Królewskie Kolegium Pediatrii i Zdrowia Dzieci

Transkrypt

Królewskie Kolegium Pediatrii i Zdrowia Dzieci
Królewskie Kolegium
Pediatrii i Zdrowia Dzieci
Urządzenie Mosquito odstraszające nastolatki i dzieci
dźwiękiem wysokiej częstotliwości
Technologia ta opiera się na fakcie, że ludzie powyżej 20-25 roku życia nie słyszą
dźwięków powyżej 18 kHz. Młodzi ludzie słyszą dźwięki aż do częstotliwości około 20
kHz. Utratę tej zdolności w wieku powyżej 20 lat przypisuje się procesowi starzenia.
Konwencjonalny zakres dźwięków postrzeganych przez ludzkie ucho i dających się
łatwo zmierzyć wynosi od 250 Hz do 8 kHz. Dźwięki powyżej 8 kHz są zazwyczaj
testowane jedynie w warunkach badań naukowych.
Zasadą tej technologii jest zniechęcanie młodzieży do gromadzenia się na rogach
ulic itp. poprzez emisję głośnego dźwięku o wysokiej częstotliwości, który mogą
usłyszeć tylko młodzi ludzie. Jeśli dźwięk jest emitowany odpowiednio głośno, może
powodować nieprzyjemne objawy nudności i szumu w uszach. Badania podają
ograniczenia dotyczące poziomu hałasu dla tych objawów, ale także dotyczące
poziomu, który może spowodować uszkodzenie słuchu.
Pytania brzmią:
 czy dźwięki te mogą spowodować uszkodzenie słuchu nastolatków (lub dzieci,
które znajdą się na linii dźwięku lub które mieszkają w pobliżu miejsca, gdzie
jest umieszczone jedno z tych urządzeń)?
 w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń – czy mieszczą się one w
konwencjonalnym zakresie, który można łatwo zmierzyć, czy znajdują się w
wyższym zakresie częstotliwości?
Po przestudiowaniu literatury (dostępnej na stronie internetowej firmy Compound
Security) odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi „Nie”, a na drugie: „Tak naprawdę nie
wiemy”.
System dźwiękowy Mosquito
Pasmo częstotliwości
Urządzenie to jest dostępne w handlu i zgodnie z deklaracjami producenta działa w
średnim zakresie częstotliwości 17,6 kHz z modulacją 4 Hz, choć niezależna ocena
dokonana przez AERC (Applied Environmental Research Centre Ltd) podaje średnią
częstotliwość 16,8 kHz, a maksymalną 18,6 kHz. Wszystkie z powyższych
częstotliwości należą do tego samego ogólnego pasma testowanego w uznanych
badaniach.
Natężenie dźwięku
AERC określiła głośność na poziomie 76 dBA w odległości 3 metrów, cytując raport z
National Physical Laboratory. Istnieje pewne zamieszanie w kwestii różnych skal
decybeli. Wartość A-ważona jest powszechnie stosowana podczas pomiarów hałasu
w środowisku, ponieważ jest to najbliższa odpowiedź dla ludzkiego ucha. Zatem
AERC określa głośność 76 dBA, co w raporcie National Physical Laboratory (NPL)
przekłada się na wartość 83,2 dB (nieważoną). Producent przytacza również kilka
liczb dotyczących głośności, w zależności od zastosowania urządzenia z
automatyczną regulacją wzmocnienia, które utrzymuje głośność 5 dB powyżej
poziomu hałasu otoczenia. Jednak w nowym systemie można ustawić przełącznik w
odstępach co 5 dB w zakresie od 80 do 93 dB mierzonym w odległości 1 metra. Tak
więc przy maksymalnej głośności natężenie dźwięku wynosiłoby 87 dB (nieważone)
w odległości 2 metrów i 84 dB w odległości 3 metrów (odejmuje się 6 dB na każde
podwojenie odległości). Jednak w miejscach, gdzie dźwięki odbijają się od twardej
powierzchni (jak np. ściana), zasada ta może nie być do końca prawdziwa. Dotyczy
ona tak naprawdę tylko pomieszczenia o nieskończonej wielkości, w którym nie ma
ścian.
Badania
Uznane badania cytowane w raporcie HSE nr 343/2001 wskazują na maksymalny
dopuszczalny poziom 75-85 dB poziomu ciśnienia akustycznego dla tej
częstotliwości. Poziom ten został ustalony po to, by uniknąć nieprzyjemnych, ale
niekoniecznie szkodliwych skutków, takich jak nudności i szum w uszach. Określone
limity omawianego pasma częstotliwości mieszczą się w przedziale pomiędzy 75-90
dB (nieważone). Częstotliwości do 20 kHz są najczęściej badane i to jest punkt
graniczny pomiędzy bardzo wysoką częstotliwością (VHF) i częstotliwościami
ultradźwiękowymi. Badanie polegało na znalezieniu tych natężeń na różnych
częstotliwościach, które nie powodują tymczasowej zmiany progu, przy założeniu, że
to, co nie może spowodować czasowego otępienia słuchu, nie może spowodować
trwałego problemu. Wiadomo również, że dźwięk VHF jest znacznie mniej szkodliwy
dla głównych częstotliwości audiometrycznych (<8 kHz) niż taki sam poziom
zwykłego szumu szerokopasmowego. Omawiane częstotliwości znajdują się obecnie
poza zasięgiem konwencjonalnej audiometrii.
Limity dla zawodowego uszkodzenia słuchu w kontekście 8-godzinnego dnia pracy
podaje się również w przedziale 75-85 dB, a w przedziale 84-97 dB dla ekspozycji
przez 1 godzinę. To drugie prawdopodobnie bardziej odnosi się do urządzenia
Mosquito, które mieści się w tym zakresie.
NPL rozważało również obecnie obowiązujące w Wielkiej Brytanii (2005 r.) przepisy
dotyczące hałasu w pracy, które określają poziom odpowiadający 94 dBA przez 1
godzinę. Na podstawie tych przepisów Mosquito (z poziomem 76 dBA) nie
stanowiłoby zagrożenia hałasem. Nawet wtedy, gdy maksymalny dopuszczalny
poziom zredukowano w 2006 r. do 80 dBA przez 8 godzin, poziom 76 dBA jest wciąż
znacznie niższy.
Automatyczny wyłącznik
Urządzenie Mosquito automatycznie wyłącza się po 20 minutach i nie może być
ponownie włączone przez co najmniej kolejne 20 minut.
Pole rozłożenia dźwięku
Efektywne pole stanowi kąt 60 stopni mierzony na zewnątrz do odległości 15 metrów,
przy której natężenie dźwięku jest znikome.
Prawo
Raport AERC szczegółowo opisuje wszystkie przepisy dotyczące hałasu i
środowiska. Mosquito zasadniczo nie narusza żadnego z nich.
Listopad 2007

Podobne dokumenty