Regulamin w pdf

Komentarze

Transkrypt

Regulamin w pdf
Regulamin konkursu
MINI SOLAR BOAT RACE
Sekcja 1. – Organizacja wydarzenia
1. Nazwa
Mini Solar Boat Race jest konkursem organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe
„Eko-Energia” działające przy Wydziale Energetyki i Paliw oraz Katedrę
Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie.
2. Cel konkursu
Celem konkursu Mini Solar Boat Race jest poszerzenie umiejętności technicznych osób
startujących w zawodach oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat
odnawialnych źródeł energii – w szczególności energii pozyskiwanej ze Słońca oraz z
zakresu magazynowania energii. Zespoły zaprojektują oraz zbudują łodzie zasilane
energią wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne, spełniające odpowiednie wymagania
techniczne i konstrukcyjne.
3. Definicja łodzi
Pod pojęciem łodzi zasilanej panelami fotowoltaicznymi rozumie się łodzie czerpiące
energię wyłącznie z promieniowania słonecznego, natomiast nie czerpiące jej z innych
źródeł (jak np. wiatru, pracy ludzkiej, paliw konwencjonalnych, baterii i innych).
Energia słoneczna musi być pobierana przez panele fotowoltaiczne. Późniejsza
konwersja pobranej w ten sposób energii na dowolne formy oraz jej magazynowanie są
dozwolone.
4. Data i miejsce
Konkurs odbędzie się dnia 19 maja 2016 roku podczas IV Tygodnia Zrównoważonej
Energii przy Centrum Energetyki AGH, znajdującym się przy ul. Czarnowiejskiej 36,
30-054 Kraków. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca
zawodów.
5. Adresat konkursu
Mini Solar Boat Race jest konkursem adresowanym do wszystkich zainteresowanych.
6. Zespoły
W konkursie mogą wziąć udział zespoły w skład których wchodzi do 3 osób. Każdy
zespół zobowiązany jest do określenia swojego lidera. Lider zespołu jest osobą
odpowiedzialną za kontakt z organizatorami oraz uczestniczy w przeglądzie
technicznym łodzi, o czym mowa w dalszej części regulaminu.
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia na konkurs należy kierować drogą elektroniczną poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.eee.agh.edu.pl/rejestracja-2. Ostateczny
termin wysyłania zgłoszeń zespołów to 01.04.2016r.
8. Wpisowe
Każdy zespół zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości
50zł/uczestnika do dnia 01.04.2016r. na wskazany numer konta bankowego:
53102028920000570205092434, tytułem: Oplata_rejestracyjna_nazwazespolu.
Sekcja 2. – Opis konkurencji
1. Postanowienia ogólne
Na konkurs Mini Solar Boat Race składają się 2 konkurencje: Wyścig oraz Slalom.
Udział w obydwu konkurencjach jednocześnie nie jest obowiązkowy (można brać
udziału w konkursie nie startując jednocześnie w obydwu konkurencjach). Konstrukcja
i wymagania techniczne są jednolite w każdej w konkurencji. Każda konkurencja będzie
punktowana na oddzielnych zasadach, określonych poniżej. Wymiary basenu są
jednolite dla wszystkich konkurencji, natomiast plany toru dla poszczególnych
dyscyplin zostaną podane do wiadomości zespołów po zakończeniu rejestracji.
2. Opis konkurencji
a. Wyścig
Celem konkurencji jest sprawdzenie umiejętności tworzenia łodzi
charakteryzujących się wysokimi osiągami oraz wydajną instalacją. Przed
przystąpieniem do konkurencji akumulator musi być rozładowany do pułapu 1
volt. Przewiduje się czas na wstępne doładowanie akumulatorów w wysokości
10 minut. Zespoły ustawiają swoje łódki na wyznaczonych polach START, na
komendę organizatorów łódki startują i poruszają się po linii prostej, dopływają
do boi za którą zawracają. Podczas wyścigu łódki wykonują 3 nawroty (4
długości basenowych) i kończą wyścig na polu START. Starty w tej konkurencji
odbywać się będą po 2 zespoły jednocześnie.
b. Slalom
Celem konkurencji jest sprawdzenie umiejętności tworzenia sprawnie
działających układów RC w łódkach, zwrotnych konstrukcji oraz umiejętnej
kontroli nad modelem. Przed przystąpieniem do konkurencji akumulator musi
być rozładowany do pułapu 1 volt.
Przewiduje się czas na wstępne doładowanie akumulatorów w wysokości
10 minut. Zespoły ustawiają swoje łódki na wyznaczonych polach START. Na
komendę, łódki startują i poruszają się po wyznaczonym torze. Przez tor
rozumie się tu przestrzeń między bojami rozmieszczonymi na basenie.
Sekcja 3. –Wymagania techniczne
1. Postanowienia ogólne
W konkursie będą mogły wziąć udział łódki, które spełniają kryteria wymienione w
Sekcji 3. Regulaminu. Niespełnienie któregoś z kryterium skutkować będzie
niedopuszczeniem do wyścigu, chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie łódki
zmuszone będą przejść inspekcję techniczną przed startem w wyścigu.
2. Wymiary basenu
a. Długość: 12m
b. Szerokość: 4,5m
c. Głębokość: 0,5m
3. Wymiary łódki
Dopuszcza się łódki o następujących wymiarach maksymalnych:
a. Wysokość (mierzona od powierzchni wody do najwyższego punktu łodzi):
dowolna
b. Długość: 40cm
c. Szerokość: 20cm
d. Głębokość zanurzenia: dowolna
4. Waga łódki
Nie wyszczególnia się maksymalnej wagi łódki.
5. Wymagania dotyczące silnika
Dopuszcza się dowolny silnik elektryczny według uznania zespołu.
6. Wymagania elektryczne dotyczące panelów fotowoltaicznych
Dopuszcza się panele wszystkich rodzajów, o mocy maksymalnej 10 Wp oraz napięciu
nominalnym do 5V. Nie wyszczególnia się ograniczeń co do powierzchni panelu o ile
jego wymiary mieszczą się w ww. wymiarach łódki.
7. Wymagania elektryczne dotyczące akumulatorów.
W konkursie dopuszcza się użycie akumulatorów w sytuacji opisanej w sekcji 2.
Regulaminu. Dopuszcza się akumulatory o pojemności 1000 mAh oraz napięciu
znamionowym do 5V.
8. Układ sterujący
Dopuszcza się dowolny zdalny układ sterujący.
Sekcja 4. – Punktacja
Szczegółowa punktacja dostępna będzie dla uczestników po zakończeniu rejestracji na
stronie internetowej http://www.eee.agh.edu.pl/.
Sekcja 5. – Nagrody
1. Sposób nagradzania
Za każdą konkurencję przewiduje się nagrodzenie pierwszych trzech miejsc. Ponadto
nagrody rzeczowe zostaną przyznane w klasyfikacji generalnej. Ww. nagroda
przewidziana jest dla całego zespołu.
2. Nagrody:
Szczegółowy spis nagród
http://www.eee.agh.edu.pl/.
zostanie
opublikowany
na
stronie
internetowej
Sekcja 6. – Kwestie organizacyjne
1. Kontrola techniczna
Przed przystąpieniem do każdej konkurencji zespoły zobowiązane są uczestniczyć w
kontroli technicznej łódki pod nadzorem sędziego. Przez kontrolę techniczną rozumie
się: sprawdzenie poziomu naładowania akumulatorów, sposobu zasilania konstrukcji,
szczelności instalacji oraz zgodności jej wymiarów z opisanymi w regulaminie.
2. Przygotowanie do startu:
Dla każdej z drużyn dopuszcza się dwukrotny przejazd treningowy przed każdą z
konkurencji. Przez przejazd treningowy rozumie się kolejno: ustawienie łódki na polu
START, pokonanie przez łódkę:
a. dla Wyścigu – do wykonania jednego nawrotu (2 długości basenowe)
b. dla Slalomu – jednokrotny przejazd na trasie.
Po wykorzystaniu przed drużynę maksymalnej ilości przejazdów zabrania się
ponownego umieszczania łódki na polu START aż do rozpoczęcia wyścigu.
3. Start w zawodach
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia dokładnych godzin startu dla
poszczególnych grup oraz poinformowania o szczegółowym planie startów wszystkich
uczestników w dniu zawodów.
4. Relacja fotograficzna
Podczas zawodów przewiduje się wykonanie relacji fotograficznej z wydarzenia.
Uczestnicy zawodów poprzez akceptację regulaminu wyrażają zgodę na przedstawienie
swojego wizerunku przez organizatorów oraz na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
5. Zakwaterowanie i kwestie wyżywienia
Nie przewiduje się zakwaterowania uczestników konkursu na koszt organizatorów. Dla
uczestników konkursu przewidziany jest poczęstunek podczas trwania zawodów na
koszt organizatorów. Po ukończeniu zawodów, a przed ogłoszeniem oficjalnych
wyników przewiduje się ciepły posiłek.