On the Road

Komentarze

Transkrypt

On the Road
On the Road
Oznakowanie drogowe DEGAROUTE®
Numer 04/2012
Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Klienci
Wypukłe pasy ostrzegawcze z masy chemoutwardzalnej
na bazie DEGAROUTE®
[ Fotografia © Limburger Lackfabrik ]
Masa chemoutwardzalna eliminuje
czarne punkty na drogach
Wypukłe pasy ostrzegawcze wprowadza
się obecnie na drogach w wielu krajach, w
tym Francji i Skandynawii, jako znak
ostrzegawczy informujący kierowców o
zmianie warunków na drodze i skłaniający
do ograniczenia prędkości przy zbliżaniu
się do miejsc stwarzających szczególne
zagrożenie wypadkiem. W Niemczech
rozwiązanie to ma nadal status nowości.
Niemiecki Federalny Instytut Komunikacji
Drogowej (BASt) zalecił stosowanie
wypukłych pasów ostrzegawczych na odcinkach dróg o wysokim wskaźniku wypadków z udziałem prowadzących pojazdy
mechaniczne. Celem jest zwiększenie u
kierowców świadomości istniejącego ryzyka, a tym samym wzrost bezpieczeństwa
na drodze. Niemiecki automobilklub ADAC
także zaleca stosowanie wypukłych pasów
ostrzegawczych na dojazdach do miejsc, w
których występują niebezpieczne zakręty
na drogach w terenie niezabudowanym.
Zastosowanie wypukłych pasów ostrzegawczych nie powinno służyć tłumieniu
ducha motocyklistów, a jedynie stanowić
sygnał ostrzegawczy tak, aby skutecznie
zmniejszyć liczbę wypadków. Według statystyk BASt, zapobieżenie jednemu wypadkow i
sk utk ującemu
poważnymi
obrażeniami ciała pozwala zaoszczędzić
podatnikom około 130.000 € w skali roku
na kosztach świadczeń socjalnych, nie
wspominając o skutkach zdrowotnych i innych konsekwencjach, jakie mogą ponieść
osoby, które go doznały. Wypukłe pasy
ostrzegawcze użyte w tym projekcie stworzono przy zastosowaniu dwuskładnikowej
masy chemoutwardzalnej (metakrylanu
metylu, MMA) - materiału stworzonego
specjalnie dla tego zastosowania. Po
położeniu na nawierzchni drogi materiał
niezwykle szybko utwardza się.
Jazdę motocyklem zwykle kojarzy się z
duchem swobody i osobowością boha­
terów filmu „Easy Rider”. Jednak, jak
wykazują analizy wypadków, życie moto­
cyklisty jest dość niebezpieczne. Bezpo­
średnią przyczyną wielu wypadków mo­
tocyklowych jest zwykle nadmierna
prę­­d­kość, błędna ocena własnych moż­
liwości i warunków na drodze oraz mane­
wry związane z gwałtownym, awaryjnym
hamowaniem. Aby ograniczyć prędkość i
ostrzec kierowców innych pojazdów o
niespodziewanych zagrożeniach na danym
odcinku drogi, w niektórych krajach insta­
luje się odcinki wypukłych pasów ostrze­
gawczych. Na przykład, na dojazdach do
niebezpiecznych zakrętów na odcinku
drogi w niemieckim regionie Erzgebirge
zainstalowano oznakowanie z masy che­
moutwardzalnej (cold plastic) wyproduko­
wanej na bazie DEGAROUTE®, tworząc w
ten sposób podwyższone pasy wypukłego
oznakowania, co korzystnie wpłynęło na
zachowania kierowców i zwiększyło bez­
pie­czeństwo na drodze. Jesteśmy prze­
konani, iż korzyści ze stosowania takich
oznakowań zostaną docenione także w
innych krajach. A skoro już o tym mowa życzymy Państwu bezpiecznej drogi!
Peter Reinhard
Dyrektor handlowy
Dział Oznakowań Drogowych
Heinrich Pickem
Kierownik ds. strategii
Dział Oznakowań Drogowych
2 on the road
on the road 2
Pasy ostrzegawcze zmniejszyły
zagrożenie na niebezpiecznych
zakrętach
Ostry zakręt na drodze K9107
[ Dane z Google Maps 2012 © Google]
Ostry zakręt na odcinku drogi prowadzącej
do popularnego miejsca spotkań motocyklistów w Eibenstock w Górach Erz to miejsce, w którym w latach 2007-2009
wydarzyło się dwanaście wypadków - każdy
z udziałem motocyklistów. W ich wyniku
siedem osób odniosło poważne obrażenia
ciała, zaś dziewięć - mniejsze urazy. Według
komisji badania wypadków dla tego regionu
przyczyną większości wypadków była nadmierna prędkość. W lipcu 2009 r. zastosowano środki służące zmniejszeniu ryzyka
wypadku na nawrocie stanowiącym prawdziwy magnes dla motocyklistów. Wspomniane środki polegały na wycięciu 2-centymetrowych bruzd w asfaltowej nawierzchni na
ośmiu odcinkach serpentyny.
Bruzdy spowodowały, iż nierówna nawierzchnia stanowiła dla użytkowników
drogi sygnał ostrzegawczy, by prowadzić
ostrożniej. Od czasu wspomnianej instalacji
nie zgłoszono ani jednego wypadku. Projekt
dowodzi, iż wyczuwalne oznakowanie nawierzchni drogowej jest skutecznym sposobem ograniczania liczby wypadków i
ostrzeżeniem dla kierowców o zmieniających się warunkach drogowych w miejscach, w których konieczne jest wykazanie
nadzwyczajnej uwagi. Gdy wspomniany
odcinek drogi poddano remontowi, w trakcie którego usunięto wcześniej przygotowaną nawierzchnię, eksperci od
bezpieczeństwa ruchu drogowego wpadli
na nowatorski, lecz równie skuteczny
sposób, niewymagający wycinania bruzd
ani niszczenia świeżo położonej asfaltowej
nawierzchni. Rozwiązaniem było położenie
na obu dojazdach do zakrętu wypukłych
pasów ostrzegawczych, zmuszając tym samym kierowców do ograniczenia prędkości.
450-milimetrowe pasy zwiększają
bezpieczeństwo na zakrętach
W ramach modelowych testów BASt poziome pasy ostrzegawcze
o wysokim profilu położono w poprzek nawierzchni drogowej na
dojazdach do niebezpiecznego zakrętu. Oznakowanie na bazie
masy chemoutwardzalnej ułożono na dwa różne sposoby.
Pierwszym był pas ostrzegawczy o szerokości 450 mm zabarwiony fluorescencyjnymi pigmentami w jasnym odcieniu żółcieni (RAL
1026) dla lepszej widoczności w świetle dziennym. Nałożono je
przy zastosowaniu zgłoszonego do patentu urządzenia aplikującego
z wbudowanym wzornikiem. Urządzenie aplikujące zostało zaprojektowane przez okręgowy inspektorat bezpieczeństwa ruchu
drogowego w celu stworzenia podwyższonej krawędzi w kształcie
klina o szerokości około 150 mm, umożliwiającej pługom śnieżnym
łatwe oczyszczanie drogi w okresie zimowym.
W następnej kolejności położono cztery półkoliste wypukłe pasy
o maksymalnej wysokości 15 mm nad poziomem nawierzchni, po
czym trzy wypukłe białe pasy (RAL 9016) o szerokości 120 mm,
aby uzyskać podwyższenie o około 10 mm. Wspomniane pasy
sprawiają, iż kierowcy pojazdów, które po nich przejeżdżają, mogą
odczuć i usłyszeć ich obecność. Do nakładanego materiału dodano
także materiały przeciwpoślizgowe i odblaskowe, aby spełnić
wszystkie wymagania dotyczące oznakowania tego rodzaju.
“Jesteśmy pewni, że środki te na stałe zmniejszą liczbę wypadków, jakie zwykle miały miejsce na tym odcinku drogi, a tym samym
sprawią, że podróże w rejonie Góry Erz staną się bezpieczniejsze.“
- stwierdził Benjamin Schultz, regionalny inżynier ruchu drogowego.
On the
On Road the Road | Issue
| Issue
01 02
Pasy ostrzegawcze z masy
chemoutwardzalnej
[ Fotografia © Limburger Lackfabrik ]
Nota prawna
Publikacja
Evonik Industries AG
Rodenbacher Chaussee 4
Building 265
63457 Hanau-Wolfgang
telefon +49 6181 59-5104
[email protected]
www.degaroute.com
On the Road | Numer 04/2012