wzór pisma do pobrania

Transkrypt

wzór pisma do pobrania
Rzeszów, dn. ....................
Zgoda promotora pracy magisterskiej/licencjackiej*
na zamówienie materiałów
w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BGPRz
Wyrażam zgodę na wypożyczenia dla Pani/Pana …………………………………….
studentki/studenta …………. roku, kierunek ……………………………………. Pani/Pan
………………………………….. pisze pod moim kierunkiem pracę magisterską.
……………………………
Podpis studenta
Dane kontaktowe studenta:
- imię – nazwisko: ..............................................................
- e-mail: .............................................................................
- lub telefon: .......................................................................
* - niepotrzebne skreślić
……….…………………….
Podpis promotora

Podobne dokumenty