Dr Joanna Lewińska UKKNJA Uniwersytet Warszawski

Transkrypt

Dr Joanna Lewińska UKKNJA Uniwersytet Warszawski
Dr Joanna Lewińska
UKKNJA
Uniwersytet Warszawski
Seminarium Dyplomowe
Edukacja dwujęzyczna i wielojęzyczna w Unii Europejskiej
Bilingual and multilingual education in the European Union
Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy
dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego. Temat pracy ustalany jest
wspólnie przez wykładowcę oraz studentów spośród następujących zagadnień:
• Warunki kształtowania dwujęzyczności oraz wielojęzyczności w Polsce
oraz w Europie.
• Rodzaje dwujęzyczności oraz wielojęzyczności (dwujęzyczność naturalna
oraz kultywowana).
• Wpływ dwujęzyczności oraz wielojęzyczności na rozwój językowy oraz
poznawczy dziecka.
• Programy bilingwalne w Polsce oraz w Europie.
• Dwujęzyczność wzbogacająca oraz zubażająca.
• Optymalne warunki wychowania dwujęzycznego oraz wielojęzycznego.
• Ewaluacja szkół dwujęzycznych oraz placówek edukacyjnych o
charakterze wielojęzycznym.
Po wyborze tematu przy pomocy promotora studenci opracowują
teoretyczny kontekst badawczy, a następnie przygotowują część empiryczną.
Podczas zajęć studenci zapoznają się z metodyką pisania pracy dyplomowej,
sposobem przygotowania bibliografii, zasadami organizacji materiału
teoretycznego oraz empirycznego. W trakcie seminarium studenci będą mieli
okazję zaprezentowania fragmentów pracy dyplomowej w formie ustnej.

Podobne dokumenty