Partnerzy Partnerzy StowarzySzeni Koordynator

Komentarze

Transkrypt

Partnerzy Partnerzy StowarzySzeni Koordynator
Partnerzy
Nausicaá . Nausicaá National Sea Centre, France
EurOcean . EurOcean Foundation, PORTUGAL
IOPAN . Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, POLAND
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . University of Gothenburg, Sweden
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture, PORTUGAL
IEO . Spanish Institute of Oceanography, Spain
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae - Science Museums of A Coruña, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, PORTUGAL
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . French Research Institute for Exploitation of the Sea, France
STUDIO K . Studio K SARL, France
Partnerzy Stowarzyszeni
IUCN France . International Union for Conservation of Nature – French Committee, France
IUCN Spain . International Union for Conservation of Nature – Spanish Committee, Spain
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . National Natural History Museum, France
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium
Koordynator projektu
Nausicaá, France
Cultural Services and International Cooperation
Koordynacja projektu: Ludovic Frère Escoffier, Kierownik Projektu, Karine Marié, Osoba Kontaktowa.
Email: [email protected]
Telefon: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94
PARTNERZY
Partnerzy Stowarzyszeni
Projekt finansowany
w ramach 7. Programu Ramowego
Unii Europejskiej
W strone
´
“Blue Society”
´
“Niebieskiego Społeczenstwa”
Tytuł projektu . „Sea for Society” – „Morze dla
Społeczeństwa”
Akronim . SFS
´
Zródło
finansowania . 7 Program Ramowy UE – Science
in Society – 2011-1, Mobilisation and Mutual Learning (MML)
´´ finansowania z UE . € 4 260 000
Wysokosc
Data rozpoczEcia
projektu . 1 czerwca 2012 r.
,
´
Data zakonczenia
projektu . 30 listopada 2015 r.
Liczba partnerów . 20
Liczba partnerów stowarzyszonych . 8
Liczba krajów uczestniczacych
w projekcie . 12
,
Koordynator projektu . Nausicaá, Francja
´
Czym jest „Morze dla Społeczenstwa”
?
Celem projektu „Morze dla Społeczeństwa” jest odpowiedź
na pytanie, jak zarządzać środowiskiem morskim,
uwzględniając dążenia społeczności nadmorskich do rozwoju
ekonomicznego i społecznego.
© NOAA
Projekt „Morze dla Społeczeństwa” to:
• zwiększanie świadomości
europejskich interesariuszy -przedsiębiorców, organizacji prośrodowiskowych, lokalnych władz,
obywateli, w tym młodzieży -- na
temat roli, jaką w ich codziennym życiu
odgrywa morze;
© Geoffrey O’Sullivan
Spodziewane efekty
• wsparcie interesariuszy w działaniach
na poziomie lokalnym, krajowym
oraz europejskim dla sprostania
wyzwaniom społecznym związanym
ze środowiskiem morskim;
• podniesienie jakości i efektywności
badań naukowych oraz sposobów
zarządzania środowiskiem morskim
na poziomie lokalnym, krajowym oraz
europejskim;
• określenie elementów społecznych,
ekonomicznych, środowiskowych
oraz kulturowych niezbędnych dla
powstania i rozwoju „Blue Society”
– „Niebieskiego Społeczeństwa” –
na drodze współpracy pomiędzy
interesariuszami;
• stworzenia wizji oraz strategii
zrównoważonego zarządzania
środowiskiem morskim oraz jego
zasobami.
Cele
Projekt „Morze dla Społeczeństwa” ma na celu
zdefiniowanie wizji „Blue Society” – „Niebieskiego
Społeczeństwa” – harmonijnego współistnienia
ludzi i morza. Wizja ta to zrównoważony rozwój oraz
dobrobyt społeczności związanych z morzem. W projekcie staramy się zrealizować tę wizję poprzez:
• zbliżenie interesariuszy dzięki przedstawianiu
wiedzy i doświadczeń, które angażują uczestników
i prowadzą do udziału społeczności w badaniach
naukowych;
• procesy konsultacyjne w Europie, by
promować dialog i współpracę między
interesariuszami, identyfikować wyzwania
i bariery dla zrównoważonego zarządzania
środowiskiem morskim, a także proponować
rozwiązania adekwatne do tych wyzwań i potrzeb
społecznych;
• szeroką i efektywną wymianę wiedzy powstałej
na drodze dialogu, by wesprzeć interesariuszy
w podjęciu działań odpowiadających na
zidentyfikowane wyzwania społeczne;
• wspieranie badań naukowych, by efektywnie
wykorzystywać zasoby morza i wybrzeża oraz
umożliwić zrównoważony rozwój tych terenów;
• rozwijanie i wzbogacanie koncepcji „Blue
Society” – „Niebieskiego Społeczeństwa” – jako
podstawy do lepszego zarządzania morzami i oceanami;
• rozwijanie mechanizmów (takich jak partnerstwo,
interakcje, zaangażowanie społeczeństwa
w badania) dla zapewnienia trwałości projektu „Morze dla Społeczeństwa” i sprostania wyzwaniom
społecznym związanym ze środowiskiem morskim.

Podobne dokumenty