regulamin udzielania zamówień

Transkrypt

regulamin udzielania zamówień
Og oszenie o przetargu nieograniczonym dla zamówie o warto ci szacunkowej
nieprzekraczaj cej wyra onej w z otych równowarto ci kwoty 414 000 €
dla dostaw i us ug oraz 5 186 000 € dla robót budowlanych
1) Zamawiaj cy:
a) pe na nazwa Zamawiaj cego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia w Krakowie
b) REGON: 230179216
c) kod, miejscowo : ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków
d) adres internetowy: www.tauron-dystrybucja.pl
2) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pawe Jasek - w zakresie ogólnym,
tel: 12-261-22-34
Andrzej Jelonek - w zakresie dokumentacji,
tel: 12-261-22-79
Joanna W dolna - w zakresie wydawania dokumentacji,
tel: 12-261-25-26
fax: 12 4212738
godziny, w których udziela si informacji dotycz cych post powania: 800 - 1300
3) Zamawiaj cy og asza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
„Budowa i modernizacja sieci i przy czy energetycznych dla zasilania obiektów przy ul.
Powsta ców w Krakowie”
4) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 24.11.2014 r.
5) Specyfikacja Warunków Zamówienia:
- formularz wraz z za cznikami mo na pobiera ze strony internetowej Zamawiaj cego
http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/partnerzy/przetargi/nowe_przetargi-malopolska_i_slask
- Wykonawca winien zwróci wypo yczon dokumentacj techniczn w terminie
do 24 godzin od jej pobrania na adres: ul. Dajwór 27 budynek C pokój nr 206.
W przypadku niedotrzymania tego terminu Wykonawca zostanie wykluczony
z post powania zgodnie z § 5 pkt. 5 Zasad Udzielania Zamówie w TAURON
Dystrybucja S.A.
6) Miejsce i termin sk adania ofert:
siedziba zamawiaj cego (nr lokalu): 30-960 Kraków ul. Dajwór 27, dziennik
podawczy parter budynku „B”
Oferty nale y sk ada w dni powszednie tj. od poniedzia ku do pi tku w godzinach od
7.00 do 14.00 w terminie do dnia 26.08.2014 r. do godz. 900
7) Miejsce i termin otwarcia ofert:
26.08.2014 r. godz. 930 Kraków ul. Dajwór 27, budynek A, pokój nr 101

Podobne dokumenty