Nowy Dokument programu Microsoft Office Word

Transkrypt

Nowy Dokument programu Microsoft Office Word
Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r.
OGŁOSZENIE
o zawarciu umowy
dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
mebli
na
potrzeby
CPV- 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.
nr sprawy ZP-15/MOPS/2015
Zamawiający – Miejski Ośrodek pomocy Społecznej we Wrocławiu zawiadamia, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie została zawarta
umowa z firmą:
In Time Wiesław Frąszczak,
Ramiszów 30,
51-217 Wrocław
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Złożona oferta jest zgodna z Ustawą Pzp, spełnia warunki określone w SIWZ oraz
otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za kryterium „cena” oraz „termin realizacji”.

Podobne dokumenty