Regulamin konkursu fotograficznego „Moje zdjęcie z wakacji” 1

Transkrypt

Regulamin konkursu fotograficznego „Moje zdjęcie z wakacji” 1
Regulamin konkursu fotograficznego
„Moje zdjęcie z wakacji”
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Strzelce Opolskie.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem wydania
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie, krajobrazy, architektura, zabytki oraz inne obiekty
wybrane przez autora zdjęć.
4. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 2 zdjęcia.
6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
7. Zdjęcia w formacie JPG można przesyłać na adres: [email protected] . Zdjęcia
wywołane można dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac
Myśliwca 1, pokój 16. Do każdego zdjęcia należy dołączyć:
 metryczkę fotografii: tytuł, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, miejsce
wykonania zdjęcia,
 oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z póz.zm.).
8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność
organizatora, który przejmuje prawa autorskie do nadesłanych prac i może je wykorzystać
w wydawanych folderach, broszurach, wydawnictwach, Internecie.
9. Zdjęcia można nadsyłać w terminie: 8 lipca -31 sierpnia 2014 r.
10. Komisja powołana przez organizatora konkursu dokona oceny zdjęć oraz przyzna nagrody
w terminie do 15 września 2014 r.
11. Dla zwycięzców konkursu, Organizator ufunduje nagrody rzeczowe.
12. Wyniki konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.strzelceopolskie.pl oraz w „Informatorze Strzeleckim”.
13. Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja
należy do komisji konkursu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Podobne dokumenty