Premia 100 300 300 Puzzle

Transkrypt

Premia 100 300 300 Puzzle
Premia
Konkurs ten może z;1wie rać rylania ~.wi:')'.r.ane z lekcją luli te/. 1tiekcmiecznie. f\llożr'i<l go t<'>wr~ie:i'.
przeprowadzić w grupach lub indywidualnie.
Plansza z pytaniami może być prz ygotowan:1 w ronnie ot wieranych okienek lub odklejanych
kartek - (do wielokrotnego u:i'.yl.ku). W pierw;;zyrn rzędzie znajduj'l si<; najfam'icjszc py1<1ni:1, w
clrugirn cmdw crnclnicjszc i w u·7.edrn najl.rutłniehze. W lrnżdym z rzccl6w znajduje sic rć»wnież
ukryta jedna PRElv!IA. I rząd z:1 vv iern pytan ia za \OO pkt. lub 1 cukierek, w II rzcd.zic są pytania za
200 pkt. lub 2 cukierki, w 111 rzcdzie pyt~tnia maj<) warr.ość 300 pkt !uh 3 cukierki. PREMIA - jest
Lo iloSć punktów x 2 (T rząd - premia lx2, 11 rząd. - premia 2x2, UJ o.ąd - premia 3x2).
Punkty l ub cukierki zdobywa si<;: po p r:iwidlowej odpowied zi na pytanie. l'Rt-:Mlt:; otrzymuje sic
równie). po prnwicllowcj odpowiedzi n;i. pytan ie.
Pierws:r.:1 drużyna wyb iera spośród sie b ie odpowiad:·1j:.1cego, a n:.1.~kpnie Odpowiadający '11\-)'bicm
sobie pole . .l:'rowa.dząc.y czyta pytanie znajd.ujące się n.1 wybr:mym polu i c.zclrn na od.powiedz. Po
prawidłowej odpowiedzi, grupa otrzymuje punk1.y !u b cukierki do jakiegoś pojemnika (<:11kierki
zostają w pojemniku d o korka zaba-.;vy). Drug:1. dn 1żyna postępuje w cen sam sposób. Za bł<;;dn:1
odpowiedź nie m<t pun kt6w. \vygry-wa drui:yn:t, która 7.dc.ihyb więcej punkt6'w.
3
2
1
100
100
4
5
100
100
100
200
200
200
PREi\iIIA x 2
200
200
PRENllA x 2
300
300
300
300
300
PRE;'VHA x 2
Puzzle
Konku rs
drużynowy.
Bedzie sz potrzebować tyle plm1sz, ile je~I. dnt7.yn. 1'v!og:+ to hy(' obrazk i, werset biblijny lub hasło
lekcji. \1Vszystkic plansze nakży pociąć t1a jednakową iiość eiementów. Każda drużyna dostaje po
2 elementy jednego obn1zka. K;-1.żdy nasr.qrny element można uzyskać po uprzedniej odpowiedzi
na pytanie. Drużyny po kolei o<lpowiaclaj;}. na pyrnnia i próbują z uz.ysk:rnych eletnemc'>w uło:i.y(
obrazek. Jeżel i d.powieciz jesl. nieprnw idrnwa, grnpa n.ie dostaje eleme nt.u . \X!ygrywa druzyna, kWra
pic1wsw ułoży caiy obrazek.
Misja Pokoleń

Podobne dokumenty