OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Transkrypt

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Przesyłanie ogłosze on-line: http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
x
Dostawy
x
Usługi
x
Wypełnia Urz d Publikacji
Data otrzymania ogłoszenia ____________________
Nr identyfikacyjny ___________________________
Czy niniejsze zamówienie jest obj te zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych (GPA)?
NIE X TAK X
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO
Nazwa
Komunikacyjny Zwi zek Komunalny
Górno l skiego Okr gu Przemysłowego
Adres
ul. Wita Stwosza 31
Miejscowo
KATOWICE
Telefon
(032) 251-66-74
Poczta elektroniczna (e-mail)
[email protected]
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO *
Szczebel centralny
Szczebel regionalny/ lokalny
Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów
MIECZYSŁAW BLADOWSKI
Kod pocztowy
40 – 042
Kraj
POLSKA
Faks
(032) 251-97-45
Adres internetowy (URL)
http://www.kzkgop.com.pl
x
x
Instytucja UE
Podmiot prawa publicznego
Inny
x
x
x
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane x
Dostawy
II.2) CZY JEST TO UMOWA RAMOWA? *
II.3) NOMENKLATURA
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówie (CPV)
Słownictwo główne
Główny
60.11.22.00-8
przedmiot
Dodatkowe 6 0 . 1 1 . 2 2 . 0 0 - 8
przedmioty
60.11.22.00-8
60.11.22.00-8
60.11.22.00-8
II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura
Usługi
x
Kategoria usług x 2
W przypadku zamówie na usługi kategorii 17-27, czy
zgadzaj si Pa stwo na publikacj niniejszego
ogłoszenia?
NIE x TAK x
x
NIE x TAK x
Słownictwo uzupełniaj ce (je li dotyczy)
x x x x -x x x x x -x x x x x -x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
-x
-x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
-x
-x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
-x
-x
1/3
II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO *
Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 71, 81, 93, 209, 636, 669
II.5) KRÓTKI OPIS
71 relacji: Gliwice Plac Piastów - Sobiszowice - Osiedle Kopernika - Przyszówka - Czechowice - Łab dy Huta;
81 relacji: Zabrze Goethego - Mikulczyce - Rokitnica - Helenka ELZAB;
93 relacji: Łab dy Huta - Stare Łab dy - Osiedle Wary skiego - Stare Gliwice - Brzezinka;
209 relacji: Łab dy Huta - Przyszówka - Osiedle Kopernika - Sobiszowice - Osiedle Obro ców Pokoju Sobiszowice - Gliwice Plac Piastów;
636 relacji: Knurów Szpitalna - Gierałtowice - Ornontowice - Orzesze Szkoła;
669 relacji Gliwice Dworzec - Przyszowice - Chudów - Paniówki - Borowa Wie – Ruda l ska Halemba Kochłowice - Bykowina Grzegorzka
Linie kursuj zgodnie z rozkładami jazdy i obsługiwane s dziesi cioma autobusami o pojemno ci od 86 do 115
miejsc w tym min. 2 szt. niskopodłogowymi oraz czterema autobusami o pojemno ci powy ej 115 miejsc, w tym
min. 2 szt. niskopodłogowymi
II.6) SZACUNKOWA WARTO
31 000 000,00 zł
CAŁKOWITA
(bez VAT)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
Otwarta
X
Przyspieszona ograniczona X
Ograniczona
X
Przyspieszona negocjacyjna X
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem X
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia X
IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia: patrz Zał cznik
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Najni sza cena X
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl dem X
__________________________________
______________________________________
__________________________________
______________________________________
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) UDZIELENIE I WARTO
ZAMÓWIENIA
V.1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia
ZAMÓWIENIE Nr 27
Nazwa
Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów
Jan Snakowski
Adres
ul. Chorzowska 150
Miejscowo
Gliwice
Kod pocztowy
44-100
Kraj
Polska
Telefon
(0-32) 33-04-600
Faks
(0-32) 33-04-601
Poczta elektroniczna (e-mail)
Adres internetowy (URL)
Przedsi biorstwo Komunikacji Miejskiej
Gliwice Sp. z o.o.
[email protected]
http://www.pkm-gliwice.com.pl
V.1.2) Informacja o warto ci zamówienia lub o najta szej i najdro szej ofercie branej pod uwag (bez VAT)
Cena
30 993 400,00 zł
lub: najta sza oferta / najdro sza oferta Waluta PLN
2/3
V.2) PODWYKONAWSTWO
V.2.1) Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?
NIE X
TAK X
Je li tak, okre li przewidywan warto lub cz
zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom
Warto (bez VAT): ________________________ Waluta: ______________ Cz : _____________ %
Nie jest znana X
.............................. (Wykorzysta powy sz sekcj formularza tyle razy, ile jest to konieczne) .............................
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) CZY PUBLIKACJA OGLOSZENIA JEST NIEOBOWI ZKOWA?
NIE X
TAK X
VI.2) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO *
ZP/PO/9/DZ/24/05
VI.3) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3 1 / 0 8 / 2 0 0 5 (dd/mm/rrrr)
VI.4) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
331
VI.5) CZY ZAMÓWIENIE BYŁO OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZ DOWYM UE?
NIE X
TAK X
Je li tak, poda odesłanie do ogłoszenia
Numer ogłoszenia w
2 0 0 5 / S 1 0 5 – 1 0 5 0 6 4 z 2 8 / 0 5/ 2 0 0 5
spisie Dz. Urz. UE
(dd/mm/rrrr)
VI.6) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE RODKÓW UE? *
NIE X
TAK X
Je li tak, wskaza projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VI.7) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VI.8) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 1 4 / 0 9 / 2 0 0 5
(dd/mm/rrrr)
3/3

Podobne dokumenty