aAnlZ4DZE¡{rE r{R / h l" I 08

Transkrypt

aAnlZ4DZE¡{rE r{R / h l" I 08
aAnlZ4DZE¡{rE
r{R / hl"I 08
BurmistrztMiasta Jpdrzejowaz dnia/B " C6 - !,oWr,
w sprawie ustalenia ceny nieruchomoici komunalnej
Na podstawieart. 30 ust.2 plr'J-.3
ustawyz dnia8 marca1990roku
o samorzldziegminnym/tekstjednolityDz. U . z2AAl roku,Nr 142,pozJ597
zmianaz 2A02roku.Nr 23, paz.22A, Nr 62, poz. 558,Nr I 13, poz 9841
w zwi4Tkuz art.71,72i ó7 ustawyz dnia2l sierpnia1997roku o gospodarce
nieruchomoSciami
I tekstjednolity Dz. U . z 2004r. Nr 261 poz. 2603
z p1íniejszymizmianamil, zarzEdzamco nastgpuje:
$1
Ustalam wysokoSópierwszej oplaty za u4,tkowanie wieczyste udziaLu
w nieruchomoSciwspólnej oznaczonejw rejestrach ewidencji gruntów obr. 04
miasta Jgdrzejowajako úzialki nr 387lt, 38712, 38713, 38714, 38715, 38716,
38717, poloZonej przy ul. Armii Krajowej 7 rwíqzmrcgo z wNasnoSci4
lokalu
mieszkalnegoilr 12 wynoszEcego3696175213
czpSci,na kwotg 1033,5Azt
plus podatek VAT oraz oplaty racznej w wysokoíci 41,34 zlplus podatek VAT.
$2
Zarzqdzeniewchodzi w zycie z dniempodpisania.
Burmistrz
t'urmrsrrz#u,
fdmted
rzejowa
mgr inÍ.- NIarelCWolski

Podobne dokumenty