2010.06.22 zapytanie

Transkrypt

2010.06.22 zapytanie
Projekt pn. „ Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” jest
finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl.
Postępowanie: Z/2/2010
Wrocław, dn. 22.06.2010 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie zaprojektowania, redakcji i stworzenia trzech elektronicznych katalogów informacyjnych
Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje.
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje”
finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty
cenowej.
I. Informacja o Zamawiającym:
Fundacja CEDRES
ul. Armii Krajowej 6/6
50-541 Wrocław
NIP: 899-26-51-011
REGON: 020279759
KRS: 0000254929
Adres biura do korespondencji:
ul. Ruska 61, II piętro
50-079 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Piotr Chrobak
Tel. (71) 780 51 61
Fax (71) 780 52 11
[email protected]
[email protected]
II. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z
2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy, ze względu na wartość zamówienia
szacowaną poniżej 14 tys. EURO. Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego na zasadach
określonych przez Zamawiającego.
1
Projekt pn. „ Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” jest
finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, redakcja i stworzenie trzech elektronicznych katalogów
informacyjnych, dostarczonych do Zamawiającego w następujących terminach:
A. pierwszy katalog informacyjny do 23 lipca 2010 roku,
B. drugi katalog informacyjny do 27 sierpnia 2010 roku,
C. trzeci katalog informacyjny do 1 października 2010 roku.
Katalogi zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej:
- w formacie edytowalnych plików otwieranych przy użyciu powszechnie dostępnego bądź popularnego
oprogramowania, np. MS Word, MS Publisher,
- w formacie nieedytowalnych plików Adobe Reader *.pdf.
Objętość katalogów powinna być następująca:
A. pierwszy katalog informacyjny - min. 8 stron formatu A4,
B. drugi katalog informacyjny – min. 10 stron formatu A4,
C. trzeci katalog informacyjny – min. 12 stron A4.
Dane techniczne stworzonych katalogów:
- rozdzielczość min. 300 dpi,
- format A4,
- preferowane czcionki maszynopisu nagłówków i pozostałych elementów: Calibri lub Trebuchet lub Trajan,
- grafika i kompozycja dla wszystkich katalogów powinna współgrać ze sobą oraz ze stroną, logo i logotypu klastra,
- maksymalny rozmiar jednego pliku *.pdf = 10 MB.
Informacje merytoryczne:
- min. 8 wywiadów z ekspertami branży energetycznej w dziedzinach: elektroenergetyki, ciepłownictwa,
odnawialnych źródeł energii,
- min. 3 artykuły dziennikarskie poświęcone tematyce klastrów, w tym Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego
EEI – Energia, Ekologia, Innowacje.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania artykułów, składu tekstu, obróbki graficznej, kompozycji
katalogu. Katalog będzie zawierać informacje dotyczące Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia,
Ekologia, Innowacje, w szczególności:
a) członków klastra,
b) produktów klastra,
c) zakresu działalności klastra,
d) sieci współpracy klastra.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania;
2
Projekt pn. „ Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” jest
finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa Zamówień
Publicznych;
3. są w stanie wykonać przedmiot zamówienia do dnia 1 października 2010r. z zachowaniem terminów
szczegółowych z pkt. III zapytania ofertowego;
4. złożą ofertę na całość przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
ani wariantowych).
Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków nie będzie upoważniony do realizacji zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców
oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku
wykluczy możliwość podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
V. Dokumenty wymagane w postępowaniu
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia prawidłowo
wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest
pan Piotr Chrobak – kierownik projektu, tel. (71) 780 51 61, email: [email protected]
VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty i kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto,
kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
3. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej starającej się o zamówienie
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty tylko ceny brutto.
4. Cena podana przez wykonawcę ustalana jest na cały zakres umowy i nie podlega zmianie, chyba, że inne
okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej, w tym wykonania robót nie
ujętych w ofercie.
5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe - za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert mija 29 czerwca 2010 roku o godz. 15:30. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Dopuszcza się złożenie oferty w następującej formie:
- osobiście w biurze projektu, tj. ul. Ruska 61, II piętro, 50-079 Wrocław,
- przesłać faksem na numer (71) 780 52 11,
- przesłać pocztą na adres biura projektu, tj. ul. Ruska 61, II piętro, 50-079 Wrocław,
- przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
3

Podobne dokumenty