KARTA ZGŁOSZENIA NF 2016 w

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA NF 2016 w
Numer zgłoszenia
ZŁOTY MEDAL
NATURA FOOD 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
7 - 9 października 2016
ŁÓDŹ
1. Nazwa Produktu ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Nazwa i adres producenta Produktu (zgodnie z etykietą)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Nazwa i adres dystrybutora Produktu (jeśli jest zgłaszającym)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Kategoria Produktu (wymagana jest zgodność z definicjami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu):



Produkt ekologiczny
Produkt naturalny
Produkt tradycyjny



Produkt zagraniczny ekologiczny
Produkt zagraniczny naturalny
Produkt zagraniczny tradycyjny
PROSIMY ZAZNACZYĆ KATEGORIĘ PRODUKTU – BRAK ZAZNACZENIA DYSKWALIFIKUJE
KARTĘ ZGŁOSZENIA PRODUKTU
5. Produkt wymaga wcześniejszego przygotowania przed podaniem do spożycia (np. makaron), właściwe
podkreślić:
 TAK
 NIE
* W przypadku podkreślenia TAK, Produkt ma być zaserwowany Jurorom bez żadnych dodatków, bez ozdób
i w neutralnych pojemnikach. W przeciwnym wypadku Produkt może zostać wycofany z obrad.
6. Skład produktu (Prosimy wymienić wszystkie składniki zgodnie z etykietą)
7. Pochodzenie surowców wykorzystanych do produkcji (W miarę możliwości prosimy o podanie kraju
pochodzenia surowca)
8. Etapy produkcji (W miarę możliwości prosimy o podanie zastosowanych podczas przetwórstwa
parametrów poszczególnych procesów takich jak np. temperatura, czas, ciśnienie itp. ) *Jurorzy
podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy receptury
1. Posiadane certyfikaty, atesty, znaki towarowe (Tylko załączone kserokopie dokumentów będą
uwzględniane podczas oceny)
9. Posiadane certyfikaty, atesty, znaki towarowe (Tylko załączone kserokopie dokumentów będą
uwzględniane podczas oceny)
__________________________
data
1.
2.
3.
4.
_______________________________
pieczątka i podpis osoby
zgłaszającej Produkt do konkursu
Formularz prosimy wypełnić KOMPUTEROWO ( formularze wypełnione odręcznie nie będą oceniane);
Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione, żeby produkt został zakwalifikowany do oceny;
Formularz prosimy wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować;
Zeskanowany formularz musi zostać zapisany w formacie PDF (Formularze zapisane w programach
graficznych, tj. pliki z rozszerzeniem np. JPG, BMP, nie będą poddane ocenie);
5. Wszelkie załączniki również muszą być zapisane w formacie PDF