W oparciu o doÊwiadczenia z wyÊcigów torowych, w których
w Japonii i Anglii startujà ISy wyposa˝one w∏aÊnie w 3S-GE, Toyota Racing Development oferuje
kompleksowà przebudow´ tej
jednostki.
W sk∏ad zestawu wchodzà (uwaga, d∏uga lista): wa∏ korbowy, specjalne panewki, lekkie ko∏o zamachowe, lekkie ko∏o pasowe, kute
korbowody, kute t∏oki dopr´˝ajàce,
wytrzymalsza uszczelka pod g∏owic´, wa∏ki rozrzàdu 296° o wzniosie 13 mm, mocniejsze spr´˝ynki
zaworowe, nowa miska olejowa
ze zmienionym smokiem, kompletny kolektor dolotowy z osobnymi
przepustnicami dla ka˝dego z cylindrów oraz uk∏ad wydechowy
pozbawiony katalizatorów z kolektorem wydechowym 4-2-1. Zastosowanie tych wszystkich cz´Êci
owocuje stopniem spr´˝ania
zwi´kszonym do 13,5: 1, a odpowiednio zestrojona elektronika odpowiada za przesuni´cie ogranicznika obrotów do 8800 w stosunku
do seryjnych 7800. Po tych zabiegach silnik dysponuje imponujàcà
jak na wolnossàcà dwulitrówk´
mocà 270 KM osiàganych
przy 8600 obr./min i momentem
obrotowym 245Nm przy 6000 obrotów! Nawet Honda mi´knie...
W roku 2006 pojawi∏a si´ nowa
generacja Lexusa IS, niestety nie
znajdziemy ju˝ w niej ˝adnego z legendarnych silników. Zabili je ekolodzy do spó∏ki z ksi´gowymi.
Na pocieszenie pozostaje fakt, ˝e
wraz z nowà generacjà, Lexus postanowi∏ wprowadziç fabrycznie
usportowionà wersj´ ISa. Wyposa˝ony w pot´˝ny, 5-litrowy silnik
w uk∏adzie V8 o osiàgach 423 KM
i 505 Nm IS-F ju˝ zyska∏ przydomek „M3 killer”.
Tekst: Filip Nazar
Zdj´cia: Rafa∏ Andrzejewski, Lexus
N°1 STYCZE¡ 2008
95
MAXI
TECHNIKA
ZEITRONIX
PRECZ Z WÑTPLIWOÂCIAMI!
Przez wiele lat w samochodzie wystarcza∏ obrotomierz, ewentualnie wskaênik temperatury
cieczy i ciÊnienia oleju (niestety póêniej zarzucony). Przy dzisiejszej elektronice i mo˝liwoÊciach tuningu mechanicznego potrzeba jednak du˝o precyzyjniejszych wskaêników ni˝ modne
kilka lat temu, montowane w s∏upku „zegarki”. Przysz∏oÊç strojenia i monitorowania silników
nale˝y do systemów zintegrowanych.
W
izyta na SEMA pozwala nie tylko
przez cztery dni
bez ustanku oglàdaç najciekawsze
democary i premiery w Êwiatowej motoryzacji,
ale te˝ niebywale dokszta∏ciç si´
z tematów nowoÊci w dziedzinie
tuningu mechanicznego. W USA
ju˝ dwa-trzy lata temu stwierdzono, ˝e montowane w s∏upku
wskaêniki po pierwsze sà trudne
do obserwacji, po drugie – ich precyzja pozostawia sporo do ˝yczenia, wreszcie zaÊ – w zb´dny spo-
96
N°1 STYCZE¡ 2008
sób przyciàgajà uwag´ stró˝ów
prawa. Podczas SEMA 2007 zaprezentowano wiele rozwiàzaƒ dla
osób, chcàcych mieç pe∏nà kontrol´ nad poddanym tuningowi silnikiem, a tak˝e spróbowaç w∏asnych si∏ w jego strojeniu.
Sporo firm oferuje ju˝ zintegrowany system monitorowania wszystkich parametrów silnika, wyÊwietlajàcy dane na dyskretnym ekranie, który mo˝na zamontowaç nawet w miejscu fabrycznego radia
lub ponad deskà rozdzielczà jak
urzàdzenie GPS. Zestaw odpowiednich czujników zawiera MAP
sensor (czujnik ciÊnienia powietrza
w kolektorze ssàcym) / boost sensor (czujnik do∏adowania), szerokopasmowà sond´ jako czujnik
sk∏adu mieszanki (AFR) oraz czujnik temperatury gazów wydechowych w kolektorze wylotowym.
Posiada tak˝e mo˝liwoÊç odczytu
danych z czujnika po∏o˝enia przepustnicy (TPS – Throttle Position
Sensor). Niedu˝e urzàdzenie z wyÊwietlaczem wprawdzie nie rzuca
si´ w oczy, ale pe∏nà kontrol´
nad parametrami silnika otrzymujemy dopiero, gdy pod∏àczymy
system do laptopa, palmtopa lub
podobnego urzàdzenia. Na widocznych obok zrzutach ekranowych
przedstawiono trzy sposoby odczytu danych: w tradycyjnej formie cyfrowej, w formie wykresu
i z cyfrowà symulacjà licznika analogowego. Parametry wyÊwietlane
to od góry: lambda (odchylenie
od idealnego sk∏adu mieszanki wynoszàcego 14,8: 1 – przy idealnym
stanie lambda pokazuje wartoÊç 1), stosunek powietrza do paliwa (AFR), obroty silnika, ciÊnienie do∏adowania (lub podciÊnienie), temperatur´ gazów spalinowych i po∏o˝enie przepustnicy. Nie
Powyżej: pancerny MAP sensor
o ciśnieniu absolutnym 3,5 bara
(do 1 bara podciśnienia, do 2,5
bara doładowania).
Szerokopasmowa sonda pomiarowa do badania składu mieszanki.
tylko mo˝emy oglàdaç to w czasie
rzeczywistym, ale te˝ istnieje
mo˝liwoÊç nagrania do dziewi´ciu
godzin pracy silnika i póêniejsza
analiza, jak sprawowa∏ si´ nap´d
podczas np. wyÊcigów czy zawodów driftingowych. Rozpocz´cie
nagrywania danych jest mo˝liwe
za pomocà ustawienia punktu
granicznego TPS – przekroczenie
go (czytaj: wciÊni´cie do dechy)
spowoduje rozpocz´cie rejestrowania danych. Do ka˝dego parametru mo˝na przypisaç wartoÊç
alarmowà – gdy przesadzimy, zapali si´ czerwona lampka i us∏yszymy Êwidrujàcy dêwi´k brz´czyka (na szcz´Êcie, mo˝na go
wy∏àczyç). W przypadku AFR
mo˝na ustawiç zarówno dolnà,
jak i górnà wartoÊç krytycznà,
dzi´ki czemu zestrojenie silnika
dla danego przedzia∏u wartoÊci
stanie si´ ∏atwiejsze. System dzia∏a na wszystkich systemach Windows poczynajàc od wersji 95
oraz na urzàdzeniach PDA.
Wskaênik jest tak˝e dost´pny
w formie tradycyjnej – zamiast
wskazówki, ma jednak Êwietlny
punkt oznaczajàcy danà wartoÊç.
Na centralnym wyÊwietlaczu pojawia si´ informacja, co obecnie
mierzymy – AFR, EGT, itp. Dzi´ki
prostemu trikowi mo˝na nawet
oszukaç fabryczny komputer, symulujàc inny (bogatszy) sk∏ad mieszanki ni˝ jest w rzeczywistoÊci
i dla oszcz´dzenia paliwa, jeêdziç
autem „na ubogo”. Trudno przeceniç wartoÊç tak precyzyjnych
wskaêników, zw∏aszcza ˝e wszystkie czujniki i wyÊwietlacz stanowià jeden zestaw i sà zestrojone
pod kàtem precyzji bliskiej perfekcji. W dodatku cena takiego kompletu b´dzie znacznie ni˝sza, ni˝
gdyby chcieç wykupiç ca∏y katalog wskaêników Omori czy Defi.
Firma Zeitronix, której wskaêniki
mieliÊmy przyjemnoÊç przetestowaç, produkuje swoje urzàdzenia
wy∏àcznie w USA (nie znajdziecie
tu napisu „made in China”), a co
ciekawe, jej szefem jest Polak!
Tekst: Tymon Grabowski
Zdj´cia: Zeitronix
Na ekranie laptopa można śledzić parametry silnika wyświetlane na
trzy sposoby: jako podobizna wskaźnika analogowego, jako liczby bądź
jako linia pokazująca przebieg parametru w ciągu ostatnich sekund.
MAXI
TECHNIKA
C16XE
MOC Z POMYS¸U
Historia silnika, któremu poÊwi´cony jest ten
tekst zaczyna si´ kilka
lat wczeÊniej, od podstawowej jednostki nap´dowej stosowanej
w Oplach Corsa od
1997 roku czyli trzy-cylindrowego, trz´sàcego
si´ silnika o pojemnoÊci 973 cm3. Od tego
miejsca oddamy g∏os
autorowi, który z Corsy 1.6 zrobi∏ narz´dzie
do zawstydzania szesnastozaworowych Opli
Calibra.
Przed – 1,0 l. Całe trzy cylindry.
D
o poruszania si´ po
niedu˝ym mieÊcie litr
pojemnoÊci jakoÊ wystarcza∏, gorzej by∏o
poza miastem w czasie cz´stych dojazdów
do szko∏y, itp. Cz´sto nieod∏àcznym elementem manewru wyprzedzania by∏o redukowanie piàtego biegu do „trójki” i odnajdywanie czerwieni na obrotomierzu.
Poczekalnia.
98
N°1 STYCZE¡ 2008
Trzy cylindry odetkane sto˝kiem
i „sportowym” t∏umikiem MG Motorsport przyjemnie gra∏y… i tyle.
Przyszed∏ wi´c czas na szukanie
wi´kszego silnika. By∏ to poczàtek
„mody na dwulitrówki w Corsach”. Moim za∏o˝eniem by∏ prosty, mo˝liwie szybki i mo˝liwie najmniej skomplikowany swap. Powy˝sze wymagania spe∏nia∏ 115
konny, oÊmiozaworowy silnik
Opla, który wyst´powa∏ równie˝
w odmianie 129-konnej oznaczonej jako 20SEH, wiec upar∏em si´
˝e b´d´ mia∏ w∏aÊnie taki. Motor
20SEH wyst´pujàcy w Vectrze
i Kadetcie by∏ rzadkoÊcià na naszym rynku i znalezienie go w dobrym stanie nie by∏o ∏atwe. Po kilku nieudanych próbach wejÊcia
w posiadanie samego silnika lub
ca∏ego auta z takim silnikiem, zaczà∏em si´ zastanawiaç nad 1,6
z Corsy B GSI. PomyÊla∏em, ˝e
skoro silnik pochodzi z tego samego modelu, nie b´dà potrzebne
˝adne modyfikacje, aby poprawnie
zawiesiç go pod maskà – jedynie
zabawa w elektryka. Decyzja zapad∏a. Silnik o pojemnoÊci 1,6 l
i oznaczeniu C16XE by∏ tylko troch´ mniej rzadki ni˝ SEH, ale znalaz∏em go u kolegi i szybko dobiliÊmy
targu. ˚eby jednak nie by∏o zbyt ∏atwo, zapragnà∏em mieç jeszcze
bardziej indywidualny silnik.
Po kilku tygodniach, latem zesz∏ego roku, silnik wylàdowa∏ w gara˝u. Plan by∏ taki: rozkr´ciç motor
na cz´Êci pierwsze, sprawdziç jego rzeczywisty stan i wymieniç co
potrzeba, tak by po w∏o˝eniu go
do auta nie by∏o ˝adnych niespodzianek, tym bardziej ˝e zanim silnik do mnie przyby∏, wiedzia∏em
ju˝ jakie modyfikacje b´dà w nim
poczynione. C16XE by∏o bardzo
dobra bazà do modyfikacji. Posiada∏ stosunkowo niewiele elektroniki przeszkadzajàcej w zwi´kszaniu
mocy (brak EGR – recyrkulacji
spalin) oraz jak g∏osi∏o jedno z angielskich czasopism motoryzacyjnych w jego projektowaniu na poczàtku lat ‘90, udzia∏ brali in˝ynierowie Lotusa. Silnik osiàga∏ wówczas 150 KM. Do produkcji wszed∏
jednak z mocà ograniczonà do
109 KM. Opel nie chcia∏ sam sobie
strzelaç bramki majàc 150-konne
C20XE. Takie wiadomoÊci jeszcze
bardziej zach´ci∏y mnie do niepozostawienia silnika seryjnym.
Zaczà∏em przygotowywaç sobie
stanowisko pracy w gara˝u i w
tym samym czasie kompletowa∏em nowe tuningowe cz´Êci. Za-
nim zaczà∏em luzowaç Êrubki, na
pó∏ce le˝a∏y ju˝ wa∏ki rozrzàdu pochodzàce od Schricka, kolektor
wydechowy SuperSprinta oraz
reszta uk∏adu wydechowego El-Tec o Êrednicy 2,25 cala. Brakowa∏o jeszcze przebudowanego kolektora dolotowego wzorowanego
na niemieckim Mantzelu.
Sp´dza∏em du˝o czasu na przeglàdaniu stron niemieckich firm tuningowych, a mój apetyt na zbudowanie mocnego wolnossàcego silnika rós∏. Przyszed∏ wi´c pomys∏
na powi´kszenie pojemnoÊci silnika, w doÊç nieskomplikowany
sposób – rozwiert. Zacz´∏y si´
wiec poszukiwania wa∏u i t∏oków
z silnika 1.8, co do których nie
mia∏em pewnoÊci, a tylko przypuszczenia ˝e b´dà pasowaç. Nowe nie wchodzi∏y nawet w gr´,
wi´c celem by∏y nominalne cz´Êci
u˝ywane. Mia∏em szcz´Êcie i po
miesiàcu nowe elementy uk∏adanki równie˝ znalaz∏y si´ w gara˝u.
Zanim zaczà∏em fizyczne prace
przy silniku, najpierw popracowa∏em na papierze. Zabra∏em si´ za
analiz´ wymiarów cz´Êci na podstawie przeglàdanych katalogów
i analiz´ geometrycznà nowych,
zakupionych ju˝ elementów. Nale˝a∏o sprawdziç czy z nowym wa∏em i t∏okami silnik w ogóle ma
prawo dzia∏aç. Kiedy na papierze
wszystko wyglàda∏o obiecujàco,
przystàpi∏em do rozbierania silnika.
Pierwszym etapem by∏o sprawdzenie na ile teoria z papieru b´dzie pokrywa∏a si´ z rzeczywistoÊcià. Jak rzadko bywa, wszystkie
wymiary uzyskane na papierze od-
Tłoki za moment na miejscu.
Pomiar pojemności komór spalania.
wzorowa∏y si´ w realnym Êwiecie.
Potem zajà∏em si´ sprawdzeniem
stanu silnika, tak dla zasady, bo
przecie˝ ta wiedza wobec dalszych
planów nie mia∏a ju˝ wi´kszego
znaczenia. Motor, mimo ca∏kiem
sporego przebiegu by∏ w dobrym
stanie. Potwierdzi∏ to tak pomiar
ciÊnienia spr´˝ania jak i ogl´dziny
panewek oraz wa∏u korbowego,
a tak˝e pomiary luzów w zamkach
pierÊcieni i luzów w rowkach pierÊcieniowych t∏oków. Wszystkie
mierzone wartoÊci mieÊci∏y si´
w dolnych zakresach luzów. Od tej
strony silnik wyglàda∏ po prostu
jak nowy. To by∏y ostatnie czynnoÊci przed zimà.
Do gara˝u wróci∏em dopiero
w maju. Przyszed∏ czas na zabaw´
z g∏owicà. Postanowi∏em nie modyfikowaç komór spalania w g∏o-
wicy. Komory spalania w 1.6 i 1.8
ró˝ni∏y si´ delikatnie kszta∏tem,
a przede wszystkim pojemnoÊcià.
Najlepszym wed∏ug mnie wyjÊciem by∏o pozostawienie ich
w tym samym kszta∏cie jak zaprojektowali je in˝ynierowie. Silnik
zmienia∏ swojà pojemnoÊç, a nie
zmienia∏ pojemnoÊci komór spala-
nia. Oznacza∏o to automatyczne
zwi´kszenie stopnia spr´˝ania. Nale˝a∏o wi´c sprawdziç ile nowy
stopieƒ spr´˝ania wyniesie. Mia∏em doÊç ∏atwe zadanie, poniewa˝
komora spalania od strony denka nowego t∏oka
by∏a p∏aska. Pozosta∏o
zmierzyç pojemnoÊç ko-
TECHNIKA C16XE
Kolektor wydechowy po usunięciu kanałów pompy powietrza.
mór spalania w g∏owicy, a póêniej
uwzgl´dniç gruboÊç uszczelki
pod g∏owicà i szczelin´ miedzy t∏okiem i cylindrem, od denka do
pierwszego pierÊcienia uszczelniajàcego. Zrobi∏em to na dwa sposoby i oba wykorzysta∏em, konfrontujàc póêniej wyniki. Pierwszy polega∏ na zalewaniu olejem komór
spalania przykrytych pleksà z dwoma otworami. Przez jeden dolewa∏em oleju, a drugi uwalnia∏ powietrze z komory. Oleju dodawa∏em
oczywiÊcie u˝ywajàc strzykawki,
która wczeÊniej zosta∏a sprawdzona pod kàtem poprawnoÊci wskazaƒ. W drugim sposobie skupi∏em
si´ na obserwacji menisku cieczy.
Mia∏em jeden punkt odniesienia,
do którego porównywany by∏ menisk oleju w komorze spalania. PowtarzalnoÊç wyników w obu metodach by∏a du˝a wiec wszystko
sz∏o w dobrym kierunku. Aby byç
dok∏adnym i uwzgl´dniç wszystkie
czynniki decydujàce o stopniu
spr´˝ania, nale˝a∏o równie˝
uwzgl´dniç ÊciÊliwoÊç uszczelki
pod g∏owic´. Tutaj równie˝ przekopa∏em kilka ksià˝ek, poniewa˝ nikt
z kompetentnych ludzi nie potrafi∏
mi pomóc. Przy okazji bardzo polubi∏em czytanie ksià˝ek…
Przyszed∏ czas na blok i jego rozwiert. To by∏a najwi´ksza niewiadoma i na dobrà spraw´, nadal
100
N°1 STYCZE¡ 2008
jest. Niewiadomà tà jest twardoÊç, a co za tym idzie trwa∏oÊç
bloku po powi´kszeniu Êrednicy
cylindrów. Testem b´dzie eksploatacja. Wa˝nym parametrem by∏
równie˝ luz mi´dzy t∏okiem a cylin-
Prawie koniec.
drem. Silnik mia∏ kr´ciç si´ wy˝ej
ni˝ pozwoli∏a fabryka oraz pracowaç pod innym obcià˝eniem. Zaczà∏em wi´c robiç wycieczki do
szkolnej biblioteki (studiuj´ na Politechnice) i wynosiç z niej ró˝nego
rodzaju tytu∏y traktujàce o awariach, zniszczeniach i przyczynach
ich zaistnienia w silnikach spalinowych oraz generalnie o projektowaniu i konstrukcji silników. Lektura tych ksià˝ek da∏a mi nieporównanie wi´cej ni˝ czytanie jakichkolwiek forów w internecie. Na
wspomniany parametr wp∏ywa
wiele czynników, m.in. wysokoÊç
t∏oka, a konkretnie d∏ugoÊç jego
p∏aszcza, maksymalne obroty silnika, wymiary g∏ówne silnika, materia∏ t∏oka i wiele innych. Na koniec
pozosta∏a konsultacja w doÊwiadczonym zak∏adzie szlifierskim
i wszystko sta∏o si´ jasne.
Po rozwiercie blok wróci∏ do gara˝u na kolejne przymiarki, tym razem ju˝ z docelowymi t∏okami.
Wszystko pasowa∏o, wiec zajà∏em
si´ ponownie g∏owicà. Usunà∏em
kana∏y od pompy powietrza wtórnego z kana∏ów wylotowych g∏owicy oraz ich odpowiedniki z kolektora wydechowego. Nast´pnie
oba kolektory zosta∏y wycentrowane tulejkami na∏o˝onymi na
szpilki, a kana∏y kolektorów spasowane tak by na ich po∏àczeniu nie
by∏o ˝adnych uskoków czy progów. Tulejki mia∏y umo˝liwiç ustawienie kolektorów zawsze w tej
samej pozycji w razie ich demonta˝u i ponownego monta˝u.
Po czynnoÊciach, które mog∏em
wykonaç sam przyszed∏ czas
na powa˝niejszà obróbk´. Ca∏y dó∏
silnika, czyli wa∏ z ko∏em zamachowym i dociskiem sprz´g∏a oraz
z kó∏kiem pasowym i rozrzàdu oraz
t∏okami i korbowodami zosta∏ wywa˝ony statycznie i dynamicznie.
Statycznie wywa˝one zosta∏y korbowody i t∏oki. OczywiÊcie w specjalistycznym zak∏adzie – tu nie
mo˝na kombinowaç na w∏asnà r´k´. Uda∏o si´ uzyskaç ró˝nic´
mniej ni˝ 1 grama mi´dzy najci´˝szym a najl˝ejszym zestawem:
t∏ok-sworzeƒ-pierÊcienie. Ko∏o zamachowe zosta∏o odchudzone
o nieca∏y kilogram.
W g∏owicy „wyprostowano” kana∏y dolotowe, a wszystkie szesnaÊcie zaworów zosta∏o obrobione
na 2 kàty i wypolerowane. W wyniku tego „grzybek” zaworu zosta∏
sp∏aszczony, co zaowocowa∏o
zwi´kszeniem szczeliny mi´dzy
nim a gniazdem czyli zwiekszenie
tzw. czasoprzekroju. Ponadto za
pomocà specjalnego przyrzàdu,
zmierzono i wyrównano przep∏yw
powietrza w kana∏ach g∏owicy,
tak aby nape∏nianie ka˝dego cylindra by∏o mo˝liwie jak najbardziej
zbli˝one do reszty. G∏owica nie by∏a splanowana w celu dopr´˝enia
silnika.
Po wykonaniu tych wszystkich zabiegów przyszed∏ czas na dokupienie brakujàcych cz´Êci i z∏o˝enie
silnika. Pierwszym ma∏ym sprawdzianem by∏o z∏o˝enie motoru
z nowà pompà olejowà pochodzàcà z innego silnika. Po kilkudziesi´ciu obrotach wa∏em korbowym
za pomocà rozrusznika olej zosta∏
podany do g∏owicy. Po tym fakcie
reszta mog∏a byç sk∏adana bez
obaw o smarowanie. Po kilku
Silnik już wisi.
Wynik z hamowni nie pozostawia wątpliwości – ciężka praca zakończyła się skucesem. 158 KM i 195 Nm. I to bez strojenia!
Po – 1,6 a wręcz 1,8 l.
dniach silnik gotów by∏ do zaj´cia
miejsca pod maskà.
Docieranie trwa∏o 1000 km i polega∏o na stopniowym zwi´kszaniu
zakresu obrotów i obcià˝enia wraz
z up∏ywem kilometrów. Po 2500
km silnik w aucie trafi∏ na hamowni´ podwoziowà Maha. Wynik zaskoczy∏ wszystkich – 158 KM
i 195 Nm.”
Obecnie projekt nie jest jeszcze
ukoƒczony. Na wiosn´ do∏àczy nowy kolektor dolotowy oraz nowy
program sterujàcy dostosowany
do wprowadzonych zmian. Do-
tychczasowy wynik zosta∏ osiàgni´ty z kolektorem dolotowym
od silnika 1.4, co sugeruje, ˝e po
zamkni´ciu projektu mo˝na si´
spodziewaç jeszcze ciekawszych
rezultatów. Redakcja MAXI jednak
ju˝ jest pod wra˝eniem poziomu
tuningu mechanicznego w Polsce,
potrafiàcego mocno daç do myÊlenia nawet tunerom z krajów
tzw. rozwini´tych. Gratulujemy
i z niecierpliwoÊcià czekamy
na wi´cej.
Tekst i zdj´cia: Marcin Poroszewski
N°1 STYCZE¡ 2008
101
MAXI
TECHNIKA
DO¸ ADOWANIE
Nasza opowieÊç
o turbospr´˝arkach
dotar∏a do miejsca
gdzie robi si´
troszk´ trudniej.
OpowiedzieliÊmy
troch´ o historii
i nieco o teorii, ale
w koƒcu nadszed∏
czas by zabraç si´
za konkrety. Jest to
równie˝ moment,
w którym nie uciekniemy od pewnej
dawki fizyki i matematyki (tak nie lubianych przez niektórych w czasach
szkolnych).
D
obierajàc turbospr´˝ark´ do silnika, z którym
b´dzie ona wspó∏pracowaç powinniÊmy
sprawdziç czy parametry spr´˝arki odpowiadajà naszym oczekiwaniom i czy
w ogóle pozwalajà na bezawaryjnà
prac´ z tym konkretnym silnikiem.
W tym celu producenci turbospr´˝arek udost´pniajà ich mapy.
Z mapy spr´˝arki odczytamy, czy
iloÊç powietrza jakà jest w stanie
wt∏oczyç nasza spr´˝arka przy danym ciÊnieniu odpowiada zapotrzebowaniu naszego silnika na powietrze (przy danych obrotach).
Zobaczymy te˝ jakie maksymalne
ciÊnienie mo˝emy „napompowaç”
102
N°1 STYCZE¡ 2008
åwiczenia
z mapà
bez obawy o przedwczesne zu˝ycie spr´˝arki oraz czy nie wystàpi
niestateczna praca spr´˝arki, która
skutkuje jej zniszczeniem.
Z mapy turbiny natomiast mo˝emy
odczytaç w jakim czasie (przy jakich obrotach) uda si´ naszemu
silnikowi rozp´dziç turbin´ do odpowiedniej pr´dkoÊci. Po to by
wyliczenia te nie by∏y tylko suchà
teorià i przy okazji sta∏y si´ bardziej zrozumia∏e pos∏u˝´ si´ przyk∏adem. Jest on oparty na nast´pujàcych za∏o˝eniach: samochód
Toyota Supra, silnik rz´dowy, szeÊciocylindrowy o pojemnoÊci 3000 cm. Chcemy (w przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci u˝ytkowników tego auta w USA) zbudo-
waç szybkie auto uliczne, nadajàce si´ równie˝ do je˝d˝enia po torze. Interesuje nas zatem moc
w okolicach 450 KM, nisko po∏o˝ony moment obrotowy i szybka reakcja na gaz. Te kryteria powinna
spe∏niç turbospr´˝arka Garrett
GT3076. Na poczàtek bierzemy
wi´c map´ spr´˝arki (wykres 1).
Na osi pionowej oznaczonej Pressure Ratio mo˝emy odczytaç wartoÊci ciÊnienia bezwzgl´dnego wyra˝one w barach. Oblicza si´ je korzystajàc z nast´pujàcego wzoru:
PR=(boost+Pi+Pa)/(Pa+Ps),
gdzie boost to ciÊnienie do∏adowania, Pi to strata ciÊnienia do∏adowania w uk∏adzie dolotowym
za spr´˝arkà (mi´dzy innymi opory
intercoolera), Pa ciÊnienie atmosferyczne, natomiast Ps to straty ciÊnienia spowodowane oporami
ssania przed spr´˝arkà (filtr powietrza). Jako wartoÊç Êrednià Pi
przyjmuje si´ 0,15-0,30 bara
(przy poprawnie wykonanym intercoolerze i uk∏adzie dolotowym),
natomiast Ps w typowym samochodzie wynosi oko∏o 0,1 bara. Dla
ciÊnienia atmosferycznego w Polsce mo˝emy przyjàç wartoÊç 1bara. Podstawiajàc dane do wzoru
dla ciÊnienia do∏adowania równego 1 bar otrzymamy wartoÊç Pressure Ratio pomi´dzy 1,95 a 2,10
w zale˝noÊci od przyj´tej wartoÊci
Pi. Dlatego, by uproÊciç obliczenia
cz´sto przyjmuje si´, ˝e wartoÊç
Pressure Ratio to ciÊnienie do∏adowania + ciÊnienie atmosferyczne
wyra˝one w barach (czyli ciÊnienie
do∏adowania + 1).
OÊ y mamy zatem opisanà. Przechodzimy wi´c do wartoÊci Corrected Air Flow wyst´pujàcej
na osi x. Jest to wartoÊç przep∏ywu powietrza jaki generuje nasza
spr´˝arka. Wzorów na obliczenie
tej wartoÊci wyst´puje w literaturze kilka. Ró˝nià si´ przede wszystkim ze wzgl´du na jednostki jakie
przyjà∏ ich autor (pojemnoÊç silnika
w cm3 lub calach szeÊciennych,
silnik lekko zmodyfikowany (modyfikacja kana∏ów g∏owicy, ostrzejsze ale niewyczynowe wa∏ki,
itp...): 93
silnik wyczynowy: 105
Wyglàda na to, ˝e wykres mamy
opisany, ale nie do koƒca – zosta∏y
jeszcze magiczne linie, które go
tworzà. Linie te ukszta∏towane
w tzw. wyspy okreÊlajà procentowà sprawnoÊç spr´˝arki przy danym przep∏ywie, a liczby po ich
prawej stronie podajà pr´dkoÊç
obrotowà wirnika na minut´.
Wiemy ju˝ wszystko – przejdêmy
Wykres 1.
Turbosprężarka Garrett – na stronie www.turbobygarrett.com znajdziemy
dokładne dane i wymiary wszystkich dostępnych w ofercie tej firmy
urządzeń. Możemy tam sprawdzić np. że model GT3076, który opisujemy
w tym tekście ma wirnik kompresora o średnicy 57 milimetrów.
ró˝ne jednostki przep∏ywu). Pos∏u˝ymy si´ nast´pujàcym, ze wzgl´du na to, ˝e jest on naj∏atwiejszy to
u˝ycia w naszych warunkach:
Air Flow Rate=
(L*RPM*VE*PR)/5660
Gdzie:
L – oznacza pojemnoÊç silnika
w litrach
RPM – obroty silnika na minut´
VE – volumetric efficiency (sprawnoÊç wolumetryczna)
PR – pressure Ratio (obliczone dla
osi y)
Dla nowoczesnych silników benzynowych przyjmuje si´ wartoÊci VE
na nast´pujàcym poziomie:
seryjny, 2 zawory na cylinder: 85
seryjny, 4 zawory na cylinder: 90
do obliczeƒ. Interesuje nas moc
powy˝ej 400 KM, wi´c w przypadku Supry ze spr´˝arki Êredniej
wielkoÊci b´dziemy musieli napompowaç co najmniej 1,25 bara.
Wynika z tego, ˝e nasze Pressure
Ratio to 2,25. Teraz musimy policzyç corrected air flow. Przyjmujemy, ˝e chcielibyÊmy mieç pe∏ne
do∏adowanie co najmniej od po∏owy obrotów maksymalnych silnika. Liczymy air flow dla obrotów
maksymalnych oraz dla ich po∏owy. W Suprze limiter obrotów jest
ustawiony na 7000. Mamy seryjnà g∏owic´, 4 zawory na cylinder,
wi´c sprawnoÊç wolumetrycznà
VE przyjmujemy jako 90.
Obliczenie dla 7000 obrotów wy-
glàda nast´pujàco:
(3x7000x90x2,25)/5660 = 751
cfm (stóp szeÊciennych na minut´), dla mapy z air flow wyra˝onej
w lb/min (funtach na minut´) nale˝y wynik podzieliç przez 14,27
czyli 751/14,27 = 53 lb/min
Nast´pnie liczymy to samo, ale dla
po∏owy obrotów silnika – czy-
li 3500:
(3x3500x90x2,25)/5660
= 375,5 cfm – po podzieleniu
przez wartoÊç 14,27 otrzymujemy
wynik 26,5 lb/min. Przyszed∏ moment, w którym mo˝emy nanieÊç nasze dane
na map´ (wykres 2.)
Oto wynik – spr´˝arka
Toyota Supra: 3000 cm3, sześć cylindrów w rzędzie. Legendy o 800- czy
1000-konnych Suprach są elementem tuningowego etosu, ale w rzeczywistości nawet bezpieczne 450 KM to nie bułka z masłem.
N°1 STYCZE¡ 2008
103
TECHNIKA DO¸ADOWANIE
Monstrualnie gigantyczna turbina do rzędowej szóstki? Lag gorszy niż po
czternastu godzinach lotu? Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w USA!
Wykres 2.
jest idealna do „pompowania”
z dolnego zakresu obrotów. ¸adujàc 1,25 bara przy 3500 obr./min
jesteÊmy blisko jej maksymalnej
sprawnoÊci (ponad 75%), za to
pod koniec obrotów silnika sprawnoÊç drastycznie spada, wycho-
dzàc nawet poza map´. OczywiÊcie nie znaczy to, ˝e spr´˝arka
przestanie pompowaç, ale taka sytuacja nie jest po˝àdana. Po pierwsze grzeje ona nadmiernie powietrze, po drugie d∏ugotrwa∏a praca
spr´˝arki „poza mapà” powoduje
jej szybsze zu˝ycie ze wzgl´du
na bardzo wysokie pr´dkoÊci obrotowe jakie osiàga wirnik.
W tym konkretnym przypadku nie
ma w∏aÊciwie niebezpieczeƒstwa
gdy˝ wyjÊcie poza map´ dotyczy
bardzo niewielkiego i w dodatku
krótko u˝ywanego zakresu obrotów silnika. Poza tym zawsze dla
bezpieczeƒstwa mo˝emy przecie˝
ograniczyç do∏adowanie do 1,1 bara przez ostatnie 500 obrotów.
Pozostaje do sprawdzenia jeszcze
jeden parametr zwiàzany z pracà
spr´˝arki. Jest to surge line, czyli
krzywa niestatecznej pracy spr´Zbyt duża turbosprężarka da pożądaną moc kilkuset lub ponad tysiąca koni mechanicznych, ale przez
bardzo krótki czas. Eksplozja mocy
bez wątpienia wywoła problemy
z przyczepnością.
104
N°1 STYCZE¡ 2008
˝arki. Surge line to ostatnia po lewej linia na wykresie. Je˝eli jà
przekroczymy, spr´˝arka w doÊç
krótkim czasie ulegnie zniszczeniu.
Sprawdêmy wi´c, czy jesteÊmy
po dobrej stronie surge line.
W tym celu musimy wyznaczyç
jeszcze jeden punkt. Obliczamy 20% air flow obrotów maksymalnych (53 lb/min*20% = 10,5
lb/min) i umiejscawiamy go
na mapie dla ciÊnienia atmosferycznego (Pressure Ratio = 1),
a nast´pnie ∏àczymy prostà
z punktem wyznaczonym dla po∏owy obrotów maksymalnych (wykres 3.). Wynik bardzo nam odpowiada – nasza linia przebiega daleko od surge line. Mo˝emy bezpiecznie u˝yç tej spr´˝arki.
Ostatnim, ale nie najmniej wa˝nym aspektem jest to, przy jakich
obrotach silnika uzyskamy zadane
do∏adowanie. W du˝ej mierze odpowiada za to charakterystyka turbiny. Zazwyczaj ka˝da turbospr´˝arka wyst´puje z muszlami wydechowymi o ró˝nym A/R. Skrót A/R
oznacza area/radius czyli stosunek
powierzchni wlotu do turbiny
do promienia ∏àczàcego Êrodek
muszli ze Êrodkiem wlotu do niej
(rys. 4).
Turbospr´˝arka GT3076 wyst´puje
z trzema rodzajami muszli wydechowych o A/R 0.63, 0.82
oraz 1.06. JeÊli zastosujemy mniejszy A/R, szybciej b´dziemy osià-
Wykres 3.
gaç zadane do∏adowanie. Odpowiedê silnika na gaz b´dzie lepsza,
a maksymalny moment obrotowy
po∏o˝ony nisko. Niestety ma∏y A/R
spowoduje znaczny wzrost ciÊnienia spalin w kolektorze przy wy˝szych obrotach. Skutkiem tego b´dzie podwy˝szona ich temperatura
(EGT) oraz silne ciÊnienie zwrotne,
które mo˝e powodowaç k∏opoty
z opró˝nianiem komory spalania.
A w efekcie uzyskanie mniejszej
mocy maksymalnej. Stosujàc turbin´ z du˝ym A/R przesuniemy
w gór´ obrotów moment uzyskania do∏adowania, samo do∏adowanie b´dzie te˝ wolniej ros∏o. Odpowiedê na gaz b´dzie gorsza. Ale
za to pozb´dziemy si´ problemu
z ciÊnieniem zwrotnym przy wysokich obrotach, co zaowocuje ni˝szym EGT i lepszym opró˝nianiem
komory spalania. A to pozwoli uzyskaç wi´kszà moc maksymalnà.
I znów wróciliÊmy do podstawowej prawdy o turbospr´˝arkach
– one naprawd´ nie sà uniwersal-
ne! Od tego jakà turbospr´˝ark´
wybierzemy w du˝ej mierze b´dzie
zale˝a∏a charakterystyka naszego
auta. Zanim wi´c zaczniemy cokolwiek wybieraç, liczyç i porównywaç mapy musimy si´ zastanowiç
do czego nasze auto b´dzie s∏u˝y∏o. Innymi s∏owy, nie wiedzàc czego chcemy, nigdy nie dokonamy
dobrego wyboru.
Tekst: Filip Nazar
Zdj´cia: archiwum
A/R, czyli area/radius określa stosunek wielkości wlotu do turbiny
do promienia muszli
MAXI
LIFESTYLE
BUELL
106
vs
CROSSFIRE
N°1 STYCZE¡ 2008
Pochodzà z Ameryki i zapewniajà nie lada emocje w czasie jazdy. Ró˝nica polega na tym, ˝e w ka˝dym z nich smakujà one zupe∏nie inaczej. Samochód kontra
motocykl – Chrysler Crossfire SRT6 vs. Buell XB12R Firebolt.
N°1 STYCZE¡ 2008
107
LIFESTYLE BUELL vs CROSSFIRE
K
to raz zazna∏ jazdy
szybkim motocyklem,
nie b´dzie chcia∏ s∏yszeç o niczym innym.
Moc kontrolowana ruchem nadgarstka,
wiatr owiewajàcy cia∏o i to jedyne
w swoim rodzaju poczucie jednoÊci z maszynà sprawiajà, ˝e fanów
dwóch kó∏ek ci´˝ko sprowadziç
na „w∏aÊciwà” drog´. Swoje kilka
groszy dorzucajà te˝ niesamowite
przyspieszenia i dêwi´k silnika pi∏owanego na wysokich obrotach.
Ale motocyklem zimà nie pojeêdzisz, nie zabierzesz kilku walizek,
a na pok∏ad zaprosisz co najwy˝ej
jednà kole˝ank´. Jednak prawdziwym fanom dwóch kó∏ek wydaje
si´ to w ogóle nie przeszkadzaç.
Dlaczego? Bo mi∏oÊç bywa Êlepa,
a poczucie wolnoÊci i rozkoszowanie si´ pok∏adami niutonometrów,
dost´pnymi na ka˝de ˝yczenie
– sà bezcenne.
Jedynym substytutem, mogàcym
zastàpiç szybki motocykl jest jeszcze szybszy motocykl lub… mocny roadster. Taki, jak Chrysler
Crossfire SRT6. Na korzyÊç czterech kó∏ek przemawia fakt, ˝e jadàc nim bez dachu, mo˝esz naprawd´ czuç wiatr rozwiewajàcy
w∏osy (jeÊli te jeszcze si´ osta∏y)
i pokazaç si´ okolicy. W motocyklu pozostajesz anonimowy, dopóki nie zdejmiesz kasku z g∏owy,
108
N°1 STYCZE¡ 2008
a o uÊmiechach ze strony p∏ci
pi´knej – mo˝esz zapomnieç.
I na tym polega si∏a auta ze sk∏adanym dachem.
Moc z przeszczepu
Wbrew pozorom, Buella i Chryslera ∏àczy wiele. Poza wspólnymi korzeniami, oba pojazdy nap´dzane
sà silnikami pochodzàcymi od innych producentów. Dwuko∏owiec
korzysta z serca Harleya Davidsona, a czteroko∏owiec – z techniki
Mercedesa. O ile Crossfire przejà∏
silnik prawie bez zmian, technicy
zatrudnieni przez Erica Buella wzi´li oci´˝a∏e V2 na warsztat i mocno
w nim pod∏ubali. Wi´kszoÊç elementów, jak wa∏ korbowy, t∏oki,
korbowody, zawory, spr´˝yny zaworowe i wirnik alternatora sà
l˝ejsze, dzi´ki czemu silnik ∏atwiej
wchodzi na obroty. Klasyczne,
dwucylindrowe V2 o kàcie rozwarcie 45 stopni jest ch∏odzone powietrzem i posiada a˝ cztery wa∏ki
rozrzàdu w bloku silnika. 101 koni
mechanicznych, uzyskane z 1,2-litrowej pojemnoÊci skokowej
w Êwiecie dwóch kó∏ek to ˝aden
wyczyn. O kr´ceniu go do 10,
czy 12 tysi´cy obrotów mo˝ecie
zapomnieç, ale ten motocykl ma
jednà przewag´ nad japoƒskimi
„wiertarkami” – ostro zabiera si´
do roboty ju˝ od obrotów nieco powy˝ej biegu ja∏owego. Wtedy,
pod nadgarstkiem masz do dyspozycji 80 Nm, a od 2800 obr/min
– ponad 90 Nm. Maksymalny moment obrotowy o wartoÊci 107
Nm, jednostka nap´dowa uzyskuje
przy 6100 obr/min. Moc narasta
wr´cz liniowo i przy obrotach o pó∏
tysiàca wy˝szych osiàga swoje
apogeum. Oznacza to, ˝e Buell
czuje si´ równie dobrze, gdy wychylasz manetk´ na maksa i gdy
podró˝ujesz na pó∏ gwizdka.
Mówiàc o tym, co wepchni´to
mi´dzy przednie ko∏a Crossfire’ra
wystarczy wspomnieç, ˝e kiedyÊ
na plastikowej os∏onie tego samego silnika widnia∏o logo AMG.
Trudno wi´c o lepszà rekomendacj´. 335 koni mechanicznych to
ponad trzykrotnie wi´cej od tego,
czym legitymuje si´ Buell. Ale tutaj trzy razy tyle jest te˝ cylindrów,
a i pojemnoÊç skokowa jest wi´ksza niemal trzykrotnie. Moment
obrotowy o wartoÊci 420 Nm,
osiàgany przy 3500 obr/min tak˝e
jest zarezerwowany dla zupe∏nie
innej ni˝ motocyklowa ligi. Silnik
Crossfire’a, wyposa˝ony w spr´˝ark´ mechanicznà, od oko∏o 2000
obr/min pokazuje pazura. Ró˝nica
polega na tym, ˝e jednostka nap´dowa SRT6 musi si´ zmagaç
z masà w∏asnà wynoszàcà
1510 kg, podczas gdy Buell wa˝y
tylko 205 kg. Oznacza to, ˝e ka˝dy
koƒ mechaniczny Chryslera ma
do pociàgni´cia 4,7 kg. W Êwiecie
samochodów to wynik bardzo do-
sztywny „amor” potrafi nieêle wytelepaç i nie zawsze „klei” ko∏o
do asfaltu.
Moc to nie wszystko – niemal
na ka˝dym kroku przekonuje o tym
Crossfire. Przeniesienie na asfalt 335 koni mechanicznych jest
zadaniem z gatunku trudnych.
Przy od∏àczonym uk∏adzie kontroli
trakcji, tylne ko∏a majà spore pro-
Skala prędkościomierza w SRT6 – mocno przesadzona. Wyskalowane tylko w kilometrach, zegary Buella, w odróżnieniu
od jego sylwetki, w ogóle nie porywają swoim designem.
bry, ale w realiach dwóch kó∏ek
nie robi na nikim wra˝enia. Co powiecie na to, ˝e koƒ mechaniczny
Firebolta musi uciàgnàç tylko 2,1 kg?
Czar dwóch kó∏ek
Cudów nie ma. Buell odje˝d˝a Chryslerowi bez najmniejszego zajàkni´cia. Szybszy jest zarówno przy starcie spod Êwiate∏ (przyspieszenie
od 0 do 100 km/h trwa w nim 3,9
s; w SRT6 – 5,3 s), jak i przy gwa∏townym rozp´dzaniu powy˝ej 140
km/h. Jedyna przewaga czteroko∏owca objawia si´ tym, ˝e jego silnik o wi´kszej mocy potrafi przezwyci´˝yç wi´ksze opory aerody-
namiczne, dlatego SRT6 zap´dza
wskazówk´
pr´dkoÊciomierza
do 255 km/h, a Firebolt – do 217
km/h. Na dodatek, silnik Buella
wspó∏pracuje z 5-biegowà skrzynià
mechanicznà, podczas gdy kierowca Chryslera musi zadowoliç si´
automatem. Niestety, urzàdzenie to
dzia∏a przeci´tnie. Zmian´ prze∏o˝eƒ
na wy˝sze za∏atwia bez zb´dnego
ociàgania si´, ale nim wykona kickdown, musi pomyÊleç z dobrà sekund´, jak si´ do tego zabraç.
W aucie sportowym skrzynia mechaniczna jest zdecydowanie lepszym rozwiàzaniem.
Buell i Crossfire przy ostrym traktowaniu wymagajà mocnej r´ki
i doÊwiadczenia. Wi´kszego – motocykl, który, w odró˝nieniu
od czteroko∏owca – nie wybacza
b∏´dów. O ile o przednim zawieszeniu Firebolta, zaopatrzonym w pe∏ni regulowany przedni widelec typu upside-down z goleniami
o Êrednicy 43 mm, mo˝na powiedzieç, ˝e pracuje Êwietnie, wychwytujàc nawet najmniejsze nierównoÊci, to z tylnym zawieszeniem nie jest ju˝ tak ró˝owo. Zbyt
blemy ze znalezieniem przyczepnoÊci, nawet na suchej nawierzchni.
Wciskajàc gaz w pod∏og´, trzeba
byç gotowym na delikatne kontry
grubà kierownicà, gdy przód kieruje si´ raz w jednà, raz w drugà
stron´. Zakr´ty nie sà ˝ywio∏em
SRT6. Krótki rozstaw osi sprawia,
˝e przykr´canie Êruby jest Êcie˝kà
dla zawodowców – Crossfire potrafi zaskoczyç nieoczekiwanà
pod- lub nadsterownoÊcià. Za to
jego zawieszenie nadspodziewanie
dobrze wybiera nierównoÊci.
Dwa poprosz´
Amerykaƒscy in˝ynierowie równie
mocno przy∏o˝yli si´ do opracowania Êcie˝ek dêwi´kowych, wydobywajàcych si´ z wydechów.
Buell, niczym szczekajàcy pitbull
wydaje z siebie groêne, basowe
dêwi´ki w ca∏ym zakresie obrotów. SRT6 – w ni˝szych rejestrach
pr´dkoÊci obrotowej „gra” z przewagà basów, by oko∏o 1000
obr/min poni˝ej bariery,
zaznaczonej ogranicznikiem obrotów, w∏àczy∏o
mu si´ pi´kne forte.
N°1 STYCZE¡ 2008
109
LIFESTYLE BUELL vs CROSSFIRE
DANE
TECHNICZNE
CHRYSLER
CROSSFIRE SRT6
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW
Sześciocylindrowy, widlasty, trzy
zawory na cylinder. Pojemność skokowa 3 190 cm3, moc maksymalna 246 kW (335 KM) przy 5700
obr/min. Maksymalny moment obrotowy 420 Nm przy 3000 obr/min.
Skrzynia biegów – automatyczna, 5stopniowa.
NADWOZIE
Dwudrzwiowy, dwuosobowy roadster; długość x szerokość x wysokość 4 058 x 1 766 x 1 296 mm; rozstaw osi 2 400 mm. Rozstaw kół
z przodu 1495 mm, z tyłu 1500 mm
Masa własna 1510 kg.
OSIÑGI*
Przyspieszenie
0–100 km/h
5,3 s
Prędkość maks.
255 km/h
Średnie zużycie paliwa 11 l/100 km
Cena: 248 000 zł
* – dane fabryczne
Chocia˝by z tego powodu, starasz
si´ trzymaç jego silnik na wysokich obrotach.
Najlepiej mieç w gara˝u dwa i…
s∏oƒce ponad g∏owà przez ca∏y
rok. Na wolne przeja˝d˝ki po bulwarach i w d∏u˝sze trasy – SRT6;
a na krótkie wypady za miasto
Buella. Oba przyciàgajà uwag´
i nie pozostajà przez otoczenie niezauwa˝one. Motocykl jest jak zawodnik boksu przed walkà – pr´˝y
musku∏y i zdaje si´ krzyczeç, ˝e to
on to tu rzàdzi. Crossfire zaÊ wabi
proporcjami z d∏ugà maskà, niczym skrzyd∏o Jumbo Jeta i tyl-
nym dyfuzorem, poÊrodku którego
wdzi´czy si´ koƒcówkà wydechu.
Jedno jest pewno – Buell i Chrysler bardzo g∏oÊno krzyczà, ˝e sà
produktami „Made in USA”. I to
ekskluzywnymi. Âwiadczy o tym
ju˝ sama ich cena. Buell do Firebolta przypina metk´ z napisem
49 200 z∏, a Chrysler do Crossfire
SRT6 – z 248 000 z∏. To nic
odkrywczego, ale smakowanie
emocji motocyklem zawsze jest
znacznie taƒsze...
I jeszcze jedno. Âwiat oglàda si´
zdecydowanie wygodniej z wn´trza Crossfire’a. Niez∏e fotele, dobra
pozycja za kierownicà i ciep∏o
lecàce z kratek nawiewu – to
wszystko jest bezcenne.
Tekst: Maciej Struk
Zdj´cia: Jacek Hanusz
DANE
TECHNICZNE
BUELL XB12R
FIREBOLT
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW
Dwucylindrowy, widlasty, dwa zawory
na cylinder. Pojemność skokowa 1 202
cm3, moc maksymalna 74,6 kW (101
KM) przy 6600 obr/min. Maksymalny
moment obrotowy 110 Nm przy 6000
obr/min. Skrzynia biegów – mechaniczna, 5-stopniowa.
WYMIARY I MASY
Rozstaw osi 1320 mm, kąt główki ramy 69°, wyprzedzenie 83 mm, skok zawieszenia przód 119 mm, skok zawieszenia tyły 127 mm, dopuszczalna masa całkowita 385 kg. Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów. Z przodu tarcza
hamulcowa o średnicy 375 mm (zacisk
sześciotłoczkowy), z tyłu tarcza hamulcowa o średnicy 240 mm (zacisk jednotłoczkowy).
OSIÑGI
Przyspieszenie
0–100 km/h
ok. 3,9 s
Prędkość maks.
217 km/h
Cena: 49 200 zł
110
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
AUDIO
CHEVROLET
TA H O E
Big
Mac
Wielkie furgonetki i SUVy przemierzajàce bezkresy Ameryki Pó∏nocnej sà
niewàtpliwie ikonami amerykaƒskiego
stylu ˝ycia. Tak samo jak Big Mac, Coca Cola czy Harley Davidson. A co by
si´ sta∏o, gdyby spróbowaç niektóre
z nich ze sobà po∏àczyç?
112
N°1 STYCZE¡ 2008
C
hevrolet Tahoe by∏
przez wiele lat ulubionym pojazdem policji,
szczególnie w po∏udniowych stanach
USA. By∏ on te˝ cz´sto
wybierany przez zamo˝nych klientów jako podstawowy samochód
rodzinny. Tahoe jest produkowany
od roku 1992, a w chwili obecnej
dost´pna jest ju˝ trzecia generacja
tych pojazdów. Opisywany przez
nas model nale˝y do pierwszej,
najbardziej popularnej edycji tych
samochodów sygnowanych logo
Chevrolet. By∏y tak˝e bliêniacze
pojazdy firmowane przez GM i Cadillaca, ale to historia na zupe∏nie
innà opowieÊç.
Trzy w jednym
W∏aÊciciel samochodu jest niezwyk∏ym pasjonatem. Fascynujà
go amerykaƒskie legendy motory-
zacji, a w szczególnoÊci gigantyczne terenówki oraz motocykle,
a w∏aÊciwie styl ˝ycia ludzi spod
znaku Harley Davidson. Do tego
ma jeszcze jedna wielka pasj´
– jest nià muzyka. Ale jak zebraç
to wszystko razem w jednym samochodzie? Po∏àczyç ze sobà dwa
odmienne Êwiaty – dwóch i czterech kó∏ek? Okazuje si´, ˝e jest to
mo˝liwe.
„Chevrolet Tahoe Ghost Rider Harley-Davidson” – brzmi
strasznie d∏ugo, ale taki
niecodzienny przydomek
zyska∏ ten pojazd. Nie
N°1 STYCZE¡ 2008
113
CHEVROLET TAHOE BIG MAC
jest to, li tylko pusty slogan, lecz
efekt setek godzin staraƒ i olbrzymiej iloÊci modyfikacji, jakie przeszed∏ Chevy. Na samym poczàtku,
zanim samochód trafi∏ do Polski,
przeszed∏ gruntowne zmiany
w Ameryce. Zosta∏ ca∏kowicie odrestaurowany, a w miejsce fabrycznych uk∏adów i podzespo∏ów
pojawi∏y si´ zupe∏nie nowe, dostosowane do podwy˝szonych wymagaƒ. Zamontowano nowy silnik
z turbospr´˝arkà Vortech, co po-
114
N°1 STYCZE¡ 2008
zwoli∏o podnieÊç moc do 500 KM.
Zmodyfikowano skrzyni´ biegów
oraz przeniesienie nap´du wymieniajàc wa∏y. Za najbardziej spektakularny element tej cz´Êci prac nale˝y uznaç jednak nowe ko∏a. Ich
Êrednica jest dwukrotnie wi´ksza
od felg i wynosi 35 cali! Zewn´trzne ozdobniki w postaci rur, os∏ony
ch∏odnicy i nowych reflektorów
i kratownic na tylnych lampach
wieƒczà dzie∏o. Dalsza cz´Êç prac
wykonana zosta∏a ju˝ w naszym
kraju. Pozosta∏y dwa wyzwania:
przeobra˝enie wn´trza tak, aby klimatem i wystrojem nawiàzywa∏o
do marki Harley Davidson i tchni´cie w ca∏oÊç ducha muzyki.
Wn´trze niepodobne
do innych
Mówi Grzegorz Matyszkiewicz
z firmy Car Audio System, która to
wykonywa∏a wi´kszoÊç zmian we
wn´trzu Tahoe:
„StaraliÊmy si´ uzyskaç agresyw-
ne, nowatorskie wn´trze samochodu dbajàc równoczeÊnie, aby
zdobiàce detale nie zdominowa∏y
ca∏ego wystroju. Wybór kolorystyki skóry nie by∏ przypadkowy. Trzy
kolory – czerƒ, pomaraƒcz oraz biel
wpadajàca w szaroÊç, to barwy
Harley Davidson. Do tego szczegó∏owo dobraliÊmy elementy zdobiàce poczàwszy od maskownic g∏oÊników, poprzez kubki, a skoƒczywszy na Êrubkach z logo Harley, czy trupimi czaszkami.
Wszystko oczywiÊcie chromowane, dajàce agresywny i odwa˝ny
charakter Harley Davidson. StworzyliÊmy od podstaw kokpit Êrodkowy. Mia∏ on spe∏niaç funkcje
praktycznà oraz zdobniczà.
PrzemodelowaliÊmy dotychczasowy schowek oraz wykonaliÊmy
chromowane kubki na napoje. Nast´pnie w kokpicie zamontowaliÊmy CB radio oraz rozbudowany
pod∏okietnik dla kierowcy. Powsta∏a tak˝e nowa zabudowa na podsufitce. Wykonana jest od podstaw z ˝ywicy epoksydowej oraz
mdf-u. ZachowaliÊmy oryginalne
schowki i wmontowaliÊmy zegar
sygnowany logo Harley Davidson.
Zabudowa poÊrodku auta tworzy
Dobór sprz´tu car audio równie˝
nie by∏ przypadkowy. W∏aÊciciel
samochodu preferuje ostrà muzyk´ oraz dêwi´k gitar elektrycznych. Do odtworzenia tego typu
muzyki potrzeba du˝ej mocy oraz
sprz´tu wysokiej klasy. Dlatego
g∏oÊniki przednie pochodzà z firm
Infinity oraz JBL. Ca∏oÊç zasilana
jest z dwóch wzmacniaczy Boschmann, a pot´˝ny bas zapewnia
para subwooferów. Piece Boschmanna oraz kondensator buforowy wspomagajàcy zasilanie
w pràd nowo powsta∏ej instalacji
gwarantujà odpowiedni zapas mocy dla tego typu upodobaƒ muzycznych. Nad sprawnym przebiegiem jazdy czuwa nawigacja sate-
jeden element przechodzàcy przez
ca∏à d∏ugoÊç samochodu, a˝
do kraw´dzi tylnych foteli. Zamontowane jest tam oÊwietlenie typu
LED, dajàce jasne, bia∏e Êwiat∏o
przydatne do czytania podczas
nocnych podró˝y. Po wykonaniu
ca∏ej zabudowy oraz zaprojektowaniu kolorystyki wn´trza pomalowaliÊmy elementy plastikowe, które nie nadawa∏y si´ do obszycia
skórà. Dzi´ki temu wszystko pasuje do siebie i tworzy spójnà kompozycj´. Wi´kszoÊç elementów tapicerskich wykona∏a na zamówienie dla nas firma Java Car Design.
litarna Garmin Nuvi 350. Najwi´kszà atrakcjà dla kierujàcego, jak
i wspó∏pasa˝erów jest jednak konsola multimedialna Clarion
MAX 668RVD. Stanowi ona centrum rozrywki i zapewnia sterowanie zaawansowanymi funkcjami audio. Dzi´ki mo˝liwoÊci drobiazgowej konfiguracji wielu parametrów wp∏ywajàcych na brzmienie, uzyskanie doskona∏ego dêwi´ku w obszernym Tahoe nie stanowi∏o du˝ego problemu”.
WYKAZ SPRZĘTU AUDIO
Tekst: J´drzej Nosal
Zdj´cia: Jacek Hanusz
Projekt i wykonanie: Car Audio System, Poznań
Konsola multimedialna
Nawigacja przenośna
CB-Radio
Kondensator buforowy
Przewody i akcesoria
Clarion MAX 668 RVD
Garmin Nuvi 360
President Johnson II
Boschmann 1F
AIV
WZMACNIACZE:
Przód / czterokanałowy
Subwoofer / Dual Mono klasy D
Boschmann ZX3-S4E
Boschmann ZX3-T2D
1 szt.
1 szt.
G¸OÂNIKI:
Przód baza stereo
dwudrożny
Przód konsola środkowa
Subwoofer
Infinity Reference 6500CS
JBL 6552 Power
Boschmann ZD-10XAL
2 kpl.
1 kpl.
2 szt.
N°1 STYCZE¡ 2008
115
MAXI
AUDIO
HUMMER
H2
Bombardier na pla˝y
Masywny jak czo∏g, z oknami niczym w wi´ziennej celi, przypomina bardziej pojazd szturmowy ni˝ je˝d˝àcà wystawk´ car audio. Ale taki jest w∏aÊnie klimat
Rockford Fosgate.
116
N°1 STYCZE¡ 2008
H
ummer to marka samochodów terenowych najwi´kszego
kalibru. Jej historia
rozpocz´∏a si´
w amerykaƒskim wojsku, co oznacza, ˝e pojazd jest
przystosowany do ci´˝kich zadaƒ
w terenie. Rodowód modelu
Hummer H2 jest ju˝ cywilny –
poczàtek jego kariery to rok
2000, kiedy to Hadwójka pojawi∏a
si´ na salonie samochodowym
w Detroit. Rok póêniej na rynku
pojawi∏a si´ wersja o nadwoziu
pick-up oznaczona symbolem
Hummer H2 SUT. To, co przyciàga∏o uwag´ w Hummerze, to
ogromny rozmiar b∏yszczàcych
felg i du˝a liczba innych elementów chromowanych w nadwoziu.
Wysokà cen´ uzasadnia∏o doskona∏e wyposa˝enie obejmujàce telewizj´, DVD, podgrzewane skórzane fotele, klimatyzacj´, otwierany dach, system audio czy
komputer pok∏adowy podajàcy informacje o 28 ró˝nych parametrach dotyczàcych funkcjonowania samochodu. Ale wszystko to
blednie w zderzeniu z edycjà
Hummera, jakiej dopuÊci∏ si´
Rockford Fosgate.
Pierwszy raz w Europie
Co prawda pojazd ten sta∏ si´ flagowym democarem Rockford Fosgate ju˝ w 2004 roku, jednak
do tej pory nie by∏ opisywany
w europejskiej prasie. Powsta∏
po to, aby wzbudzaç trwog´ i robi
to perfekcyjnie, pokzujàc na co go
staç. Gdy pojawi∏ si´ po raz pierwszy w Daytona Beach na Florydzie
i „wyrzuci∏” z siebie 160 decybeli
ciÊnienia dêwi´kowego, wszyscy
woko∏o zrozumieli, ˝e warto zrobiç
sobie przerw´ w opalaniu. Od tamtej pory Hummer H2 RF sta∏ si´
sta∏ym elementem wielkich imprez– nie tylko tuningowych, ale
wszelkich zwiàzanych z dB drag.
Salwà z 10 luf
Na pytanie, co zainstalowano
w Êrodku, nale˝y odpowiedzieç
– broƒ Êmiertelnà! Wsiadajàc
do Hummera koniecznie trzeba
sprawdziç, czy sprz´t jest ju˝ w∏àczony i gra cicho. W przeciwnym
razie zawa∏ gwarantowany. To
oczywiÊcie ˝art, bo system skonstruowano tak, aby zaraz po w∏àczeniu dêwi´k by∏ ustawiony
na minimalnym poziomie g∏oÊnoÊci. Niemniej wsiadajàc do wn´trza warto patrzeç w przód, bo
oglàdanie si´ wstecz nieco przera˝a. KtoÊ, w kogo celuje dziesi´ç
subwooferów, musi czuç si´
troch´ nieswojo. Ca∏à tylnà cz´Êç
kabiny przekonstruowano tak, aby
tworzy∏a gigantycznà skrzyni´ basowà. OczywiÊcie by∏aby zbyt
wiotka i s∏aba, gdyby wykonaç jà
jedynie z najtwardszego MDFu,
a gdyby nawet pójÊç tà drogà, to
masa skrzyni by∏aby ogromna.
Dlatego wewnàtrz znajduje si´ sta-
lowa konstrukcja wzmacniajàca
zabudow´ g∏oÊników basowych
i wzmacniaczy oraz usztywniajàca
karoseri´ Hummera. Tak przygotowany element wype∏nia wi´kszà
cz´Êç kabiny i stanowi jednoczeÊnie podpor´ dla wzmacniaczy
mocy, które stajà si´ widoczne
po otwarciu tylnych drzwi. Pomi´dzy pierwszym rz´dem siedzeƒ,
a Êcianà g∏oÊników pozostawiono
miejsce dla monta˝u dodatkowych
foteli. Gdy na pokazy wyrusza
wi´ksza ekipa, to dodatkowy rzàd
siedzeƒ bardzo si´ przydaje.
Europa wcià˝ z ty∏u?
Multimedia, komputer i bezprzewodowe przesy∏anie muzyki, to
elementy i funkcje, które pojawi∏y
si´ w Hummerze na d∏ugo
przed pierwszymi tego typu dokonaniami w Europie. Ju˝
wówczas firma Rockford
Fosgate mia∏a w swojej
ofercie urzàdzenie Omni-
N°1 STYCZE¡ 2008
117
HUMMER H2 BOMBARDIER NA PLA˚Y
fi. Specjalny odbiornik i kontroler
zamontowane w samochodzie
mo˝na bezprzewodowo ∏àczyç
z komputerem stacjonarnym
i przesy∏aç do pami´ci modu∏u
Omnifi dane multimedialne. Modu∏
ten sprz´gni´ty jest z konsolà RF
RAV-DVD2 i za jej poÊrednictwem
mo˝na odtwarzaç w samochodzie
odebrane pliki. Tu˝ pod konsolà
znajduje si´ dodatkowy, du˝y
ekran dotykowy Xenarc. Za jego
poÊrednictwem obs∏ugiwany jest
mobilny komputer sk∏adajàcy si´
z przeznaczonej do samochodów,
kompletnej p∏yty g∏ównej firmy
VIA Technology oraz dysku twardego i pami´ci masowych. JeÊli
cz∏owiek zdo∏a oderwaç oczy
od Êwiat∏a ekranów, to mo˝e przez
przypadek zerknie na wyposa˝enie
zamontowane w drzwiach przypo-
118
N°1 STYCZE¡ 2008
minajàcych nieco wielkoÊcià
wrota do Mordoru. Zamontowano
w nich pary midbasów, a dwie kolejne znajdujà si´ wewnàtrz kabiny. Oglàdajàc drzwi ∏atwo oceniç
ich wielkoÊç porównujàc je z zamontowanymi w nich monitorami
o przekàtnej ekranu 7 cali. Takich
ekranów jest w samochodzie ∏àcznie osiem, a niektóre sà widoczne
na zewnàtrz po ods∏oni´ciu specjalnych pokryw zamontowanych
w miejsce by∏ych okien w tylnej
cz´Êci karoserii. Hummer H2
w wydaniu Rockford Fosgate jest
skierowany do ludzi mocnych nerwach. Wyglàda jak taran i tak te˝
potrafi si´ zachowaç, co nie znaczy, ˝e wykona∏ go m∏otkowy.
Tekst: J´drzej Nosal
Zdj´cia: Rockford Fosgate
WYKAZ SPRZĘTU AUDIO
Jednostka sterująca DVD
Kontroler Omnifi
Specjalny alternator
Monitory dotykowe 7”
Car PC
RF RAV-DVD2
RF DMP2
Ohio 200A
Xenarc
VIA Technology
WZMACNIACZE:
Czterokanałowe
Dwukanałowe
RF T800.4
RF T1500.2
G¸OÂNIKI:
Systemy dwudrożne
Subwoofery
RF Type RF 6.5
RF T1.12.4
N°1 STYCZE¡ 2008
2 szt.
8 szt.
2 szt.
2 szt.
4 kpl.
10 szt.
119
MAXI
AUDIO
OPEL
ASTRA
Standardy wiecznie
Klasyczna do bólu, wr´cz
zwyczajna, a jednak wyjàtkowa – tak prezentuje si´ instalacja w Oplu Astrze nale˝àcym do ¸ukasza. Wyjàtkowy jest w niej dêwi´k.
120
N°1 STYCZE¡ 2008
˝ywe
G
dy pytam ¸ukasza, jakà lubi muzyk´, ten
odpowiada bez wahania: „Dobrà. Byle
brzmia∏a sensownie
i da∏o si´ jej s∏uchaç.
S∏ucham utworów zarówno Pink
Floyd, jak i Martyny Jakubowicz.
Nie ma dla mnie znaczenia rodzaj
muzyki, ale to, co ona ze sobà niesie i jak jest prezentowana”
Trudno odmówiç racji takiemu podejÊciu do tematu. ¸ukasz ma zaledwie 22 lata, a ju˝ zdà˝y∏ zajàç
miejsce w czo∏ówce polskiego car
audio podczas zawodów Sound Off
w kraju. Konkurowa∏ nawet z najlepszymi Europejczykami podczas
Fina∏ów EMMA 2006 rozgrywanych w Bernie. Wówczas to zaledwie jeden punkt dzieli∏ go od trzeciego miejsca. Ale to ju˝ przesz∏oÊç. Teraz ¸ukasz szykuje swój
pojazd do sezonu 2008. ZastaliÊmy
go tu˝ przed rozpocz´ciem kolejnych zmian. Kolejnych, bo modyfikacje w Oplu zacz´∏y si´ ju˝ dwa
lata temu. Wszystko w swoim samochodzie robi sam i ciàgle zdobywa cenne doÊwiadczenie. Ma go
ju˝ tyle, ˝e zosta∏ s´dzià PASCA
– stowarzyszenia zajmujàcego si´
ocenianiem dêwi´ku i instalacji
w samochodach. Ciàgle jednak
chce zdobywaç nowà wiedz´,
a s´dziowanie i starty w zawodach
car audio pozwalajà mu na b∏yskawicznà edukacj´.
Radio za 15 dolarów?!
Zaglàdamy do kabiny i zaliczamy
pierwszy szok. W konsoli centralnej zamiast nowiutkiego, lÊniàcego kolorowym wyÊwietlaczem odbiornika widzimy starà, poczciwà
Alpink´ CDA-7939. Przecie˝ takie
radio mo˝na kupiç na amerykaƒskich aukcjach internetowych
za 15 dolarów! „OczywiÊcie, ˝e
tak” – mówi ¸ukasz. „Jednak to,
˝e mamy do czynienia z egzemplarzem sprzed dziesi´ciu lat nie oznacza nic z∏ego. Ten model oferuje
bardzo dobre, neutralne brzmienie,
a dodatkowo wyposa˝ony jest
w wyjÊcie dla cyfrowej
magistrali Ai-Net, którego mo˝na u˝yç do po∏àczenia z procesorem
N°1 STYCZE¡ 2008
121
OPEL ASTRA STANDARDY WIECZNIE ˚YWE
PROFIL SPRZ¢TU:
WZMACNIACZ SONY XES M1
W wyglądzie tego wzmacniacza nie zawarto nic, co mogłoby przykuć
uwagę. Na zupełnie przeciwstawnym biegunie znajduje się jednak
brzmienie. To w nim znajduje się przesłanie, dla którego powstał ten
produkt. Sony XES M1 jest dwukanałowym wzmacniaczem stereo o mocy
2x75 wat produkowanym w latach
1993-1998 i uznawanym
za jedno z
najlepszych
urządzeń tej klasy
w całej historii car
audio. Dostępny
jedynie na rynku
kolekcjonerskim.
dêwi´ku. Takie rozwiàzanie jest
du˝o lepsze od cz´sto stosowanych obecnie zintegrowanych z radioodtwarzaczem uk∏adów korekcji. Gdy zamontujemy procesor blisko wzmacniaczy, a sygna∏ audio
odczytany z p∏yty przeÊlemy doƒ
w postaci cyfrowej, to unikamy zak∏óceƒ powodowanych przez instalacj´ samochodowà i przenikajàcych do klasycznych po∏àczeƒ typu
interkonekt. Daje to zasadniczà popraw´ dynamiki.” I rzeczywiÊcie,
w Astrze tak w∏aÊnie wykonane sà
po∏àczenia pomi´dzy jednostkà
g∏ównà a wzmacniaczami. Zewn´trzny procesor dêwi´ku Alpine
PXA-H701 zamontowany jest
w baga˝niku, tu˝ obok piecyków.
Jedynie krótkie przewody analogowe ∏àczà procesor dêwi´ku ze
wzmacniaczami. To bardzo dobry
122
N°1 STYCZE¡ 2008
i sprawdzony sposób na uzyskanie
czystego brzmienia, wysokiej dynamiki i zachowanie doskona∏ej
rozdzielczoÊci dêwi´ku. Koƒcowy
efekt zale˝y ju˝ tylko od wzmacniaczy i g∏oÊników.
Maszyna czasu
Patrz´ na wzmacniacze i nie mog´
wyjÊç z podziwu. Sony M1 w iloÊci dwóch sztuk! Czy˝by ¸ukasz
chcia∏ zostaç kustoszem w muzeum na kó∏kach? Najpierw radio,
a teraz wzmacniacze grubo sprzed
dekady. Oglàdajàc instalacj´ mo˝-
na si´ przenieÊç do lat minionych
niczym przy u˝yciu maszyny czasu. Skàd te wzmacniacze i dlaczego w∏aÊnie one? ¸ukasz szybko
wyjaÊnia, ˝e to, co najnowsze
w car audio, nie zawsze oznacza
najlepsze. A jeÊli jest ju˝ bardzo
dobre, to ma najcz´Êciej zaporowà
cen´. Jego wybór by¬ ograniczony
przez finansowe mo˝liwoÊci i wygórowane wymagania. Bardzo d∏ugo zastanawia∏ si´ co kupiç, a˝
wreszcie wpad∏ na pomys∏ si´gni´cia po referencyjne wzmacniacze Sony. Problemem jest ich do-
st´pnoÊç. Wyprodukowane zosta∏y w Êladowej iloÊci i nigdy nie trafi∏y na polski rynek. ¸ukasz bardzo
d∏ugo szuka∏ sprz´tu na internetowych aukcjach. Po czterech miesiàcach uda∏o si´ znaleêç pierwszy
wzmacniacz, po kilku nast´pnych
– kolejny. Kosztowa∏y niewspó∏miernie mniej ni˝ nowy sprz´t klasy high end, ale mia∏ te˝ mnóstwo
szcz´Êcia, ˝e trafi∏y si´ egzemplarze w dobrym stanie technicznym.
Takie poszukiwania, jak sam przyznaje, obarczone sà bardzo wysokim ryzykiem i wszystko zale˝y
od uczciwoÊci sprzedajàcego. Oba
wzmacniacze u˝yte zosta∏y do zasilania g∏oÊników wchodzàcych
w sk∏ad dwudro˝nego, odseparowanego systemu przedniego Alpine SPX-Z15M. Jest jeszcze jeden
piecyk w Oplu. Tak˝e i jego nie
sposób nie podziwiaç. To klasyczny monoblok DLS A6, który zasila
swojà mocà 500 wat g∏oÊnik subniskotonowy Cerwin Vega 10d4.
Pora na muzyk´
Zanim zaczniemy s∏uchaç, warto
najpierw daç instalacji dziesi´ç minut na rozgrzanie sprz´tu. W szczególnoÊci lubià to wzmacniacze. Zamykajàc od Êrodka drzwi odcinamy si´ od szaroburej zimy i przenosimy w zupe∏nie inne klimaty.
Dêwi´k wr´cz eksploduje naturalnà
Êrednicà i detalicznà góra pasma.
˚adnych metalicznoÊci, sama ˝ywa materia, g∏os jak dzwon, jakby
ktoÊ sta∏ i Êpiewa∏ tu˝ przed nami.
Gdy w gr´ wchodzi bas, to szcz´ka
z wra˝enia leci w dó∏. I to wcale
nie ze wzgl´du na jego nadmiar,
lecz z powodu si∏y, precyzji i barwy, która swà plastykà wr´cz rzeêbi instrumenty, od jakich pochodzà
najni˝sze tony. Analiza stereofonii
wreszcie nie przypomina badania
Êlepego przez okulist´. Poszczególne instrumenty i g∏osy dajà si´ ∏atwo zlokalizowaç, mo˝na okreÊliç
ich wielkoÊç i odleg∏oÊç od s∏uchacza oraz indywidualnie Êledziç muzyczne wàtki. Nic nie stapia si´
w Êcian´ dêwi´ku, a przynajmniej
nie w utworach, które nie zosta∏y
w taki sposób zrealizowane. Bez
ba∏aganu, bez trudu, bez wmawiania sobie czegokolwiek. Na szcz´Êcie w muzyce nie trzeba si´ doszukiwaç ˝adnych uk∏adów i uk∏adzików, w odró˝nieniu od polskiej
rzeczywistoÊci. JeÊli w muzyce
uk∏ady istniejà, to brzmienie
w Astrze je poka˝e.
Tekst i zdj´cia: J´drzej Nosal
WYKAZ SPRZĘTU AUDIO
Radioodtwarzacz
Procesor dźwięku
Alpine CDA-7939
Alpine PXA-H701
1 szt.
1 szt.
WZMACNIACZE:
Przód / dwukanałowy
Subwoofer / monoblok
Sony XES M1
DLS A6
1 szt.
1 szt.
G¸OÂNIKI:
Przód baza stereo
dwudrożny
Subwoofer
Alpine SPX-Z15M
Cerwin Vega 10d4
1 kpl.
1 szt.
Projekt i wykonanie:
Doradztwo i strojenie sprzętu:
Łukasz Halicki, Wolin
Test Sound, Gliwice
N°1 STYCZE¡ 2008
123
MAXI
AUDIO
T O Y O TA
R AV 4
Zabawa poza Matrixem
NowoÊç wprost z warsztatu instalacyjnego: Toyota RAV4 naszpikowana nie
tylko multimediami. Oto
krótki przeglàd tego, co
na weekendowe wypady
warto mieç zainstalowane
w samochodzie. B´dzie
nie tylko o rozrywce, ale
i o ca∏kiem ciekawych
rozwiàzaniach antyradarowych.
124
N°1 STYCZE¡ 2008
T
oyota przyjecha∏a
do wroc∏awskiej firmy
Extreme Car Audio na instalacj´ zaawansowanego systemu AV z Warszawy. W za∏o˝eniach
w∏aÊciciela mia∏ to byç docelowy
samochód na weekendowe wypady. Jak ∏atwo odgadnàç, w takiej
sytuacji tylnà kanap´ zajmujà dzieci. Decyzja by∏a prosta – trzeba dla
nich stworzyç rozbudowany system multimedialny. Ale to nie
wszystko – kierowca i pasa˝er
z przodu absolutnie nie chcieli byç
poszkodowani. Nale˝a∏o zbudowaç
odr´bny system AV tak˝e dla nich.
Od samego poczàtku by∏o oczywiste, ˝e fabryczny radioodtwarzacz
opuÊci pok∏ad Toyoty. W jego
miejscu pojawi∏a si´ stacja multimedialna JVC AVX700. OczywiÊcie powsta∏ problem przy adaptacji wn´ki monta˝owej po fabrycznym odtwarzaczu. Problem, choç
pracoch∏onny, zakoƒczony zosta∏
sukcesem. Ale takie drobiazgi sà
codziennoÊcià dla dobrego monta˝ysty car audio.
„Lotna – kryj si´”
W samochodzie jest szereg ciekawych uk∏adów monitorujàcych
prac´ policyjnego Matrixa – czyli
sieci radarów. To dla tych urzàdzeƒ
zamontowanych w pojeêdzie wykonano specjalny panel sterujàcy
ca∏ym systemem. Niestety, nie
mo˝emy go pokazaç z oczywistych wzgl´dów. Na pok∏adzie
Toyoty goÊci zaawansowany zestaw przeciwdzia∏ajàcy namierzaniu pojazdu przez radary i fotoradary. Sk∏ada si´ on z centrali, dwóch
czujników wykrywajàcych wiàzk´
namierzajàcà z przodu i z ty∏u pojazdu oraz – co najciekawsze
– dwóch elementów zak∏ócajàcych (tzw. jammerów) prac´ radarów. Wszystko to za∏àczane jest
jednym przyciskiem. Osobno uruchamiane sà jammery. W ten sposób radar nie jest w stanie odczytaç pr´dkoÊci jadàcego pojazdu,
gdy˝ pokazuje „bzdury”. Dzia∏ania
do przodu i do ty∏u powodujà, ˝e
nie ma obawy zarówno o wyskakujàcych zza krzaka policjantów,
jak i o „lotnà” namierzajàca z ty∏u
– ta wykrywana jest z daleka.
Samochód wprawdzie podró˝uje
g∏ównie poza Polskà, ale na
wszelki wypadek nie zalecamy
stosowania takiego systemu
w naszym kraju.
Spokojna g∏owa –
dobra zabawa
W prowadzeniu pojazdu pomaga
przenoÊna nawigacja JVC. Natomiast rozrywka na tylnym siedzeniu jest gwarantowana i to w wersji luksusowej. Ka˝dy z pasa˝erów
ma do dyspozycji w∏asny monitor LCD 9” z wbudowanym odtwarzaczem DVD oraz konsol´ PlayStation 2 Slim, które zabudowano
w oparciach przednich foteli. OczywiÊcie mo˝na „po∏àczyç” oba zestawy, by oglàdaç jeden film lub
wspólnie graç w gr´ video. O spo-
kój kierowcy i pasa˝era z przodu
dbajà bezprzewodowe s∏uchawki
dla pasa˝erów tylnej kanapy.
Oprócz uciech wizualnych, jakie zapewniajà komponenty wideo jest
jeszcze coÊ, co daje poczucie luksusu. To zestaw hi-fi oparty
na komponentach Infinity i JBL.
Wchodzàcy w sk∏ad tego zestawu
system g∏oÊników przednich to
Infinity Kappa Perfect 6.1. O jego
wspomaganie troszczy si´ taki
sam zestaw zamontowany z ty∏u,
natomiast przetwarzanie tonów
najni˝szych jest domenà subwoofera Infinity Kappa Perfect 10VQ.
Sekcja mocy to wzmacniacze z serii Pro POWER firmy JBL. G∏oÊniki
zasilane sà przez czterokana∏owy
model PX300.4, a subwoofer
wspó∏pracuje z monoblokiem
BPX1100.1. Wobec znaczàcego
wzrostu zapotrzebowania na pràd
w samochodzie szczególnie zadbano o sekcj´
zasilania. Oprócz obowiàzkowego w tej sytuacji
N°1 STYCZE¡ 2008
125
TOYOTA RAV4 ZABAWA POZA MATRIXEM
kondensatora buforowego o pojemnoÊci 1 farada, pojawi∏ si´ tak˝e dodatkowy akumulator ˝elowy
Stinger. Zabudowa sprz´tu nie jest
ani dyskretna, ani na pokaz. Niektóre elementy sà ca∏kowicie niewidoczne, a jednoczeÊnie inne sà
podkreÊlone przez zastosowanie laminatów i podÊwietlenia (przy g∏oÊnikach jak i w zabudowie baga˝nika). Na ˝yczenie w∏aÊciciela wyeksponowano równie˝ zwrotnice
pasywne przedniego systemu g∏oÊnikowego, które efektownie zabudowano w przednich boczkach.
Bardzo ciekawie prezentuje si´ zabudowa baga˝nika, o ile zechcemy
pokazaç jà Êwiatu. W innym przypadku pozostaje ca∏kowicie niewidoczna pod dywanikiem roz∏o˝onym na pod∏odze. JeÊli jà ods∏onimy, poka˝e si´ okno z pleksi, przez
które widoczny jest sprz´t. Pokrywa z oknami wykonana zosta∏a
w kszta∏cie logo producenta samochodu, a ca∏oÊç otoczenia wyÊcielono naturalnà skórà. System
126
N°1 STYCZE¡ 2008
w Toyocie RAV4 daje nieskoƒczenie wiele mo˝liwoÊci zabawy prezentujàc dzia∏anie wi´kszoÊci z produktów nowoczesnej elektroniki
dla samochodów. Sprz´t nie tylko
Êwietnie si´ prezentuje, ale równie˝ wyÊmienicie dzia∏a i perfekcyjnie brzmi. Wykorzystanie topowych komponentów od renomowanych producentów oraz mo˝liwoÊci konfiguracji profilu brzmienia
(dzi´ki kompleksowo wyposa˝onej
jednostce g∏ównej) sà niemal nieograniczone. Zestaw ten zapewnia
nie tylko fajerwerki w dziedzinie
wideo czy gier, ale równie˝ trafia
do osób ceniacych muzykalnoÊç,
dynamik´ i uniwersalnoÊç brzmienia. Sumujàc, instalacja w RAV4 to
czysta rozrywka w najlepszym tego s∏owa znaczeniu, dopieszczona
pod wzgl´dem wizualnym i funkcjonalnym. Po prostu Êwietna robota. A˝ ˝al wysiadaç.
Tekst: J´drzej Nosal
Zdj´cia: Tomasz Fechter
WYKAZ SPRZĘTU AUDIO
Jednostka sterująca DVD
Nawigacja gsm
Konsola podsufitowa
Konsola gier
JVC KW-AVX700
JVC KV-PX700
JVC KV-MRD900
Sony PlayStation 2 Slim
2 szt.
szt.
WZMACNIACZE:
Przód + Tył
czterokanałowy
Subwoofer
monoblok
JBL Pro POWER PX 300.4
1 szt.
JBL Pro POWER BPX1100.1
1 szt.
Infinity Kappa Perfect 6.1
1 kpl.
Infinity Kappa Perfect 6.1
Infinity Kappa Perfect 10VQ
1 kpl
1 szt.
AKCESORIA:
Dodatkowy akumulator
Kondensator buforowy
Stinger
Helix1F
1 szt.
1 szt.
Montaż:
Extreme Car Audio, Wrocław
G¸OÂNIKI:
Przód baza stereo
dwudrożny
Tył
dwudrożny
Subwoofer
N°1 STYCZE¡ 2008
127
MAXI
AUDIO
CL ARION
MA X678RVD
Zupe∏nie inna jazda
Prezentacja konsoli multimedialnej Clarion MAX678RVD
N
asza redakcja stara
si´ od czasu do czasu przyjrzeç dok∏adniej wybranym produktom, zw∏aszcza
tym, o których by∏o
g∏oÊno w mijajàcym roku. Jak
wszyscy pami´tamy, konsola
multimedialna Clarion
MAX678RVD otrzyma∏a nagrod´
Stowarzyszenia Dziennikarzy
EISA i zaszczytny tytu∏ Najlepszej
Konsoli Multimedialnej 20072008. Czy na to zas∏u˝y∏a? A jeÊli
tak, to dlaczego i gdzie ewentualnie mo˝na w niej odnaleêç
s∏abe punkty, czyli przys∏owiowà
„pi´t´ Achillesa”?
128
N°1 STYCZE¡ 2008
Po co to komu?
Podstawowym przes∏aniem, dla
którego tworzone sà tego typu
produkty jest przede wszystkim
mo˝liwoÊç stworzenia centrum
sterowania multimediami w samochodzie. Nie ma si´ co czarowaç
– otacza nas coraz wi´cej gad˝etów i u˝ywamy coraz wi´kszej iloÊci urzàdzeƒ elektronicznych. Tak
si´ te˝ sk∏ada, ˝e obecnie nie ma
sztywnego podzia∏u funkcji, jakie
spe∏niaç majà ró˝ne produkty. KiedyÊ telefon s∏u˝y∏ jedynie do prowadzenia rozmów, telewizor
do oglàdania transmisji wideo,
a gramofon odtwarza∏ p∏yty. DziÊ
o p∏ytach analogowych ma∏o kto
pami´ta, a byle komórka zast´puje
radio, telewizj´, kamer´ wideo,
aparat fotograficzny, odtwarzacz
audio, konsol´ do gier, czasem
dzia∏ajàc prawie jak domowy PC.
Jak widaç standardy zosta∏y wywrócone do góry nogami, a ma
byç ponoç jeszcze „gorzej”. Producenci sprz´tu samochodowego nie
sà przecie˝ oderwani od rzeczywistoÊci i starajà si´ nadà˝yç za tak
pot´˝nymi zmianami. W∏aÊnie
w tym celu powsta∏ Clarion MAX678RVD. Oprócz odtwarzania
muzyki i wideo zapisanych na ró˝nych noÊnikach (DVD, CD) jednostka ta oferuje najwi´kszy w tej
klasie ekran dotykowy o przekàt-
nej 7 cali. Tak du˝y ekran LCD daje
pe∏nà swobod´ podczas oglàdania
filmów oraz sterowania sprz´tem,
a dzi´ki po∏àczeniu aktywnej matrycy z wysokà jasnoÊcià, kontrastem i dobrà reprodukcjà kolorów
otrzymujemy urzàdzenie, które
spe∏nia swoje zadania nawet
przy bardzo ostrym nas∏onecznieniu, które w samochodach jest
rzeczà normalnà. Warto przy tym
zwróciç uwag´ na wyjàtkowo
smuk∏y kszta∏t ramki okalajàcej
ekran i niewielkà iloÊç przycisków
sterujàcych. Z punktu
widzenia ergonomii przyciski te mogà wydawaç
si´ zbyt ma∏e, ale pod
G¸ÓWNE ATUTY KONSOLI CLARION MAX678RVD
Obsługa iPodów dzięki BLT373
Korzystając z A2DP Audio Distribution Profile (profil
dystrybucji dźwięku), można cieszyć się odtwarzaniem
muzyki z wielu nowych telefonów komórkowych lub
przenośnych odtwarzaczy i sterować nimi poprzez
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – profil
zdalnego sterowania audio-wideo).
Bezpośrednia obsługa iPodów
Dzięki połączeniu kablem CCA-673 można bezpośrednio
odtwarzać pliki audio oraz wideo w iPodach, a także obsługiwać odtwarzacze Apple poprzez dotykowy ekran
konsoli multimedialnej.
Obsługa telefonu Bluetooth dzięki BLT373
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący z użyciem telefonu komórkowego obsługującego Bluetooth zwiększa
bezpieczeństwo jazdy. Rozmowy są możliwe za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia telefonu z systemami audio pojazdu.
Aktualna mapa i ogromna baza
danych obejmująca 30 krajów Europy zintegrowana jest ze sprzętem dysponujacym szybkim procesorem. Czytelne trójwymiarowe
menu połączone z wygodnym wyświetlaniem ikon i intuicyjną obsługą gwarantują prostotę użytkowania. Ta inteligentna nawigacja
zwiększa wygodę i bezpieczeństwo
jazdy.
Oprócz klasycznych nośników, takich jak płyt CD i DVD oraz
wspomnianego wcześniej iPoda konsola multimedialna może
także odczytywać pliki z przenośnych pamięci pendrive.
N°1 STYCZE¡ 2008
129
CLARION MAX678RVD ZUPE¸NIE INNA JAZDA
Do zestawu do∏àczony jest pilot
zdalnego sterowania, który przyda
si´ g∏ównie pasa˝erom w tylnym
rz´dzie siedzeƒ. Obs∏uga jednostki
znajdujàcej si´ w bezpoÊrednim
zasi´gu r´ki jest na tyle intuicyjna
i wygodna, ze nie ma sensu si´gaç po pilota. Sumujàc: styl wykonania jest doskona∏y, mo˝liwoÊci
wysokie, choç dziwi brak odtwarzania bezpoÊrednio z p∏yt plików
AAC lub filmów z kodowaniem
DivX. Zatem – kupowaç, czy zaczekaç na nowe modele? Na to
pytanie odpowiedzieç musimy sobie ju˝ sami.
wzgl´dem stylu wykonania, ca∏oÊç
wyglàda wyÊmienicie.
Du˝y dotykowy ekran ma same zalety. Przydaje si´ nie tylko do oglàdania filmów czy zarzàdzania
sprz´tem. Dzi´ki wykorzystaniu
magistrali danych CeNet znajdujàcej si´ w wyposa˝eniu zarówno
konsoli, jak i innych podzespo∏ów
b´dàcych w ofercie Clariona, mo˝liwa jest bardzo szybka wymiana
danych pomi´dzy sk∏adnikami
spi´tymi siecià CeNet. W∏aÊnie taki typ transferu jest wykorzystany
do obs∏ugi zewn´trznej nawigacji
HDD lub specjalizowanych procesorów audio.
Tekst: J´drzej Nosal
Zdj´cia: producent sprz´tu i autor
iPod na piedestale
Zanim przejdziemy do opisu
wspó∏pracy ró˝nych wersji
iPoda z konsolà powróçmy
na chwil´ do kwestii monta˝owych. JeÊli zdecydujemy si´
na zakup Clariona MAX678RVD, to
koniecznie trzeba zapytaç o akcesoria instalacyjne. Okazuje si´ bowiem, ˝e otwór monta˝owy wielkoÊci 2DIN w samochodzie nie
jest zgodny z zewn´trznym wymiar konsoli. Clarion skutecznie
odstrasza handlowców zmuszajàc
do zakupu adapterów pozwalajàcych na dopasowanie sprz´tu
do poszczególnych marek i modeli
samochodów. Niby nie ma w tym
nic dziwnego, wobec wieloÊci rozwiàzaƒ obecnych na rynku, ale
brak w zestawie jakiejkolwiek
ramki typu choçby uniwersalnego,
uniemo˝liwia monta˝.
Konsola doskonale radzi sobie ze
wszystkimi typami iPoda do trzech
generacji wstecz i pozwala nawet
na otwarzanie filmów z iPoda Video. Posiadacze najnowszej wersji
iPod Classic b´dà jednak rozczarowani. Korzystajàc z dost´pnych
w ofercie Clariona do tej pory z∏àcz
nie ma szansy na przechwycenie
obrazu z plików wideo. Byç mo˝e
problem rozwiàzany zostanie wiosnà, gdy pojawi si´ kolejna seria
produktów japoƒskiego producenta, ale póki co, jedynie w∏aÊciciele
starszych iPodów mogà korzystaç
z mo˝liwoÊci konsoli w pe∏ni.
CLARION MAX678RVD
Dane techniczne:
Typ:
Rozmiar
Wbudowany
odtwarzacz
Ekran
Panel przedni
Radio
Przetwornik D/A
Korektor dźwięku
Wyjścia
Wejścia
Wzmacniacz
Wielostrefowość
Łączność
bezprzewodowa
Obsługa
poprzez OEM
Cena:
130
stacja multimedialna CeNET
2-DIN
CD/DVD-MP3/WMA 255 folderów w folderze
max. 512 plików
7’’ dotykowy TFT,
Montowany na stałe, elektrycznie opuszczany
Tuner RDS DSP ze zmienną szerokością pasma,
Radio Text
24-bit
trzypasmowy, parametryczny
CeNET, 3 pary wyjść RCA
1 x AUX AV oraz wejście dla kamery cofania
Moc 4 x 50 wat lub Amp Canceller
(ominięcie wzmacniacza)
2 Zone – dwie odrębne strefy audio i wideo
Bluetooth HSP (profil HeadSet) oraz A2DP (profil
przesyłania szerokiego strumienia audio) przez BLT373
Gniazdo mini jack do podpięcia SWRC
– fabrycznego sterowania z kierownicy
3499 zł (w promocji) + zestaw montażowy
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI
IMPREZA
CAR AUDIO
Z p∏yty i na ˝ywo
Do trzech razy sztuka? Niekoniecznie. Wydaje si´ raczej,
˝e Êlàskie spotkania sympatyków muzyki za kó∏kiem
zagoszczà w Gliwicach na stale.
W
listopadzie do Starego Browaru
w Gliwicach przyjecha∏o 60 osób reprezentujàcych zarówno krajowà
scen´ car audio, jak i najbardziej
zagorza∏ych jej obserwatorów. Zamys∏em organizatorów imprezy
– Józefa W´˝owskiego z firmy
Test Sound oraz jego ma∏˝onki by∏o stworzenie adeptom tej zabawy
mo˝liwoÊci zapoznania si´ z pojazdami, które bra∏y udzia∏ w zawodach krajowych i w fina∏ach europejskich. Wi´kszoÊç z nowo przyby∏ych osób jest skupiona wokó∏
witryny www.soundoff.pl i wielu
innych forów internetowych. Dla
tych, którzy znajà temat jedynie
z prasy (niewiele imprez car audio
odbywa si´ w Polsce), to internet
jest jedynym êród∏em informacji
i ostatnià nadziejà na znalezienie
osób, które zajmujà si´ tym wyspecjalizowanym zagadnieniem.
Spotkanie by∏o niezwyk∏e tak˝e
pod tym wzgl´dem, ˝e zawiera∏o
dwie cz´Êci zaspokajajàce potrzeby ducha – ods∏uch i oglàdanie samochodów z dopracowanymi
do perfekcji instalacjami oraz wyst´p grupy muzyków pod kierownictwem chorzowskiego gitarzysty
Leszka Windera znanego m.in.
z takich grup bluesowych, jak
D˝em czy Krzak. Rzeczà oczywistà
jest, ˝e prezentowano bluesa, mu-
zyk´, która ma swojà niema∏à tradycj´ na Âlàsku.
Do dyspozycji zainteresowanych
postawiono kilkanaÊcie samocho-
dów, które przetrwa∏y prawdziwe
obl´˝enie. Pomimo przenikliwego
zimna przez d∏ugi czas nikt nie
chcia∏ wracaç do wn´trz Starego
Browaru, a kolejka ch´tnych
do s∏uchania by∏a na tyle d∏uga, ˝e
niektórych trzeba by∏o wr´cz wyganiaç z wn´trza, aby inni mogli
te˝ organoleptycznie doÊwiadczyç, jak radzà sobie prezentowane instalacje. Podobnie jak w zesz∏ym roku, najwa˝niejszym doÊwiadczeniem dla przyby∏ych
osób, by∏a mo˝liwoÊç porozmawiania z zawodnikami i przedyskutowanie problemów, z jakimi spotykali si´ podczas budowy w∏asnych instalacji. Dzi´ki temu nie
trzeba wywa˝aç otwartych ju˝
przez innych drzwi i uczyç si´
na w∏asnych, cz´sto kosztownych
b∏´dach. To kameralne spotkanie
ma równie˝ olbrzymià przewag´
nad typowym „sp´dem”, do jakiego dochodzi podczas masowych
imprez. Tu rzeczywiÊcie mo˝na
czegoÊ si´ dowiedzieç i to wypróbowaç. Widaç, ˝e jest to doceniane, bo do Gliwic Êciàgn´li ludzie
z najdalszych zakàtków Polski.
WÊród tych amatorów, którzy postanowili poÊwi´ciç swój czas
i pieniàdze na przyjazd zosta∏y rozlosowane konkretne nagrody.
Dzi´ki uprzejmoÊci sponsorów
mo˝na by∏o nieoczekiwanie staç
si´ w∏aÊcicielem np. zestawu g∏oÊnikowego. Mamy nadziej´, ˝e
w przysz∏ym roku spotkamy si´
ponownie, a jeÊli tak, to znajàc
organizatorów, z pewnoÊcià b´dzie jeszcze ciekawiej.
Tekst i zdj´cia: J´drzej Nosal
N°1 STYCZE¡ 2008
131
MAXI
AUDIO
NOWOÂCI CAR AUDIO
Płaskie górą
B
ecker Traffic Assist 7926
i Becker Traffic Assist 7927
to dwa p∏askie i niezwykle
eleganckie urzàdzenia do nawigacji. GruboÊç 19 mm oraz waga 174 gramów sprawiajà, ˝e bez
problemu mieszczà si´ w kieszeni.
Uwag´ zwraca front wykonany
z dodatkami aluminium i wyÊwietlacz o przekàtnej 3.5 cala. Urzàdzenia posiadajà zbiór map ca∏ej
Europy oraz Polski. Dost´pnych
jest a˝ 37 krajów Europy firmowanych przez Navteq i znajdujàcych
si´ na za∏àczonej karcie SD 2 GB.
Zarówno Becker Traffic Assist
7926, jak i 7927 posiadajà wbudo-
wany odtwarzacz MP3/WMA,
przeglàdark´ zdj´ç JPG oraz odtwarzacz video.
W obu przypadkach dost´pne sà
tak˝e nowe rozwiàzania nawigacyjne, jak: asystent pasa ruchu,
ostrzeganie o dopuszczalnej pr´dkoÊci, wyÊwietlanie drogowskazów na drodze, automatyczne w∏àczanie/wy∏àczanie urzàdzenia po
starcie silnika lub jego wy∏àczeniu.
Ceny:
Becker Traffic Assist 7926
– 1199 z∏
Becker Traffic Assist 7927
z systemem TMC – 1399 z∏
Okrągła, czy tradycyjna?
T
ravelPilot Lucca 3.5 „Edition”, to pierwszy system nawigacyjny w oryginalnej,
okràg∏ej obudowie. Interesujàco
zaprojektowany nawigator umo˝liwia nawigacj´ w obr´bie niemal
ca∏ej Europy, oferuje ró˝ne opcje
tras, a tak˝e mo˝liwoÊç dynamicznej nawigacji. Dane prezentowane
sà na ekranie wielkoÊci 3,5 cala.
Bardziej tradycyjnym rozwiàzaniem jest nowy nawigator TravelPilot Lucca 3.5. Na du˝ym,
kolorowym ekranie (4,3 cala,
przekàtna obrazu 11 cm, format 16: 9) wyÊwietlane sà tylko
elementy obs∏ugowe potrzebne
u˝ytkownikowi w danej chwili.
Podczas jazdy wbudowany odbiornik komunikatów TMC zapewnia
dynamicznà nawigacj´, przy czym
ostrze˝enia o korkach pojawiajà
si´ na wyÊwietlaczu tak˝e wtedy,
gdy funkcja nawigacji nie jest aktywna. Funkcja wspomagania
obejmuje, oprócz uwzgl´dniania
informacji o utrudnieniach w ruchu, tak˝e np. wprowadzanie
nazw miast i ulic z opcjà tolerancji
132
N°1 STYCZE¡ 2008
pomy∏ek, informacje o ograniczeniach pr´dkoÊci, wybór opcji tras
lub wybór specjalnych punktów
docelowych, takich jak stacje paliw, restauracje, hotele oraz inne
u˝yteczne miejsca. Wersje opatrzone symbolem „WEU” zawierajà
dodatkowo p∏yt´ DVD z mapami
krajów Europy Zachodniej – daje
to ∏àcznie mapy 41 krajów.
Pozosta-
∏e zestawy zawierajà mapy 20 krajów Europy Wschodniej z Polskà
Ceny:
TP Lucca 3.5 – 999 PLN
TP Lucca 3.5 WEU – 1 199 PLN
TP Lucca 3.5 Edition – 1 099
PLN
TP Lucca 3.5 Edition WEU
– 1 299 PLN
Premiera w JVC
P
od∏àcz swój cyfrowy odtwarzacz audio lub inne
urzàdzenie zewn´trzne
przez znajdujàce si´ na przednim
panelu wejÊcie AUX w nowym
radioodtwarzaczu KD-G341 i korzystaj z muzyki do woli. Nowa,
tania jednostka g∏ówna firmy
JVC jest kompatybilna z plikami
MP3 i WMA zawiera wzmacniacz MOSFET o mocy 4x50
W oraz 1-bitowy przetwornik
DAC o rozdzielczoÊci 24-bity.
Do tego wbudowany korektor
cEQ dajàcy mo˝liwoÊç ustawienia barwy dêwi´ku w zale˝noÊci
od typu s∏uchanej muzyki. Para
wyjÊç liniowych RCA otwiera
drog´ do zbudowania na bazie tej
jednostki zaawansowanego systemu audio.
Cena: 399 z∏
Piecyki na zimę
N
a naszym rynku pojawi∏y
si´ wreszcie nowe
wzmacniacze renomowanego w∏oskiego producenta – firmy Audison. Kolekcja sk∏ada si´
z linii „Classic” i „Special”, w ramach których przygotowano konstrukcje trafiajàce w ró˝norodne
zapotrzebowanie: od niedrogiego
wzmacniacza stereo (SRx 2.1),
poprzez koƒcówk´ pi´ciokana∏owà
zapewniajàcà pe∏ne zasilenie rozbudowanego systemu audio tak˝e
w instalacjach multimedialnych
(SRx 5.1), a˝ po mocarne „piece”
dedykowane do systemów o nieokie∏znanej mocy (SRx 2S. 1
i SRx 1 D. 1).
Klasyczne
SRx 2.1
SRx 4.1
SRx 5.1
2 kana∏y 799 z∏
4 kana∏y 1199 z∏
5 kana∏ów1699 z∏
Specjalnego przeznaczenia
SRx 1 D. 1 Monoblok 1599 z∏
SRx 2S. 1
2 kana∏y 1499 z∏
SRx 3.1
3 kana∏y 1599 z∏
MAXI
AUDIO
NOWOÂCI CAR AUDIO
Flagowy Garmin
G
armin nüvi 760 GP to najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt nawigacji samochodowej,
wyposa˝ony w map´ Europy – City Navigator
oraz super szczegó∏owà map´ Polski GP Map´. Nowa
stylistyka obudowy wykonanej z najlepszych materia∏ów i kolorowy panoramiczny wyÊwietlacz o przekàtnej 4,3 cala sprawiajà, ˝e Garmin nüvi 760 z pewnoÊcià
przypadnie do gustu. Najistotniejszà cechà najnowszego produktu do nawigacji samochodowej jest mo˝liwoÊç wczeÊniejszego planowania podró˝y z wieloma
punktami poÊrednimi. Nawigacja oblicza optymalnà tras´ przejazdu oraz rejestruje przebyty Êlad.
Nowy model zosta∏ wyposa˝ony w kilka przydatnych
ka˝demu kierowcy elementów. Nale˝y do nich zastosowaine technologii Bluetooth, dzi´ki której odbiornik
do nawigacji satelitarnej mo˝e pe∏niç rol´ zestawu g∏oÊnomówiàcego. Kolejny interesujàcy modu∏, to wbudowany w urzàdzenie nadajnik FM, który przesy∏a dêwi´k
generowany przez Garmin nüvi 760 do systemu audio
zainstalowanego w pojeêdzie. Zapewnia to mo˝liwoÊç
s∏uchania zapisanej w pami´ci urzàdzenia ulubionej muzyki poprzez radioodtwarzacz pok∏adowy i g∏oÊniki
samochodowe.
Cena: 2299 z∏
Z Pioneerem w Nowy Rok
N
ajnowszy radioodtwarzacz
DEH-P6000UB, to bogato
wyposa˝ona jednostka obs∏ugujàca p∏yty CD z nagraniami
w formatach MP3/WMA/WAV.
Za reprodukcj´ dêwi´ku i dostosowanie pracy g∏oÊników do specyficznych warunków w samochodzie odpowiadajà: wbudowany
wzmacniacz oparty o technologi´
MOSFET zapewniajàcy moc 50 W
na kana∏, 3-pasmowy korektor
134
N°1 STYCZE¡ 2008
dêwi´ku, filtry LPF i HPF i funkcja
Loudness. Nowy radioodtwarzacz
wyposa˝ono w wejÊcie Aux-In
w standardzie Mini-Jack umieszczone na panelu tylnym, oraz terminal USB z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia iPoda wychodzàc w ten
sposób naprzeciw potrzebom u˝ytkowników przenoÊnych odtwarzaczy audio lub pami´ci pendrive.
Para wyjÊç RCA pozwala na ∏atwà
rozbudow´ systemu o zewn´trzne
wzmacniacze, a specjalna funkcja
Direct Sub Drive umo˝liwia bezpoÊrednie pod∏àczenie subwoofera
do radioodtwarzacza bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy.
Sterowanie u∏atwia wielofunkcyjne pokr´t∏o, a specjalne wejÊcie
na tylnym panelu urzàdzenia umo˝liwia pod∏àczenie do radioodtwarzacza fabrycznie zainstalowanego
w samochodzie systemu zdalnego
sterowania (np. zintegrowanego
w kierownicy). Magistrala IP-Bus
pozwala na pod∏àczenie opcjonalnego modu∏u Bluetooth.
Cena: 899 z∏
Dopalacz muzyki
N
owymi wzmacniaczami
serii GTO firma JBL po raz
kolejny wyjaÊni∏a, dlaczego od lat zajmuje dominujàcà pozycj´ na europejskim rynku
wzmacniaczy samochodowych.
Siedem nowych modeli wzmacniaczy serii GTO z maksymalnà
mocà ciàg∏à 1500 W RMS zosta∏o
zaprezentowanych ju˝ na targach
IFA. Urzàdzenia trafià na rynek
w grudniu bie˝àcego roku. Nowe
wzmacniacze wyró˝niajà si´ wysokiej jakoÊci elektronikà, poziomem mocy wyjÊciowej i wyrafinowanym, eleganckim wzornictwem. Wszystkie jednostki sà
wyposa˝one w wysokiej jakoÊci
z∏àcza, a solidna, aluminiowa obudowa o niskim profilu zapewnia
wydajne ch∏odzenie i przyciàga
wzrok stonowanym, bia∏ym podÊwietleniem. Prawie wszystkie
modele wyposa˝ono w u˝yteczne
wyjÊcia przedwzmacniacza u∏atwiajàce dalszà rozbudow´ systemu audio w samochodzie.
Wzmacniacze pi´ciokana∏owe
i monobloki wyposa˝ono w obwód DBO (Dynamic Bass Optimization), który umiej´tnie ∏àczy obs∏ug´ regulowanego filtra poddêwi´kowego i wzmocnienia basów. Ponadto w wyposa˝eniu
tych modeli znajduje si´ pilot
do regulacji poziomu basu. Ci, którzy pragnà najlepszych parametrów dêwi´ku i uniwersalnego zastosowania powinni zwróciç uwag´ na czterokana∏owy model
GTO 1004 dysponujàcy mocà
150 W na kana∏, kompletem filtrów do regulacji pracy g∏oÊników
i mogàcy bez trudu zasiliç jednoczeÊnie system g∏oÊników szerokopasmowych oraz subwoofer.
Cena: 1099 z∏
MAXI
AUDIO
NOWOÂCI CAR AUDIO
J
VC KV-PX701 to kompletnie nowy system nawigacji przenoÊnej z górnej pó∏ki wyposa˝ony w technologi´
Bluetooth, 4,3-calowy monitor
dotykowy i wbudowany tuner
RDS-TMC. Modu∏ ∏àcznoÊci bezprzewodowej Bluetooth zapewnia ∏atwe korzystanie z telefonu
komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Zastosowane
mapy pokrywajà obszar praktycznie ca∏ej Europy zachodniej
i Êrodkowej w∏àcznie z krajami
nadba∏tyckimi. Urzàdzenie dysponuje wskazówkami g∏osowymi
w ró˝nych j´zykach. Podczas nawigacji wyÊwietlane sà informacje dotyczàce ograniczenia pr´d-
Klasa wyższa w natarciu
koÊci/znaków drogowych, a poszukujàc celu podró˝y mo˝na
skorzystaç z ponad 1,7 milionów
punktów P. O. I. znajdujàcych si´
w bazie adresowej oprogramowania. Gdy nie u˝ywasz nawigacji, jednostka KV-PX701 pe∏ni rol´ odtwarzacza multimedialnego,
odczytujàc z karty SD pliki
JPEG/BMP/WMV/MP3/WMA
oraz dodatkowo, mogàc wyÊwietlaç nawet pliki tekstowe. Gdy
chcesz korzystaç z multimediów
na zewnàtrz samochodu, te˝ nie
ma problemu. Do∏àczone s∏uchawki stereo zmieniajà nawigacj´ w osobisty odtwarzacz plików audio i wideo.
Cena: 1599 z∏
OQO: nowy wymiar
mobilności
M
ieszczàce si´ w kieszeni lub w d∏oni urzàdzenie OQO e2 jest najmniejszym komputerem mogàcym wspó∏pracowaç z systemem Windows Vista lub XP. Pomimo miniaturyzacji, jest to
w pe∏ni funkcjonalny komputer
PC. Seria OQO przeznaczona jest
przede wszystkim dla ludzi, którzy cenià mobilny styl ˝ycia,
w którym najwa˝niejsza jest
efektywnoÊç i gdzie nie ma miejsca na kompromisy. Urzàdzenie
jest wyposa˝one w Wireless
WAN, WiFi i Bluetooth, zapewniajàc po∏àczenia z Internetem,
pocztà elektronicznà i aplikacjami sieciowymi. OQO e2 posiada
zintegrowanà, ergonomicznà,
podÊwietlanà klawiatur´, z∏o˝onà
136
N°1 STYCZE¡ 2008
z 57 przycisków, miniaturowy
manipulator zast´pujàcy mysz
oraz rolk´. Dodatkowo wysuwany 5” ekran dotykowy oraz rysik,
umo˝liwia wykorzystanie tego
UMPC. Model OQO e2 jest oferowany z procesorem 1,5 GHz,
dyskiem twardym do 120 GB,
1 GB pami´ci RAM i zintegrowanym ∏àczem szerokopasmowym.
Komputery OQO oparte sà na nowatorskiej, zaawansowanej
technicznie Platformie VIA Ultra
Mobile, wyposa˝onej w energooszcz´dny procesor VIA C7-M
ULV x86, zaprojektowany specjalnie dla ma∏ych urzàdzeƒ przenoÊnych klasy Ultra Mobile.
Cena zale˝na od pojemnoÊci
twardego dysku i wyposa˝enia: 7060 do 10300 z∏
Sypnęło drobnicą
C
o prawda na najlepiej wyposa˝one modele radioodtwarzaczy 2008 przyjdzie
nam jeszcze poczekaç, ale ju˝
sypn´∏o tzw. „drobnicà” car audio. Nowe, najtaƒsze modele
Kenwood zala∏y pó∏ki sklepowe.
Do wyboru sà trzy podstawowe
bliêniacze modele tunerów MP3
(W3041, W312, W241)
w dwóch kolorach podÊwietlenia
(zielone, czerwone). Model KDC-W241AY/GY jest najtaƒszym
z nich i zosta∏ pozbawiony funkcji
RDS.
Ceny:
KDC-W3041AY/GY 489 z∏
KDC-W312AY/GY 489 z∏
KDC-W241AY/GY 449 z∏
High Definition
za „grosze”
F
irma Microsoft poinformowa∏a o premierze nap´du
HD DVD przeznaczonego
do konsoli Xbox 360. Urzàdzenie
zadebiutuje w polskich sklepach
w grudniu w sugerowanej cenie
detalicznej 699 z∏. W sk∏ad zestawu, prócz zewn´trznego czytnika
HD DVD wejdzie tak˝e pilot multimedialny, którym mo˝na zdalnie
sterowaç wszelkimi funkcjami
konsoli Xbox 360. Ju˝ teraz ∏atwo
przewidzieç, ˝e nowy produkt
ucieszy to nie tylko graczy, ale
znajdzie te˝ zastosowanie w wielu
multimedialnych systemach samochodowych.
MAXI
IMPREZA
ZLOT VW VENTO
Nie puchary i nagrody, ale niepowtarzalna rodzinna atmosfera przyciàga
w∏aÊcicieli Vento na ten zlot…
J
est w Polsce grupa ludzi, którzy skupiajà si´
od kilku lat wokó∏
dwóch stron i forum
Volkswagena Vento
(www.vwVento-Fans.
com www.vwvento.org). Nie jest
ich tylu, co maniaków Golfa, ale
ich liczba ciàgle roÊnie. Dlatego
po raz kolejny podj´to inicjatyw´
zorganizowania II ogólnopolskiego
zlotu VW Vento! Termin zlotu by∏
dobierany tak, by jak najwi´ksza
liczba forumowiczów mog∏a si´
na nim pojawiç. Jak rok wczeÊniej
wybrano oÊrodek turystyczny w
Krzeczowie. Deszcz i temperatura
w dzieƒ oscylujàca w okolicy 10°C
nie napawa∏a optymizmem. Jednak jak si´ póêniej okaza∏o pogoda
138
N°1 STYCZE¡ 2008
„ventylkom” sprzyja∏a…
Pierwszy dzieƒ zlotu to piàtek
21.IX. Ju˝ od po∏udnia na teren
oÊrodka wje˝d˝a∏y pierwsze VW.
Ventomaniacy zje˝d˝ali si´ do póênych godzin wieczornych z najdalszych zakàtków Polski. Na zlot
przyje˝d˝a∏y ca∏e rodziny i nikt si´
nie dziwi∏, ˝e ktoÊ przyjecha∏ z ˝onà czy dzieçmi. Piàtek zakoƒczy∏
si´ zapoznawczym grillem.
Sobotni poranek rozpocz´ty zosta∏
testowaniem aut na objazdowej
hamowni podwoziowej. Oko∏o po∏udnia rozpocz´∏y si´ konkurencje
sprawnoÊciowe i konkursy. W tym
roku wszyscy przybyli mogli g∏osowaç mi´dzy innymi na auto zlotu,
naj∏adniej brzmiàcy wydech czy
car-audio. Ka˝dy kierowca móg∏
sprawdziç siebie i swój samochód
w konkurencjach takich jak parkowanie precyzyjne lub slalom. Dla
si∏aczy wyzwaniem by∏a konkurencja przeciàgania „Ventki”, a dla paƒ
rzut oponà… Najbardziej kontrowersyjny konkurs na ka˝dym zlocie, czyli Auto Zlotu, wygra∏o Vento Kovvala. Jako ˝e zlot nie by∏
stricte tuningowy, odby∏ si´ równie˝ konkurs na najlepiej utrzymany samochód, gdzie równe szanse
mia∏y auta seryjne. W tej konkurencji pierwsze miejsce zajà∏ Idgray, który od porannych godzin
sobotnich do popo∏udnia ze szmatkà, pastà i gàbkà w r´ku dopieszcza∏ swoje cacko! Zaci´ta walka
czeka∏a podczas pomiaru wysokoÊci zawieszenia. Najwi´kszà „gle-
bogryzarkà” zlotu okaza∏ si´ Vento
od Marco_polo z felgami Porsche.
Mi∏ym zaskoczeniem dla uczestników by∏y puchary i nagrody od
sponsorów, m.in. firm Renomet,
Dido i Bi-Tuning. ObecnoÊç nagród
trzymano w tajemnicy a˝ do dnia
zlotu. Uda∏o si´ nagrodziç zwyci´zców skromnymi upominkami jak
klucze do kó∏, ramki do zegarów
czy Êruby zabezpieczajàce do felg,
a symboliczne puchary i medale
nieraz przypomnà o zlotowej atmosferze. Sobotni wieczór wszyscy sp´dzili razem przy ogromnym
ognisku. Zabudowy car audio jeszcze d∏ugo w nocy umila∏y czas
przy rozmowach, które toczy∏y si´
do póênych godzin.
Niedziela by∏a czasem wyjazdów.
MAXI
AUTA CZYTELNIKÓW
HONDA CIVIC
O
statnio w naszej skrzynce
mailowej pojawi∏ si´ ciekawy projekt. Nie ka˝dy
dysponuje od razu bud˝etem z pi´cioma zerami. To
jednak wcale nie oznacza, ˝e nasz
pojazd nie mo˝e wyró˝niaç si´ spoÊród innych spotykanych na mieÊcie. Piotr – w∏aÊciciel tego Civica
coupe piàtej generacji skupi∏ si´
póki co na modyfikacjach optycznych. Felgi, Êwiat∏a, lusterka – te
elementy zosta∏y wymienione
na nowe. We wn´trzu zagoÊci∏
czarno-czerwony welur, nowe podÊwietlenie deski rozdzielczej i delikatny zestaw audio. Stylizacja ca∏oÊci jest wprawdzie mocno kontrowersyjna, ale zobaczymy
jak projekt b´dzie ewoluowa∏.
Trzy dni imprezy, które na poczàtku
mia∏y byç „a˝” trzema dniami zlotu
okaza∏y si´ „tylko” trzema dniami.
Zosta∏a jednak obietnica, ˝e za rok
nastàpi powtórka. Tak rodzinnej atmosfery jak na tym zlocie nie spotkamy nigdzie indziej. Najwa˝niejsze dla tej grupy ludzi to spotkaç
i poznaç si´ oraz porozmawiaç o
wspólnych zainteresowaniach.
Mog´ Êmia∏o zapewniç, ˝e kto za
rok pojawi si´ na zlocie VW Vento,
nie b´dzie ˝a∏owa∏. Niektórzy ju˝
deklarujà, ˝e wyjadà w czwartek,
bo od piàtku wieczorem do niedzieli to stanowczo za ma∏o czasu.
Tekst: ¸ukasz Janecki
Zdj´cia: uczestnicy zlotu
Strona: www.vwVento-Fans.com
N°1 STYCZE¡ 2008
139
Listopadowy MAXI konkurs VT
rozstrzygni´ty!
MAXI
VIRTUAL TUNING
KONKURS
MT
Ostatni konkurs przed rozpocz´ciem Mistrzostw Polski cieszy∏ si´ niesamowitym zainteresowaniem ze strony forumowiczów. Wybór najlepszych
prac sprawi∏ niektórym wielki k∏opot, a temperatury dyskusji komisji w ˝aden sposób nie da si´ przenieÊç na papier. Sàdzimy, ˝e autorzy
fina∏owych prac z powodzeniem mogà startowaç w walce o tytu∏ Mistrza Polski. Po ci´˝kich naradach og∏aszamy co nast´puje:
Nagroda za pierwsze miejsce – kurtka Audi
w´druje do Szczechura.
Nagroda za miejsce drugie – torba podró˝na
trafi do Pilara.
Nagrod´ za trzecie miejsce – zegarek z logo
Audi wyÊlemy do Anachro.
Na prezentacj´ na ∏amach zas∏ugujà nie tylko prace z fina∏u. Oto kilka innych:
Sokó∏
140
Pawlo
N°1 STYCZE¡ 2008
D˝oj
IV Mistrzostwa Polski w Wirtualnym Tuningu
Wirtualne Mistrzostwa Polski nabierajà rozp´du. Zakoƒczy∏y si´ ju˝ eliminacje, podczas których zawodnicy mieli za zadanie
zmodyfikowanie Lexusa IS. Rozpi´toÊç jakoÊciowa prac by∏a ca∏kiem spora, a udzia∏ w eliminacjach móg∏ wziàç ka˝dy kto tylko
potrafi obs∏ugiwaç jakiÊ program graficzny. Ale to dopiero rozgrzewka! Teraz to dopiero si´ zacznie! Warto Êledziç rozwój
wydarzeƒ w tym temacie. Niestety wybory najlepszych prac eliminacji zosta∏y zakoƒczone ju˝ po zamkni´ciu bie˝àcego numeru
i nie dysponujemy jeszcze wynikami, ale z przyjemnoÊcià poka˝emy Wam kilka prac.
Siedemnastego grudnia rozpoczà∏ si´ pierwszy etap zawodów. Na stronie internetowej Mistrzostw znajdziecie bazy, z jakimi muszà si´
zmierzyç uczestnicy tej edycji. Z niecierpliwoÊcià czekamy na nowe prace. Redakcja z uwagà Êledzi ka˝y kolejny etap, a w finale przyzna
specjalnà nagrod´ MAXI tuningu. Oficjalnà stron´ Mistrzostw znajdziecie pod adresem www.4mp.vc.pl.
N°1 STYCZE¡ 2008
141
MAXI
MODELE
TUNING
MODELI
˚yjà wÊród nas ludzie zakochani w swoich samochodach. Kochajà je do tego stopnia, ˝e nie mogà
znieÊç chwil, gdy nie majà
ich przed oczami. Trudno
wszak postawiç pe∏nowymiarowe auto w sypialni.
A
jednak mo˝na. Byç mo˝e odnosicie wra˝enie,
˝e ju˝ gdzieÊ widzieliÊcie t´ maszyn´. Deja
vu? Nie do koƒca.
Nissan 350Z, którego
oglàdacie to kopia samochodu
z ok∏adki wrzeÊniowego numeru
142
N°1 STYCZE¡ 2008
MAXI tuningu. Kopia w skali 1: 24,
dodajmy. Na proÊb´ Alana Zapa
upodobni∏ model do prawdziwego
odpowiednika. Lista zmian? Taka
jak w prawdziwym egzemplarzu.
A jeÊli ktoÊ go nie widzia∏, to spieszymy z wyjaÊnieniami. Dok∏adki
zderzaków i progi pochodzà od Ni-
smo, podobnie jak karbonowe nak∏adki na boczne s∏upki. W tym
przypadku to r´czna robota.
Do tego dziewi´tnastocalowe felgi
od Volk Racing – Êciàgane z Niemiec, przerabiane i przemalowane
pod kolor orygina∏u. Ca∏e nadwozie
zosta∏o pokryte lakierem identycz-
nym jak na wzorodawcy. Dà˝àc
do jak najdoskonalszego odwzorowania samochodu Alana Zapa odpowiednio przemalowa∏ wn´trze,
kosmetycznie poprawi∏ silnik i do∏o˝y∏ intercooler. Efekt? Miodzio!
Alan mo˝e teraz zasypiaç patrzàc
na swojà „zabaweczk´”.
Performance
Ostatnio wyraênie dostrzegamy nowà tendencj´:
tuning to coraz rzadziej styling, a coraz cz´Êciej
performance. Tuning modeli równie˝.
Prawdziwe amerykańskie V8 w miniaturze
niestety nie wydaje miniaturowego bulgotu.
P
race ekipy AMC goÊci∏y
ju˝ na ∏amach MAXI
tuningu i ich autorów
nie trzeba przedstawiaç. Ma∏y i TuneR nie
spocz´li na laurach
i ciàgle ostro pracujà, a ich warsztat opuszczajà kolejne dzie∏a. Tym
razem podjeli si´ budowy Shelby'ego GT-500 z 1969 roku. Mimo,
˝e modelarze nie wprowadzili do tego modelu wielu wizualnych zmian,
doprowadzenie auta do stanu w jakim go widzicie kosztowa∏o ich
mnóstwo pracy. Poprawili oryginalne cz´Êci i do∏o˝yli kilka elementów
jeszcze bardziej upodabniajàcych
model do orygina∏u. Gdzie tu performance? Ten element tuningu rzadko widaç na pierwszy rzut oka.
Z racji tego, ˝e to „tylko” model, nie
mo˝emy pokazaç Wam wydruku
z hamowni. Ale wystarczy spojrzeç
pod mask´ by stwierdziç, ˝e setup
jest ca∏kiem sympatyczny. Ch∏opaki
z AMC zadbali by pod mask´ trafi∏y
wszystkie elementy, które producent modelu uzna∏ za zb´dne.
Z okablowaniem silnika w∏àcznie.
Robi wra˝enie, prawda? Dodatkowo pokusili si´ o delikatne skrócenie zawieszenia, przez co auto wyglàda jeszcze lepiej. Muscle car
pe∏nà g´bà!
N°1 STYCZE¡ 2008
143
Zamów prenumeratę – dostaniesz prezent
do wyboru: koszulkę lub czapkę
Zasady zamówienia prenumeraty
PRZEZ TELEFON: wystarczy zadzwonić pod numer
071 780 66 11 w. 329. Nasz konsultant do spraw
prenumeraty podpowie, doradzi i przyjmie zamówienie.
FAKSEM: wypełnij kupon znajdujący się obok i wyślij
na numer 071 780 66 12.
PRZEZ INTERNET: wejdź na stronę www.maxituning.pl
i wypełnij znajdujący się tam formularz.
NA POCZCIE LUB W BANKU: wypełnij blankiet przelewu.
Pierwszy numer prześlemy bezzwłocznie po
otrzymaniu wpłaty. Na blankiecie dopisz, od którego
numeru chcesz rozpocząć prenumeratę MAXI tuning.
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007
8/2007
9/2007
10/2007
11/2007
12/2007
Oto dane naszej firmy.
Motor-Presse Polska Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 2/4, 53-030 Wrocław
Nr konta:
59 1140 1140 0000 2834 1200 1001
prezent dla
prenumeratorów:
koszulka
(rozm. M, L lub XL)
lub czapka (M lub L)
Roczna prenumerata MAXI tuning tylko 96 z∏
TAK, zamawiam rocznà prenumerat´ magazynu
Imi´ i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w cenie 96 z∏ 120 z∏
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer . . . . . . . . . Kod . . . . . . . . . . MiejscowoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenumerat´ (12 wydaƒ) prosz´ rozpoczàç od numeru . . . . . . . . Jako prezent wybieram: Koszulk´ (rozmiar: M L XL) lub Czapk´ (rozmiar: M L)
MAXI tuning proszę przesyłać pod adresem*
Imi´ i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres podany powy˝ej
Pod nast´pujàcym adresem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÊwiadczam, ˝e jestem p∏atnikiem VAT i upowa˝niam Motor-Presse Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
OÊwiadczam, ˝e wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Motor-Presse Polska, w tym do celów marketingowych.
Swoje dane osobowe przekazuj´ dobrowolnie i przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e przys∏uguje mi prawo wglàdu do nich i ich poprawiania.
Podpis zamawiajàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób płatności* Przelew
Karta kredytowa
Data . . . . . . . . . . . . . .
Prosz´ zaznaczyç odpowiednià kart´
Visa
PolCard
EuroCard
American Express
MasterCard
PBK Styl
Diners Club
Motokarta Citibank-BP
Numer karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wa˝na do dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwota 96 z∏ (s∏ownie: dziewi´çdziesiàt szeÊç z∏otych)
Imi´ i nazwisko posiadacza karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis posiadacza karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . .
* zaznacz w∏aÊciwe
Zamówienie prenumeraty prosimy przes∏aç faksem pod numer (071) 780 66 12.
SPIS FIRM TUNINGOWYCH
ESSA
al. Sikorskiego 1A,
35-304 Rzeszów,
tel. (017) 857 58 30,
tel./fax (017) 857 58 32
www.essa.com.pl,
www.u-dimension.pl
[email protected]
Sprzeda˝ i monta˝: systemy car audio, multimedialne i nawigacyjne; odtwarzacze CD/DVD, g∏oÊniki,
wzmacniacze, subwoofery,
CB Radio. Autoalarmy,
centralne zamki, blokady,
systemy GPS. Dystrybucja:
µ-Dimension, PowerBass,
Sound Quest, Stinger.
JACKY AUTO SPORT JAVA CAR DESIGN
Sp. z. o.o.
87-615 ¸ochocin 6
ul. Pe∏czyƒska 6
51-180 Wroc∏aw
tel. 071 372 64 75,
372 67 21
www.jacky.pl
[email protected]
k/W∏oc∏awka
tel/fax: (054)-288-16-00
tel: (054) - 288-16-01
tel: 606 300 900
www.javacardesign.com
[email protected]
Producent oraz dystrybutor posiadajàcy w ofercie ponad 4 tysiàce artyku∏ów do tuningu i sportu
samochodowego takich
wiodàcych marek, jak:
Team Dynamics, Cobra,
WM sport, J-Tec, Brisk,
Auto Collection i wielu
innych.
Profesjonalne wykonanie
skórzanej tapicerki i podgrzewanych foteli do samochodów wszystkich
marek. Gwarancja najwy˝szej jakoÊci potwierdzona przez rzesze klientów i salony samochodowe. Termin realizacji –
1 dzieƒ.
SHADOW
Strefa Tuningu
ul. Kopernika 14
Pruszcz-Gdaƒski
tel. 058-683-18-20
tel. kom. 0606-900-785
[email protected]
www.shadow-tuning.com
ul. Morska 491
81-014 Gdynia
tel./fax 058 663 92 63
tel. kom. 667 997 461
www.strefatuningu.pl
[email protected]
Zajmujemy si´ produkcjà
orurowaƒ do samochodów terenowych, dostawczych i vanów.
Orurowania sà wykonane
z najwy˝szej jakoÊci stali
nierdzewnej, polerowanej i gi´tej.
Profesjonalny CHIPTUNING.
Szybki i odczuwalny przyrost mocy – nawet
do 30%! HAMOWNIA PODWOZIOWA, pomiary mocy,
indywidualne strojenie, pomiary z czujnikiem do∏adowania i AFR. SKLEP tuningowy z cz´Êciami i akcesoriami renomowanych firm.
Konkurs Skoda Octavia
Jak zwykle zadbaliÊmy o naszych Czytelników
i przygotowaliÊmy prezenty. Tym razem sà to
gad˝ety firmowane przez Skod´. Pierwsi trzej
Czytelnicy, którzy odpowiedzà poprawnie na
podane pytanie, otrzymajà od nas torby, kolejni
trzej T-shirty, a trzej nast´pni etui na klucze.
Pytanie konkursowe brzmi:
Jakà moc ma najmocniejszy
silnik montowany seryjnie
w Skodzie Octavii RS?
a) 180 KM
b) 190 KM
c) 200 KM
Na odpowiedzi czekamy od 21 grudnia.
Przesy∏ajcie je pod adres [email protected]
MAXI
ZAPOWIEDZI
W NAST¢PNYM NUMERZE
KOLEJNE WYDANIE
UKAŻE SIĘ 25 STYCZNIA
www.maxituning.pl
REDAKCJA
Redaktor naczelny
Tymon Grabowski
Zespół i współpracownicy
Rafał Andrzejewski, Bartosz Garliński,
Jędrzej Nosal, Jacek Hanusz, Maciej Kuć,
Adam Majcherek, Maciej Struk
Opracowanie graficzne i DTP
Mirosław Nogaj
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych.
AUDI S6 LPG
WYDAWNICTWO
Motor Presse Polska
ul. Przyjaźni 2/4
53-030 Wrocław
tel. (71) 780 66 11
fax (71) 780 66 12
Dyrektor regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Motor-Presse International
dr Maike Schlegel
Prezes zarządu
Krzysztof Komar
Dyrektor Biura Marketingu i Reklamy
Rafał Stańczak
Product manager
Tomasz Czyszkowski
tel. (71) 780 66 11 wewn. 359
[email protected]
KRÓL SZCZURÓW
Sprzedaż reklam
Marek Drej
tel. (71) 780 66 11 wewn. 331
[email protected]
Jacek Kontecki
tel. (71) 780 66 11 wewn. 367
[email protected]
Maciej Musiał
tel. (71) 780 66 11 wewn. 322
[email protected]
Promocja
Anna Turecka
tel. (71) 780 66 11 wewn. 350
Dyrektor ds. kolportażu
Andrzej Jaensch
tel. (71) 780 66 11 wewn. 347
MISTRZ KIEROWNICY POWRACA
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian.
oraz jak co miesiąc:
4 przegląd najlepszych
i najciekawszych aut
po tuningu z całego
świata
4 wiadomości tuningowe
4 nowości
4 technika
4 car audio
4 imprezy
146
N°1 STYCZE¡ 2008
Prenumerata i sprzedaż
numerów archiwalnych
Jolanta Goliszek
tel. (71) 780 66 11 wewn. 329
[email protected]
Motor Presse Polska należy
do grupy wydawniczej
Motor Presse International/
Motor Presse Stuttgart
KROK PO KROKU: SZPERA
Zabroniona jest bezumowna
sprzedaż bieżących
numerów czasopisma MAXI
tuning po cenie niższej od
ceny detalicznej ustalonej
przez wydawcę. Sprzedaż
po cenie innej niż poddana
na okładce jest nielegalna
i grozi odpowiedzialnością
karną.

Podobne dokumenty