….....……………, dnia ……………… r. Pełnomocnictwo procesowe

Transkrypt

….....……………, dnia ……………… r. Pełnomocnictwo procesowe
….....……………, dnia ……………… r.
Pełnomocnictwo procesowe szczególne
Niniejszym
udzielam
adwokatowi
Joannie
Klukowskiej
prowadzącej
Kancelarię Adwokacką
w Stargardzie Szczecińskim pełnomocnictwa do zastępowania mnie przed sądami
powszechnymi oraz przed wszystkimi instytucjami i organami Rzeczypospolitej
Polskiej
w
sprawie
o
rozwód
przeciwko..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............
z upowaŜnieniem do podejmowania w tym charakterze wszystkich czynności, w
tym do zawierania ugód i innych umów w sprawie oraz do udzielania dalszych
pełnomocnictw innym adwokatom i aplikantom adwokackim.
.................................................
(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty