REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNO

Transkrypt

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNO
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ
VIII PRZYSTANEK PaT – ŁÓDŹ 2013
1. Uczestnik Akcji bierze udział w warsztatach profilaktycznych oraz w wybranym przez
siebie warsztacie artystycznym lub może być obserwatorem, jeżeli instruktor
prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.
2. Wnoszenie, posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków
odurzających, a także przebywanie na terenie Akcji osób pod ich wpływem jest
zabronione.
3. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim, w miejscach do tego
wyznaczonych.
4. Na terenie obiektów zakwaterowania uczestników Akcji zabrania się urządzania
doraźnych punktów przygotowywania posiłków.
5. Uczestnik Akcji otrzymuje imienny identyfikator oraz jednorazową opaskę na rękę,
które są odpowiednikiem dokumentu tożsamości. Należy je posiadać przy sobie przez
cały czas trwania Akcji, a także okazywać na każde wezwanie służb PaTrolu i Sztabu
Akcji.
6. Uczestnik Akcji nie może pod żadnym pozorem wprowadzać na jej teren osób do tego
nieupoważnionych.
7. Uczestnik Akcji ma obowiązek powiadomienia służb PaTrolu o każdym zdarzeniu,
które stanowi zagrożenie poczucia bezpieczeństwa.
8. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.
9. Uczestnik ma prawo do korzystania z punktu medycznego w miejscu Akcji.
10. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika Akcji zagubienia bloczków żywnościowych
Biuro Akcji nie wydaje duplikatu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika z terenu Akcji organizator nie
zwraca żadnych kosztów.
13. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do respektowania poleceń PaTrolu i Sztabu Akcji.
14. Uczestnicy, którzy przyjmują leki zlecane przez lekarza, zobowiązani
są do przekazania ich opiekunowi grupy.
15. Każdy z uczestników Akcji ma obowiązek posiadania wykupionego indywidualnego
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), które obejmuje czas dojazdu,
pobytu i powrotu z Akcji. Wykupione ubezpieczenie należy okazać w Biurze Akcji
przed otrzymaniem PAKIETU UCZESTNIKA AKCJI.
16. Kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga szef Akcji.
Sztab Akcji

Podobne dokumenty