Document 261219

Transkrypt

Document 261219
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam.
Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie
wypełnianiu ważnej roli społecznej.
Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno
w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko ­ Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
organizuje w dniu 31.12.2008r.
BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym „ESTRADA”
cena biletu 250 zł /od pary - z konsumpcją/
Bilety do nabycia w Domu Kultury od 16.11.2009r.
Burmistrz Miasta oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom. serdecznie
zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pom.
do wspólnego powitania Nowego Roku 2010 w Noc Sylwestrową 2009/2010
Spotkanie odbędzie się na placu za budynkiem M - GOK w Kowalewie Pom.
Szczegółowe informacje w miesiącu grudniu na plakatach, łamach „Gońca
Kowalewskiego”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dziale „z ostatniej chwili”.
S PR OS TO WA NI E "E KO BIE S I A DA 20 0 9"
W październikowym wydaniu „Gońca Kowalewskiego” w artykule pt. EKOBIESIADA
2009 podano niepoprawnie nazwisko laureata konkursu plastycznego. Poniżej jeszcze raz
zamieszczamy nazwiska zwycięzców tego konkursu.
Konkurs plastyczny:
I m-ce Adrian Garkowski
(SP Kowalewo Pom.),
II m-ce Hubert Rychel
(SP Wielkie Rychnowo),
III m-ce Sara Biziorek
(SP Pluskowęsy)
M.Ciechanowska
P O G O T O W I E
T E L E F O N I C Z N E
URZĄD MIEJSKI: 684 - 10 - 24; POSTERUNEK POLICJI: 682 - 33 10, 602 - 661 - 927; POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 684 - 15 - 12; Straż
POŻARNA GD: 683 - 22 - 45; ZUW OSTROWITE: 683 - 62 - 96, 663 - 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY: 684 - 10 - 06; MGOK: 684 - 11 - 74; ZGKiM: 684 15 - 17; MGOPS: 684 - 11 - 30; GIMNAZJUM: 684 - 01 - 85; S.P.KOWALEWO.:
684 - 10 - 58; S.P.W.ŁĄKA: 684 - 38 - 20; S.P.W.RYCHNOWO: 684 - 21 - 11;
S.P.PLUSKOWĘSY: 684 - 15 - 41; PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: 684 - 15 - 22;
ESKULAP: 684 - 10 - 45; PROVITA: 684 - 13 - 99
Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka - Wojciechowska, Sekretariat redakcji - Donata Pilarska - Mądry
tel. 056 684 16 67 w. 53, Barbara Niewidział, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]).
Ogłoszenia przyjmowane są w M - GOK (cena 100, - zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20, - zł). Redakcja nie
odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: Zakład Poligraficzny „NOVEL” w Golubiu - Dobrzyniu. Wydawca
i kolportaż: M - GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 400 egz. Numer zamknięto 23.10.2009r.
www.mgokkowalewopom.republika.pl
ISSN 1505 - 098X
- 2 -
11.11.2007r. Uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości godz. 10:45 Msza Święta w intencji Miasta, Gminy i Ojczyzny w Kościele Parafialnym godz. 10:45
p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim, po mszy złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ku Czci Poległych w Parku 730­lecia po mszy
­ z udziałem Orkiestry Dętej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, sztandarów, delegacji i społeczeństwa.
następnie w sali widowiskowej Miejsko ­ Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się program następnie
słowno ­ muzyczny pt. „Polska ­ Moja Ojczyzna” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
godz. 13:30 W Pruskiej Łące przy budynku po dawnej szkole podstawowej odbędzie się godz. 13:30
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej wydarzenia 10 rocznicy Święta Niepodległości związane z zasadzeniem buku przez mieszkańców ­ symbolicznego „Drzewa Wolności” ku czci pomordowanych w walce o powrót Polski na mapy Europy 28.11.2009r . godz. 19:00 Zabawa Andrzejkowa przy zespole muzycznym Cena biletu 30 zł. /od osoby ­ konsumpcją/ Bilety do nabycia w Domu Kultury do 25.11.2009r.
W YJĄ TKO WE DR ZE WO NA W YJĄ TKO WE O BCHO DY NA R O DO WE GO Ś WI Ę TA
O DZ YS K A NI A NIE PO DLE GŁO Ś CI - 11 LIS TO PA D 20 0 9R
Jak każdego roku Święto Niepodległości (11.11) będzie obchodzone w gminie Kowalewo
Pomorskie w sposób wyjątkowy. W minionych latach święto to miało różną oprawę: nadawano w tym
dniu tytuł Honorowego Obywatela Miasta, odsłaniano tablice pamiątkowe, oddawano do użytku
piętro Domu Kultury.
Tegoroczna uroczystość zapowiada się równie interesująco. Zainauguruje ją msza święta (10.45),
po której w asyście sztandarów i orkiestry dętej z Woj. Ośrodka Animacji Kultury wszyscy udamy się
pod pomnik do Parku im. 730-lecia Miasta. Tam oddamy hołd poległym symboliczną wiązanką
kwiatów i przyjętym już u nas zwyczajem składania kopertówek (wsparcia finansowego na renowacje
tego miejsca kultu). W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury można będzie obejrzeć program
artystyczny o tematyce historycznej.
O godz. 13.30 w miejscowości Pruska Łąka przy budynku po dawnej szkole podstawowej
nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej wydarzenia jakie miały miejsce w
tym miejscu w 10 rocznicę Święta Niepodległości. W 1928r. młodzież z tamtejszej szkoły i
mieszkańcy okolicznych wsi posadzili symboliczne drzewo - buk, aby oddać hołd pomordowanym w
walce o powrót Polski na mapy Europy. Już dzisiaj nie żyje żaden świadek tych wydarzeń. Mówi o
nim jedynie krótki zapis w bardzo starej kronice, która sama w sobie jest już unikatem.
Obecnie drzewo jest bardzo imponujące. Osiągnęło rozmiary pomnika przyrody i zamierzamy
poczynić starania o jego wpisanie do odpowiednich rejestrów- informuje pomysłodawczyni i
promotorka tej idei, Danuta Drożdża dyrektor szkoły podstawowej w Wielkiej Łące.- chcemy, aby
kolejne pokolenia pamiętały o tych ważnych chwilach. Przy drzewie zaciągnięta będzie honorowa
warta i sztandary.
Mocno przejęty i zaangażowany sołtys z Pruskiej Łąki Jerzy Orłowski wspólnie z Radą Sołecką
zadba o odpowiednią oprawę uroczystości. Jest już wygrawerowana pamiątkowa tablica. Drzewo jest
naprawdę piękne i godne odwiedzenia. Zapraszamy.
Karolina Kowalska
- 3 -
KO NKU R S WRZ E Ś NIO W Y RO Z S TTRZ
RZ YGNI Ę T Y
Prawidłowa odpowiedz: Wieś Chełmonie - Marchewka
Zdjęcie wrześniowe nie sprawiło trudności mieszkance
Chełmońca p. Dorocie Klugowskiej W dniu 6 października
laureatka odebrała z rąk burmistrza nagrodę konkursową. Jak sama
podkreślała zdjęcia do tej pory były dla niej trudne, lecz budynek ze
zdjęcia wrześniowego ogląda codziennie. Życzymy jej i wszystkim
uczestnikom powodzenia i zapraszamy do wycieczek turystycznych
po drogach i bezdrożach naszej gminy.
Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie z atrakcyjnymi
nagrodami! Wystarczy odgadnąć, gdzie zrobiliśmy zdjęcie. Duża
podpowiedz: Jest to teren gminy Kowalewo Pomorskie. Na
początku każdego miesiąca zamieścimy na stronie internetowej gminy www.kowalewopomorskie.pl
fotkę przedstawiającą ciekawe, tajemnicze, a przede wszystkim nasze miejsce. Odpowiedz
zawierającą dokładną lokalizacją będzie można przesłać na adres [email protected]
do 25 każdego miesiąca.
Spośród maili z zawierających następujące informacje: dokładną lokalizację miejsca widocznego
na zdjęciu, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka.
Karolina Kowalska
LU DZ K A GŁU PO TA CZ Y BE Z M YŚ LNOŚ Ć
W dniu 2 września jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowalewo Pom. i Wielkie Rychnowo
wzięły udział w akcji gaszenia łąk w Mlewcu.
Jak nas poinformował dyżurujący z PSP w Golubiu - Dobrzyniu sprawca nie został jeszcze
ustalony, lecz czynności trwają.
Słoneczne i suche dni powodują karygodne wypalanie łąk, poboczy, a nawet słomy na polu.
Zagrożone są nie tylko zwierzęta, ale i ludzie. Dym powoduje utrudnienie widoczności, ale i
dodatkowe koszty dla samorządu spowodowane wyjazdami jednostek OSP- podkreśla prezes MG
Zarządu OSP, jednocześnie Burmistrz Andrzej Grabowski- APELUJĘ o rozwagę.
Karolina Kowalska
BOH ATE R O WIE DNI A CO DZ IE NNE GO
Każdego
dnia
członkowie
Polskiego
Związku
Niewidomych okręg powiatu golubsko - dobrzyńskiego
zmagają się z trudnościami. Pokonują nie tylko bariery
architektoniczne, ale również mur przepisów i kłopoty
finansowe.
Pomimo trudności potrafią się cieszyć własnym
towarzystwem. W dniu 29 września wspólnie z
zaproszonymi gośćmi świętowali Międzynarodowy Dzień
Białej Laski. Niewidomi z powiatu golubsko- dobrzyńskiego,
których jest ponad 100 osób zaprosili koleżanki i kolegów z
koła grudziądzkiego, rypińskiego, brodnickiego, chełmskiego
i wąbrzeskiego. Wśród gości byli także włodarze
wspierających ich samorządów: burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski oraz Golubia Roman
Tasarz, dyrektor PCPR Małgorzata Badźmirowska, sponsorzy oraz działacze okręgowi.
Rok 2009 jest nazwany Międzynarodowym Rokiem Louisa Braille`a, ojca uniwersalnego języka
niewidomych, który jest oknem na świat dla ludzi mających kłopoty ze wzrokiem- poinformował
prezes Koła Józef Werner- Bardzo dziękuję za coroczne wsparcie finansowe. Pozwoliło to na zakup
czytnika i kart pamięci. Pozwala to na poznanie świata książek. Koło w ostatnim okresie przyjęło 5
nowych członków. Życzymy im wielu wrażeń. A będzie się działo: do XII trwa realizacja projektu
„Edukacja kulturalna- głośne czytanie”. W IX planowany jest wyjazd do toruńskiego teatru i do
Opery NOVA w Bydgoszczy.
Składając życzenia burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę wspólnego
działania. Samorządy widząc aktywność chętniej współpracują i wspierają finansowo taką integrację.
Osoby niepełnosprawne szczególnie wymagają wsparcia władz. Niestety, obecnie kryzys
powoduje odgórne cięcia finansów.- podkreślał burmistrz Kowalewa- Liczę jednak, że instytucje
rządowe staną na wysokości zadania.
Karolina Kowalska
- 4 -
CI E PŁE PO DZI Ę KO WA NI A Z A PI ĘK NĄ DR O GĘ
Mieszkańcy Frydrychowa doczekali się wspaniałej
drogi. Po 30 latach od budowy pierwszej posesji mają
nareszcie asfalt. Ich radość objawiła się gorącymi
podziękowaniami na wspólnym spotkaniu. W dniu 25
września z własnych środków przygotowali uroczyste
otwarcie drogi. Do wspólnego biesiadowania zaprosili
księdza proboszcza, władze samorządowe: Burmistrza
Miasta i Przewodniczącego Rady, przewodniczącego
Komisji Rady ds. Dróg oraz wykonawcę firmę DROBUD.
W imieniu Marszałka Województwa, który dofinansował
remont drogi kwotą 400 tys. zł. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego uczestniczył w spotkaniu
kierownik ds. dróg Leszek Gościniak.
Ks. Kanonik Bernard Kowalewski święcąc drogę podkreślał potrzebę jej dbania przez
mieszkańców. Jest ona wspólnym dobrem i powinna być bezpieczna dla pieszych jak i kierowców.
Dzieci zaś wręczyły kwiaty na ręce burmistrza Andrzeja Grabowskiego. W imieniu mieszkańców
dziękowali za asfalt sołtys Roman Zieliński, radny Jarosław Chamski i wszyscy mieszkańcy
Przy suto zastawionym stole Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał, że gmina ma 300km. dróg
gminnych. Są one przejezdne i bezpieczne. Trwałe utwardzanie asfaltem odbywa się systematycznie
biorąc pod uwagę posiadane środki.
Jednocześnie dziękuję mieszkańcom, którzy przystąpili już do zagospodarowania pasa ziemi
pomiędzy drogą, a posesjami- mówił burmistrz Andrzej Grabowski- droga jest teraz wizytówką
wsi, a cały teren gotowy na przyjęcie inwestorów, którzy po przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego mogą dobrze się rozwijać.
Karolina Kowalska
PO TĘ Ż NA P L A CÓ WK A W KO BI E CYCH RĘ K A CH
Od dnia 1 października Publicznym
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
kierować będzie dyrektor Renata Faluta
Kaszubowska. Wygrała ona konkurs na to
stanowisko, pokonując współkandydata p.
Beatę Cieplińską. Komisja egzaminacyjna w
składzie:
przedstawiciele
organu
prowadzącego:
Burmistrz
Andrzej
Grabowski, sekretarz gminy Ewa Bąk,
inspektor Karolina Kowalska, przedstawiciel
Kuratorium Oświaty Anna Rumińska i
Stanisław Różyński, przedstawiciel rady
pedagogicznej Anna Sieradzka i rady
rodziców Piotr Pipczyński oraz członek ZNP Jadwiga Nowodworska i NSZZ „Solidarność” Ewa
Witkowska nie miała lekko. W czasie przesłuchania kandydatki długo mówiły o swoich sukcesach i
pomysłach oraz przedstawiły prezentacje multimedialne.
Obie kandydatki bardzo dobrze znają zasady funkcjonowania tej placówki, gdyż wywodzą się z jej
grona pedagogicznego. Ich przygotowanie do zarządzania gimnazjum jest bardzo dobre, podparte
długoletnią, wcześniejszą praktyką na stanowisku zastępcy. - podkreślał przewodniczący komisji
Burmistrz Andrzej Grabowski - Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim jest szkołą bardzo
dobrze wyposażoną, bezpieczną i przyjazną uczniom. Kierowanie nią wymaga zmysłu
menadżerskiego.
Przypomnijmy, że dotychczasowy dyrektor Krzysztof Wasilewski z powodów zdrowotnych od IV
br. scedował zarządzanie szkołą na swojego dotychczasowego zastępcę właśnie p. Renatę Falutę
Kaszubowską. Po ostatecznej rezygnacji dyrektora w dniu 01.09.09. organ prowadzący czyli
Burmistrz Miasta na czas rozstrzygnięcia nowego konkursu powierzył p. Renacie funkcję p.o.
dyrektora. Teraz, po rozstrzygnięciu konkursu będzie ona dyrektorem placówki na najbliższe 5 lat.
Pani Renata Faluta Kaszubowska jest nauczycielem z 15 letnim stażem pracy najpierw w szkole
podstawowej w Pluskowęsach, a później w gimnazjum. Przez 4 lata była najpierw społecznym
zastępcą dyrektora w Pluskowęsach, a od sierpnia 2004r. zastępcą dyrektora Publicznego Gimnazjum.
Karolina Kowalska
- 5 -
E KS PRE S O WE TE M PO I JAKO Ś Ć BEZ U WA G
Praktycznie 10 dni potrzebowała firma Zakład Drogowo- Budowlany z Rogowa na
zmodernizowanie 4 odcinków dróg w gminie Kowalewo Pomorskie. Za kwotę 230tys. zł
wyprofilowano, ułożono odpowiedni podkład i warstwę asfaltową na drogach w miejscowościach:
Dylewo o długości 550 mb, Bielsk o długości 380 mb, Kowalewo Pomorskie, ul. M. Konopnickiej o
długości 130 mb. oraz skrzyżowanie dróg gminnych Chełmonie – Lipienica - Józefat (miejsce
manewrowe autobusu dowożącego dzieci) o długości łącznej 54 mb. Również pobocza utwardzono
warstwą kamienia wapiennego.
Jestem pod wrażeniem tempa pracy, posiadanego sprzętu oraz jakości wykonanej pracy. Cieszy
mnie również fakt, że w ekipie drogowej pracowali również kowalewiacy - informuje burmistrz
miasta Andrzej Grabowski- Niestety mamy już echa tak pięknego wykonania nawierzchni.
Mieszkańcy przyległych posesji już składają wnioski o ułożenie spowalniaczy.
Nie tylko burmistrz wysoko ocenia jakoś wykonanych prac. Jak już wcześniej podaliśmy
mieszkańcy Bielska w podziękowaniu ugościli ekipę domowym obiadem.
Jednocześnie informujemy zainteresowanych, że wjazd do Dylewa o powierzchni 500m2, który
jest jednocześnie wyjazdem ze stacji benzynowej zostanie utwardzony kostką polbrukową. Prace
zostaną sfinansowane w 50% przez samorząd gminy oraz właściciela stacji paliw.
Karolina Kowalska
DZ I E Ń S E NIO R A Z TA ŃCE M I Ś PIE WE M
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kowalewie Pom. liczy 165 aktywnych członków. Ze
swojego wieku i zdobytego doświadczenia nie robią
tajemnic. Często spotykają się, rozmawiają, czytają
wiersze, tańczą i śpiewają.
W dniu 8 października br. spotkali się ponownie, by
zgodnie z tradycją świętować Dzień Seniora. Na stołach
pojawiło się coś na ciepło oraz kawa i ciasto, a zaproszeni
goście nie mogli wyjść z podziwu nad witalnością i
radością życia gospodarzy. Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski do życzeń zdrowia, radości i pomyślności
dołożył talon na przejazd autokarem wycieczkowym.
Podziękował za aktywny udział w 70- rocznicy mordu w
Łopatkach i wszystkich innych imprezach gminnych.
Do życzeń przyłączyli się: Zygmunt Szczepański przewodniczący rady, ks. Andrzej Jakielski,
Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika, radny Józef Wojciechowski, dyrekcja Gimnazjum
Publicznego, dyrektor MGOK, kier. MGOPS, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nie mogło
zabraknąć także sponsorów, którzy z chęcią wspierają tę instytucję oraz przedstawicieli związku
szczebla okręgowego.
W sprawozdaniu z rocznej działalności prezes Maria Nowatka podkreślała wsparcie jakie
otrzymuje od burmistrza i radnych. Pochwaliła samorząd za poziom imprez przez nich
przygotowywanych oraz za czysty i zadbany wygląd miasta.
Wg przedstawiciela toruńskiego okręgu tylko dwie gminy, w tym właśnie Kowalewo Pom.
gwarantuje w budżecie środki na dofinansowanie Związku. Dodatkowo od wielu lat Związek
otrzymuje talon na przejazd autokarem oraz mogą nieodpłatnego korzystać pomieszczeń Domu
Kultury.
W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z gimnazjum publicznego. Atrakcją był
występ nauczycieli: Marty Mozal i Dawida Nieczypora. Dla gości zaś zaśpiewał Chór Senior oraz
zagrał ich zespół muzyczny.
Emeryci z Kowalewa potrafią się bawić. Kilka razy w roku spotykają się przy wspólnym stole z
okazji wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych oraz Dnia Seniora czy Andrzejek. Wyjeżdżają także na wycieczki krajoznawcze,
pielgrzymki oraz odwiedzają kino. Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy. Co roku wystawiają
drużynę sportowców w Międzynarodowych Spotkaniach Integracyjnych oraz uczestniczą w
przeglądach chórów. Świadczy to o tym, że umieją cieszyć się życiem.
Tak było i tym razem. W czasie spotkania seniorzy składali sobie życzenia urodzinowe, powrotu
do zdrowia oraz podziękowania za szczególne zaangażowanie w statutową działalność. Na
zakończenie były wspólne tańce, aż bolały nogi.
Karolina Kowalska
- 6 -
O DPO CZ YNEK DL A DZ IE CI I DO RO S ŁYCH
Na terenach wiejskich w gminie Kowalewo Pomorskie obecnie zlokalizowanych jest 5 placów
zabaw: Wielka Łąka, Pruska Łąka, Wielkie Rychnowo, Srebrniki i Mlewo. Są one dostępne dla
wszystkich dzieci, które powinny tam przebywać pod opieką dorosłych. Obecnie ku końcowi dobiega
ustawianie placu rekreacyjnego w Mlewcu. Środki pozyskano na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach dotacji województwa kujawsko - pomorskiego program; „Budowa miejsc rekreacji w
miejscowości Mlewiec” uzyskano dotację w wysokości 14.723zł. Mieszkańcy chcieliby jeszcze
dokończyć ogrodzenie terenu z dwóch stron i posiać trawę. Czym się różni plac rekreacyjny od placu
zabaw ?. Oczywiście wyposażeniem. Oprócz standardowych bujaczek są w nim także stoły i ławeczki
dla relaksu dorosłych i boisko do siatkówki.
Sołectwo Mlewiec to popegeerowska wieś. Jest tu dużo dzieci, które przez ograniczenie kursów
PKS mają utrudniony dostęp do innych placów zabaw w gminie- informuje burmistrz Andrzej
Grabowski- teraz na terenie przejętym przez sołectwo od Agencji Rynku Rolnego mają własny plac
rekreacji.
Karolina Kowalska
JE S Z CZE S Z YBS I , A M Y JE SZ CZ E BE Z PI E CZ NIE JS I
Posterunek policji w Kowalewie Pomorskim wzbogacił się właśnie o drugi, nowy pojazd.
Przypomnijmy, że w 2007r. policjanci otrzymali już citroena berlingo, który w 50% sfinansowany
został przez samorząd naszej gminy. Teraz dla poprawy bezpieczeństwa i sprawności działania
otrzymaliśmy kolejny pojazd. Samochód marki Fiat może przetransportować nawet kilkunastu
policjantów do poważniejszych akcji (zabezpieczanie imprez masowych np. meczy) oraz osoby
podejrzane.
Oficjalnie pojazd przekazał kierownikowi kowalewskiego posterunku Piotrowi Pipczyńskiemu w
dniu 9 października komendant powiatowy policji Antonii Stramek w towarzystwie burmistrza miasta
Andrzeja Grabowskiego.
Posterunek wyposażony w dwa nowe samochody jak również nowoczesny radarowy miernik
prędkości to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i przejezdnych.- podkreśla burmistrz Andrzej
Grabowski- Przecinająca gminę Kowalewo Pomorskie krajowa „15” jest miejscem wielu kolizji.
Teraz jeszcze szybciej policjanci dotrą na miejsce, jak również będą mogli „pojawić się w kilku
miejscach na raz”. Ukróci to znacznie proceder piractwa drogowego.
Już niedługo bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu pilnować będą również dwa nowe
psy policyjne. Można spać spokojnie, przynajmniej co niektórzy.
Karolina Kowalska
H U BE R TU S 20 0 9 - BE Z K R WAWE ŁO W Y KU U CIE S ZE WI DO WNI
W sobotę 26.09.2009r. w pięknej
leśnej dolinie otoczonej lasami
zwanej "Celmerówką" odbył się IX
już Bieg Myśliwski Świętego
Huberta zwany Hubertusem. Jest to
"polowanie"
całkowicie
symboliczne, bez psów, a "lisem"
jest jeden z jeźdźców z przypiętą do
lewego ramienia lisią kitą. Intencją
organizatorów jest pokazanie piękna
i
gracji koni, ich przywiązania do ludzi a przy okazji zaprezentowania okolicznych stajni i ich
osiągnięć. Piękna lokalizacja imprezy powoduje, że bardzo chętnie zjeżdżają na nią mieszkańcy
gminy Kowalewo Pomorskie i nie tylko. W słonecznej, malowniczej scenerii pięknie prezentowali się
jeźdźcy i ich wierzchowce. Organizatorami imprezy są: Paweł Mielczarski, Burmistrza Miasta
Andrzej Grabowski oraz M-GOK Kowalewo Pom. Mieszkańcy przybyli na polanę Celmerówka
specjalnie podstawionym autobusem. Piękna, słoneczna pogoda spowodowała, że jeźdźcom
kibicowały setki pasjonatów wspaniałej zabawy. Organizatorzy zapewnili również inne atrakcje.
Dzieci „polowały” na swojego lisa. Znalazło go rodzeństwo Ania i Tomek Bieleccy. Dorośli zaś
szukali „żubro - lisa”. Szczęśliwym znalazcą okazał się Krzysztof Krakowiak.
W czasie uroczystego otwarcia, po przedstawieniu zawodników wypito tradycyjnego
"strzemiennego". W biegu uczestniczyło 20 jeźdźców, w tym 10 amazonek. W lisa wcielił się
ubiegłoroczny zwycięzca - p. Agata Komorowska na koniu HEBAN, która bardzo długo zwodziła
myśliwych pod wodzą Mastera Adama Arbarta na koniu ZAFIRA. Pogoń zakończyła się zerwaniem
- 7 -
lisiej kity przez p. Tomasza Becka na koniu ALPAGA z gospodarstwa Karbówko. Ponadto nagrodę za
aktywność podczas biegu otrzymała Paulina Sipak na PIORUNIE. Najmłodszym uczestnikiem,
nagrodzonym za wytrwałość był Radek Skrzeszewski na OKTAWII. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe akty uczestnictwa, a konie udekorowane zostały kolorowymi wstęgami zwanymi FLO.
Gratulując zwycięzcom i wszystkim jeźdźcom burmistrz miasta Andrzej Grabowski zaprosił
wszystkich na jubileuszowego, X Hubertusa już za rok.
Po gonitwie można było skorzystać z przejażdżek konnych oraz bryczką, a następnie ucztować
przy grochówce i własnoręcznie upieczonych w ognisku kiełbaskach. Była to prawdziwie rodzinna,
piknikowa zabawa.
Organizatorzy Hubertusa składają serdeczne podziękowania nadleśniczemu p. Mieczysławowi
Kolańskiemu - Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń za wyrażenie zgody i udostępnienie miejsca do
zorganizowania imprezy.
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom p. Zofia Marchewka -Wojciechowska
p. Paweł Mielczarski
Współorganizatorzy:
ZGKiM w Kowalewie Pomorskim - prezes Górka Ireneusz
Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji tegorocznego Hubertusa:
p. mgr inż. Mieczysław Kolański Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z siedzibą w
Konstancjewie
p. Michał Klawczyński leśniczy leśnictwa Łęga
p. Maria Jastrzębska gospodarstwo Chełmonie
p. Henryk Klugowski gospodarstwo Chełmoniec
p. Katarzyna Kurkowska - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita
p. Jerzyk Koralewski - Radny RM – sympatyk
p. Józef Leśniak Koło Łowieckie Knieja
p. Piotr Strzelecki OSP Wielkie Rychnowo
SPONSORZY:
p. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
p. Zbigniew Krasicki Zarząd Banku Spółdzielczego Kowalewo Pomorskie
p. Adam Arbart Zakład Gastronomiczny Kowalewo Pomorskie
p. Halina i Jerzy Dzwonkowscy Bielsk
p. p. Janina i Piotr Piątkowscy W. Rychnowo
p. Bernard Łabich Piekarnia Kowalewo Pomorskie
p. Janusz Marciniak i p. Mirosław Piątkowski Firma Tytan Kowalewo Pomorskie
p. p. Emilia i Jacek Boluk - Sobolewscy Apteka Mieszczańska Kowalewo Pomorskie
p. Witold Karbowski Osada Karbówko
p. Marek Uszok Gospodarstwo Rolne Piątkowo
p. Jurek Dębowski -FPHU Kowalewo Pomorskie
p. p. Zofia i Józef Wojciechowscy Srebrniki
p. Maria Jolanta Wiśniewska Staszak – Mlewo
p. Gerard Bielecki ZooWetChemrol Kowalewo Pomorskie
p. p. Małgorzata i Józef Krupińscy Kwiaciarnia Kowalewo Pom.
Karolina Kowalska
KO NWE NT BU R M IS TR Z Ó W NA WI Z JI
Kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów województwa kujawsko- pomorskiego miało
niecodzienna oprawę. Włodarze w dniu 1 października obradowali w gmachu Telewizji Polskiej w
Bydgoszczy. Gospodarze, czyli kierownictwo telewizji przedstawili najnowszą ramówkę TVB.
Będzie więcej programów regionalnych, opisujących życie małych miast i wsi. Ekipy wyruszą w
teren, aby dotrzeć do każdego domostwa i pokazać troski dnia codziennego.
Tematem przewodnim obrad Konwentu zaś była realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013 przez urząd marszałkowski jako instytucję dofinansującą oraz przez samorządy jako
beneficjenci. Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej Michał Korolko, Dyrektor Dep. Wdrażania RPO
Kamila Radziecka oraz Dyr. Dep. Planowania Strategicznego i Gospodarczego Maciej Krużewski
wyjaśniali zawiłości proceduralne i namawiali do pospiechu. Wg nich nasze województwo zajmuje
wysokie, bo II miejsce w Polsce wśród województw realizujących samodzielnie programy unijne.
Dla tych najbardziej aktywnych w realizacji umów przewidziano dodatkowe konkursy- zachęcał
dyrektor Korolko.- sam urząd marszałkowski stara się wprowadzać ułatwienia w procedurach.
- 8 -
Wszystko po to, aby każde euro było spożytkowane i rozliczone.
Gmina Kowalewo Pomorskie jako miasto do 5tys. mieszkańców miało jak do tej pory tylko jedną
możliwość skorzystania z RPO i zrobiliśmy to. Otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania
(500tys.) do modernizacji drogi Frydrychowo - Otoruda. Projekt już zakończono i jest w trakcie
rozliczenia.
Zabierając głos Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski zawnioskował, aby gminy
miejsko- wiejskie (jest ich w kujawsko - pomorskim 27 na 122 łącznie) miały w kolejnej edycji
możliwość otrzymania podwojonej kwoty dofinansowania, czyli 1 mln.zł.
Takie gminy muszą rozwiązywać problemy typowe dla obszarów wiejskich (drogi gminne,
wodociągi) jak i troski typowo miejskie (chodniki, lampy) - podkreślał burmistrz Grabowski.
Obecni na obradach włodarze jednogłośnie przyjęli wniosek burmistrza Kowalewa Pomorskiego
jako stanowisko Konwentu, które przekażą do urzędu marszałkowskiego. Wśród innych stanowisk
jednogłośnie podjętych przez zgromadzenie włodarzy przegłosowano również stanowisko dotyczące
dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.
Ustawa o oświacie z 1991r. nie ma jasno sprecyzowanych zapisów określających zasady dowozu
dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do klas ponad gimnazjalnych. Reformą samorządową z
1998r. utworzono powiaty, na które scedowano obowiązek tworzenia szkół specjalnych, zaś
obowiązek dowozu dzieci do tych placówek został nieuregulowany. - wyjaśniał zebranym
wnioskodawca burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski- W ustawie musi być wyraźnie zapisane,
że tak jak gminy dowożą dzieci do prowadzonych przez siebie szkół podstawowych i gimnazjów, tak
samorządy powiatowe powinny dowozić dzieci do placówek ponad gimnazjalnych. Problem
finansowania dowozu dzieci będzie narastać, tak jak wzrasta liczba dzieci z orzeczeniami o
niepełnosprawności. Samorządy gminne same nie udźwigną kosztów dowozu dzieci.
Karolina Kowalska
JAK POM Ó C T YM NI O S Ą CYM PO M O C I NNYM
W dniu 16 października br. w gminie Jeziora Wielkie, a
konkretnie w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach odbyło się
spotkanie samorządowców z województwa kujawsko- pomorskiego z
minister pracy i polityki społecznej p. Jolantą Fedak. Wśród
uczestników debaty, oprócz burmistrzów i starostów przybyli także
posłowie, wicewojewoda Dariusz Kurzawa, członkowie Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki i Maciej Eckardt. Nie mogło
zabraknąć kierowników domów społecznych, ośrodków pomocy,
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz duchowieństwa.
Gminę Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Andrzej
Grabowski.
Tematem przewodnim dyskusji była pomoc społeczna a skutki kryzysu. Czego dotkną największe
cięcia, a kto, przynajmniej w 2010 będzie mógł spokojnie pracować.
W nadchodzącym roku priorytetem w pomocy społecznej będzie pomoc rodzinie, a przede
wszystkim dzieciom. Wzrosną stypendia socjalne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe dla
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Ustawa o pieczy zastępczej ma pomóc rodzinom z
dysfunkcjami społecznymi. - wyliczała pani Minister.
Wśród pytań największe niepokoje budziła ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wielkości
stawek dochodowych w gospodarstwach rolnych oraz widmo zwiększającego się bezrobocia.
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski podkreślał, że obecne minimum
dochodowe w gospodarstwie rodzinnym jak i z 1ha w gospodarstwie rolnym jest zbyt wysokie.
Powoduje to dyskwalifikacje rolników z pomocy społecznej. Musi to ulec zmianie.
Okazją do spotkania było otwarcie wyremontowanego i rozbudowanego za kwotę 3.5mln. złotych
domu pobytu dla kobiet z upośledzeniami umysłowymi. Ministerstwo miało w tym 1,5mln. udział.
Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami wszystkie DPS-y do 2010r. muszą ulec standaryzacji.
Obecnie już tylko 8 z nich kończy dostosowanie wszelkich parametrów do wymogów określonych w
przepisach.
Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego mogą korzystać z tego typu placówek w całej Polsce.
Najbliższe nam to Nieszawa, Pigża, Grudziądz, Browina oraz Golub Dobrzyń (Całodobowy Dom dla
chorych intelektualnie mężczyzn). Nie ma tu rejonizacji. Obecnie 6 podopiecznych MGOPS Kowalewo
Pomorskie przebywa w domach opieki. Miesięczny koszt zakwaterowania w wys. 2200zł/osobę jest
praktycznie ponoszony w całości przez samorząd. Średnio jest to 1600zł/os.- informuje kierownik
MGOPS Zyta Szymańska.
Karolina Kowalska
- 9 -
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Renacie Kałuży
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Pluskowęsach
gmina Kowalewo Pomorskie
z powodu
śmierci Matki
składają
Burmistrz Miasta,
Przewodniczący Rady
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim
Wyrazy głębokiego współczucia
Ks. Mirosławowi Kwiatkowskiemu
proboszczowi parafii p.w. MB Śnieżnej
w Srebrnikach, gm. Kowalewo Pomorskie
i
Ks. Piotrowi Kwiatkowskiemu
wikaremu parafii p.w. Św. Mikołaja
w Kowalewie Pomorskim.
z powodu śmierci
Ojca
składają
Burmistrz Miasta, Radni
oraz pracownicy Urzędu w Kowalewie Pomorskim
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 27.10.09.
o godz. 10.00 w Lembargu, gm. Jabłonowo Pom.
O DBI Ó R DR O GI NA M A R T YŃ CU
Mieszkańcy Martyńca (wieś w gm.
Kowalewo Pomorskie) w dniu 2
października świętowali zakończenie
modernizacji drogi biegnącej przez ich
wieś. Jest to strategiczny trakt o dł.
1545mb, który jest mini obwodnicą
centrum miasta dla pojazdów ciężarowych i
samochodów udających się w kierunku
Sierakowa, Mlewa, Chełmży jak i na
krajową jedynkę. Łączy ona drogę
powiatową z wojewódzką dzięki czemu
samorząd pozyskał na jej modernizację w
ramach
Narodowego
Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
czyli
popularnej
„Schetynówki”
dofinansowanie w 50% kosztów realizacji
(2 mln zł).
W czasie oficjalnego otwarcia drogi z
nową nawierzchnią ks. Dziekan Ryszard Kobierowski dokonał jej poświęcenia. Życzył, aby służyła
kierowcom i pieszym w bezpieczny sposób. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz
miasta, przewodniczący rady, przewodniczący komisji ds. dróg, sołtys sołectwa Zapluskowęsy oraz
ks. Dziekan.
W imieniu mieszkańców podziękowania na ręce burmistrza złożył sołtys Jan Trzciński i
mieszkanka Andżelika Mytlewska. Sołtys podkreślał nie tylko rangę tej drogi, ale również jakość
wykonanych prac i tempo realizacji. Wykonawca, „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych s.a. w
Toruniu" ukończyło zadanie miesiąc przed terminem.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom i sołtysowi za osobiste
zaangażowanie w inwestycję. Zdejmowana stara, wierzchnia warstwa drogi była „od ręki”
zadysponowana przez mieszkańców. Trafiła na inne drogi w sołectwie, których stan wymagał
poprawy.
Godnym podkreślenia i pochwały jest fakt, że mieszkańcy z własnych, prywatnych środków
sfinansowali otwarcie drogi. Takie wspólne biesiadowanie to okazja do zadawania pytań oraz
tworzenia nowych tradycji. Mieszkańcy Martyńca zwrócili się do włodarza z oficjalnym wnioskiem
szczególnego uczczenia Dnia Sołtysa. Jest to funkcja bardzo odpowiedzialna i musi być w
odpowiedni sposób doceniona. Burmistrz zapewnił, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Dzień Sołtysa wypada 11 marca.
Karolina Kowalska
- 10 -
I X DZ I E Ń PA PI ES K I
„Jan Paweł II - Papież Wolności” to hasło IX
Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku w dniu
11 października. Obchodzony jest on od 2001r,
zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te
przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym,
duchowym, artystycznym i charytatywnym. Od
dziewięciu lat obchodom Dnia Papieskiego
towarzyszy zbiórka pieniędzy. Również w tym roku
wolontariusze zbierali datki na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości.
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - dzięki
hojności Polaków objęła programem stypendialnym
ponad 2000 młodych uzdolnionych ludzi z 42
diecezji.
W Kowalewie Pomorskim zainaugurowała go uroczysta msza św. o rychłą beatyfikację Jana
Pawła II w kościele parafialnym, sprawowana przez księdza proboszcza Ryszarda Kobierowskiego.
Po mszy wierni wysłuchali koncertu Chóru 730-lecia Miasta oraz młodzieży z ogniska muzycznego
działającego przy MGOK. W wykonaniu Agaty Czarneckiej wierni usłyszeli chopinowskie preludium
C-mol, zaś Marta i Karolina Grabowskie wykonały Ave Maryja na cztery ręce. Na koniec uczestnicy
uroczystości przeszli pod popiersie Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego,
gdzie w asyście sztandarów złożono kwiaty i zapalono znicze. Wiązankę w imieniu społeczeństwa
złożył burmistrz miasta Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Zygmunt Szczepański. Były też
kwiaty od księży z naszej parafii oraz od chóru.
Karolina Kowalska
PIE LGR Z YMK A SZ KÓ Ł IM . JA NA PAW ŁA I I DO CZ Ę S TO CH O W Y
Dnia
8
października,
wczesnym
rankiem,
z
modlitwą
i
pieśnią w sercu i
na
ustach,
wyruszyliśmy
na
IX
Ogólnopolskie Spotkanie Szkół
noszących
imię
naszego
Wielkiego Papieża - Jana Pawła
II. W tym roku, u stóp Matki
Bożej
Częstochowskiej
zgromadziło się 25 tys. dzieci i
młodzieży z całej Polski, a nawet
z zagranicy. Nas było 52 osoby:
uczniów
i
nauczycieli.
Dziękowaliśmy
Bogu
za
Wspaniałego Patrona, modliliśmy
się o jego Beatyfikację i
Kanonizację. Pani Jasnogórskiej Królowej Polski - zawierzyliśmy
także intencje naszej Szkoły i naszych Rodzin. Byliśmy świadkami kolejnego cudu Jana Pawła II pięknej pogody, która z rana zapowiadała się mgliście i deszczowo. Częstochowa przywitała nas
jednak jasnym i ciepłym słońcem, co jeszcze bardziej rozweseliło nasze serca i twarze.
Uczestniczyliśmy we Mszy św., którą pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Księdza
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, sprawowało ponad 100 kapłanów. Modliliśmy się przed cudownym
Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie Sanktuarium i zakup
pamiątek. Wdzięczni jesteśmy za możliwość uczestniczenia w tej Pielgrzymce i już planujemy
przyszłoroczny wyjazd. Może dołączysz do nas ?!
Siostra Honorata
- 11 -
DZ I E Ń PATR O NA SZ KO Ł Y
W piątek 16 października br. świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły. Jak co roku, głównym
punktem tego dnia był nasz udział we Mszy św. w kościele parafialnym w Kowalewie Pomorskim. Tą
najpiękniejszą modlitwą dziękowaliśmy Panu Bogu za życie, powołanie, posługę Kościołowi i światu
Jana Pawła II. Czy może być coś bardziej owocnego, jak oderwanie się na chwilę od nauki i pracy, by
w ciszy i skupieniu zagłębić się w postać i we wszystko, co ze sobą wniósł nasz wspaniały Patron? A
cisza i skupienie w kościele wypełnionym po brzegi młodzieżą wraz z Dyrekcją i Nauczycielami była zaskakująca !!! Młodzież wzorowo włączyła się w liturgię czytając Słowo Boże, śpiewając
psalm, prowadząc Modlitwę Wiernych... Ksiądz Andrzej - nasz katecheta, bardzo osobiście zwracał
się w homilii do każdego z uczestników liturgii. Budziły się w nas uśpione pokłady dobra, które tkwią
w każdym człowieku oraz chęć wcielania na nowo w codzienne życie treści, o których często nauczał
nasz Wielki Papież. Po Mszy św. złożyliśmy kwiaty i znicze przed pomnikiem Jana Pawła II.
Tego też dnia młodzież należąca do Szkolnego Koła Caritas, zainspirowana nauczaniem Jana
Pawła II, podjęła nową działalność: posługę ludziom starszym, samotnym, chorym w ich własnych
mieszkaniach. Wolontariat obejmuje teren nie tylko miasta Kowalewa, ale całej naszej Gminy.
Niektórzy uczniowie sami odnaleźli osoby oczekujące pomocy, odwiedzają je i zaradzają ich
potrzebom. Działalność tę, młodzież podczas Mszy św. poprzedziła złożeniem Przyrzeczeń wiernej
służby Bogu i czynienia dobra bliźnim w Szkolnym Kole Caritas.
Myślę, że nie można wspanialej obchodzić Dnia Patrona Szkoły jak poprzez uczestnictwo we
Mszy św., gdzie mamy możliwość przyjęcia Komunii św. a wraz z tym otrzymania najobfitszych łask
od Boga, od Tego - od Którego pochodzimy i do Którego w wierze zmierzamy. Z serca dziękuję
Dyrekcji za możliwość świętowania Dnia Patrona Szkoły w ten właśnie sposób, a Wychowawcom i
Nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu i dobrym przeżyciu przez nas wszystkich Mszy św. i
uroczystości przy pomniku Jana Pawła II.
Dziękuję również delegacji samorządowej w osobach Sekretarza Gminy Ewy Bąk, Donaty
Pilarskiej Mądry i Anny Grabowskiej oraz kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej p. Zycie Szymańskiej za złożone kwiaty i współuczestniczenie w uroczystości.
siostra Honorata
SO ŁE CT WA T WO RZ Ą BU DŻET Y
Miesiąc wrzesień będzie bardzo pracowity dla mieszkańców wsi w gminie Kowalewo Pomorskie,
i nie mówimy tu o pracach polowych. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie przystąpił do realizacji
rządowej ustawy o tworzeniu budżetów sołeckich.
Przypomnijmy, że w tym temacie byliśmy pionierami. Od kilkudziesięciu lat poszczególne
sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego
płaconego przez rolników z danej wsi. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzieliły środki, a sołtys
z radą sołecką realizował uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Był to dobry pomysł. Mieszkańcy
mogąc decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze brali
odpowiedzialność za swoją mała ojczyznę i angażowali się w życie wsi.
Również ustawodawca zauważył, że taka forma dysponowania środkami jest bardzo dobra i dał
możliwość tworzenia rządowych budżetów sołeckich. W tym przypadku nie bierze się jednak pod
uwagę ilości gruntów w danej wsi lecz ilość mieszkańców oraz budżet całego samorządu.
Każdego roku (do III) gminy będą musiały zdecydować czy przystępują do tworzenia funduszu w
roku kolejnym. Jeśli tak to do końca IX sołectwa będą dzielić pieniądze na konkretne wydatki, zaś od
I sołtys i rada sołecka będą je musiały realizować zgodnie z uchwałą mieszkańców. Przy realizacji
budżetu rządowego obowiązuje ścisłą dyscyplina, która nie pozwala na przesuwanie
niewykorzystanych środków na rok następny czy kredytowanie ewentualnych deficytów.
Poważnym plusem ustawy jest możliwość po zamknięciu roku budżetowego otrzymania zwrotu
części wydatków w wys. 10 lub 20 lub 30%. Zależeć to będzie od „zamożności” samorządu. Gmina
Kowalewo Pom. ze swoim budżetem może ubiegać się o 20% zwrot.
Patrząc już na konkretne kwoty rządowy budżet sołecki nie będzie się różnić zbytnio od budżetu
pierwotnego. W obu przypadkach są to kwoty ok. 300tys. - informuje burmistrz Andrzej GrabowskiMożliwość otrzymania dodatkowych 60tys. związana będzie z wzorową realizacją podjętych uchwał.
Wymagać to będzie nie tylko większej ilości dokumentów, sprawozdań i analiz, lecz również
większego zaangażowania nie tylko sołtysów czy rad sołeckich lecz całej społeczności. Niektóre
zmiany wydatków w poszczególnych uchwałach wymagać będą zwoływania zebrań wiejskich i
odpowiedniej frekwencji mieszkańców. Wierzę, że mieszkańcy staną na wysokości zadania i samorząd
otrzyma dodatkowy bonus, który również zostanie przeznaczony na realizacje potrzeb terenów
wiejskich.
- 12 -
Zebrania się rozpoczęły, a my systematycznie będziemy informować o ich przebiegu:
30.08.09 - sołectwo BIELSK- zwyczajowo w tej wsi największa część budżetu, bo aż 88%
przeznaczone zostanie na drogi. Sołectwo ma mało mieszkańców, dlatego przy nowym naliczaniu
budżetu straciło 30% wcześniejszej kwoty.
02.09.09 - sołectwo SREBRNIKI również postawiło na drogi. Przeznacza na nie 53.% środków,
których na rok 2010 otrzymało prawie tyle samo co w latach minionych.
03.09.09 - sołectwo WIELKIE RYCHNOWO jest bardzo liczne, przez co jego budżet zwiększył
się o 100%. Na zebraniu mieszkańcy postanowili za 50% (ponad 10tys) tej kwoty stworzyć ogródek
jordanowski przy szkole. Ławeczki, miejsce do grilla, bujaczki dadzą młodzieży możliwość
wspólnych spotkań.
08.09.09 - sołectwo CHEŁMONIEC chce połowę swojego zwiększonego o 10% budżetu
przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej. Sanitariaty i stolarka okienno- drzwiowa potrzebują
gruntownego remontu.
09.09.09 - sołectwo SIERAKOWO - budżet wyliczony wg nowego wskaźnika nie różni się od
dotychczasowego budżetu. Mieszkańcy będą w oku 2010 kontynuować prace modernizacyjnoupiększające w WDK.
10.09.09 - sołectwo MLEWIEC -budżet z 6tys. zwiększy się w 2010 do 10tys. Mlewiacy kończą
ustawianie placu zabaw i przesunięcie wiaty. Chcieliby zainstalować nową lampę, aby doświetlić
nowopowstałe centrum rekreacji w swojej wsi.
11.09.09 - sołectwo ZAPLUSKOWĘSY- W przyszłym roku budżet wzrośnie im o 10%. Z tej
kwoty 80% przeznaczone zostanie na remont dróg gminnych w sołectwie. Zapluskowęsy to bardzo
przyszłościowa wieś. Już niedługo jej teren przetnie obwodnica miasta, a droga powiatowa
Kowalewo- Wąbrzeźno przygotowywana jest do kompleksowej modernizacji. W tym roku za kwotę
ponad 2 mln. zmodernizowano tu drogę przez Martyniec w ramach tzw. schetynówek (program
ministra Schetyny modernizacji dróg strategicznych).
12.09.09 - sołectwo LIPIENICA otrzymało ok. 10% więcej środków niż w latach ubiegłych.
Mieszkańcy zapowiadają, że będą nadal oszczędnie dysponować środkami, które chcą przeznaczyć na
doposażenie świetlicy wiejskiej. Obiekt ten będzie wkrótce kompleksowo modernizowany.
13.09.09 - sołectwo WIELKA ŁĄKA jako najliczniejsza wieś w gminie Kowalewo Pomorskie
ma jeden największych wzrostów budżetu w roku 2010. Największy wydatek to oczywiście drogi.
Mieszkańcy chcieliby dokończyć budowę chodnika od centrum wsi do nowego osiedla w kierunku
Pruskiej Łąki. Obecnie trwa tu również budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012.
14.09.09 - w sołectwie MARIANY budżet wzrósł o 20%. Zwyczajowo większą część środków
przekazana będzie na remont dróg. W przyszłym roku mieszkańcy planują również założyć centralne
ogrzewanie w swojej świetlicy.
15.09.09 - sołectwo PLUSKOWĘSY 50% swojego budżetu przeznaczy na remont dróg. W 2010
ich budżet wzrośnie o 50% dlatego zamierzają przeznaczyć większą kwotę na doposażenie świetlicy
wiejskiej i zadbanie o estetyzację wsi. P. sołtys Nowakowska Krystyna podziękowała mieszkańcom
za aktywny udział w dożynkowym turnieju sprawnościowym, gdzie sołectwo zajęło I miejsce.
16.09.09 - w sołectwie SZYCHOWO budżet wzrósł o 25%. Mieszkańców najbardziej
interesowała budowa obwodnicy miasta, a szczególnie jej dokładna lokalizacja. Poważnym
wydatkiem w budżecie sołectwa jest utrzymanie chodnika: cięcie trawy, odśnieżanie i opróżnianie
koszy. Jednak warto bo wpływa to na wygląd wsi.
15.09.09 - sołectwo KIEŁPINY czeka w tym roku poważna inwestycja modernizacji drogi do
Dylewa. Praktycznie cały zakupiony kamień „wrzucą” w tę drogę. Budżet sołectwa wzrośnie w 2010
o 50%.
17.09.09 - w sołectwie ELZANOWO mieszkańcy będą mieli w 2010 do podziału więcej środków
o 30%. Praktycznie wszystkie chcą przekazać na utrzymanie dróg. Samorząd zaplanował złożyć w
przyszłym roku wniosek w ramach tzw. Schetynówki na modernizację drogi Elzanowo- Mariany.
18.09.09 - w MLEWIE nadal głównym priorytetem będą drogi. Budżet wzrośnie mieszkańcom o
30%. Ważnym tematem w dyskusji była potrzeba budowy chodnika.
19.09.09 - w PRUSKIEJ ŁĄCE jest największa sieć dróg gminnych nieutwardzonych. Pomimo,
że budżet wzrośnie im o 60% to nadal będzie to kropla w morzu potrzeb. Mieszkańcy w ostatnich
dniach utwardzili nawierzchnię 1200m odcinka drogi. Wykarczowali pobocza i zwieźli nadmiar
ziemi. W 2010r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi w sołectwie
powstanie nowa świetlica wiejska.
21.09.09 - w NOWYM DWORZE także będzie więcej środków do podziału. Jest to sołectwo,
które wszystkie środki wrzuca w drogi. Mają długą sieć dróg mocno eksploatowanych przez
- 13 -
wczasowiczów z nad jeziora Kamionki
22.09.09 - BORÓWNO otrzyma w 2010 roku więcej środków o kwotę 5tys. Mieszkańcom marzy
się plac rekreacyjny w centrum wsi. Powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych i dzieci
przybywa.
23.09.09 - mieszkańcy FRYDRYCHOWA byli zgodni dzieląc środki. Drogi są najważniejsze. W
dyskusji dużo czasu poświęcono zaorywaniu rowów i podorywaniu dróg. Są problemy z mijaniem się
maszyn rolniczych. Powoduje to również kłopoty z utrzymaniem dróg, gdyż na odcinki o 3m
szerokości nie wjedzie równiarka. Niestety podorują drogi sami mieszkańcy i użytkownicy drogi.
Trudno to zrozumieć.
25.09.09 - sołectwo CHEŁMONIE chce spróbować reperować drogi szlaką. Jest to krótkotrwałe
rozwiązanie, ale mniej kosztowne. Również świetlica wiejska wymaga solidnych napraw. Sołectwo
opracowało plan Odnowy Wsi. Chcą wymienić okna, zmodernizować ogrzewanie, sanitariaty oraz
kuchnie.
28.09.09 - sołectwo NAPOLE ma budżet większy o 50% niż dotychczas. Wielkiej rewolucji nie
będzie, bo drogi są najważniejsze. W ciągu najbliższego roku w sołectwie powstanie chodnik wzdłuż
drogi wojewódzkiej. Obecnie trwają procedury przetargowe wyłaniające wykonawcę. Było to
zebranie pełne podziękowań. Burmistrz dziękował sołtysowi za przekazanie gruntu pod wiatę, zaś
rolnikom gruntu pod chodnik. Sołtys Andrzej Łukiewski podziękował mieszkańcom za wspólną pracę
przy remoncie dróg. (Foto archiwum)
Podsumowując wrześniowy cykl zebrań wiejskich należy podkreślić, że odbyły się one w pełnej
kulturze, gdzie przeważała merytoryczna dyskusja. Mieszkańcy wzięli odpowiedzialność we własne
ręce i na każdym zebraniu zapewniona była frekwencja (min. obecność potrzebna do podejmowania
uchwał).
Na wszystkich zebraniach Burmistrz Miasta dziękował mieszkańcom za zaangażowanie w
remonty dróg gminnych. Nie tylko sami wykonywali prace fizyczne poświęcając swój czas oraz
sprzęt rolniczy, ale także z własnych środków finansowych kupowali kamień i układali go na drogach
gminnych.
Doceniając wkład finansowy podjąłem decyzję, iż od 2010r. każdy zakupiony z prywatnych
pieniędzy kurs materiału utwardzającego (kamień i gruz) będzie dofinansowany 1:3 przez samorząd.
Nie będą tu brane pod uwagę zasady dofinansowania w poszczególnych sołectwa- informował na
zebraniach Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski - Przed sołectwami realizacja budżetów wg
nowych zasad. Wierzę, że wszyscy wywiążą się z tego bardzo dobrze i otrzymamy dodatkową premię.
Karolina Kowalska
PO DZ IĘ KO WA NI E
Szanowni Mieszkańcy
Poniżej zamieszczam podziękowania jakie wpłynęły na ręce Burmistrza Miasta. Życzę przyjemnej
lektury.
Z poważaniem
Karolina Kowalska
Asystent Burmistrza
„Wąbrzeźno, 24 września 2009r.
Pan Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie
Szanowny Panie Burmistrzu
W imieniu mieszkańców powiatu wąbrzeskiego składam serdeczne podziękowanie Panu
Burmistrzowi oraz delegacji z Kowalewa Pomorskiego za uczestnictwo w religijno - powiatowej
uroczystości przy pomniku ofiar totalitaryzmu w Łopatkach w dniu 19 września 2009r.
To dla nas ogromnie ważne, że w podtrzymywaniu zbiorowej pamięci o tragicznych
wydarzeniach, których doświadczyli mieszkańcy Kowalewa i mieszkańcy naszego powiatu, możemy
mieć wspólny udział.
Za to właśnie oraz za uświetnienie uroczystości występem reprezentacyjnego chóru raz jeszcze
serdecznie dziękuję.
Łączę wyrazy szacunku
Starosta
Krzysztof Maćkiewicz”
- 14 -
JE DZ IE PO CI Ą G Z DA LE K A
Po ponad 10 latach przez gminę Kowalewo Pomorskie na trasie do Golubia- Dobrzynia przejechał
pociąg osobowy. Była to atrakcja dla podróżnych i widzów. Na dworcu Kowalewo Główne jak i
Kowalewo Miasto zebrały się tłumy mieszkańców, aby z nostalgią wspominać stare widoki (starsi)
lub zobaczyć „ciuchcię” z bliska. Szczególnie maluchy miały frajdę.
W dniu 26 września z głośnym piskiem
pociąg wjechał na tor. Pasażerowie, jak i
mieszkańcy
Kowalewa
wymieniali
się
pozdrowieniami i życzeniami. Wśród widzów na
peronie można było zauważyć Burmistrza Miasta
Andrzeja
Grabowskiego,
czy
dyrektora
gimnazjum Renatę Falutę Kaszubowską.
Cheerleaderki
(Jagielska
Weronika,
Wawrzonek Katarzyna, Wawrzonek Magdalena,
Matczak Natalia oraz Ewelina Trojanowska) z
Gimnazjum
Publicznego
w
Kowalewie
Pomorskiem, powitały pociąg tańcem radości i
piosenką „Jedzie pociąg z daleka”. Nad głowami zaś kołował dwupłatowiec.
Przejazd pociągu odbył się w ramach akcji organizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz PKP
Przewozy Regionalne celem, której jest chęć reaktywacji linii turystycznej Toruń- Kowalewo- Golub.
Karolina Kowalska
Ś WI Ę TO E DUK A CJI NA RO DO WE J
Z okazji Dnia Nauczyciela w dniu 13
października świętowali wszyscy nauczyciele,
uczniowie oraz pracownicy placówek
oświatowych w gminie Kowalewo Pomorskie.
W szkołach na uroczystych akademiach
uczniowie dziękowali swoim wychowawcom
i nauczycielom za trud i ciężką pracę nad
wpajaniem wiedzy i kształtowaniem ich,
często krnąbrnego i mało podatnego
charakteru.
Były
też
życzenia
dla
emerytowanych
nauczycieli
i
kadry
dyrektorskiej szkół.
O solenizantach nie zapomniał również
organ prowadzący czyli samorząd gminy.
Burmistrz Miasta złożył na ręce dyrektorów
życzenia wszelkiej pomyślności dla nich oraz
dla kadry nauczycielskiej. Podkreślając rolę
nauczania jako misję i służbę na rzecz społeczeństwa nie zapomniał o kłopotach dnia codziennego.
Szkoły w gminie Kowalewo Pomorskie są bezpieczne i czyste. Uczniowie mają zapewnioną dobrą
kadrę pedagogiczną i dostęp do wszystkich pomocy naukowych. Bogaty wachlarz zajęć
pozalekcyjnych daje młodzieży dużą możliwość wyboru- podkreślał wszędzie burmistrz Andrzej
Grabowski- Kowalewiacy nie mają podstaw do kompleksów na tle uczniów z większych miast. Jest to
zasługa w dużej mierze ich pedagogów.
Do życzeń przyłączył się przewodniczący rady Zygmunt Szczepański, przewodniczący komisji
oświaty Roman Goryński oraz komisji samorządu Jerzy Orłowski.
W gimnazjum publicznym w tym szczególnym dniu wręczono nominację dyrektorską p. Renacie
Faluta Kaszubowskiej oraz jej zastępczyni p. Agnieszce Kilińskiej Piotrkowskiej. Uczniowie klas I
oraz nowy samorząd szkolny złożyli ślubowanie i przeszli pod symboliczna bramą z ludzkich rąk.
Samorząd Uczniowski pod opieką p.E.Szewczyk, p. M.Koniecznej, p. M.Mytlewskiej p. M.
Chrapkowskiej przygotował swoim belfrom krótką lekcje poglądową na temat ciężkiego życia ucznia
w szkole.
W szkole podstawowej w Kowalewie parodie lekcji, szczególnie w wykonaniu przebranego za
belferkę Mateusza Kiżewskiego wywoływały salwy śmiechu. Wzruszenie zaś wywołało pożegnanie
odchodzącej na zasłużona emeryturę p. Krystynę Manikowską.
W tym szczególnym dniu burmistrz wręczył 14 finansowych Nagród Burmistrza dla nauczycieli
oraz dyrektorów szkół, za szczególne wyróżnienia i osiągnięcia w minionym roku szkolnym.
- 15 -
Otrzymali je:
Dyrektorzy: Renata Kałuża z Pluskowęs, Danuta Drożdża z Wielkiej Łąki, Renata Faluta
Kaszubowska z Gimnazjum, Elżbieta Arbart z Wielkiego Rychnowa, Benedykt Mroziński z
Kowalewa Pomorskiego, Joanna Piasecka z Przedszkola i Jolanta Wypych z Poradni
Pedagogiczno- Logopedycznej. Doceniono tu ich zaangażowanie w kierowanie placówką,
prowadzone przetargi, remonty i modernizacje. Nie bez znaczenia były również środki pozyskane z
zewnętrznych konkursów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz promocja gminy na
zewnątrz..
Nauczyciele: Małgorzata Pęcherska Żary z SP Kowalewo- doceniono tu szczególnie przygotowanie
obchodów 25-lecia oraz 45-lecia szkoły i pozyskane z programów pozarządowych środki. Grażyna
Majewska z SP Kowalewo Pom. może pochwalić się laureatami jak i organizacją wielu konkursów
ekologicznych i przyrodniczych. Aktywnie działa na rzecz dzieci w stowarzyszeniu Tobie My.
Tomasz Bruchlej z Gimnazjum uhonorowany za przygotowane i przeprowadzone konkursy
historyczne, mitologiczne i wkład w organizację imprez szkolnych. Monika Chrapkowska z
Gimnazjum w podziękowaniu za opiekę nad samorządem szkolnym oraz sztandarem gimnazjum i za
organizację WOŚP. Agnieszka Kilińska Piotrkowska w Gimnazjum prowadzi Koło Teatralne, które
uświetnia swoimi występami lokalne uroczystości. Aktywnie angażuje się w pisanie wniosków i
pozyskiwanie środków. Ewa Nowakowska z Gimnazjum została doceniona m.in. za organizacje dla
rodziców szkoleń i pogadanek nt. narkotyków, podejścia do dzieci i umiejętności kontaktów. Działa
również na niwie ekologicznej organizując zbiórki tworzyw i konkursy. Niedoceniony jest również jej
wkład w działalność ZNP. Małgorzata Szczepańska Zillmann z SP W. Rychnowo- za
zaangażowanie w prace komisji nauczycielskich na rzecz uczniów i przygotowywanie młodzieży do
konkursów i olimpiad.
Dyrektorzy szkół również sami wyróżnili tych najbardziej wyjątkowych pedagogów.
Karolina Kowalska
S PÓ ŁK A Z GK I M W KO WA LE WI E PO MO R S K IM DZ IA ŁA W TO RU NI U
Kowalewska spółka już na dobre wyszła poza granice gminy. Najpierw były budowane i
remontowane leśniczówki w gminie Ciechocin, a teraz przyszedł czas na Toruń. Firma śmiało weszła
w toruńskie obiekty oświatowe, gdzie wygrała dwa przetargi na prace remontowe oddziałów
przedszkolnych na tamtym terenie.
Zakończono już za kwotę 80tys. remont w szkole podstawowej nr 1 na Wielkich Garbarach,
gdzie zaadaptowano sale lekcyjne na oddziały przedszkolne (pisaliśmy o tym w sierpniu). Ku
końcowi mają się również prace w przedszkolu miejskim nr 8 przy ul. Chabrowej, gdzie za kwotę
206tys. kompleksowemu remontowi poddano kuchnię i pomieszczenia sanitarne.
W dniu 12 października niezapowiedzianą wizytę na placu budowy złożył burmistrz miasta
Andrzej Grabowski wraz ze skarbnikiem gminy Marią Kiżewską. Jakość wykonanych prac, a przede
wszystkim metry ułożonych płytek ściennych robią wrażenie. Pracownicy spółki zapewniali, że prace
trwają zgodnie z harmonogramem i do 20.10. będą ukończone.
Cieszę się, że spółka zdobywa renomę i szuka rynków zbytu swoich usług poza granicami gminy.
Daje to pewność, że w dobie kryzysu łatwo się nie poddamy. - podkreśla burmistrz Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
PA RK MA S Z YNO W Y WZ BO GA CO NY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim wzbogacił swój park
maszynowy w kolejny pojazd potrzebny do wykonywania swoich usług. We wrześniu w przetargu
zakupiono samochód ciężarowy- wywrotka marki Mercedes Benz za kwotę 146.400zł.
Firma przyjmuje co raz więcej zleceń budowy obiektów wielkogabarytowych i układania kostki na
chodnikach i placach. Do przetransportowania materiałów budowlanych potrzeba już solidnych
samochodów- podkreśla prezes Ireneusz Górka z ZGKiM- samochód z HDS-em czyli ramieniem do
ładowania oraz przyczepą uchylną w każdą stronę będzie mocno wykorzystywany.
W dniu 22 września jednoosobowe Zgromadzenie Wspólników czyli Burmistrz Andrzej
Grabowski, Rada Nadzorcza (Małgorzata Wegner i Karolina Kowalska) kier. ref. GKiM Henryk
Skowroński i jednoosobowy Zarząd czyli prezes Ireneusz Górka dokonali wizji nowego pojazdu.
Przypomnijmy, że w minionych dwóch latach wszystkie wypracowane zyski są przeznaczane na
ten cel. Zakupiono nowy autokar (spółka miała już dwa) do świadczenia usług dowozu dzieci,
śmieciarkę (już drugą) i pozyskano 3 samochody do usług serwisowych.
Karolina Kowalska
- 16 -
PO DS TAWA TO DO BR Y FU NDA M E NT
Praca na placu budowy przy ul. Żeromskiego w Kowalewie Pomorskim wre. Jak już pisaliśmy
wcześniej w tym miejscu powstaje nowy, drugi na przestrzeni trzech lat budynek socjalny. Obecnie po
zniwelowaniu terenu stawiany jest fundament. Wyraźnie widać już pomieszczenia piwniczne
przypisane 10 mieszkaniom socjalnym. Fundamenty są teraz odpowiednio izolowane, aby chronić
obiekt przed wilgocią.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeśli aura zimowa będzie dla nas łaskawa to
obiekt powstanie szybciej- informuje burmistrz Andrzej Grabowski- cieszę się, że prace wykonuje
rodzima firma i środki trafią do kieszeni naszych mieszkańców.
Przypomnijmy, że przetarg wygrała firma z Lipna BUDEX (ta sama, która obecnie buduje
centrum rekreacji i sportu). Na podwykonawcę swoich prac zatrudniła spółkę ZGKiM z Kowalewa
Pomorskiego. Budynek musi powstać do końca IX 2010r.
Karolina Kowalska
TO BYŁ TR U DNY S EZ O N- H O DO W CY GO ŁĘ BI PO DS U MO WA LI LO T Y
Gołębie
to
symbol
wolności.
Mają
swoich
miłośników, którzy z pasja
oddają się ich hodowli. W
dniu
17
października
członkowie
związku
podsumowali ostatni sezon
lotów. Zaprosili na spotkanie
Burmistrza Miasta Andrzeja
Grabowskiego
oraz
przedstawicieli wąbrzeskiego
oddziału: prezesa Tadeusza
Klimka
oraz
skarbnika
Kazimierza Grabowskiego.
Nie lubią gdy nazywa się
ich „gołębiarzami”. Jak sami
podkreślają są hodowcami, a
właściwie miłośnikami tych pięknych ptaków. Są tu sami panowie, chociaż małżonki wspierają ich w
tym hobby. Rozpiętość wiekowa jest bardzo różna, od nastolatków po panów ok. siedemdziesiątki.
Systematycznie spotykają się we własnoręcznie wybudowanej świetlicy, gdzie wymieniają się
uwagami i doświadczeniem. Wzajemnie opiekują się ptakami w czasie choroby lub wyjazdu kolegi.
Każda śmierć członka Związku jest czczona poprzez organizację lotów ku jego pamięci.
Członkowie kowalewskiej sekcji oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,
których jest łącznie 34 podkreślali, że miniony rok był bardzo trudny.
Warunki atmosferyczne w tym sezonie były ciężkie. Odwołano jeden (na 14) lot z powodu wiatru i
deszczu. Na szczególna pochwałę zasługują kierowcy i opiekunowie ptaków, którzy punktualnie
dostarczali gołębie na punkty startowe. Podziękowania należą się również burmistrzowi Andrzejowi
Grabowskiemu za wspieranie finansowe i pomoc w organizacji wystawy gołębi.- podkreślał prezes
Tomasz Rachubiński.
Puchary w imieniu skrzydlatych zwycięzców odbierali ich właściciele. Najwięcej za sezon 2009
zdobył Krzysztof Okurowski. Jednak jego koledzy też mogli być z siebie dumni m.in. Kopeć Wacław,
Krzysztof Orłowski i Zbigniew Bugajski. Prezes Rachubiński podkreślał z radością, że z roku na rok
sekcja ma co raz młodszych członków.
Lot im. śp. Krzysztofa Depczyńskiego w minionym sezonie wygrał gołąb Krzysztofa
Okurowskiego, zaś lot im. śp. Witolda „Witka” Kurzyńskiego gołąb Krzysztofa Orłowskiego.
Hodowcy wspominali również coroczny zjazd na Górze Św. Anny (Opole), nazywanej w ich gwarze
„Gołębią Częstochową”, gdzie duszpasterz hodowców gołębi dziękuje za miniony sezon
Gratulując hodowcom tak prężnej działalności Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował
za promocję gminy w całej Europie. Szczególnie dużo ciepłych słów poświęcił zorganizowanej u nas
w grudniu ubiegłego roku 26 Okręgowej Wystawie Gołębi Pocztowych. Zwiedziło ją ponad 3tys.
ludzi. Profesjonalnie przygotowana impreza na długo pozostanie w naszej pamięci. Jej następstwem
jest zapowiadana na początku grudnia tego roku wizyta hodowców z niemieckiego Sike w okręgu
toruńskim, gdzie zawitają również do oddziału wąbrzeskiego i sekcji Kowalewo.
Karolina Kowalska
- 17 -
NAS Z E Z ŁO TK A PO PIE R WS Z YM S PO TK A NIU
W pięknym stylu szczypiornistki Olimpijczyka Kowalewo Pomorskie zaczęły kolejny sezon w II
lidze piłki ręcznej.
W dniu 4 października we własnej hali i przy pełnych trybunach pokonały drużynę UKS
Vambresia Wąbrzeźno 29:27. Derby było bardzo emocjonujące. Wąbrzeźno to nasz odwieczny,
parkietowy rywal, z którym walka zawsze była trudna. Tak było i tym razem. Pierwsza połowa meczu
zakończona remisem 13:13 nie wróżyła łatwego zwycięstwa. I nie było łatwo. Kilkakrotnie potrzebna
była interwencja służb medycznych oraz trenera Roberta Bejgra. Ekspresji trenera w wyrażaniu opinii
o tym co działo się na parkiecie nie ostudziła ani żółta kartka, którą otrzymał od sędziego, ani nawet 2
minuty kary. Jednak wygraliśmy i to najważniejsze.
Życzenia naszym szczypiornistkom złożył również nieobecny na meczu z powodu wyjazdu
rodzinnego Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Życzył wspaniałej gry i samych zwycięstw.
Niezaprzeczalny wkład w zwycięstwo mieli również kibice. Na trybunach wszystkie miejsca były
zajęte przez pasjonatów piłki ręcznej. Widzowie zaopatrzeni w bębny, trąbki i szale zagrzewali swoje
dziewczęta do walki. Byli dorośli i dzieci. Kibicowały im również cheerleaderki z pobliskiego
gimnazjum.
Przypomnijmy, że piłkarki zakończyły ubiegłoroczny sezon na III miejscu w tabeli. O kolejnych
spotkaniach będziemy fanów szczypiorniaka informować na bieżąco.
Dziewczęta grały w składzie: bramkarki Anna Tarkowska i Monika Orzechowska, a w polu:
Pęcherska Agnieszka, Przybyszewska Natalia, Garkowska Karolina, Węglerska Aleksandra, Marta
Grabowska, Ewa Rybicka, Monika Kriwald, Paulina Guttmann, Ewelina Fiedorek oraz Anna
Ludwikowska. Trenują je Robert Bejgier i Zenon Lewandowski.
Karolina Kowalska
Z HI S TO R I I KO WA LE WS K IE J SI ATKÓ WK I
Szanowni czytelnicy.
Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej 2009 za nami. Na fali emocji jakie one wywołały
poniżej zamieszczam zdjęcie oraz opis naszych siatkarek prężnie działających w latach powojennych
w gminie Kowalewo Pomorskie. Materiał otrzymaliśmy dzięki uprzejmości p. Marii Krużyckiej.
Oryginał wzbogaci zbiory sportowe Izby Pamięci w szkole podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
Darczyńcy bardzo dziękuję i zapraszam do zwiedzania Izby Pamięci.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
„
Lata 1946-1953
Pierwszą organizacją sportową w naszym mieście, wykazującą aktywną działalność, był
Harcerski
Klub
Sportowy.
Czynnie
uczestniczyła tylko młodzież męska.
Powstanie L.Z.S.-ów spowodowało, że do
gry w siatkówkę zgłosiły się panie.
Organizatorem i trenerem żeńskiej drużyny
był p. Benedykt Arczyński.
Zawody i rozgrywki prowadzone były w
okresie wakacji - gdyż większość dziewcząt
uczęszczała do różnych szkół średnich.
Ćwiczenia prowadzono 2 razy w tygodniu
- zależnie od pogody, jednak w zespole
pozwalającym na pełną grę.
Drużyna brała udział w spartakiadzie
L.Z.S. w Osiecku pow. Wyrzysk i w Gdańsku.
Na zawodach w Chełmnie, nasze zawodniczki
- jako reprezentacja województwa Bydgoskiego, pokonały reprezentację woj. Mazowieckiego.
Jedyną możliwością dojazdu na zawody było korzystanie z rozbudowanej sieci P.K.P. Oto
nazwiska Pań z dużej grupy uczestniczących w rozgrywkach, które udało się przywołać z pamięci:
M.Budniewska (Węgierska), T.Klein (Szczepańska), J.Budniewska (Klimek), R.Wronkowska
(Karankowska), B.Jabłońska oraz przedstawiające wspomnienia J.Rzymkowska - Kwaśnicka
(Bydgoszcz), D.Szczepańska - Lisiecka (Szczecin).
Informację opisał: J.S. - Kowalewo 2009r”
- 18 -
Z PI ŁK A RS K I E J M UR AW Y
Puchar Polski w zasięgu. Piłkarze LKS Promień Kowalewo pokonali w dniu 23 września na
własnym boisku drużynę ROL-KO Konojady w rozgrywkach Pucharu Polski. W dogrywce po
remisowym (0:0) meczu zakończyliśmy spotkanie wynikiem 2:0. Przypomnijmy, że w pierwszym
meczu pokonaliśmy Legię Chełmżę 3:0.
Termin i miejsce kolejnego spotkanie wylosuje Kujawsko- Pomorski Zarząd Piłki Nożnej. Będzie
to już mecz na szczeblu wojewódzkim- informuje działacz klubowy Wojciech Małkiewicz.
Pomimo, że wyniki nie mają wpływu na lokaty w tabeli meczy ligowych to na trybunach
kowalewskiego stadionu zasiadło wielu pasjonatów piłki nożnej, m.in. burmistrz miasta Andrzej
Grabowski.
Wszyscy bardzo przeżywamy brak w drużynie jednego z zawodników. Bardzo poważnej kontuzji
nabawił się nasz najlepszy pomocnik ofensywny Paweł Mazurowski w czasie ligowego meczu w
Radziejowie. Prawdopodobnie jest to skręcenie stawu kolanowego- martwi się o swojego zawodnika
trener Piotr Kurkowski- Drużynie ciężko będzie rozgrywać mecze bez Pawła.
Paweł Mazurowski zaś oglądał mecz z trybun. Podparty o kule kibicował swoim kolegom z
drużyny.
Promień Kowalewo - Chemik Budstol Bydgoszcz. Na bydgoskiej murawie piłkarze Promienia
Kowalewo nie dali się pokonać w dniu 3 października br. wiceliderowi Chemikowi Bydgoszcz.
Dopiero w II połowie meczu posypały się bramki czego rezultatem był wynik 2:2. Nawet prasa
okrzyknęła nasze dotrzymanie pola liderowi dużą niespodzianką. Przypomnijmy, że ostatnie niezbyt
zadowalające wyniki meczowe zepchnęły nas na 12 pozycję w tabeli.
Kowalewskich kibiców najbardziej cieszy fakt, że obie bramki strzelił Bartek Jagielski. Jego
forma z ostatnich kilku meczy budziła pewną obawę, ale widać jest już dobrze. Swoim przyjaciołom z
boiska kibicował Paweł Mazurowski. Nasz najlepszy pomocnik ofensywny został brutalnie
sfaulowany na meczu w Radziejowie. W rundzie jesiennej będzie już tylko kibicował.
Gwiazda nie zabłysnęła. W dniu 17 października na kolejnym ligowym spotkaniu Promienia
Kowalewo z Gwiazdą Bydgoszcz nasi piłkarze nie pozwolili rywalowi zabłysnąć. Spotkanie
zakończyliśmy zwycięstwem 1:0. W 20 minucie meczu Bartek Jagielski z gracją umieścił piłkę w
siatce. Co prawda później nie wykorzystał karnego podyktowanego po faula bramkarza przeciwników
na naszym napastniku, ale kibice po wygranym meczu szybko mu to zapomnieli. Pomimo zimna na
trybunach było gorąco. Zawodników dopingowali również członkowie klubu jak i Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
Kolejne zwycięstwo przesunęło Promień Kowalewo na 8 pozycje w tabeli z 16 punktami. Taką
samą ilość punków ma również Gwiazda.
Karolina Kowalska
DZ I ĘK U JEM Y Z A PR Z EK A Z A NY 1%
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i
przekazali darowiznę w postaci odpisu swojego 1 % podatku dochodowego na konto Ludowego
Klubu Sportowego “Promień”.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Przekazane w 2009r. środki w kwocie ponad 10 tys. zł.
przyczynią się do poprawy funkcjonowania sekcji sportowych tego Klubu. Pragniemy poinformować,
że w Klubie funkcjonują cztery sekcje sportowe: sekcja piłki nożnej w ramach której posiadamy
cztery drużyny w tym drużynę seniorów prowadzącą rozgrywki IV ligi, sekcję biegową - ze złotymi
medalistami Mistrzostw Polski Juniorów, sekcję piłki ręcznej prowadzącą rozgrywki w II lidze kobiet
oraz III lidze mężczyzn oraz sekcję szachową, których zawodnicy uzyskują znaczące wyniki w
zawodach na terenie całego kraju. Ponadto Klub jest organizatorem dużych imprez sportowych o
zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w którym corocznie bierze udział około
1000 zawodników oraz najstarszego w Polsce Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo
Pomorskie. W roku bieżącym odbył się już 61 turniej.
Przychylność Państwa w powyższej sprawie pozwoli rozwiązać chociaż w części trudną sytuację
finansową Klubu.
Pragniemy wyrazić również nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na finansowe
wsparcie przez Państwo działań naszego klubu sportowego.
Składając podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Jerzy Behrendt
Andrzej Grabowski
Prezes
Burmistrz Miasta
LKS “Promień”
Kowalewo Pomorskie
- 19 -
K A DR A NA EU R O 20 12 W PR Z YGO TO WA NIU ?
Euro 2012 przed nami. Trwa już szukanie
odpowiedniej kadry piłkarzy do tego przedsięwzięcie.
Przecież Polska, jako gospodarz planuje wygrać
rozgrywki. Zarząd Krajowy Zw. Młodzieży Wiejskiej
rozpoczął realizację projektu „Ogólnopolski Cykl
Turniejów Piłkarskich Młodzieży Wiejskiej - Kadra
Euro 2012 czeka”, który ma na celu promocję Euro
2012 w gminnych środowiskach młodzieży i
dorosłych. Projekt zakłada organizację turniejów
wojewódzkich, regionalnych i jednego finałowego na
szczeblu centralnym. Mecze rozgrywane są na
boiskach Orlika.
Amatorskie reprezentacje gmin z województwa kujawsko- pomorskiego spotkały się 26 września
br. na Orliku w Kowalewie Pomorskim. Patronat nad Turniejem objął i puchar ufundował Ryszard
Bober- wiceprzewodniczący sejmiku województwa.
Sędziowane przez Roberta Bejgra i Marka Rożnowskiego drużyny ostro walczyły o premiowane
miejsca. Dwa pierwsze miejsca zdobyli piłkarze z gm. Kowalewo Pomorskie (I Frydrychowo, II
Borówno zaś III reprezentacja gminy Wąbrzeźno).
Piłkarzy dopingowały chearleederki z gimnazjum publicznego: Natalia Matczak, Kasia
Wawrzonek, Weronika Jagielska i Magdalena Wawrzonek. Rozgrywki obserwował organizator,
przedstawiciel Zw. ZMW Kamil Lampkowski.
Drużyny z Frydrychowa i z Borówna wezmą udział w półfinałach zorganizowanych 8 listopada w
Czarnem (woj. pomorskie). Zwycięzcy zaś pojadą na finał 8-9 grudnia do Zakopanego. Jest to
wspaniała promocja gminy, za którą serdecznie dziękuję- podsumował turniej Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski- Wierzę, że również w następnych rozgrywkach piłkarze z Kowalewa łatwo
skóry nie sprzedadzą. Dobre wyniki w tegorocznej edycji mogą spowodować, że w 2010 to w
Kowalewie rozegrane zostaną półfinały.
Karolina Kowalska
TR Ó JS TRO NNA WS PÓ ŁPR A CA DL A DO BR A DZ I E CK A
Rok
szkolny
w
pełni.
Nauczyciele
zapracowani, a uczniowie już tęsknią za
wakacjami. Koniec września to czas zebrań
rodziców. W Gimnazjum Publicznym w
Kowalewie
Pomorskim
na
popularnych
wywiadówkach spotkali się rodzice klas I i
oddzielnie rodzice klas II i III. Oprócz omówienia
podstawowych zasad funkcjonowania placówki,
praw i obowiązków ucznia dużo czasu poświęcono
bezpieczeństwu i kulturze. Przecież tak wspaniały patron jakim jest Jan Paweł II zobowiązuje.
Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska przedstawiła rodzicom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
Namawiała, aby „zmobilizowali” swoje pociechy do skorzystania z oferty”.
Są wyjazdy na basen, do kina i teatru, koła zainteresowań: teatralne, chór, cheerleaderki, zespół
rockowy, drużyna piłki ręcznej, łuczników, zajęcia językowe, informatyczne, gazeta PEGAZ,
Samorząd uczniowski i inne- przekonywała pani dyrektor- są również zajęcia wyrównawcze dla
słabszych jak i zajęcia dla wybitnie utalentowanych. Każdy chętny znajdzie coś dla siebie. Uczniowie
muszą tylko chcieć.
Jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał
potrzebę współpracy wszystkich trzech stron: dyrekcji szkoły, samorządu oraz rodziców. Wówczas
stworzone zostaną najbardziej optymalne warunki spełniające potrzeby rozwojowe uczniów.
Gimnazjum mieści się w nowym, bezpiecznym i w pełni wyposażonym obiekcie. Nasza młodzież
nie musi mieć kompleksów przed mieszkańcami dużych miast. Organ prowadzący jak i dyrektor szkoły
stworzył wraz z nauczycielami warunki do nauki. To od młodzieży zależy jak skorzysta z tej oferty.
Nasze wyniki z egzaminów gimnazjalnych systematycznie rosną, lecz zawsze może być lepie- dodał
Burmistrz.
Obecny na zebraniu przewodniczący Rady Rodziców Piotr Pipczyński zachęcał do udziału w
organizacji imprez dla gimnazjalistów.
Karolina Kowalska
- 20 -
Ż YWI O Ł NI S Z CZ Y BU DYNE K S ZKO ŁY
Na budynku szkoły podstawowej w Wielkim Rychnowie pojawiły się pęknięcia. Wg ekspertów
przyczyną takiego stanu rzecz są wahania poziomu wód na tym terenie. Przeprowadzona kilka lat
temu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycja polegająca na regulacji strugi
Rychnowskiej spowodowała spadek poziomu wód gruntowych i siadanie terenu. Jednocześnie brak
odpowiedniej sieci melioracyjnej wokoło szkoły zatrzymuje wodę z dachów i powoduje podmywanie
fundamentów.
Powaga problemu spowodowała konieczność uregulowania poziomu wód gruntowych jeszcze w
tym roku. Przetarg wygrała firma SAN-BUD z Wąbrzeźna, która za kwotę prawie 138 tys. do 15
grudnia br. musi wywiązać się z zadania.
W dniu 22 września nastąpiło podpisanie umowy na w/w zadanie. Uczestniczyli w nim oprócz
zleceniodawcy czyli Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, inspektora nadzoru Lechosława
Mikołajczyka, wykonawcy Zbigniewa Staworzyńskiego również dyrektor szkoły w Wielkim
Rychnowie Elżbieta Arbart.
Teren wokół szkoły będzie na najbliższe miesiące placem budowy. Wspólnie z inspektorem
nadzoru zadbam, aby dzieci miały bezpieczną drogę do szkoły i do wypoczynku na przerwachpodkreślała dyrektor Arbart.
W dniu 14 października plac budowy zwiedził burmistrz miasta Andrzej Grabowski i dyrektor
szkoły Elżbieta Arbart.
Prace przebiegają sprawnie i nie są uciążliwe dla młodzieży. Każdy odcinek terenu jest
zabezpieczany przed niepowołanymi osobami, celem zapobiegania wypadkom.- informuje dyrektor
szkoły.
Karolina Kowalska
NA OS I E DLU S U CHĄ NO GĄ
Dobiegł końca I etap prac utwardzających ulicę Jaśminową na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie
Pomorskim. Za kwotę ok. 60 tys. ułożono 650 m2 kostki polbrukowej w kolorze szarym (jezdnia) i
czerwonym (deptak) oraz sieci deszczowej do odbioru wód opadowych. Drugi etap prac, czyli
ułożenie wjazdów do przylegających posesji rozpocznie się na początku listopada. Wyboru ulicy do
utwardzenia dokonali sami mieszkańcy na zebraniu osiedlowym.
W dniu 21 października br. plac budowy odwiedził Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Osiedle Brodnickie jaki i Osiedla Jana Kochanowskiego mają już ponad 30 lat. W ich obrębach
są jeszcze drogi utwardzone jedynie kamieniem wapiennym. W roku 2010-2011 nastąpi kompleksowa
modernizacja wszystkich tych ulic. Będzie to łącznie ponad 19 tys. 400 m2 kostki polbrukowej. informuje burmistrz Andrzej Grabowski- Koszt zadania prawie 2 mln 670 tys. zł. pokryty będzie w
całości z własnych środków. Samorząd właśnie ubiega się o bardzo korzystny kredyt na ten cel w wys.
ok. 1 mln 900 tys. zł. Będzie to poważny wydatek, ale problem ciągłego łatania dziur i wyrównywania
nawierzchni zostanie ostatecznie rozwiązany.
Karolina Kowalska
PR Z E DSZ KO LNE WI E Ś CI
Od 1 września w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim edukację rozpoczęły dzieci 3
i 4 - letnie w dodatkowo utworzonym oddziale. Od dawna ta placówka nie liczyła tak dużej ilości
maluchów.
Utworzenie kolejnego oddziału, a co za tym idzie zaspokojenie zapotrzebowania na miejsca w
przedszkolu stało się możliwe dzięki wykonanym w okresie wakacji pracom remontowym, oraz
zamontowaniu schodów ewakuacyjnych. Czas na remont był krótki, ale wszystko zostało wykonane
zgodnie z planem i dzieci zostały powitane w salach estetycznych z pełną gotowością kadry
pedagogicznej oraz wszystkich pracowników naszej placówki. Wyremontowana i wyposażona w
nowe meble kuchnia umożliwia sprawne i higieniczne przygotowywanie wszystkich posiłków. Do sali
na piętrze budynku zakupione zostały nowe mebelki, stoliki, krzesełka i tablice na gazetki tematyczne
i prace dzieci. Rodzice każdego dnia mają możliwość podziwiania talentu artystycznego i postępów
swoich pociech.
Od września 2009 roku w przedszkolach obowiązuje nowa podstawa programowa, która zakłada
łagodne przejście między edukacją przedszkolną, a wczesnoszkolną.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera podstawowe założenia procesu
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W każdym z
obszarów podane są wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec
wychowania przedszkolnego, aby móc łagodnie przejść z przedszkola do szkoły podstawowej.
- 21 -
Zgodnie z tymi założeniami nasze przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze,
wychowawcze i kształcące - zapewniamy dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Według nowych zasad przedszkolak będzie edukowany głównie przez zabawę i aktywność
ruchową. Nasza placówka jest w stanie zapewnić różnorodne formy aktywności ruchowej dzięki
wspaniałemu zapleczu jakim jest plac zabaw. To prawdziwa oaza w cieniu drzew, ogrodzona dookoła
zabytkowymi murami. To właśnie tam nasze maluchy : mają możliwość swobodnej lub
zorganizowanej zabawy pod czujnym okiem swoich wychowawców, którzy w pełni zdają sobie
świadomość z faktu, iż okres przedszkolny to tzw. złoty wiek rozwoju dziecka. Często sprawności
zdobyte w tym okresie decydują o funkcjonowaniu człowieka w życiu dorosłym.
W nowym roku szkolnym oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: rytmikę, j. angielski oraz
zajęcia taneczne.
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co warto robić.”
C. Lewis
Przytoczonym cytatem pragnę podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie, z ogromną
życzliwością wspomogli naszą placówkę. Sponsorami byli:
•
Agnieszka i Tomasz Curyło - przekazali piasek do wszystkich piaskownic przed
rozpoczęciem roku szkolnego,
•
p. Daniel Brożek - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pom.przekazał dla przedszkola pralkę oraz wyparzasz do nowo wyremontowanej kuchni,
•
p. Tatiana Midura - zakupiła ręczniki dla wszystkich dzieci,
•
p. Wojciechowska - babcia naszej wychowanki również przekazała ręczniki dla dzieci,
•
p. Romana Reda i p. Karolina Maślińska - przyszyły do ręczników tasiemki,
•
p. Magda Zelmańska wraz z mężem - przekazali przybory do zajęć plastycznych,
•
p. Tomasz Kordowski - naprawił pralkę, zakupując na koszt własny potrzebne części,
•
p. Piotr Chlebowski - podłączył pralkę i wyparzacz również sponsorując części,
•
p. Krupińscy „ Kwiaciarnia”- przekazali kwiaty doniczkowe, które ozdabiają sale i szatnię
przedszkolną,
•
p. Marek Szatkowski - „ Sklep drogeryjny” - zasponsorował osłonki do doniczek,
•
p. Iwona i Przemysław Pieniążkowscy - zaprosili wszystkie dzieci do kawiarenki na gorącą
czekoladę i gofry,
•
p. Zofia Marchewka - Wojciechowska - Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pom. udostępnienie sali i nagłośnienia na występy dzieci z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobra wolę życzymy wielu sukcesów i
powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń
Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie
Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
PRZ YTU LNE O TO CZ E NI E W CH WI L A CH CH OR O BY
Właśnie dobiegły końca prace modernizacyjno - estetyczne w budynku po byłym ZOZ-ie
zlokalizowanym przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim. Przypomnijmy, że wiosną obiekt
ten w wyniku przetargu przejął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP z Kowalewa
Pomorskiego. Przeprowadzone prace dotyczą poprawy estetyki holu i gabinetów: zerwano boazerie,
położono suche tynki i płytki ścienne oraz podłogowe. Koszt robót w wys. 15 tys. podzielił pomiędzy
siebie właściciel obiektu czyli samorząd oraz najemca lokalu czyli NZOZ Eskulap. Dodatkowo
pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Krzysztof Pietrzak przyozdobił ściany poczekalni i
gabinetów przeznaczonych pod opiekę dla dzieci w kolorowe rysunki. Żadne dziecko nie będzie bało
się zastrzyku w towarzystwie smerfów i leśnych zwierząt.
W dniu 20 października obiekt w asyście kierownika Eskulap-u Tomasza Tomaszewskiego
zwiedził Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Jestem pod wrażeniem jakości prac dokonanych przez spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kowalewie Pom. (zwycięzca przetargu). Wnętrza są przytulne i ciepłe. Pacjenci
będą bardzo zadowoleni, a dzieci nie będą się już bać igieł.- podkreśla burmistrz- Lada chwila
pacjenci będą przyjmowani w nowych pomieszczeniach. Liczę jednak, że Kowalewiakom zdrowie
dopisze czego im bardzo życzę, szczególnie przy obecnej jesiennej aurze.
Dodatkowo samorząd sfinansował wymianę okien i drzwi w pomieszczeniach dzierżawionych
pod aptekę.
Karolina Kowalska
- 22 -
W ŁA S NE MI E SZ K A NIE JU Ż CO R A Z BLIŻ E J
Kiedy w maju 2008r. Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przedstawiło na
spotkaniu 60 chętnym Kowalewiakom zasady ubiegania się o mieszkanie w tego typu bloku nikt nie
przypuszczał, że procedury ubiegania się o kredyt trwać będą tak długo. Ale nadszedł kres
oczekiwania. Promesa na kredyt jest, wykonawca został wyłoniony, a plac przekazany. Już nie
pozostało nic jak tylko budować.
Wykonawca, przedstawiciel firmy ROMEW z Rypina p. Roman Talkiewicz na spotkaniu z
Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie w dniu 21 października br. zapewniał, że jest poważną
firmą. Świadczy o tym jego stała współpraca z rypińskimi TBS-ami, gdzie pobudował już kilka tego
typu obiektów. Umowa na kowalewski obiekt zawarta jest na 16 miesięcy, lecz wg p. Talkiewicza
obiekt powstanie w ciągu roku.
Przypomnijmy, że 36-rodzinny blok przy ul. Kościuszki powstanie dzięki wejściu do
Towarzystwa gminy Kowalewo Pomorskie. Udziałem samorządu jest wkład w postaci 30 arowej, w
pełni uzbrojonej i zlokalizowanej w mieście działki budowlanej.
Samorząd zabezpieczył także sąsiednią działkę pod kolejną tego typu inwestycję. Liczę, że uda się
nam zapewnić wszystkie potrzeby mieszkaniowe mieszkańców- informuje burmistrz Andrzej
Grabowski.
Mieszkania, 2 lub 3 pokojowe będą całkowicie wykończone: kafelki, terakota a nawet
wykładziny. Każde ma zapewnioną piwnicę i miejsce parkingowe. Wszystkie media będą
indywidualnie opomiarowane: woda, ciepło (gazowe), gaz, prąd. Łazienki zaś są w pełni wyposażone.
Koszt mieszkań wg obecnych wyliczeń waha się on w przedziale 25 - 37 tys. zł.
Osoby zainteresowane mieszkaniami mogą uzyskać informacje w zarządzie TBS pod
numerem telefonu (54) 280 26 41.
Karolina Kowalska
XXI I I S E S JI R A DY MI E JS KI E J
Radni podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawach:
a) przyjęcia informacji Burmistrza Miasta na temat: Polska pięć lat po wejściu do Unii
Europejskiej - plusy i minusy dla Gminy Kowalewo Pomorskie
b) przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata
2006- 2009,
c) przyjęcia sprawozdania z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Kowalewo Pom.,
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji
dotyczącej sportu w gm. Kowalewo Pom.,
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pom.,
f) realizacji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w Gminie,
g) nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim,
h) odwołania członków Rady Społecznej SPZOZ w Kowalewie Pomorskim,
i) wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu,
j) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
k) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych,
l) zmiany uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg
przeznaczonych do utwardzenia,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z
przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego, tereny mieszkaniowo - rekreacyjne
oraz tereny leśne,
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie wsi Wielka Łąka, Elzanowo, Lipienica, Borówno i
Pluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni
wiatrowych,
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych,
p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
q) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych,
r) zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
s) zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
Donata Pilarska - Mądry
- 23 -
S PR ZĄ TA JM Y PO S WO I CH PU PI L A CH
Po raz kolejny wracamy do tematu psich odchodów. Temat ten poruszany jest przy okazji różnych
spotkań z mieszkańcami m.in. na sesji Rady Miejskiej czy w spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto
podczas kontaktu z młodzieżą staramy się uczulić ich na zaistniały problem. Dodatkowo cyklicznie
pojawiają się apele do mieszkańców zarówno na tablicach ogłoszeniowych, jak i na łamach „Gońca”
czy też na stronie tut. Urzędu w dziale „Z ostatniej chwili”. Wystąpiliśmy do Policji, aby
zdyscyplinować właścicieli zwierząt do sprzątania po nich.
Po raz kolejny przypominamy, iż na terenie miasta ustawione są oznakowane kosze uliczne na
psie odchody. Dodatkowo w czterech kioskach „Ruch” - u (Plac 700-lecia, ul. Toruńska) dostępne są
(nieodpłatnie) specjalne zestawy higieniczne. Mimo to bardzo niewielka ilość osób korzysta z
możliwości posprzątania po swoim zwierzęciu. Urząd Miejski posiada umowę z Zakładem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na utrzymanie czystości i porządku na terenie
miasta.
Jednak żadne inicjatywy, apele czy akcje nie przyniosą efektu dopóki w świadomości wszystkich
Polaków nie zrodzi się wspólna odpowiedzialność za ład i porządek. Musimy pamiętać, że chodniki,
place i skwery to miejsca publiczne i korzystają z nich także inni mieszkańcy. Szczególną uwagę
należy zwrócić na piaskownice i place zabaw dla dzieci. Najwyższa pora, aby posiadacze zwierząt
zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą uciążliwość dla innych. Dlatego o takich sprawach
należy mówić głośno, zwracać na nie uwagę gdyż są to elementy, które bardzo negatywnie wpływają
na czystość i porządek w naszym mieście
W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, iż są mieszkańcy, którzy sprzątają po swoich psach. Na
łamach forum „Gazety Pomorskiej” padały nazwiska osób, które nie wstydząc się korzystają z
zestawów higienicznych oraz oznakowanych koszy ulicznych. Takie postawy powinny stać się dla
reszty mieszkańców przykładem do naśladowania.
W imieniu Burmistrza Miasta serdecznie dziękuję właścicielom i sprzedawcom w/w kiosków
„Ruch” - u za bezinteresowną pomoc w rozprowadzaniu w/wym. zestawów oraz za zainteresowanie
się sprawą. Świadczone przez nich nieodpłatnie usługi pozwalają wszystkim mieszkańcom na
dogodny dostęp do zestawów, tym samym eliminując pozostawianie psich odchodów na chodnikach i
skwerach.
Tą drogą po raz kolejny apelujemy do wszystkich mieszkańców - sprzątajmy po swoich
pupilach, zwracajmy uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, ale gdy zaczniemy to
zauważać i reagować, to nasze ulice, place i zieleńce bardzo zyskają na estetyce.
Beata Nowodworska
" S PRZ Ą TA NIE Ś WI ATA - PO LSK A 200 9"
W M IE Ś CI E I GM I NIE KO WA LE WO PO M .
Tegoroczna akcja przeprowadzona została w dniach 18-19 września. W kampanii udział wzięły:
dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych (Kowalewo Pom., Pluskowęsy, Wielka Łąka i Wielkie
Rychnowo), Publicznego Gimnazjum, młodzież z Zespołu Szkół i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz
dzieci z Przedszkola Publicznego.
W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyło także 15 sołectw - Borówno, Chełmoniec,
Elzanowo, Frydrychowo, Kiełpiny, Lipienica wraz z OSP, Mariany, Mlewo, Nowy Dwór,
Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo wraz z OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich, Szychowo, Wielka
Łąka i Wielkie Rychnowo wraz z OSP oraz Komitet Osiedlowy Osiedla Brodnickiego.
Do akcji włączyli się pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Miejsko - Gminnego Ośrodka Kulturyi Urzędu
Miejskiego oraz ksiądz wikary wraz z ministrantami z Parafii pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom. i
Wspólnota Mieszkaniowa - Fosa Jagiellońska 8.
Akcja została rozpropagowana poprzez „Apele do społeczeństwa” zamieszczone na łamach
„GOŃCA” kowalewskiego, plakaty rozwieszone na terenie miasta i gminy, wystąpienia do
kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół, sołtysów itp. Apele odczytane zostały również przez
księży poszczególnych parafii podczas niedzielnych mszy świętych.
Worki foliowe na potrzeby akcji w ilości 600 szt. przekazał sponsor - przedsiębiorca zajmujący
się na terenie naszego miasta przerobem tworzyw sztucznych. Rękawice foliowe w ilości 3000 szt.
zakupione zostały przez tut. Urząd Miejski.
Wywóz odpadów zarówno z terenu miasta jak i gminy zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ogółem z terenu miasta i gminy na wysypisko wywieziono 1,72 tony odpadów komunalnych
niesegregowanych. Koszt utylizacji na wysypisku w Niedźwiedziu wyniósł - 322,07 zł brutto.
- 24 -
Pozostałe odpady - tworzywa sztuczne oraz szkło trafiły do pojemników ustawionych na punktach
selektywnej zbiórki odpadów.
W ramach tegorocznej kampanii uporządkowano: rowy i pobocza dróg, ciągi pieszo - rowerowe,
place zieleni, dwa parki wiejskie w miejscowościach Pluskowęsy i Frydrychowo, lasek w Kiełpinach,
przystanki PKS, dworce PKP, tereny wokół szkół i zakładów pracy, stadion miejski, boiska wiejskie,
tereny wokół remiz OSP i świetlic wiejskich oraz cmentarze parafialne w Kowalewie Pom. i
Pluskowęsach. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom. uczestniczyła także w
sprzątaniu lasów we współpracy z Nadleśnictwem Leśno. Pracownicy Urzędu Miejskiego
uporządkowali z odpadów las w m. Chełmonie. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej
uporządkowali tereny zielone przy bud. Fosa Jagiellońska 8 i przygotowali je pod nowe nasadzenia
krzewów ozdobnych.
Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięło 1458 osób.
W ramach akcji, w dniu 18 września w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się impreza
pn. „EKOBIESIADA”, w ramach której przeprowadzono konkursy: plastyczny i kulinarny oraz pokaz
mody ekologicznej. Do udziału w imprezie zaproszono dzieci i młodzież szkolną oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej.
Za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było
rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.
Beata Nowodworska
BEZ PI E CZ NY U CZE Ń
W październiku uczniowie klas I-III zostali objęci akcją ,,Bezpieczny uczeń’’.Jej celem było:
•
utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i ruchu drogowego,
•
sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego
zachowania się w różnych sytuacjach,
•
promowanie bezpiecznego stylu życia.
W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym,,Bezpieczeństwo w szkole i
poza nią”
Wyniki konkursu:
I miejce
Marta Lewandowska kl. Ia
II miejcse
Karolina Jankowska kl. IIa, Maja Kamieńska kl.IIa
III miejsce
Mikołaj Terliński kl.Ia
Wyróżnienia: Szymon Witkowski kl. IIa, Sandra Waćkowska kl.Ib,
Agata Kwiatkowska kl.IIa.
Po konkursie zorganizowano wystawę nagrodzonych prac.
Następnie policjanci mł .asp.M.Kordas i podkom. Z.Blonkowski przeprowadzili pogadanki z
uczniami nt.,, Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz o inne niebezpieczeństwa grożące
dzieciom”.
Uczniowie brali również udział w,,Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie”. Uczestnicy
odpowiadali na pytania, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, odgadywali nazwy znaków drogowych.
Wyniki konkursu.
Klasy pierwsze: I miejsce kl.Ic, II miejsce kl.Ia, III miejsce kl.I b
Klasy drugie: I miejsce kl.IIB, II miejsce kl.IIa, III miejsce kl.IIc
Klasy trzecie: I miejsce kl.IIIB, II miejsce kl.IIIa
Na koniec tych działań odbył się apel, na którym wręczono dyplomy oraz słodycze dla wszystkich
dzieci. Organizatorkami akcji były Renata Gruszecka, Katarzyna Grabowska i Karolina
Gręźlikowska.
Renata Gruszecka
TO M IKO - „PO Z NA J S WO JĄ GM I NĘ ” - I NI E T YLKO !
Pod tym hasłem postanowiliśmy w dniu 17 października 2009 roku odwiedzić Mlewo, a
ponieważ kościół parafialny mieszkańców Mlewa znajduje się poza naszą Gminą, bo w Kiełbasinie,
no to najpierw pojechaliśmy tam. Tamtejszy przesympatyczny proboszcz Ksiądz Kanonik Roman
Cieszyński odprawił Mszę Świętą w intencji zmarłych i chorych członków TOMIKO, a także ochrzcił
4 dzieciaków (mówił: „żeby Wam się młode lata przypomniały”). W homilii pochwalił tworzenie
organizacji lokalnych, integrujących ludzi w swoich „małych ojczyznach”, jak nasze TOMIKO, a
także pochwalił Kowalewo i naszego Burmistrza, za dbałość o czystość i porządki w mieście.
Wiedział, co mówi, bo stary XIV - wieczny kościół w Kiełbasinie, jeden z najstarszych na Ziemi
Chełmińskiej, jest pięknie utrzymany i Ksiądz Proboszcz z tego tytułu otrzymał wiele nagród i
- 25 -
wyróżnień za dbałość o zabytki. Po mszy Ksiądz opowiedział nam szereg ciekawostek z bogatej
historii kościoła, po czym zwiedziliśmy przepiękny ogród, w którym posadzony został tzw. „dąb
papieski” - wyhodowany z żołędzi zebranych z najstarszego dębu polskiego „Chrobry”, i poświęcone
następnie w Rzymie w 2004 roku przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki Leśników
Polskich. Sadzonki dębu otrzymały różne miejscowości w Polsce - we tym właśnie i Kiełbasin.
Dlaczego? I tu wypada powiedzieć o jeszcze jednej pasji Księdza Romana. Jest on mianowicie
czynnym myśliwym i piastuje funkcję Duszpasterza Leśników i Myśliwych Diecezji Toruńskiej, a
leśnicy często spotykają się w pięknej „Hubertówce”, pobudowanej tuż obok ogrodu przy kościele.
Stamtąd pojechaliśmy do Mlewa, gdzie w Wiejskim Domu Kultury podejmowała nas Pani Sołtys
Jolanta Wiśniewska - Staszak. Była kawa, herbata, ciastka i owoce. Posmakowaliśmy też słynne już
nalewki owocowe, soki i przeciery, oraz świetną „sołtysówkę”. Żeby spalić kalorie po poczęstunku nasze Panie poćwiczyły sobie na przyrządach siłowni Domu Kultury i wysłuchały pochwały
chodzenia z kijkami. Wszyscy podziwiali pięknie odremontowane wnętrza Domu Kultury, jego
wyposażenie i gratulowali Pani Sołtys pięknego obiektu i jego otoczenia.
Dobrze rozgrzani wróciliśmy autobusem szkolnym w domowe pielesze. Wycieczka, zdaniem jej
uczestników była udana, i tą drogą chcielibyśmy jeszcze raz podziękować - Księdzu Kanonikowi
Romanowi Cieszyńskiemu za dobre słowa i Mszę Św. - Pani Sołtys Wiśniewskiej - Staszak za
ugoszczenie trochę zmarzniętych uczestników wycieczki - i Panu Burmistrzowi Andrzejowi
Grabowskiemu za udostępnienie środka transportu.
Jeżeli miałbym zakończyć jakimś morałem - to musiał bym ze wstydem powiedzieć: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie!”
Z poważaniem!
Joachim Kupski
PO D WI ATĄ NI E WI E JE
Mieszkańcy sołectwa Napole uchwałą zebrania wiejskiego zadecydowali o postawieniu wiaty
przystankowej dla podróżnych PKS. W dniu 20 września wymarzony obiekt staną w centrum wsi przy
drodze wojewódzkiej. Estetycznie wykonana wiata chronić będzie pasażerów przed anomaliami
pogodowymi.
Koszt ustawienia to kwota 3000 zł zapłacona po 50 % przez samorząd gminy i budżet sołectwa
wsi Napole.
Teren pod wiatę przekazał nieodpłatnie sołtys Łukiewski Jerzy za co mu serdecznie w imieniu
wszystkich mieszkańców dziękuję. - mówi Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta.
Karolina Kowalska
DZ I E Ń S E NIO R A
W dniu 08 października br. o godz. 16:00 w M-GOK odbyła się uroczystość P.Z.E.R. i I. z okazji
Dnia Seniora. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli członkowie Związku oraz zaproszeni
goście. Dziękujemy gościom zaproszonym za przybycie na naszą uroczystość i za życzenia: delegacji
P.Z.E.R. i I. Oddziału Okręgu w Toruniu z przewodniczącą p. Marią Bołądź, burmistrzowi p.
Andrzejowi Grabowskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Zygmuntowi Szczepańskiemu,
honorowemu obywatelowi miasta siostrze Monice Gojtowskiej, dyrektor M-GOK p. Zofii Marchewka
- Wojciechowskiej, kierownikowi WTZ p. Danielowi Brożkowi, kierownikowi MGOPS p. Zycie
Szymańskiej, dyrektor Gimnazjum Publicznego p. Renacie Faluta - Kaszubowskiej,
przedstawicielowi rady powiatu i sponsorowi p. Józefowi Wojciechowskiemu, p. Annie Grabowskiej,
ks. wikariuszowi Andrzejowi Jakielskiemu.
Dziękujemy za tak liczne przybycie i wspieranie naszej działalności. Z okazji „Dnia Seniora” 16
członków, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej otrzymali paczki żywnościowe z
produktów MGOPS. Na uroczystości z częścią artystyczną wystąpili uczniowie Gimnazjum
Publicznego w Kowalewie Pom. wraz z nauczycielami p. Martą Mozal i p. Dawidem Nieczypor, za co
serdecznie dziękujemy. Wystąpił także zespół wokalno - instrumentalny seniorów „Retro” z
opiekunem p. Erykiem Kołodziejem. Był wspólny poczęstunek za którego przygotowanie dziękujemy
pracownikom M-GOK i komisji gospodarczej PZERiI, p. Halinie Kłos i p. Gizeli Wróblewskiej. Do
tańca przygrywał zespół muzyczny seniorów w składzie: p. Maria Kuźniar, p. Alfons Grzywacz i p.
Mieczysław Gentkowski. Pragniemy podziękować ludziom dobrej woli, dzięki którym „Dzień
Seniora” był tak uroczysty. Serdecznie dziękujemy za wsparcie rzeczowe Zarządowi Banku
Spółdzielczego w Kowalewie Pom., p. Agnieszce Redmon, p. Bernardowi Łabich.
Dziękujemy za złożone życzenia w Gońcu Kowalewskim.
Za okazaną życzliwość składamy wyrazy szczególnego uznania i podziękowania.
Sekretarz Danuta Maciejewska
- 26 -
XVI I DIE CE Z JA LNY FE S TI WA L PIE Ś NI I PI O SE NK I RE LI GI JNE J
W dniu 17.10.2009 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się
XVII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej pod honorowym patronatem Biskupa
Diecezjalnego Toruńskiego i Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.
FESTIWAL WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Każdego roku festiwal odbywa się pod hasłem, które nawiązuje do aktualnego tematu
Roku Duszpasterskiego w Kościele Polskim. Od 17 lat pomysłodawcą motta festiwalu jest ks.
Ryszard Kobierowski - Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim
Motto tegorocznego Festiwalu: „Zawsze po stronie życia” związane było tematycznie z hasłem
programu duszpasterskiego na rok 2008/2009 „Otoczmy troską życie”.
Festiwal ma duże znaczenie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w Województwie
Kujawsko - Pomorskim. Dzięki Festiwalowi z powodzeniem popularyzowana jest pieśń religijna, a
także w znacznym stopniu integracja środowiska dzieci i młodzieży. Podkreślił to w swoim liście
przesłanym na adres organizatorów Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Festiwal rozpoczął się mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pom.,
koncelebrowaną przez Księdza Kanonika Feliksa Wnuk - Lipińskiego - Delegata Księdza Biskupa.
Następnie w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim po
uroczystym otwarciu i powitaniu gości zaproszonych i uczestników festiwalu, odbyły się
przesłuchania konkursowe. Konferansjerem festiwalu był ks. Piotr Nowak z Parafii p.w. Św. Marcina
w Boleszynie, który rozmawiając z wykonawcami dodawał im otuchy przed występem oraz
wprowadzał miłą i wesołą atmosferę wśród zgromadzonej publiczności.
W tegorocznym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej udział wzięło przeszło 120 uczestników, w
tym 17 solistów, 3 zespoły wokalno - instrumentalne, 5 scholi z miejscowości m.in.: Torunia,
Czernikowa, Tucholi, Jabłonowa Pomorskiego, W.Rychnowa, Ostrowitego, W. Łąki, Biskupic,
Wąpielska, Golubia - Dobrzynia.
Jury w składzie: mgr Piotr Janiszewski - Dyrektor Szkoły Muzycznej w Chełmży, mgr Jakub
Hanke - nauczyciel muzyki, mgr Mieczysław Domarecki - nauczyciel muzyki, ks. Kanonik Feliks
Wnuk - Lipiński - Dyrektor Wydziału Organistowskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.
Przyznało następujące nagrody:
w kat. soliści młodsi do 12 lat:
I miejsce - Michał Walenciak - W. Rychnowo
w kat. soliści od 13 do 15lat:
I m. - Natalia Sztuczka - Czernikowo
I m. - Dominika Dobrosielska - Toruń
II m. - Gustaw Bzinkowski - Wąpielsk
II m. - Oskar Drejasz - Tuchola
III m.- Katarzyna Golomska Kowalewo Pomorskie
III m.- Paulina Paczkowska - Czernikowo
III m.- Weronika Lewandowska - Czernikowo
w kat. soliści starsi od 16 lat:
I m. - Joanna Kaczmarkiewicz - Czernikowo
I m. - Monika Skibicka - Golub - Dobrzyń
II m. - Wioleta Markowska - Czernikowo
III m. - Hanna Damaris Turowska - W.Łąka
w kat. zespoły:
II m. - Zespół wokalny FORTE z Jabłonowa Pom.
III m. - zespół wokalny z Czernikowa
przyznano nagrody specjalne: za dokonania artystyczne dla Anny Dzwonkowskiej z Czernikowa i
Marka Zakrzewskiego z Torunia.
Podczas uroczystego zakończenia Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podziękował
wszystkim wykonawcom za udział w Festiwalu i pogratulował laureatom oraz ich opiekunom
wysokiego poziomu artystycznego. Miłym akcentem kończącym tegoroczny festiwal było wspólne
odśpiewanie przez wszystkich „Sto Lat” z okazji urodzin ks. Proboszczowi Ryszardowi
Kobierowskiemu. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbyło się w obecności władz
samorządowych, gości zaproszonych oraz sponsorów.
Tegoroczny festiwal wsparli finansowo:
p. Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, p. Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, ks. Ryszard Kobierowski Proboszcz Parafii w Kowalewie
- 27 -
Pomorskim, Klub Radnych Nasza Gmina w Kowalewie Pomorskim, Rada Sołecka Szychowo, p.
Roman Grzymowicz - Firma „Plastica” Frydrychowo, p. Zbigniew Krasicki - Zarząd Banku
Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim, p. Paweł Mielczarski - Firma Agrowet Kowalewo
Pomorskie, p. Jacek Sobolewski - Kowalewo Pomorskie, p.p. Maria i Andrzej Chwiećko - Bielsk, p.
Adam Kociorski - Kowalewo Pomorskie,
Wszystkim sponsorom za życzliwość i okazaną pomoc finansową składamy serdeczne
podziękowanie.
Zofia Marchewka- Wojciechowska
Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim
RE GU L A M I N KO NK UR S U PL A S T YCZ NE GO
NA NA J PIĘ K NI E JS Z Ą SZ O PK Ę BOŻ O NA RO DZ E NIO WĄ
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim serdecznie zaprasza mieszkańców
do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
Cele konkursu:
•
pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów
regionalnych
•
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych
Tematyka konkursu:
•
zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki
bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Uwzględnić należy koniecznie elementy
Bożego Narodzenia. Oceniane będzie nawiązanie do tradycji, architektura, figurki,
kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Warunki konkursu:
•
w konkursie mogą wziąć udział uczniowie oraz dorośli,
•
każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego
tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów naturalnych: drewno,
sznurki, len, rośliny itp.
Konstrukcja szopki musi być stabilna, wszelkie elementy powinny być przygotowane w taki
sposób, by nie przesuwały się,
•
ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby,
•
wykonane prace należy składać do M - GOK w Kowalewie Pomorskim do dnia 15 grudnia
2009 roku (wszystkie prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i
nazwisko autora, wiek, miejscowość)
•
najlepsze prace zostaną nagrodzone. Finał konkursu połączonego z wystawą odbędzie się w
dniu 20 grudnia 2009 roku w Sali widowiskowej M - GOK.
•
wszystkie prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa.
Decyzje Komisji są ostateczne.
Dyrektor M-GOK Z. Marchewka – Wojciechowska
PO DZ IĘ KO WA NI E
Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za zrealizowanie inwestycji polegającej na położeniu chodnika do naszej wsi oraz wymianie stolarki okiennej w WDK w Sierakowie. Ponadto dziękujemy za okazane serce, życzliwość, dobrą radę oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
Z wyrazami szacunku Sołtys, Rada Sołecka
Koło Gospodyń Wiejskich
Ochotnicza Straż Pożarna
PO DZ IĘ KO WA NI E
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorski serdecznie dziękuje:
Spółce z.o.o Multimer, p. Piotrowi Pęczak , pp. Emilii i Jackowi Sobolewskim, p. Irenie Krystyniuk , p. Barbarze Lewandowskiej, p. Bożenie Rudnickiej, pp. Halinie i Sławomirowi Wiewiór, pp. Katarzynie i Piotrowi Borkowskim, p. Witoldowi Feitek , pp. Zenonowi i Jerzemu Piątek , p. Tomaszowi Curyło za wsparcie finansowe naszego Związku. Serdecznie dziękujemy.
Sekretarz Danuta Maciejewska
- 28 -
Szanowni Państwo!
We wrześniu bieżącego roku uczestniczyłem w jednej z najbardziej wzruszających chwil w swoim życiu. Podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego oficjalnie pożegnałem się z moim ukochanym Gimnazjum im. Jana Pawła II. Podczas tej uroczystości usłyszałem wiele ciepłych i życzliwych słów, za które serdecznie dziękuję. Wszystkie przyjazne gesty, podziękowania i radosne uśmiechy, jakie wówczas miałem okazję odczuć, zostaną w mojej pamięci na zawsze. Długo jeszcze będę słyszał we wspomnieniach szkolny chór i głosy pięknie recytujących uczniów, przeżywał otrzymanie z rąk Pana Burmistrza Andrzeja Grabowskiego zaszczytnego wyróżnienia oraz czuł duchowe wsparcie ks. Andrzeja Jakielskiego. Ilekroć patrzę na otrzymany w podziękowaniu szkic Patrona Szkoły, odczuwam radość i satysfakcję z pełnienia zaszczytnej funkcji dyrektora kowalewskiego gimnazjum. Na zawsze zostanie w mej pamięci portret moich współpracowników i przyjaciół, z którymi spędziłem szczęśliwe lata mojej pracy zawodowej.
Wszystkim obecnym podczas uroczystości szczerze dziękuję i polecam się ich pamięci.
Krzysztof Wasilewski
Ja, Katarzyna Grabowska, jako właścicielka komputera, z którego w dniach 27 stycznia 2009 r., 28 stycznia 2009r., 23 lutego 2009r. i 24 lutego 2009r. Doszło do napisania obraźliwych postów internetowych, przepraszam za zaistniałą sytuację Burmistrza Kowalewa Pom., pana Andrzeja Grabowskiego i pracownicę urzędu, panią Karolinę Kowalską. Jednocześnie rozumiem ich rozgoryczenie.
OGŁOSZENIE PŁATNE
PO DZ IĘ KO WA NI A
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku śp. JÓZEFY KAŁUŻY za kwiaty, okazaną nam pomoc i serce w trudnych i bolesnych chwilach ­ rodzinie, przyjaciołom, koleżankom, kolegom, sąsiadom, delegacjom i znajomym; nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach, panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.; dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum, nauczycielom Publicznego Gimnazjum; Panu sołtysowi Sołectwa Podzamek Golubski; pracownikom stacji paliw w Piątkowie; Zakładowi Pogrzebowemu państwa Orzechowskich oraz wszystkim żałobnikom
serdeczne podziękowania
składają córki Renata i Anna
BA DA NI A M AM M O GRA F I CZ NE
W dniach 5-6 listopada 2009 r. wykonane zostaną
nieodpłatnie badania mammograficzne piersi. W badaniach
mogą uczestniczyć kobiety od 50 do 69 roku życia mieszkanki Gminy Kowalewo Pomorskie, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej
mammografii opłacanej przez NFZ
Panie niemieszczące się w przedziale wiekowym, bądź chcące wykonać
badania w okresie krótszym niż 2 lata mogą z nich skorzystać odpłatnie w
cenie 70,00 zł.
Mammobus stanie na placu przy Remizie OSP, ul. Strażacka 2 w
Kowalewie Pomorskim rejestracji prosimy dokonać telefonicznie pod
numerami:
0 801 080 007, 058 666 24 44
Rejestrując się należy podać numer PESEL.
Kamila Gajewska
- 29 -
Zakład Usług Gastronomicznych ­ Arbart Adam
w Kowalewie Pomorskim
zaprasza na
BAL SYLWESTROWY
który odbędzie się w Domu Weselnym „Irena”
przy ulicy Kościuszki 6 w Kowalewie Pom.
Bilety można nabyć w biurze Zakładu przy ul. Kościuszki 6
Tel .kontaktowy:(56) 684 41 40
OGŁOSZENIE PŁATNE
USŁUGI
*PIASKOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH
*PODNOŚNIK KOSZOWY NA PRZYCZEPIE
WYSOKOŚĆ ROBOCZA 22m
KOWALEWO POMORSKIE tel. 606 353 789
OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE
- 30 -
Ośrodek Szkolenia Kierowców
„MOTO ­ OR” Ryszard Ośka
ul. Wodna 13
87 ­ 400 Golub ­ Dobrzyń
ZAPRASZA
na kursy kierowców kategorii:
A1, A, B, B+E, T, C, C+E, D
Do siedziby w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13
(Miejsko Gminny Ośrodek Kultury).
Informacji udziela biuro ośrodka czynne w poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do
17:00 oraz telefonicznie pod nr (056) 683 53 66 lub 607 389 644.
PROMOCJA
dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. „B”:
• opłata za kurs tylko 1 100 zł
• bezpłatne podręczniki
• dodatkowe 2 godziny nauki jazdy gratis
Zapewniamy:
• ratalną odpłatność za szkolenie
• możliwość skorzystania z kredytu bankowego
• odbywanie szkolenia w sobotę i niedzielę
• doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• aktualne, nowoczesne materiały szkoleniowe
• własne pojazdy szkoleniowe identyczne, jak
egzaminowania
w
ośrodku
Otwarcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16.00
Ponadto zapraszamy na kursy dokształcające dla kierowców zawodowych
w zakresie przewozu osób i rzeczy.
SZKOLIMY PROFESJONALNIE
NOWOCZEŚNIE I UCZCIWIE
OGŁOSZENIE PŁATNE
- 31 -
BAROMETR UCZUĆ
21.03. - 20.04. Baran - To wspaniały czas na 24.09. - 23.10.
wszelkie towarzyskie przyjęcia,
przyjemności
i
rozrywki.
Możesz przeżyć romantyczne
chwile u boku stałego partnera
lub poznać kogoś kto okaże się
tym kogo od dawna szukasz. Po
15 listopada nuda i lenistwo na
pewno Cię nie dopadnie.
Waga - Wszystkie te sprawy,
które odkładałaś "na potem" teraz
załatwisz w jednej chwili. Z
łatwością
znajdziesz
proste
rozwiązania
nawet
najtrudniejszych
spraw.
W
połowie miesiąca miłość zawita
do Twojego znaku. Z niewinnego
flirtu będzie miłość na całe życie.
21.04. - 21.05. Byk - Byki uczące się przez 24.10. - 22.11.
cały miesiąc mają zielone
światło do intensywnej nauki.
Egzaminy, kolokwia, klasówki,
nawet u ostrych nauczycieli
powinny
zakończyć
się
sukcesami. Po 10 listopada
zaczniesz żałować pieniędzy
wydanych na drogiego stylistę
lub nieudane zakupy. Będziesz
pełna energii i zapału do pracy.
Skorpion - Osoby, które do tej
pory nie wiedziały co to trądzik,
teraz za wszelką cenę będą
chciały się go pozbyć. Jedz w tym
okresie dużo surowych warzyw i
owoców. Teraz spełni się prawie
wszystko, o czym zamarzysz.
Możesz teraz mieć mętlik w sercu.
Ktoś Cię zauroczy, ale będzie
zwodził i unikał rozmów o
wspólnej przyszłości.
22.05. - 21.06. Bliźnięta - Niektóre z Was 23.11. - 21.12.
mogą zyskać sporą popularność
i
uznanie.
Dotychczasowe
hobby może stać się Twoim
nowym
zawodem,
dzięki
któremu poczujesz się spełniona
i zadowolona z życia. Nie
zabraknie Ci siły i motywacji
podczas ćwiczeń i utrzymania
diety
Strzelec - Możesz teraz liczyć na
pomoc ze strony przyjaciół i
zwierzchników w rozwiązywaniu
nabrzmiałych problemów. Twoja
wrodzona ambicja i umiejętność
radzenia sobie w trudniejszych
momentach Cię nie zawiodą. W
połowie miesiąca uważaj na
niepotrzebne domowe konflikty z
partnerem i dziećmi.
22.06. - 22.07. Rak - Nie wystawiaj kochanej 22.12. - 20.01.
osoby na kolejną próbę, bo
możesz tego żałować. Nie
prowadź też żadnych gierek, bo
Twój związek może się rozpaść.
Nie przepracowuj się w pracy.
Mimo różnych komplikacji nie
bój cię marzyć ani wspierać
myślami wysoko.
Koziorożec - Jesienny układ
planet może spowodować spadek
kondycji psychofizycznej. Jak
wiadomo wszelkie choroby są
odbiciem naszych myśli, naszego
stosunku do świata i samych
siebie. Spróbuj przymknąć oko na
niektóre mniej ważne sprawy.
Przyda Ci się trochę ruchu…
23.07. - 23.08. Lew - Pieniądze będą sprawą nr 21.01. - 18.02.
1 i jeśli między Tobą, a Twoimi
kolegami czy wspólnikami,
pojawią się konflikty, to
zapewne na tym tle. Po 16-tym
wiele czasu spędzisz razem z
partnerem. Listopad okazać się
może dla Ciebie prawdziwym
majem. Śmiało eksperymentuj z
modnymi nowinkami.
Wodnik - Na początku miesiąca
planety sprzyjają rozwiązywaniu
wszelkich
konfliktów
i
nieporozumień. Możesz przeżyć
bardzo romantyczny wieczór z
ukochaną osobą. Aby ten wieczór
był
wyjątkowy
proponuję
przygotować kolację we dwoje. W
połowie miesiąca wzmożony
przypływ sił i energii.
24.08. - 23.09. Panna - Listopadowa aura 19.02. - 20.03.
może
przynieść
sporo
zamieszania w Twoim życiu
uczuciowym.
Uważaj
na
wszelkie
plotki,
najlepiej
zrobisz jak nie będziesz dawała
im
wiary.
Wykorzystaj
wszystkie swoje atuty, ale
unikaj konfrontacji.
Ryby - Zapowiada się dosyć
nerwowy
miesiąc,
wszystko
będzie na wczoraj, a najbliżsi
będą mieli pretensje o wszystko.
Nie daj się zwariować i pamiętaj o
swoich potrzebach. W połowie
miesiąca pomyśl o swoich
potrzebach i o sobie…

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – energety cz ne dla reg ionu K- wo): 56 659- 58- 35, zgłasz anie aw arii: 24 365- 10- 10, 991.

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011 URZĄD MIEJSKI: 684 10 24; POSTERUNEK POLICJI: 682 33 10, 602 661 927; POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 684 15 12; STRAŻ POŻARNA G-D: 683 22 45; ZUW OSTROWITE: 683 62 96, 663 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY: 684 ...

Bardziej szczegółowo

Document 157258

Document 157258 Niech Bóg udzieli obfitych łask i wspiera w zdrowiu w dalszym powołaniu Zakonnym. Szczęść Boże. Składają Zarząd i członkowie PZERiI w Kowalewie Pom. Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka – W...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013 To już pewne. LKS Promień Kowalewo Pomorskie od przyszłego sezonu zagra w IV lidze. Po trzyletniej banicji w V lidze, gdzie raz nam szło lepiej, raz gorzej, wracamy do IV ligi. Przed nami jeszcze 4...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Październik 2015

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Październik 2015 Po kilku bardzo suchych dla Kujaw i Pomorza miesiącach spadł nareszcie obfity i upragniony deszcz. Szkoda jednak, że na inaugurację silnych opadów i spadku temperatury powziął sobie dzień 6 wrześni...

Bardziej szczegółowo