XIII.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia XIII.1. Zmiany w

Transkrypt

XIII.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia XIII.1. Zmiany w
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
XIII.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia
Łącznie w Grupie BRE Banku w końcu 2011 roku zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 6 294 wobec 6 018 rok
wcześniej.
Zatrudnienie BRE Banku na koniec 2011 roku wyniosło 4 729 etatów i było wyższe w stosunku do 2010 roku o 313
etatów (+7,0%). Przyrost zatrudnienia miał miejsce głównie w obszarze wsparcia oraz w obsłudze klientów
korporacyjnych, w związku z powstaniem nowych oddziałów.
W spółkach Grupy zatrudnienie na koniec roku 2011 wyniosło 1 565 etatów wobec 1 602 w 2010 roku (-2,3%). Jest to
głównie efekt sprzedaży dwóch spółek faktoringowych.
Strukturę zatrudnienia w Grupie według spółek oraz w samym Banku – według obszarów działalności przedstawiono
na wykresie poniżej:
Zatrudnienie w Grupie BRE Banku
w etatach na koniec roku
BRE Bank
Hipoteczny; 126
BRE
Ubezpieczenia;
Pozostałe; 294
112
Dom Inwestycyjny
BRE Banku; 148
BRE Leasing; 325
CERI; 561
BRE Bank; 4 729
Zatrudnienie w BRE Banku wg obszarów działalności
w etatach na koniec roku
4 729
4 416
Wsparcie
1 779
1 669
Bankowość Detaliczna
1 697
1 794
133
147
917
1 009
2010
2011
Działaność Handlowa i Inwestycyjna
Korporacje i Instytucje
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
Pracownicy Banku są stosunkowo młodzi – 60,3% nie przekroczyło 35 roku życia. Są również dobrze wykształceni, o
czym świadczy fakt, że 80,0% posiada wykształcenie wyższe. Wiele osób studiuje oraz podnosi kwalifikacje na
studiach podyplomowych oraz na wewnętrznych studiach MBA.

Podobne dokumenty