UCHWAŁA XVII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ WSTARYM SĄCZU z

Transkrypt

UCHWAŁA XVII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ WSTARYM SĄCZU z
UCHWAŁA XVII/268/2016
RADY MIEJSKIEJ WSTARYM SĄCZU
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/168/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XI/168/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz" wprowadza się następujące zmiany.
W § 1 po wyrazach: „Przyjmuje się” dodaje się wyrazy: „do realizacji..”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty