D - Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Krakowie

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Krakowie
Sygn. IX. GC. 873/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kraków, 14 stycznia 2014r.
Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie:
sędzia SO Dariusz Pawłyszcze
protokólant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 14 stycznia 2014r. sprawy z powództwa Z. B. przeciwko G. T. o
zasądzenie 72.600 zł z ustawowymi odsetkami od wniesienia pozwu oraz wydanie dwóch p. na rzecz E..pl (...). z o.o.
I oddala powództwo;
II zasądza od powoda na rzecz pozwanego koszty postępowania 7.200 (siedem tysięcy dwieście) zł;
III nakazuje ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Krakowie koszty sądowe 5.936 (pięć
tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) zł.
UZASADNIENIE
Powodowy wspólnik E..pl (...). z o.o. wniósł o:
1. nakazanie pozwanemu likwidatorowi spółki wydania spółce użyczonych mu przez spółkę p.,
2. zasądzenie na rzecz spółki 72.600 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem naprawienia
szkody wyrządzonej spółce przez pozwanego przez:
a) uniemożliwienie spółce wynajęcia p. H. i (...) za sumę 32.600 zł (wg stawek 180 i 200 zł za dzień),
b) opóźnianie likwidacji spółki, na skutek czego majątek spółki stracił na wartości 40.000 zł (5% w ciągu 6 miesięcy).
W odpowiedzi na pozew [k.72] pozwany wniósł o oddalenie powództwa, ponieważ:
1. na podstawie art. 295 K.s.h. wspólnik spółki może dochodzić tylko odszkodowania, a nie roszczenia windykacyjnego,
a ponadto p. H. jest własnością pozwanego,
2. powód nie jest legitymowany do dochodzenia roszczenia z art. 295 K.s.h., gdyż zgromadzenie wspólników nie
podjęło uchwały o dochodzeniu takiego roszczenia od pozwanego i nie upłynął roczny termin z art. 295 § 1 K.s.h., a
ponadto:
a) pozwany przechowuje p. (...), gdyż spółka nie ma gdzie go przechowywać, a spółka nie miała żadnej oferty najmu
tego p.,
b) to powód jako drugi z likwidatorów opóźniał likwidację.
Sąd ustalił, co następuje:
Powód razem z bratem pozwanego J. T. mają po 50% udziałów w E..pl (...). z o.o. Przedmiotem działalności spółki
jest najem maszyn b.. Jednomyślną uchwałą z 16 lutego 2011r. wspólnicy rozwiązali spółkę i powołali strony na
likwidatorów.
Dwie z maszyn spółki (p. H. i (...)) pozwany likwidator przechowuje na własnej działce. Spory między likwidatorami
(stronami niniejszego procesu) uniemożliwiły sprzedaż jakiejkolwiek maszyny spółki.
Powyższy stan faktyczny był niesporny (art. 229 i 230 K.p.c.). Ponadto strony podnosiły dalsze okoliczności
sporne, lecz okoliczności te okazały się nieistotne dla rozstrzygnięcia (art. 227 K.p.c.), lub strona podnosząca daną
okoliczność nie potrafiła jej udowodnić.
Przed wszystkim sąd nie ustalił, aby spółka poniosła jakąkolwiek określoną szkodę. Powód nie wskazał jakiejkolwiek
oferty kupna maszyny spółki. Skoro powód nie wykazał, że pozwany sprzeciwiał się sprzedaży jakiejkolwiek konkretnej
maszyny spółki, to nie było celowe badanie abstrakcyjnego zarzutu, że pozwany opóźnia likwidację, a maszyny tracą
na wartości. Powód także jest likwidatorem uprawnionym - a nawet zobowiązanym - do poszukiwania nabywców
na maszyny i w celu wykazania szkody spowodowanej brakiem zgody pozwanego drugiego likwidatora na sprzedaż
maszyny powód powinien przedstawić pozwanemu konkretne oferty zakupu i zażądać zgody na zawarcie umowy
sprzedaży.
W rzeczywistości żaden z likwidatorów nie poszukuje ofert zakupu, gdyż likwidatorzy zamierzają zlikwidować majątek
spółki przez jego podział między wspólników (powoda i brata pozwanego), lecz nie mogą uzgodnić, który wspólnik
które maszyny ma dostać. Podstawową przeszkodą do osiągnięcia porozumienia jest spór co do własności p. H., o
którym pozwany twierdzi, że kupił go jako używany we Francji i tylko użyczył spółce w celu wynajmu. Wg powoda p.
jest własnością spółki. Sąd zaniechał ustalenia własności p. H., ponieważ nawet ustalenie, że jest on własnością spółki,
nie prowadziłoby do odmiennego rozstrzygnięcia o żądaniu pozwu (art. 227 K.p.c.), co zostanie uzasadnione niżej w
wyjaśnieniu podstawy prawnej rozstrzygnięcia.
Powyższe dotyczy także szkody spółki mającej powstać na skutek uniemożliwiania przez pozwanego wynajmu obydwu
p. (H. i (...)). Powód nie tylko nie wskazał żadnej oferty najmu skierowanej do spółki, lecz nawet nie wykazał, aby
poszukiwał takich ofert. Zatem powód nie wykazał szkody niezależnie do tego, czy pozwany istotnie - jak twierdzi
powód - uniemożliwiał wynajem przetrzymując p. (...), czy też - jak twierdzi pozwany - pozwany przechowuje p. jako
organ spółki, a tym samym p. jest do dyspozycji spółki i w każdej chwili może zostać wynajęty, o ile do spółki zgłosi
się potencjalny najemca.
Sąd zważył, co następuje:
Na podstawie art. 295 § 1 K.s.h. wspólnik może dochodzić na rzecz spółki od członka organu spółki wyłącznie
odszkodowania określonego w art. 293 K.s.h. Dlatego sąd oddalił żądanie wydania p..
Jak wyżej wskazano powód nie wykazał szkody i dlatego sąd oddalił żądanie zapłaty 72.600 zł z odsetkami. Dopóki
powód jako jeden z likwidatorów nie pozyska konkretnej oferty zakupu lub wynajmu jednej z maszyn, a pozwany
nie sprzeciwi się sprzedaży lub wynajęciu, nie można uznać, iż pozwany jako drugi likwidator wyrządza spółce
szkodę. Samo upieranie się przez pozwanego, że jest właścicielem p. H., nie jest działaniem sprzecznym z prawem w
rozumieniu art. 293 § 1 K.s.h.
Żądania zapłaty sumy 32.600 zł z odsetkami z tytułu utraty przychodów z najmu sąd nie oceniał w świetle art. 224
lub 225 K.c., gdyż na podstawie art. 295 K.s.h. wspólnik nie może dochodzić za spółkę wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie rzeczy (roszczenie z art. 224 lub 225 K.c. przysługuje właścielowi niezależnie do tego, czy poniósł szkodę,
tj. czy miał możliwość czerpania korzyści z posiadania rzeczy).
koszty
Na podstawie art. 98 K.p.c. pozwanemu przysługuje od powoda zwrot kosztów zastępstwa w wysokości podwójnej
stawki minimalnej.
Na zarzut pozwanego sąd sprawdził wartość przedmiotu sporu w zakresie żądania wydania p. i w oparciu o zgodne
oświadczenia stron co do wartości tych maszyn sąd postanowieniem z 2 lipca 2013r. [k.178] ustalił wartość przedmiotu
sporu w zakresie żądania wydania maszyn na 119.310 zł. Po dodaniu wartości żądania zapłaty 72.600 zł wartość
przedmiotu sporu wynosi 191.910 zł, a opłata o pozwu (5%) wynosi 9.596 zł. Powód uiścił 3.630 zł i sąd na podstawie
art. 1303 § 3 K.p.c. obciążył powoda resztą opłaty.