pobierz - DMS TAX

Transkrypt

pobierz - DMS TAX
Nr 43/2016
Tygodniowy przegląd prasy podatkowej
31.10.2016 – 06.11.2016
W numerze:
CIT


VAT


PIT
Jednolita baza CIT niezbyt sprawiedliwa
Czy uczestnictwo w TFI powoduje obowiązek dokumentacyjny
Kiedy urząd wykreśli podatnika z rejestru VAT?
JPK dla małych i średnich
Kwota wolna od PIT: skala podatkowa po staremu, ale można powalczyć
o nadpłatę
 Prezydent podpisał nowelę pozwalającą na wprowadzenie jednego
podatku
Postępowanie
 Dlaczego skarbówka odmawia firmom interpretacji podatkowych

CIT
Jednolita baza CIT niezbyt sprawiedliwa
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Jankowski 02-11-2016
W poprzednim numerze DMS TAX Press pisaliśmy o propozycjach Komisji Europejskiej
dotyczących wprowadzenia jednolitej bazy CIT. Miałaby ona być obowiązkowa dla wszystkich
wielkich przedsiębiorstw unijnych o rocznych przychodach przekraczających 750 mln euro.
Ponadto, wprowadzony miałby zostać mechanizm konsolidacji i podziału dochodu zgodnie ze
sztywną formułą – podmioty, których dotyczyłyby przepisy, obliczałyby swój łączny dochód
osiągnięty na terenie wszystkich państw UE, w których prowadzą działalność. Następnie
państwa członkowskie dzieliłyby go między siebie i opodatkowały zgodnie z obowiązującymi w
poszczególnych krajach stawkami. Tomasz Jankowski komentuje, że to właśnie mechanizm
konsolidacji i podziału dochodu powinien budzić w naszym kraju największe wątpliwości.
Udział państw obliczany byłby bowiem w stosunku do wartości aktywów, liczby zatrudnionych
w kraju pracowników, wartości ich wynagrodzenia i przychodów ze sprzedaży na terenie
danego państwa. Autor wskazuje, że płace w Polsce oraz wartość takich aktywów jak
nieruchomości przedsiębiorstw są niewielkie w porównaniu z innymi krajami Unii – co
oznacza, że budżet naszego kraju może sporo stracić w wyniku wprowadzenia
proponowanych przez Komisję regulacji.
Pokaż artykuł
Czy uczestnictwo w TFI powoduje obowiązek dokumentacyjny
Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Gronek 02-11-2016
Maciej Gronek omawia interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
(nr IBPB-1-2/4510-714/16-1/BKD). Problem dotyczył pytania o to, czy są podmiotami
powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, spółki tworzące PGK i fundusze
inwestycyjne zamknięte oraz czy spółki PGK powinny sporządzać dokumentację cen
transferowych dla transakcji zawieranych z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, zgodnie
z art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od początku nowego roku. Wnioskodawca
argumentował, że między nim a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi nie zachodzą
powiązania, ponieważ nie występuje między nimi żadna z relacji, o których mowa w ustawie o
CIT. Spółka reprezentowana przez wnioskodawcę była 100% akcjonariuszem TFI. Spółka oraz
inne spółki z PGK uczestniczyły w utworzonych przez to TFI funduszach inwestycyjnych i
pomiędzy spółkami a funduszami dochodziło do różnych operacji finansowych.
Fiskus nie przychylił się do stanowiska spółki. Uznał, że pomiędzy nią TFI zachodzi
bezpośrednie powiązanie kapitałowe oraz jako podmiot dominujący, spółka posiada
bezpośredni udział w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym podmioty
należy uznać za powiązane i sporządzić dokumentację cen transferowych dla
przeprowadzanych pomiędzy nimi transakcji. Ekspert wskazuje jednak, że stanowisko organu
dotyczące powiazania spółki i TFI o charakterze zarządczym jest nie oczywiste. Przytacza
analogiczną interpretację (nr IPPB6/4510-162/16-2/AZ), w której fiskus uznał, że TFI i
funduszy inwestycyjnych nie można uznać za powiązane, bo są one od siebie niezależne
zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych.
Pokaż artykuł
Nr 43 / 2016
2
VAT
Kiedy urząd wykreśli podatnika z rejestru VAT?
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej 04-11-2016
Redakcja Gazety Podatkowej porusza temat zawartej w projekcie dużej nowelizacji VAT,
możliwości wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Zgodnie z proponowanymi
przepisami miałoby to być możliwe, jeśli okaże się że podatnik nie istnieje lub mimo właściwie
udokumentowanych prób kontaktu z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem, organy nie mogą
się z nim skontaktować (art. 96 ust. 9 zmienionej ustawy o VAT). Ponadto, wykreślony z
rejestru ma również zostać podmiot, który nie stawia się na wezwanie organu podatkowego
lub organu kontroli skarbowej. Autorzy artykułu wskazują również, że do art. 96 ustawy o
VAT dodane zostaną ust. 9a-9h, dotyczące możliwości wykreślenia z rejestru VAT określonych
podmiotów. Między innymi będą to ci podatnicy, którzy wystawiali puste faktury, zawiesili
prowadzoną działalność gospodarczą na określony w ustawie termin lub przez określony czas
nie składały deklaracji. Co najbardziej istotne, artykuł ten przewiduje także że istnieć będzie
możliwość wykluczenia z rejestru podatników VAT podmiotów, które prowadząc działalność
gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że
dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego
towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowych w wyniku nierzetelnego
rozliczania podatku. Przedsiębiorcy będą zatem musieli bardzo dobrze sprawdzać swoich
kontrahentów aby nie ryzykować wykreślenia z rejestru podatników VAT. Przepisy mają wejść
w życie z początkiem nowego roku.
Pokaż artykuł
JPK dla małych i średnich
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 31-10-2016
Kolejne wiadomości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek składania JPK
dotyczy już dużych firm, a od 1 stycznia 2017 roku składać go będą musiały również mali i
średni przedsiębiorcy. Paweł Rochowicz informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów dostępne jest już bezpłatne oprogramowanie służące do składania JPK w VAT.
Przedsiębiorca może pobrać stamtąd również broszurę objaśniającą jak stosować aplikację
służącą do składania JPK oraz co dokładnie należy zawrzeć w Pliku. Regulacje wprowadzające
Jednolity Plik Kontrolny są częścią działań rządu, mających na celu walkę z wyłudzającymi
VAT.
Pokaż artykuł
PIT
Kwota wolna od PIT: skala podatkowa po staremu, ale można powalczyć o
nadpłatę
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 02-11-2016
W ubiegłym tygodniu wiadomości podatkowe zdominowane zostały przez artykuły związane z
kwotą wolną od podatku. Paweł Rochowicz informuje, że posłowie PiS zgłosili do Sejmu
projekt, który w założeniu ma uzupełnić lukę prawną, która powstanie za trzy tygodnie, kiedy
mocą wyroku Trybunału Konstytucyjnego wygasną przepisy ustawy o PIT dotyczące sposobu
obliczania podatku (sygn. K21/14). Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie regulacji,
zgodnie z którą w latach 2016 i 2017 roku obowiązywać będzie skala podatkowa w dokładnie
takim samym brzmieniu jak w 2015 roku. A zatem, mimo że wygaśnie przepis uznany przez
Trybunał za niekonstytucyjny, ustawa - o ile zostanie przyjęta - wprowadzi identyczną
Nr 43 / 2016
3
regulację. Cytowany ekspert komentuje, że nowy przepis, który ma być identyczny z
niekonstytucyjnym również będzie niekonstytucyjny. Nie zostanie bowiem zrealizowany
postulat Trybunału, zgodnie z którym kwota wolna powinna być waloryzowana w odniesieniu
do tzw. minimum egzystencji. Mimo że organy będą najprawdopodobniej forsować
stosowanie nowej-starej regulacji, podatnicy mogą wnioskować o zwrot nadpłaty podatku
(ok. 600 zł). Jeśli spór z organem trafi do sądu, sąd najprawdopodobniej odmówi
zastosowania przepisu i rozstrzygnie sprawę na korzyść podatnika.
Pokaż artykuł
Prezydent podpisał nowelę pozwalająca na wprowadzenie jednolitego
podatku
Źródło: Rzeczpospolita, mat, PAP 04-11-2016
W ostatnich numerach DMS TAX Press informowaliśmy o procedowanej nowelizacji ustawy o
urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mających
pozwolić na wymianę informacji między skarbówką a ZUS. W piątek Kancelaria Prezydenta
poinformowała, że Prezydent podpisał ustawę.
Ustawa jest autorstwa posłów PiS i jest uważana za pierwszy krok w kierunku wprowadzenia
jednolitej daniny (podatku PIT ujednoliconego ze składkami ZUS i NFZ). Do tej pory
informacje wymieniane między fiskusem a ZUS były zanonimizowane. Przepisy wejdą w życie
pierwszego dnia po dniu jej ogłoszenia.
Pokaż artykuł
Postępowanie
Dlaczego skarbówka odmawia firmom interpretacji podatkowych
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 04-11-2016
Przemysław Wojtasik wskazuje na problem, z jakim od 15 lipca br. borykają się
przedsiębiorcy. Tego dnia weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. klauzulę obejścia
prawa i fiskus zaczął odmawiać niektórym podmiotom wydania interpretacji indywidualnych.
Urzędnicy stwierdzają, że opisane we wniosku o interpretację działania mogą służyć do
uniknięcia opodatkowania i odmawiają wydania interpretacji, tłumacząc że należy wystąpić o
opinię zabezpieczającą, która kosztuje już nie 40 zł, a 20 tys. zł i trzeba na nią czekać o trzy
miesiące dłużej. Autor przytacza przykład spółki, która wnioskowała o interpretację dotyczącą
opodatkowania wprowadzanego programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej.
Urzędnicy uznali, że ponieważ skutkiem wprowadzenia programu może być opodatkowanie
menedżerów 19%, a nie 32% stawką PIT, wprowadzenie programu może być
niedopuszczalną optymalizacją i spółka powinna wystąpić o opinię zabezpieczającą, a nie
interpretację. Cytowani eksperci alarmują, że klauzula jest bardzo często nadużywana przez
urzędników.
Pokaż artykuł
DMS TAX Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni
Nr 43 / 2016
4
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid
Michalak; Henryk Suchecki.
Nr 43 / 2016
5