plan zrównoważonego rozwoju publicznego

Komentarze

Transkrypt

plan zrównoważonego rozwoju publicznego
PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO
DLA MIASTA PRZEMYŚLA
NA LATA 2013 - 2020
Grudzień 2013
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Spis treści
Wprowadzenie..................................................................................................................................... 4
I.
Cele i wizja rozwoju transportu publicznego miasta Przemyśla ...................................... 6
II.
Spójność Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
miasta Przemyśla z dokumentami strategicznymi ............................................................ 8
III.
Zagospodarowanie przestrzenne miasta .......................................................................... 15
3.1
Struktura przestrzenna miasta ............................................................................................ 15
3.2
Uwarunkowania ochrony środowiska i opieki konserwatorskiej .................................... 21
3.3
Kierunki zagospodarowania przestrzennego ................................................................... 25
IV.
Sieć komunikacyjna .............................................................................................................. 38
4.1
Sieć komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności
publicznej .............................................................................................................................. 38
4.2
Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej, ..................................................................................................... 77
V.
Ocena i prognoza potrzeb przewozowych ........................................................................ 78
5.1
Dane demograficzne ............................................................................................................ 78
5.2
Główne generatory ruchu .................................................................................................... 81
5.3
Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej
zdolności ruchowej do publicznego transportu ............................................................... 88
VI.
Przewidywane finansowanie usług przewozowych ......................................................... 91
6.1
Źródła finansowania i formy finansowania ....................................................................... 91
VII.
Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, w szczególności
propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę
transportową znajdującą się na obszarze objętym planem transportowym ............... 94
VIII.
Zasady organizacji rynku przewozów .............................................................................. 101
8.1
Realizacja funkcji organizatorskich .................................................................................. 101
8.2
Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego ........................................ 104
8.3
Charakterystyka obecnego operatora ............................................................................. 105
2
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
IX.
Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności
publicznej ............................................................................................................................ 114
9.1
Potrzeba zapewnienia ochrony środowiska naturalnego ............................................. 114
9.2
Potrzeba zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej
zdolności ruchowej ............................................................................................................ 115
9.3
Potrzeba zapewnienia standardów technicznych .......................................................... 117
9.4
Potrzeba zapewnienia standardu systemu pobierania opłat za bilety ........................ 117
9.5
Potrzeba zapewnienia dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej .. 118
X.
Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażerów ................ 119
XI.
Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego ................................................... 121
XII.
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych ................................................................... 126
XIII.
System wdrażania .............................................................................................................. 127
3
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Wprowadzenie
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego /PZRPTZ/ jest jednym
z dokumentów planistycznych wyznaczających kierunki rozwoju transportu publicznego.
Zawiera zestaw działań mających na celu długotrwały i zrównoważony rozwój transportu
publicznego.
Celem opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
jest wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji założeń polityki transportowej,
dla stworzenia sprawnego systemu transportowego. Zakres PZRPTZ jest zgodny z art. 12
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju
publicznego Transportu zbiorowego i określa w szczególności:

sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej,

ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,

przewidywania finansowe usług przewozowych,

preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,

zasady organizacji rynku przewozów,

pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności
publicznej,

przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Gmina Miejska Przemyśl prowadzi politykę transportową poprzez dostępne instrumenty
prawne oraz sposób zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem systemu transportowego.
Istotną częścią tych działań jest polityka inwestycyjna, nastawiona na wykorzystanie środków
własnych i zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków funduszy Unii Europejskiej.
Ponadto
instrumentem
wdrażania
deklarowanej
polityki
jest
system
zarządzania
transportem, przy czym w zakresie transportu publicznego polega to na rozdzieleniu funkcji
Organizatora i Operatora publicznego transportu publicznego.
4
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Przyjęcie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta
Przemyśla na lata 2013-2020 przez Radę Miejską wiąże się z koniecznością uchylenia
Uchwały Nr 123/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie
przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na
lata 2007-2013”. Przedmiotowy Plan będzie kontynuował ideę programu tj. zrównoważony
rozwój transportu publicznego zapewniający mieszkańcom Miasta Przemyśla komfort
podróży przy ograniczeniu uciążliwości dla środowiska.
Aktualizacja dokumentu wynikała przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych
wymogów dotyczących opracowania planów zrównoważonego transportu publicznego
zawartych w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r., w sprawie szczegółowego
zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Nastąpiła także
potrzeba weryfikacji i zmian w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych dotyczących
rozwoju transportu publicznego. Wiele z projektów zostało już zrealizowanych, pojawiły się
nowe koncepcje rozwojowe, usprawniające funkcjonowanie systemu transportu publicznego
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Planowane działania stanowią dobrą bazę wyjściową
do
zmian
koniecznych
dla
zrównoważonego
rozwoju
Miasta
Przemyśla.
Analiza
planowanych inwestycji, wskazuje na możliwości przeznaczenia części własnych środków
oraz pozyskania środków zewnętrznych w celu dokonania zasadniczych zmian i poprawy
sytuacji transportu publicznego.
Okres planowania ustala się na lata 2013-2020. Zasadność przyjętego okresu wynika
z dążenia do zharmonizowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla z innymi ważnymi planami strategicznymi dla rozwoju
Gminy Miejskiej Przemyśl.
Planowane zadania inwestycyjne będą zarządzane i wdrażane przez Gminę Miejską
Przemyśl oraz Operatora publicznego transportu zbiorowego – Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Przemyślu. Doświadczenie i struktura organizacyjna wskazanych instytucji są
adekwatne do planowanych projektów.
5
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Podstawę
opracowania
Plan
Zrównoważonego
Rozwoju
Publicznego
Transportu
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013-2020 stanowiły:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla /przyjęte Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
23 lutego 2006 r./,

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla /Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168/2012 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r/

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 /przyjęty
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca
2011r./
I.

Raport o stanie Miasta Przemyśla /czerwiec 2013 r - aktualizacja/,

dane przekazane przez Urząd Miejski w Przemyślu,

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu,

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu,

instytucje publiczne działające na terenie miasta,

dane statystyczne uzyskane z GUS.
Cele i wizja rozwoju transportu publicznego miasta Przemyśla
Publiczny transport zbiorowy, dzięki konsekwentnej realizacji niniejszego Planu powinien
stać się nowoczesnym i głównym elementem miejskiego systemu transportowego,
zapewniającym wysoki poziom usług swoim klientom i współtworzącym pozytywny wizerunek
miasta przy jednoczesnym ograniczaniu uciążliwości dla środowiska.
Głównym celem wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla jest poprawa warunków dla sprawnego i bezpiecznego
przemieszczania się osób. Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez bardziej
optymalny podział zadań transportowych na środki transportu tj. przy większym udziale
środków transportu publicznego. Wdrożenie rozwiązań przyczyniających się sukcesywnie do
zmniejszania udziału transportu indywidualnego w obsłudze komunikacyjnej centrum miasta.
Osiągnięciu głównego celu będzie służyło podjęcie działań związanych z podnoszeniem
poziomu nowoczesności przemyskiej komunikacji miejskiej, poprzez:

inwestycje w podsystem komunikacji miejskiej (wymiana, modernizacja taboru,
budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej),
6
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

poprawę jakości świadczonych usług w zakresie komunikacji autobusowej (większe
ograniczenia w zakresie wieku użytkowania pojazdów, tabor w pełni niskopodłogowy,
poprawa
bezpieczeństwa
pasażerów
poprzez
zastosowanie
monitoringu,
zastosowanie rozwiązań które ułatwią osobom niepełnosprawnym poruszanie się
komunikacją miejską),

doskonalenie systemu informacji pasażerskiej (rozbudowa dynamicznej informacji
pasażerskiej
na
przystankach,
wprowadzenie
udogodnień
dla
osób
niepełnosprawnych),

inwestycje w infrastrukturę przystankową (wymiana lub modernizacja obecnie
użytkowanych
wiat,
ustawienie
nowych
konstrukcji,
lokalizowanie
nowych
przystanków komunikacyjnych w oparciu o diagnozę potrzeb pasażerów),
Zdefiniowane powyżej wizje i cele zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego w Mieście Przemyśl stanowią główny cel Planu Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013-2020.
7
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
II.
Spójność Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla miasta Przemyśla z dokumentami strategicznymi
Plan
Zrównoważonego
Rozwoju
Publicznego
Transportu
Zbiorowego
na
lata
2013-2020 jest zgodny z celami sformułowanymi w następujących dokumentach
strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla, Aktualizacja 2004/2005 r.

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla aktualizacja czerwiec 2013,

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla
Głównym celem strategicznym Studium jest zapewnienie miastu Przemyśl możliwości
wszechstronnego rozwoju jako ośrodkowi wzrostu o znaczeniu ponadregionalnym
w strukturze przestrzennej kraju i regionu, znaczącego, międzynarodowego ośrodka rozwoju
w strefie transgranicznej polsko-ukraińskiej oraz nowoczesnego bieguna wzrostu społecznogospodarczego dla mieszkańców miasta i sąsiednich gmin.
Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez działania zawarte w PZRPTZ zapewniające miastu
dostępność
komunikacyjną
przez
połączenie
z
systemem
dróg
autostradowych,
ekspresowych, w tym połączeń z przejściami granicznymi w Medyce i Malhowicach oraz
za pośrednictwem lądowisk na terenie aglomeracji przemyskiej z lotniskami w Jasionce
i Lwowie.
Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla
Zadania inwestycyjne zawarte w PZRPTZ przyczynią się do realizacji następujących celów
strategicznych:
C 06: Funkcjonalny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego system
infrastruktury komunikacyjnej dostosowany do potrzeb mieszkańców i warunków
przestrzenno-ekologicznych. Zadania zawarte w PZRPTZ wpisują się w dwa cele
szczegółowe celu strategicznego:

C
0602
Stworzenie
koncepcji
dostosowania
systemu
komunikacyjnego
do istniejącego w mieście układu ulic i jej cykliczne aktualizowanie.
8
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

C 0603 Opracowanie, systematyczne realizowanie i monitorowanie spójnej,
całościowej i długoterminowej koncepcji usprawniania systemu komunikacyjnego.
C 02: Podniesienie konkurencyjności Przemyśla poprzez dbałość o zasób historyczny
miasta oraz rozwój turystyki i sportu. Zadania zawarte w PZRPTZ wpisują się w dwa cele
szczegółowe celu strategicznego:

C
C 0203 Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.
05:
Instytucjonalne
wspieranie
przez
samorząd
Przemyśla
rozwoju
przedsiębiorczości, poprawa klimatu i rozwój współpracy pomiędzy sektorem
publicznym, a sektorem prywatnym. Zadania zawarte w PZRPTZ wpisują się w dwa cele
szczegółowe celu strategicznego:

C 0508 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla
Głównym celem rewitalizacji Przemyśla jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu
kryzysowego poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej
generujących miejsca pracy, rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi funkcji
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz edukacyjnych przy równoczesnej trosce
o
ochronę
stanu
środowiska
naturalnego
warunkującego
zrównoważony
rozwój
gospodarczo-społeczny. Ważnym elementem działań realizujących powyższy cel jest
zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
poprzez budowę i przebudowę infrastruktury /dróg, budynków, parkingów, targowisk/ aby
dostosować się do działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce
o
ochronę
stanu
środowiska
naturalnego
warunkującego
zrównoważony
rozwój
gospodarczo-społeczny. Priorytetowo traktowane będą działania m.in. poprawiające
funkcjonalność struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
oraz tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach. Projekty na lata 2007-2013 zawarte w LPR dla miasta
Przemyśla, które mogą wpłynąć na poprawę warunków transportu publicznego to m.in.:

Poprawa warunków ruchu kołowego i pieszego w południowo-wschodniej części
miasta Przemyśla - etap II,

Przebudowa ulic na osiedlu „Salezjańskie”,
9
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Poprawa warunków ruchu kołowego i pieszego w zachodniej części miasta
Przemyśla,
Plan
Zrównoważonego
Rozwoju
Publicznego
Transportu
Zbiorowego
na
lata
2013-2020 realizuje również cele dokumentów strategicznych regionu i kraju, a zadania
w ramach ZPRTP wpisują się w dokumenty strategiczne na lata 2013-2020.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
Celem głównym Strategii jest podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która
stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia
ludności. Jednym z celów strategicznych, w który wpisują się projekty zawarte w ZPRTP dla
miasta
Przemyśla
jest:
Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
i
infrastruktury
technicznej województwa, a w ramach niego Priorytet 1: Wspieranie inwestycji
komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych.
Rozbudowa
i modernizacja
systemu
transportu
określona w
strategii
rozwoju
województwa przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu jako
czynnika wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 /30
grudnia 2008 r.,/
Celem strategicznym polityki państwa w latach 2007-2020 jest wzrost poziomu spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej całej Polski Wschodniej i każdego z jej województw
w rozszerzonej Unii Europejskiej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez:

Strategiczne znaczenie wzrostu poziomu dostępności terytorialnej Polski Wschodniej,

Dostępność w zakresie komunikacji drogowej uwzględniająca korytarze transportowe
międzynarodowe i krajowe,

Dostępność w zakresie komunikacji szynowej uwzględniająca korytarze transportowe
międzynarodowe, krajowe i regionalne,

Dostępność Polski Wschodniej w zakresie komunikacji lotniczej,

Priorytet dla poprawy dostępności do stolicy kraju i innych centrów gospodarczych,

Znaczenie poprawy dostępności z Polski Wschodniej do sąsiadujących województw,

Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych w ramach Polski Wschodniej,

Udrożnienie powiązań z sąsiadującymi z Polską Wschodnią krajami.
10
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 /Projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę
Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r./
Jednym z priorytetów, w który wpisują się projekty zawarte w PZRPTZ dla miasta Przemyśla
jest Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
Głównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową będzie optymalizacja
i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, uwzględniając koszty zewnętrzne
działalności transportowej, ponoszone przez społeczeństwo i gospodarkę. Optymalizacji
funkcjonowania
systemu
transportowego
służyć
będzie
dążenie
do
gałęziowego
i terytorialnego zintegrowania transportu.
Poprawie bezpieczeństwa i likwidacji „wąskich gardeł” będą służyć inwestycje w miejskie
systemy transportu publicznego, zwiększające rolę tego transportu jako alternatywy dla
motoryzacji indywidualnej, zwłaszcza w aglomeracjach. Istotne będzie m.in. wprowadzanie
zintegrowanych systemów zarządzania ruchem preferujących transport publiczny, tworzenie
zintegrowanych węzłów transportowych i zintegrowanych planów rozwoju transportu
miejskiego. W transporcie publicznym poprawione będą standard i stan bezpieczeństwa
/a także dostępność dla osób niepełnosprawnych/, m.in. poprzez unowocześnienie taboru.
Narodowa Strategia Spójności /Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia
2006 r./
Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych,
w szczególności poprzez:
- Budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów.
PZRPTZ będzie realizował ten cel, a zwłaszcza jego założenia dotyczące zwiększenia
udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców, poprzez działania inwestycyjne
w latach 2013-2020.
11
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
/Z dnia 10 stycznia 2012 r./:
Jednym z głównych celów Programu, w który wpisują się projekty zawarte w PZRPTZ dla
miasta
Przemyśla
jest:
Wzrost
krajowej
i
międzynarodowej
konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a w ramach niego:
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna - realizująca cel szczegółowy: poprawa
dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć
w zakresie sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej.
Wśród dostępnych w ramach w/w osi działań, działaniem dotyczącym zagadnień
komunikacyjnych jest Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, którego celem jest
poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie.
W ramach osi priorytetowej wspierane będą działania ukierunkowane na budowę
i
przebudowę
infrastruktury
komunikacyjnej,
zintegrowanie
regionalnego
układu
komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz europejskim systemem komunikacyjnym.
Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów:

roboty
budowlane
dotyczące
dróg
wojewódzkich,
powiatowych
i
gminnych
o znaczeniu regionalnym i lokalnym lub infrastruktury towarzyszącej,

roboty budowlane dotyczące obwodnic obszarów zurbanizowanych,

zakup taboru dla połączeń regionalnych lub roboty budowlane dotyczące regionalnej
sieci kolejowej,

roboty budowlane w zakresie infrastruktury lub zakup wyposażenia lotnisk lokalnych,

roboty budowlane lub zakup wyposażenia /w tym zakup taboru/ w zakresie transportu
publicznego,

modernizacja taboru transportu publicznego, w tym w zakresie zastosowania
alternatywnych źródeł zasilania.
12
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich „W kierunku nowej kultury mobilności
w mieście” z dnia 25 września 2007 r. (COM(2007)0551 – nieopublikowana po
konsultacjach oraz raport Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Nr
2008/2217 (INI) ze stycznia 2009 r. w sprawie planu działania na rzecz mobilności
miejskiej
Z obu dokumentów wynika, że Parlament Europejski nakreślił plan działań w sprawie
mobilności miejskiej proponując m.in.:

zachęcanie do optymalizowania różnych sposobów przemieszczania się poprzez
poprawę programowania miejskiego (plany zintegrowanego transportu miejskiego w
aglomeracjach liczących ponad 100 tys. mieszkańców);

uzależnienie europejskiej pomocy publicznej i współfinansowania w zakresie
transportu miejskiego od spełnienia warunku posiadania planu transportu miejskiego;

zachęcanie do zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich - nowe podejście
do mobilności w mieście oznacza optymalizację wykorzystania różnorodnych
środków transportu publicznego (tramwaj, autobus, pociąg) oraz różnych rodzajów
transportu indywidualnego (samochód, rower, chodzenie pieszo). Obejmuje ono
także realizację wspólnych celów w zakresie dobrobytu gospodarczego, zarządzania
popytem na transport w celu zapewnienia mobilności, odpowiedniego poziomu życia
i ochrony środowiska;

dostosowanie Strategii w zakresie mobilności w mieście do oczekiwań społecznych
poprzez:
-
poprawę dostępności transportu miejskiego dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej, niepełnosprawnych, starszych osób, rodzin z małymi
dziećmi oraz dzieci;
-
poprawę jakości usług tak, aby transport publiczny był szybki, niezawodny,
wygodny i oferował częste połączenia
-
poprawę bezpieczeństwa i pewności transportu publicznego, infrastruktury
i pojazdów;
-
lepszą informację o podróży, przy planowaniu przejazdu;
-
tworzenie nowej kultury mobilności w mieście;
Wyżej wymienione kierunki działań preferowane przez Komisję Wspólnot Europejskich
stanowią ważne determinanty rozwoju transportu publicznego w Przemyślu.
13
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030)
/22 styczeń 2013 r./
Problemy transportowe w miastach zaliczane są do najpoważniejszych i najtrudniejszych do
rozwiązania.
Poziom ruchu drogowego i kongestia1, jakość powietrza, hałas, emisja spalin, wypadki
drogowe – to istotne wyzwania wymagające racjonalnej polityki transportowej.
Zasada zrównoważonego rozwoju transportu jest zgodna z zaleceniami, między innymi
Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT) oraz Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zawarta jest również w materiałach dotyczących Polityki
Transportowej Państwa na lata 2001-2015 oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Polega ona na zachowaniu równowagi pomiędzy środowiskiem człowieka a rozwojem
gospodarczym i przestrzennym danego obszaru. System transportowy powinien być
wewnętrznie zrównoważony, a to oznacza symbiozę między ruchem samochodowym,
transportem publicznym, ruchem pieszym i rowerowym. Rozwój infrastruktury drogowej nie
może odbywać się kosztem ograniczania rozwoju infrastruktury dla transportu publicznego,
ruchu pieszego, czy rowerowego a mieszkańcy powinni mieć możliwość wyboru środka
transportowego. A więc oprócz możliwości poruszania się po mieście samochodem
mieszkańcy powinni mieć tworzone warunki do podróżowania transportem publicznym,
rowerem czy pieszo a ruch samochodowy nie może takiej ewentualności wykluczyć. Celem
tej Strategii jest uzyskanie atrakcyjności i przyjazności miasta rozumianej jako przestrzeni
publicznej zarówno dla jego mieszkańców, jak i osób do niego przybywających. Osiągnięcie
celów zakładanych przez strategię zrównoważonego rozwoju wymaga równoczesnego
zastosowania środków planistycznych, prawnych, organizacyjnych i finansowych.
W ramach Strategii zrównoważonego rozwoju transportu w miastach (szczególnie dużych
i metropoliach) podstawowym założeniem jest preferowanie transportu zbiorowego
w dzielnicach o największym ruchu pasażerskim. W pozostałych dzielnicach oraz w strefie
podmiejskiej istotną rolę może pełnić transport indywidualny. Obszar ten powinien być
dobrze skomunikowany z dzielnicami centralnymi (węzły przesiadkowe). Głównym celem
1
Kongestia na sieci transportowej może powstawać:
w miejscach o niedostatecznej przepustowości nazwanych „wąskimi gardłami”, jest to kongestia
pierwotna; w krajach o wysokim poziomie motoryzacji występuje szczególny rodzaj kongestii
pierwotnej (można ja nazwać węzłową), kiedy to w wyniku przekroczenia zdolności przepustowej
skrzyżowania stanowiącego „wąskie gardło” na pewnym obszarze miasta dochodzi do
zatrzymania ruchu na wyodrębnionym obszarze przylegającym do skrzyżowania;
w miejscach, które nie są „wąskimi gardłami”, ale w wyniku wystąpienia kongestii pierwotnej,
wtórnie ulegają zatłoczeniu, gdyż ruch omijający odcinek krytyczny kieruje się w inne miejsca
powodując także tam przekroczenie zdolności przepustowej, można ten rodzaj kongestii nazwać
wtórną.
14
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
takiej Strategii jest osiągnięcie takiej sprawności funkcjonowania transportu, przy rosnącej
motoryzacji, aby poprzez wzmocnienie roli transportu publicznego co najmniej powstrzymać,
a najlepiej odwrócić zjawisko przenoszenia się pasażerów z transportu publicznego do
indywidualnego.
Zgodnie z tendencjami zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej podział zadań
przewozowych w transporcie powinien kształtować się, w miastach małych i średnich (do
100 tyś. mieszkańców) w promocji:
75% samochody osobowe;
25% transport zbiorowy
lub korzystniejszych dla transportu zbiorowego.
Natomiast
miastach dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) jako minimalne proporcje
przyjmuje się:
50% samochody osobowe,
50% transport zbiorowy.
III. Zagospodarowanie przestrzenne miasta
3.1 Struktura przestrzenna miasta
Przemyśl
położony
jest
we
wschodniej
części
województwa
podkarpackiego
w odległości ok. 78 km na południowy wschód od Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy
państwowej z Ukrainą. Jest miastem na prawach powiatu grodzkiego.
Miasto Przemyśl - obecnie regionalny ośrodek rozwoju, należy do miast, które swoją historię
i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących funkcjach
Przemyśla: jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka
kulturalno-naukowo-turystycznego
o
znacznym
nasyceniu
obiektami
i
zespołami
zabytkowymi. W perspektywie może się stać jednym z ważniejszych ośrodków o znaczeniu
międzynarodowym dla obsługi polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego.
15
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Rysunek 1. Mapa województwa podkarpackiego.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl
Rysunek 2. Miasto Przemyśl na tle województwa
Źródło: http://www.europoland.com/podkarpackie/index.php
16
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Rysunek 3. Mapa powiatu przemyskiego - granice gmin
17
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Miasto Przemyśl zostało podzielone na Jednostki Przestrzenne, pełniące specyficzne funkcje
w strukturze przestrzennej miasta, dla których przyjęto odrębne kierunki zagospodarowania
przestrzennego. Są to:
-
Jednostka Przestrzenna „I. - Stare Miasto” obejmująca historyczne centrum miasta,
z przeznaczeniem na centrum administracyjno-usługowe o znaczeniu regionalnym,
ponadlokalnym i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie.
-
Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIXwiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, z przeznaczeniem na
obszar
uzupełniający
centrum
administracyjno-usługowe
z
dominującą
funkcją
mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.
-
Jednostka Przestrzenna „III. - Ogólnomiejska” obejmująca pozostałą część miasta
w granicach administracyjnych z przeznaczeniem na pozostałe funkcje miejskie.
W Jednostkach Przestrzennych I i II wyznaczone zostały mniejsze jednostki - „kwartały”
ułatwiające określenie w nich kierunków zagospodarowania i użytkowania terenów. Są to:
-
kwartał nr I. - 1. - Góra Zamkowa.
-
kwartał nr I. - 2. - Stare Miasto w obrębie murów obronnych i Park Miejski.
-
kwartał nr I. - 3. - Przedmieście Lwowskie /fragment ściśle związany ze strukturą
staromiejską/.
-
kwartał nr I. - 4. - Podzamcze.
-
kwartał nr I./II. - 5. - Tereny klasztorne i kościelne /poza murami Starego Miasta/.
-
kwartał nr I./II. - 6. - Tereny klasztorne i kościelne na Zasaniu.
-
kwartał nr II. - 7. - Obszar nad Sanem.
-
kwartał nr II. - 8. - Miasto tradycyjne - Zasanie.
-
kwartał nr II. - 9. - Miasto tradycyjne - Mickiewicza - Słowackiego.
-
kwartał nr II. - 10. - Miasto tradycyjne - dzielnica willowa.
-
kwartał nr II. - 11. - Miasto tradycyjne - kompleks koszarowy /obecnie szpital wojskowy/.
W Jednostce Przestrzennej III wyznaczone zostały strefy o specjalnym znaczeniu. Są to:
-
„Wielofunkcyjna Strefa „Wilcze” - „III. - D” - związana z układem komunikacyjnym
projektowanej drogi ekspresowej na trasie obwodnicy północno-wschodniej i zjazdem
z nowego mostu na Sanie drogą główną w kierunku Krasiczyna, z przeznaczeniem
na funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją administracyjno-usługową o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
18
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
-
„Wielofunkcyjna Strefa Południowo-Wschodnia” - „III. - E” - obszar obejmujący
tereny na wschód od linii kolejowej Przemyśl - Malhowice - Krościenko do pierścienia
fortów i na wschód od ul. Słowackiego poniżej terenów szpitala wojskowego
do wschodniej granicy miasta oraz na południe od magistrali kolejowej E 30
do
z
południowej
dominującą
granicy miasta,
funkcją
z przeznaczeniem
przemysłowo-składową
oraz
na funkcje ogólnomiejskie
usługową
o
znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
-
„Wielofunkcyjna Strefa Północno-Wschodnia” - „III. - F” - obejmująca obszar
pomiędzy ulicą Krakowską i drogą ekspresową, Winną Górą, linią kolejową E 30 i granicą
miasta z gminą Żurawica, z przeznaczeniem na funkcje ogólnomiejskie z dominującą
funkcją usług medycznych i komunalnych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym.
-
„Park Sportowo-Rekreacyjny” - „II./III. - G” - proponowany do przekształcenia
we Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji w Przemyślu, z przeznaczeniem na funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym, obejmujący:

rzekę San z projektowaną trasą spływów, przystaniami, bulwarami i plażami,

istniejące tereny sportowe nad Sanem: boiska i stadion, lodowisko, pole namiotowe
i camping, hotel Gromada, przystań harcerską, stadion i budynek K.S. „Czuwaj”,
pływalnię,

stok narciarski z wyciągiem krzesełkowym, torem saneczkowym i innymi budowlami
i urządzeniami sportowymi,

projektowany zespół zbiorników wodnych „Oczka Wodne” z przeprawą mostową
przez San,

inne obiekty i urządzenia służące rozwojowi funkcji sportowej, rekreacyjnej
i wszechstronnych usług turystycznych,

projektowaną halę sportowo-widowiskową,

tereny rozwoju funkcji hotelarsko-gastronomicznej,

Park Miejski,

Zespół fortyfikacji na Zniesieniu z fortami: „Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”,
„Laboratorium”,

kąpieliska w wyrobiskach po żwirze w Ostrowie - w ramach aglomeracji przemyskiej,

parkingi turystyczne z urządzeniami obsługi ruchu turystycznego, ścieżki rowerowe,
trasy turystyczne, itp.
19
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Ponadto na obszarze miasta wyznaczono inne jednostki, których zasięg przestrzenny nie
pokrywa się z wyznaczonymi jednostkami przestrzennymi I., II., III. Są to:
-
Podstawowy system przyrodniczy miasta, z przeznaczeniem na funkcje miejskie
z dominacją ochrony walorów przyrodniczych, obejmujący:

Rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”,

Pomniki przyrody,

Dolinę rzeki San /50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu/ jako korytarz
przewietrzania miasta,

Dolinę rzeki Wiar /25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu/ jako korytarz
ekologiczny o znaczeniu regionalnym,

-
Obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i ogrody działkowe.
Wspomagający system przyrodniczy, z przeznaczeniem na funkcje miejskie
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, obejmujący:

potoki, naturalne jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze ekologiczne,

tereny otwarte, m.in. czasowo wykorzystywane rolniczo oraz przeznaczone do
utrwalenia funkcji agroturystycznej i ogrodniczej,

-
tereny cmentarzy i pozostałej zieleni miejskiej: skwery, zieleń osiedlowa, itp.
System ochrony panoramy miasta, obejmujący stoki wzgórz w dzielnicach: Lipowica,
Winna Góra, Zniesienie, Kruhel, Krzemieniec, Zielonka, z przeznaczeniem na funkcje
miejskie z dominacją walorów krajobrazowych.
-
Strefy ochrony konserwatorskiej, z przeznaczeniem na funkcje miejskie z dominacją
wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad zabytkami:

„A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części dzielnicy
Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji,

„B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną,

„C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów
Twierdzy Przemyśl,

„K”, dotycząca ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl.
-
„Twierdza Przemyśl” - „II./III. - H”, z przeznaczeniem na funkcje usługowo-rekreacyjne
z dominacją ochrony wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad zabytkami,
obejmujący cały zespół obiektów i urządzeń Twierdzy, znajdujący się w jednostkach
przestrzennych II. i III., m.in.

fortyfikacje pierścienia wewnętrznego,

drogi forteczne,
20
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

szpitale garnizonowe,

koszary,

stajnie i ujeżdżalnie,

dworzec kolejowy i historyczne linie kolejowe z systemem stacji i urządzeń
technicznych,

rezydencje dowódców,

obiekty administracyjne,

inne obiekty pomocnicze.
3.2 Uwarunkowania ochrony środowiska i opieki konserwatorskiej
Zanieczyszczenie powietrza
Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są procesy spalania
paliw w energetyce, przemyśle, w transporcie i sektorze komunalno-bytowym. Około 90%
emisji SO2 i tlenków azotu oraz 70-80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw.
W bilansie emisji zanieczyszczeń powietrza, decydująca jest emisja z zakładów szczególnie
uciążliwych dla powietrza. Natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą przede
wszystkim centrum Miasta i otoczenia ulic o największym natężeniu ruchu.
Ze względu na koncentrację zabudowy w Przemyślu, lokalnie emisja zanieczyszczeń jest
dość znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest
przeważnie tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło dostarczane jest z małych kotłowni
centralnego ogrzewania opalanych węglem i posiadających na ogół niskie kominy. Powoduje
to powstanie tzw. niskiej emisji, a źródła tej emisji w znacznym stopniu są odpowiedzialne
za stężenie pyłów i gazów w powietrzu w sezonie grzewczym.
Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum Miasta przez gazy
emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej
porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny
tzw. smog utleniający.
Emisja zanieczyszczeń podstawowych gazowych /CO2, NO2/ i pyłowych na terenie Miasta
pochodzi głównie z procesów energetycznego spalania paliw. Emisja zanieczyszczeń
specyficznych związana jest głównie z rozwojem motoryzacji.
21
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Ustalenia w zakresie ochrony powietrza:

Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla miasta Przemyśla, zawierającego
szczegółowe ustalenia dla obszaru miasta,

Poprawa stanu atmosfery poprzez ograniczenie uciążliwości istniejących obiektów
i niedopuszczenie do lokalizacji nowych, które mogłyby oddziaływać negatywnie na stan
powietrza,

Na obszarach miasta, gdzie nie przewiduje się podłączenia do sieci ciepłowniczej,
wymagane
ogrzewanie
na
bazie
zespolonych
i
indywidualnych
systemów
z wykorzystaniem paliw bezpiecznych ekologicznie, nie zanieczyszczających środowiska.
Zanieczyszczenie wód
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych o wyraźnie antropogenicznym
charakterze są ścieki komunalne i przemysłowe. Znaczący wpływ mają również spływy
powierzchniowe, szczególnie z terenów stanowiących grunty orne.
Ustalenia w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

Ochrona obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 430 ze strefą ochronną
zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami określonymi w decyzji Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez uzupełnienie sieci kanalizacyjnej
i deszczowej na terenie miasta oraz systemu odbioru i oczyszczania ścieków,

Na terenie miasta, gdzie podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest możliwe, dopuszcza
się do czasu realizacji sieci kanalizacji zbiorczej odprowadzanie ścieków do zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe z obowiązkiem wywozu ścieków do miejskiej
oczyszczalni i zakazem rolniczego wykorzystania,
Stan gleb
Kwasowość, ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych, powodowana jest głównie przez
naturalne czynniki klimatyczno-glebowe i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe
nawożenie
mineralne.
Większość
gleb
w
mieście,
wykazuje
odczyn
kwaśny
i bardzo kwaśny. Nadmierna kwasowość gleb powoduje obniżanie ich produktywności
i sprzyja migracji zanieczyszczeń w środowisku. Na obszarze Przemyśla nie stwierdza się
znaczącego wpływu emisji przemysłowych na poziom zawartości metali ciężkich i aktywność
promieniotwórczą w glebie. Zanieczyszczenia gleb mają charakter punktowy /emisja
22
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci/ i liniowy /wzdłuż szlaków
komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu/.
Ustalenia w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

Obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów na zasadach gospodarki odpadami
obowiązujących na terenie miasta Przemyśla.
Hałas
Głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego środowiska w Mieście jest hałas drogowy
i kolejowy, z kolei hałas przemysłowy nie stanowi dużego zagrożenia dla ludności.
Ustalenia w zakresie klimatu akustycznego:

Ograniczenie uciążliwości związanej z emisją hałasu komunikacyjnego przez odciążanie
centrum poprzez realizację obejść drogowych i wyeliminowanie ruchu tranzytowego.
Ochrona gruntów leśnych
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w mieście Przemyślu w roku 2011 wynosiła 1195,1 ha
/o 852 ha więcej niż w roku 2010/, co daje lesistość 25,88% /7,30% w 2010 r./ Lasy Skarbu
Państwa stanowią 16% powierzchni gruntów leśnych /57,33% w roku 2010/, lasy gminne
8,6% /31,0% w roku 2010/, a lasy na gruntach osób prywatnych 74,7% /12,0% w roku 2010/.
W ogólnej powierzchni leśnej Przemyśla lasów ochronnych nie wyróżniono.
W perspektywie zakłada się powolny zanik leśnej przestrzeni produkcyjnej na terenie miasta,
za wyjątkiem wybranych obszarów.
Ustalenia zagospodarowania na terenie lasów:

Utrzymuje się ochronę istniejących zasobów leśnych na terenie miasta przed
zmniejszeniem powierzchni.

Działania w zakresie hodowli lasu - z zachowaniem bioróżnorodności i należytym
kształtowaniem strefy ekotonowej w celu przywrócenia walorów krajobrazowych
ekosystemom leśnym, zgodnie z ustaleniami planów urządzenia lasów.

Dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych, tras turystycznych i parkingów leśnych po
uzgodnieniu z Nadleśnictwem Krasiczyn.
23
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Dopuszcza się zalesienia działek już częściowo zakrzaczonych i zarośniętych
samosiejkami oraz terenów silnie urzeźbionych, o dużych spadkach, osuwiskowych
i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nieużytków i gruntów nieprzydatnych dla
rolnictwa i osadnictwa w sąsiedztwie istniejących lasów.
Opieka konserwatorska
Na obszarze całego miasta Przemyśla, który jest świadectwem historycznego współistnienia
wielu kultur narodowościowych i religijnych, miejscem kultywowania związanych z nimi
tradycji oraz współczesnej kontynuacji wszystkich form działalności kulturowej występują
unikalne pozostałości dziedzictwa kulturowego, charakterystyczne wyłącznie dla ziemi
przemyskiej. Składają się na niego:

Układ urbanistyczny miasta w części staromiejskiej i śródmiejskiej;

Układ urbanistyczny miasta wyznaczony przez wewnętrzny system fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl;

Zabytki nieruchome i ruchome;

Stanowiska archeologiczne;

Obiekty kultu religijnego;

Obiekty związane z kulturą współczesną;

Obiekty gromadzenia i przechowywania zasobów kultury;

Cmentarze i miejsca pamięci narodów zamieszkujących niegdyś i współcześnie miasto;

Tradycyjne nazwy dzielnic, ulic i placów;

Zachowane systemy obronne od X wieku po XX wiek.
Układ urbanistyczny Miasta Przemyśla został objęty formą ochrony konserwatorskiej poprzez
wpis do rejestru zabytków w roku 1972. Zabytki w Przemyślu można podzielić na
następujące grupy:

pozostałości średniowiecznych układów obronnych Miasta – od X/XI wieku,

fragmenty
średniowiecznych
i
nowożytnych
systemów
obwarowań
miejskich
przebudowywanych od XIV/XV do końca XVII w.,

zabytkowa zabudowa Miasta Przemyśla powstała w okresie od XV do XX w.
reprezentowana
przez
-
zespół
zamkowy,
zespoły
sakralne,
pałace,
budynki
użyteczności publicznej, dworki podmiejskie, domy mieszczańskie, zespoły zabudowy
ulic, zespoły budownictwa obronnego, małą architekturę,
24
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

zabytkowe cmentarze /cmentarz miejski, cmentarz żydowski, cmentarze wojskowe,
cmentarze wojenne/,

stanowiska archeologiczne.
Aby w odpowiedni sposób chronić bogactwo zabytków miasta Przemyśla wpisano do rejestru
zabytków układ urbanistyczny miasta.
3.3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Polityka przestrzenna miasta Przemyśla opiera się na założeniu wzrostu znaczenia miasta
jak i nowych funkcji miasta oraz otaczających go gmin, wykorzystujących warunki położenia
przy granicy Unii Europejskiej i Polski oraz historyczne wielokulturowe dziedzictwo
sprzyjające kontaktom międzynarodowym.
W aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przemyśla tej problematyki dotyczą propozycje 3 priorytetów rozwoju:

wielofunkcyjny rozwój przemyskiego powiatu ziemskiego i grodzkiego z Przemyślem
jako
ponadregionalnym,
wielofunkcyjnym
ośrodkiem
rozwoju
w
warunkach
zrównoważonego rozwoju kraju,

rozwój infrastruktury naukowej, technicznej i gospodarczej związanej z obsługą
międzynarodowego
ruchu
tranzytowego,
turystycznego
oraz
programów
transgranicznych,

ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa wielokulturowego
jako podstawy zachowania unikalnych wartości kulturowych i atrakcyjności
turystycznej miasta przygranicznego.
Realizacja powyższych założeń wymaga podjęcia następujących działań kierunkowych:

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie:
-
struktury przestrzennej,
-
środowiska przyrodniczego,
-
komunikacji,
-
dziedzictwa kulturowego,
25
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
-
systemu infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej
i ściekowej, ciepłownictwa, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji
i gospodarki odpadami,
-
infrastruktury społeczno-gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, turystyki i gospodarki.

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie:
-
struktury przestrzennej,
-
środowiska przyrodniczego,
-
komunikacji,
-
dziedzictwa kulturowego,
-
systemu infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej,
gospodarki
ściekowej,
gospodarki
odpadami,
ciepłownictwa,
elektroenergetyki, gazownictwa i telekomunikacji,
-
infrastruktury społeczno-gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, sportu, rekreacji i gospodarki.

poszerzenia zasięgu przestrzennego aglomeracji przemyskiej w jednym z trzech
wariantów.
Wybrane kierunki zagospodarowania i użytkowania Jednostki Przestrzennej „I. - Stare
Miasto”:

utrzymanie i restytucja układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego, w tym siatki ulic
i bloków zabudowy,

kształtowanie
architektury
i
krajobrazu
przestrzeni
miejskiej
środkami
wyrazu
dostosowanymi do skali i charakteru otoczenia,

ograniczenia w ruchu samochodowym na rzecz ruchu pieszo-jezdnego i pieszego,
rowerowego i pojazdów bez silników spalinowych,

dopuszczenie wszelkich działań przestrzennych mających podnosić atrakcyjność
obszaru jako celu ruchu turystycznego i rejonu obsługi turystyki o znaczeniu
ponadregionalnym, w ramach ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
26
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Wybrane
kierunki
zagospodarowania
i
użytkowania
Jednostki
Przestrzennej
„II. - Śródmieście”:

preferencje dla przeznaczenia obszaru dla lokalizacji funkcji związanych z instytucjami
o charakterze ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym, takich jak: dworzec
PKP, parkingi turystyczne dla obsługi Starego Miasta i Śródmieścia, poczta, banki, usługi
kulturalne, gastronomiczne, handlowe itp., które należy rozwijać w istniejących zasobach
i na nowych, wolnych terenach,

sukcesywna
eliminacja
ruchu
ciężkich
samochodów
dostawczych
i
transportu
z
systemem
ciężarowego,

wymagana
kompleksowa
modernizacja
układu
komunikacyjnego
parkingowym, z uwzględnieniem komunikacji rowerowej z parkingami i urządzeniami
obsługi ruchu rowerowego,

sukcesywna zmiana sposobu użytkowania mieszkań na parterach kamienic na lokale
usługowe wraz z umacnianiem się wiodącej funkcji miasta: obsługi turystycznej,

tereny zwalniane ze specjalnego przeznaczenia /tereny kolejowe i wojskowe/ należy
przeznaczać na lokalizację brakujących funkcji, szczególnie dla budowy parkingów,
dworca autobusowego i dla modernizacji układu komunikacyjnego.
Jednostka Przestrzenna „III. - Ogólnomiejska” podzielona została na podstrefy
w zależności od ich dominujących funkcji. Są to:

podstrefy zabudowy mieszkalno-usługowej,

podstrefy usług medycznych,

podstrefy usług komunikacyjnych,

podstrefy usług komunalnych,

podstrefy parku naukowo-technologicznego,

podstrefy przemysłowo-składowe,

podstrefy rekreacyjne.
Poniżej przedstawiono wybrane podstrefy Jednostki Przestrzennej III, mające największe
znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta.
Podstrefy zabudowy mieszkalno-usługowej:
Dopuszczalne zmiany zagospodarowania:
27
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
-
przy analizie miejsc parkingowych lub garaży, w opracowaniach planistycznych
zastosowano wskaźnik 1 m-ce postojowe na 1 mieszkanie lub garaż. Przy określonej
liczbie mieszkań uzyskamy pożądany wskaźnik zabezpieczenia w miejsca postojowe lub
garaże dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej;
-
przy modernizacji układu komunikacyjnego - zapewnienie w miarę możliwości,
dostępności
komunikacyjnej
dla
osób
niepełnosprawnych,
wydzielenie
ścieżek
rowerowych oraz uwzględnienie miejsc do parkowania w ilości: co najmniej 1 miejsce
postojowe / 2 mieszkania;
-
lokalizacja garaży na terenach nieprzeznaczonych pod zieleń osiedlową i rekreację pod
warunkiem wcześniejszego zapewnienia miejsc do parkowania w ilości: 1 miejsce
postojowe / 1 mieszkanie;
-
przy analizie miejsc parkingowych dla usług, w opracowaniach planistycznych
zastosowano wskaźnik 1 miejsca na każde 25 m2 powierzchni użytkowej;
Podstrefy usług komunikacyjnych:

obszar głównego węzła usług komunikacyjnych III./K - 1 obejmuje dworzec kolejowy
krajowy i międzynarodowy, dworzec autobusowy - Centrum, tereny zamknięte
użytkowane przez kolej, zespoły: obiektów przemysłowych, warsztatów, stacji obsługi,
obiektów handlowych związanych z motoryzacją.
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-
preferencje dla rozwoju funkcji wszechstronnej obsługi komunikacji i środków transportu,
w
tym
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych
o
profilu
przemysłowym
i związanych z komunikacją i transportem stacji obsługi i warsztatów, salonów sprzedaży,
-
preferencje dla rozwoju funkcji usługowych, w tym usług związanych z komunikacją
i transportem na terenach specjalnych /kolejowych/ zwalnianych przez użytkowników,
-
preferencje dla lokalizacji centralnego przystanku autobusowego oraz parkingów
strategicznych na terenach należących do miasta lub przekazanych miastu przez PKP,
-
preferencje dla lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej szynowej na terenach
należących do miasta lub przekazanych miastu przez PKP z dopuszczeniem lokalizacji
pasaży handlowo-usługowych,
-
konieczność lokalizacji przejścia pieszego łączącego tereny po obu stronach linii
kolejowej, bezkolizyjnego w stosunku do linii kolejowej,
28
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
-
obsługa komunikacyjna terenów pomiędzy ul. Lwowską i torami kolejowymi magistrali
E 30 - z drogi zbiorczej lub wewnętrznej o parametrach drogi zbiorczej, wzdłuż torów,
połączonej z drogą ekspresową wyłącznie w węzłach komunikacyjnych bezkolizyjnych.

dworzec autobusowy III./K - 2 obejmuje projektowany kompleks dworca i parkingu
strategicznego przy wjeździe do miasta od strony północnej na obszarze Wielofunkcyjnej
Strefy Północno-Wschodniej.
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-
zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na związany z wszechstronną
obsługą komunikacji, transportu i turystyki,
-
wprowadza się preferencje dla rozwoju funkcji wszechstronnej obsługi komunikacji
i środków transportu, obiektów handlowych o profilu związanym z transportem
i komunikacją samochodową, stacji benzynowych, stacji obsługi i warsztatów, salonów
sprzedaży,
-
lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych możliwa pod warunkiem
zapewnienia dojazdu dla ciężkich samochodów dostawczych, samochodów osobowych,
rowerów oraz miejsc postojowych w ilości 1 miejsc postojowe / 25 m 2 powierzchni
sprzedaży oraz urządzeń dla parkowania rowerów.

międzynarodowy dworzec autobusowy III./K - 3 obejmuje obszar położony przy
ul. Lwowskiej w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej, w rejonie wlotu
obwodnicy południowo-wschodniej.
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-
preferencje dla lokalizacji międzynarodowego dworca autobusowego z zespołem
usługowo-handlowym
związanym
z
obsługą
ruchu
turystycznego,
parkingiem
strategicznym i zespołem przystanków komunikacji zbiorowej.

system parkingów strategicznych III./K - 4 obejmuje obszary wyznaczone przy
drogach wlotowych do miasta oraz dla obsługi komunikacyjnej Jednostki Przestrzennej
„I - Stare Miasto”:
-
przy ul. Sanowej, przy zjeździe z obwodnicy północno-wschodniej,
-
przy ul. Czarnieckiego, na terenach zwolnionych przez kolej,
-
przy ul. Słowackiego, przy wlocie ul. Bakończyckiej, dla potrzeb cmentarza komunalnego,
-
przy ul. Lwowskiej, przy wlocie obwodnicy południowo-wschodniej,
29
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
-
przy ul. Sportowej, w rejonie dotychczasowego targowiska,
-
przy ul. Sanockiej, w rejonie Parku Sportowo-Rekreacyjnego,
-
przy ul. B. Śmiałego dla potrzeb cmentarza komunalnego,
-
przy wjazdach do miasta przy ulicach: Słowackiego, Lwowskiej, Krakowskiej.
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-
zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na parking dla samochodów
osobowych, ciężarowych i autobusów,
-
lokalizacja usług związanych z obsługą transportu, komunikacji samochodowej, ruchu
turystycznego itp.

węzły komunikacyjne na drodze ekspresowej III./K - 5 obejmują:
-
połączenie ul. Krakowskiej z drogą krajową nr 77 /projektowana droga ekspresowa/,
-
połączenie z obwodnicą południowo-wschodnią /rondo/.
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-
nadrzędność układu komunikacyjnego nad innymi formami użytkowania terenu,
-
zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na związany z obsługą
komunikacji w formie skrzyżowania dwupoziomowego lub ronda,
-
zakaz wprowadzania nowych funkcji poza związanymi z obsługą komunikacji.
Położenie miasta Przemyśla na głównym szlaku komunikacyjnym Polski południowej i przy
granicy z Ukrainą jest najmocniejszym atutem w jego dalszym rozwoju, pod warunkiem
wzmocnienia istniejącego układu komunikacyjnego i transportowego.
W przypadku odsunięcia miasta od głównych szlaków komunikacyjnych lub obniżenia rangi
istniejących tras drogowych czy kolejowych właśnie to położenie może przyczyniać się do
peryferyzacji miasta z uwagi na duże odległości od nowych centrów rozwoju gospodarczego
kraju. Aby nie dopuścić do peryferyzacji miasta, podjęto decyzje dotyczące konieczności
budowy dróg obwodowych. Decyzje te stanowią priorytet dla dalszego rozwoju miasta
Przemyśla. Z uwagi na rangę tych obwodnic, jako tras prowadzących do przejścia
granicznego i przewidywany wzrost obciążenia ruchem drogowym oraz stworzenie
możliwości ich docelowego włączenia w system autostrad i dróg ekspresowych,
proponowana jest realizacja we wschodniej części miasta. W kierunku południowym
natomiast, śladem starego traktu komunikacyjnego, ulicą miejską, a dalej, poza granicami
miasta, drogą wojewódzką, można dojechać do planowanego do odtworzenia przejścia
granicznego Malhowice-Niżanowice. Z uwagi na potrzebę odciążenia ruchu drogowego na
30
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
ul. Słowackiego i połączenia dróg prowadzących do przejść drogowych w Malhowicach
i Medyce, rozpoczęto budowę południowej obwodnicy miasta. Jest to druga, obwodnica
miejska, która jako droga główna, połączy ulicę Słowackiego /na wysokości byłej cegielni /
z
ulicą
Lwowską
w
sąsiedztwie
ulicy
Sieleckiej/
i
poprowadzi
ruch
z przejścia granicznego w Malhowicach z ominięciem historycznego centrum miasta.
Początek budowanej drogi znajduje sie na drodze krajowej nr 28 (ulica Lwowska),
w rejonie obecnego skrzyżowania z ulicą 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie droga
prowadzona jest początkowo śladem tej ulicy i przecina ul. Topolową, Sielecką, Młynarską,
linię kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą J. Słowackiego
w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka wg projektu wynosi 3
980,24m. Przebudową objęty jest również odcinek ul. J. Słowackiego (droga wojewódzka nr
885 na trenie miasta) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul.
Obozową i ul. Herburtów. Długość odcinka wg projektu wynosi 567,91m.
Kolejnym zadaniem priorytetowym dla stworzenia szans rozwoju miasta jest rozbudowa
parku sportowo-rekreacyjnego i wykonanie mostu na rzece San, z połączeniem
ul. Grunwaldzkiej i Sanockiej w sąsiedztwie kolejki krzesełkowej na Zniesienie, obsługującej
stok narciarski oraz tereny rekreacji na Kopcu Tatarskim i nad Sanem. Projektowana jest
w tym celu zachodnia obwodnica wewnątrzmiejska przebiegająca od ul. 3-go Maja, przez
ul. Zawiszy Czarnego, przez osiedle Salezjańskie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
z ul. Rzeczną i oraz most na rzece San do ul. Sanockiej. Ten nowy układ komunikacyjny
powinien umożliwić udostępnienie terenów rekreacji i sportu bez konieczności przejazdu
przez centrum Starówki.
Ponadto w propozycjach kierunkowego rozwoju miasta i aglomeracji przemyskiej wskazane
zostały odcinki dróg istniejących /powiatowych, gminnych/ łączących miasto z terenami gmin
sąsiadujących, których udrożnienie umożliwiłoby udostępnienie terenów zabudowanych,
graniczących z miastem i objazd głównych dróg /krajowych, wojewódzkich/, na które nakłada
się ruch lokalny związany z obsługą mieszkańców oraz terenów miasta i podmiejskich.
Przemyśl nabiera szczególnego znaczenia jako ważny ośrodek rozwoju, gdy ocenia się go
w aspekcie położenia geograficznego oraz w kategoriach zmian i wzrostu jego znaczenia
w wielu dziedzinach. Położenie w pobliżu granicy z Ukrainą, stanowiącej również granicę
Unii Europejskiej stanowi najważniejsze uwarunkowanie dla rozwoju funkcji związanych
z
obsługą
ruchu
międzynarodowego:
turystycznego,
biznesowego,
politycznego
i społecznego. Wynika z tego, iż miasto Przemyśl ma sprzyjające warunki dla
wszechstronnego
rozwoju.
Ewentualne
poszerzenie
granic
miasta
Przemyśla
lub
31
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
wprowadzenie wspólnej polityki przestrzennej na obszarze planowanej do utworzenia
aglomeracji spowoduje, iż w obrębie granic miasta lub aglomeracji przemyskiej znajdzie się
część Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, część Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, część obszaru Natura 2000, jak również cały
obszar rezerwatu faunistycznego „Skarpa Jaksmanicka”. Podobnie, kompleksowe objęcie
ochroną całej Twierdzy Przemyśl ułatwi administrację całości wnioskowanego Pomnika
Historii i zwiększy możliwości adaptacji unikalnego zespołu zabytkowego dla współczesnych
potrzeb. Stworzy to przede wszystkim dodatkową wartość stymulującą możliwości
rozwojowe turystyki i zwiększającą szansę dla utrwalenia wiodącej funkcji miasta
i aglomeracji przemyskiej jako ponadregionalnego centrum turystyki. Niezbędność
poszerzenia zasięgu aglomeracji przemyskiej wynika również z:

konieczności zwiększenia potencjału ludzkiego dla utrzymania statusu Przemyśla jako
ośrodka rozwoju o znaczeniu co najmniej regionalnym /w perspektywie: krajowym/,

konieczności zapewnienia realizacji wspólnych z gminami sąsiednimi przedsięwzięć
o znaczeniu ponadlokalnym, w tym:
-
dostępu do sieci autostrad i dróg ekspresowych,
-
budowy obwodnic dla miasta, szczególnie po zachodniej jego stronie,
-
budowy lotniska lokalnego lub lądowisk,
-
rozbudowy przejścia granicznego w Medyce i otworzenia przejścia granicznego
w Malhowicach,
-
ochrony i racjonalnego wykorzystania całego zespołu Twierdzy Przemyśl,
-
utrzymania siedzib urzędów, ośrodków i instytucji o znaczeniu regionalnym: Sąd
Rejonowy, Izba Celna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, itp.
-
utrzymania siedzib metropolii kościołów rzymsko - katolickiego i grecko katolickiego,
-
powołania urzędów, ośrodków i instytucji o znaczeniu międzynarodowym: konsulat
ukraiński, centrum logistyczne, Akademia Wschodnioeuropejska, itp.

naturalnej, stałej i odwiecznej tendencji do rozwoju zurbanizowanych obszarów
podmiejskich,

tendencji do przenoszenia się części zamożniejszych mieszkańców miasta do gmin
sąsiednich i budowy „drugiego domu” na wsi, lecz w zasięgu ekonomicznego dojazdu
do pracy,

obsługi obszarów podmiejskich przez systemy miejskiej infrastruktury technicznej
i miejską komunikację zbiorową,
32
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

wzrostu powiązań funkcjonalnych miasta i obszarów podmiejskich, szczególnie
w zakresie rynku pracy i usług ponadlokalnych, atrakcyjności terenów w pobliżu granicy
i w rejonie przejść granicznych dla inwestycji różnego typu.
Wychodząc naprzeciw tym przewidywaniom, logicznym wydaje się próba zdefiniowania
możliwych kierunków rozwoju, zarówno przestrzennego jak i funkcjonalnego. Proponowane
zasięgi aglomeracji mają konsekwencje przestrzenne i demograficzne, powodujące
zwiększenie powierzchni obszaru funkcjonalnego i wzrost ludności do obsługi. Poniżej
przedstawiono 3 warianty aglomeracji:
WARIANT 1:
Aglomeracja obejmująca gminę wiejską Przemyśl i miasto Przemyśl:
Szacunkowa powierzchnia aglomeracji: 152,6 km2.
Szacunkowa liczba ludności: 77 183 mieszkańców.

Miasto Przemyśl:
- powierzchnia: 44 km2.
- liczba ludności: 67 847 mieszkańców.

Gmina Przemyśl:
- powierzchnia: 108,6 km2,
- liczba ludności: 9 336 mieszkańców.
WARIANT 2:
Aglomeracja obejmująca miasto Przemyśl i część terenów gmin sąsiednich:
Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Żurawica. Obejmująca zasięg obsługi sieciami miejskiej
infrastruktury technicznej:
Szacunkowa powierzchnia aglomeracji: 134,0 km2.
Szacunkowa liczba ludności: 78 307 mieszkańców.

Miasto Przemyśl:
- powierzchnia: 44 km2,
- liczba ludności: 67 847 mieszkańców,
33
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Gmina Krasiczyn:
- powierzchnia: 4,1 km2,
- liczba ludności: 860 mieszkańców,

Gmina Medyka:
- powierzchnia: 22,6 km2,
- liczba ludności: 2 000 mieszkańców,

Gmina Przemyśl:
- powierzchnia: 59,8 km2,
- liczba ludności: 6 900 mieszkańców,

Gmina Żurawica:
- powierzchnia: 3,5 km2,
- liczba ludności: 700 mieszkańców.
WARIANT 3:
Aglomeracja obejmująca miasto Przemyśl i część terenów gmin sąsiednich:
Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Żurawica. Obejmująca swym zasięgiem zewnętrzny
pierścień fortów Twierdzy Przemyśl:
Szacunkowa powierzchnia aglomeracji: 183,5 km2.
Szacunkowa liczba ludności: 87 920 mieszkańców.

Miasto Przemyśl:
- powierzchnia: 44 km2,
- liczba ludności: 67 847 mieszkańców.

Gmina Krasiczyn:
- powierzchnia: 4,1 km2,
- liczba ludności: 860 mieszkańców.

Gmina Medyka:
- powierzchnia: 22,6 km2,
- liczba ludności: 2 000 mieszkańców,
34
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Gmina Żurawica:
- powierzchnia: 38,3 km2,
- liczba ludności: 8 805 mieszkańców.

Gmina Przemyśl:
- powierzchnia: 74,5 km2,
- liczba ludności: 8 408 mieszkańców.
Powyższe warianty znajdujące się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Przemyśla przedstawiają szacunkowe dane liczbowe dotyczące
zarówno powierzchni aglomeracji jak i liczby ludności możliwe do osiągnięcia jedynie
w sytuacji ewentualnego poszerzenia granic miasta lub wprowadzenia wspólnej polityki
przestrzennej. Powyższe dane nie odzwierciedlają faktycznych danych liczbowych.
Miejscowe planowanie przestrzenne obok racjonalnej gospodarki gruntami jest jednym
z podstawowych instrumentów wpływających na poprawę stanu gospodarki przestrzennej
miasta Przemyśla i poszczególnych jego części. Plany miejscowe i studia zagospodarowania
przestrzennego
o
wysokiej
jakości
merytorycznej,
przygotowane
z
odpowiednią
synchronizacją czasową w stosunku do działań inwestycyjnych mogą i powinny stwarzać
podstawy decyzji zagospodarowania terenów.
Gospodarka przestrzenna stanowi bazę wyjściową do podejmowania decyzji o dalszym
rozwoju miasta, umożliwia wieloletnie planowanie inwestycji miejskich zapewniając przez to
efektywne wykorzystanie terenów miasta oraz zapobiegając powstawaniu chaotycznej
zabudowy. W lutym 2006 roku Rada Miejska uchwaliła opracowane „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla” (nadal obowiązującym).
Umożliwiło ono kompleksową analizę urbanistyczną miasta i wskazało priorytety w zakresie
opracowywania planów miejscowych.
Oprócz Studium obowiązują również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Rejestr obowiązujących miejscowych planów na terenie miasta Przemyśla zawiera
55 pozycji.
35
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 1. Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w mieście
Przemyślu – stan na VIII 2013 r.,
Lp.
Nazwa planu
1
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „ZA WIAREM”
2
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „KWARTAŁ XXI”
3
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „PARKOWA”
4
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „HERBURTÓW I”
5
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „BAKOŃCZYCKA I”
6
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „LWOWSKA I”
7
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „POD FORTEM”
8
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „ZA SZAŃCAMI”
9
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „RYCERSKIE”
10
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „JAGIELLOŃSKA”
11
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego BAKOŃCZYCKA II
12
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego ROSŁOŃSKIEGO
13
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „KRUHEL WIELKI Mn/02”
14
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „MONTE CASSINO OSK/03”
15
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „SŁOWACKIEGO I/UR/03”
16
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Witoszyńska I/MN/03”
17
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego I/04”
18
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego II/04”
19
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nad Sanem I/04”
20
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Chrobrego”
21
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Batorego I”
22
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Berka Joselewicza Muzeum”
23
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego I/05”
24
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04”
36
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
25
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Cegielnia”
26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Południowo-wschodnia
Obwodnica Miasta Przemyśla”
27
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Konopnickiej”
28
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów III”
29
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”
30
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska III”
31
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Galeria”
32
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Heburtów II/05”
33
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek05/06”
34
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Wybrzeże”
35
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego III”
36
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mały Rynek”
37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego IV”
38
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Oczka Wodne I/05
39
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I”
40
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”
41
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego II”
42
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Park Sportowo rekreacyjny – stok
Narciarski
43
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Akademia Wschodnioeuropejska
44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”
45
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”
46
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza II”
47
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sanocka I”
48
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza I”
49
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka I”
50
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiego I
51
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sielecka I
37
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
52
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zasanie I
53
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zasanie II
54
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Batorego II
55
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ostrów I
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Przemyślu.
IV. Sieć komunikacyjna
4.1 Sieć komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy o charakterze
użyteczności publicznej
Przebieg linii komunikacyjnych w mieście Przemyśl zdeterminowany jest istniejącym
układem ulicznym. Układ uliczny Przemyśla ma charakter mieszany. Kształt sieci ulicznej
zdeterminowany jest przez czynniki fizjograficzne, historyczne położenie miasta w zakolu
Sanu oraz kierunki dróg wylotowych. W Przemyślu zbiegające się dwie drogi krajowe, które
stanowią – poprzez przejście graniczne w Medyce bliskie połączenie z Ukrainą. Są to:
- nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka
- nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl.
Ruch tranzytowy w kierunku Medyki po wybudowaniu obwodnicy odbywa sie ulicami drogi
krajowej nr 77: Krakowska, Aleja Wolności, Mostem im. Brama Przemyska, Aleja
Solidarności oraz ulicami lecącymi w ciągu drogi krajowej Nr 28: Sanocka, Piłsudskiego,
Jagiellońską, Plac na Bramie, Mickiewicza, Dworskiego, Siemiradzkiego, Zana i Lwowska.
Układ uliczny, szczególnie śródmieścia, charakteryzują wąskie ulice staromiejskie, małe
promienie łuków, duże spadki podłużne oraz niska wytrzymałość nawierzchni. Około 67%
ogólnej długości dróg cechuje dobry stan nawierzchni, ok. 24% cechuje przeciętny stan
nawierzchni, a zły 18%. Ogólnie stan techniczny dróg na terenie miasta Przemyśla jest dobry
na drogach krajowych i wojewódzkich, niezadowalający zaś na drogach powiatowych
i gminnych. Osiedla, na których znajdują sie ulice w najgorszym stanie technicznym to:
Zielonka, Lipowica, Lwowskie, Warneńczyka, Kazanów, częściowo Lwowskie.
Sieć komunikacyjna osadzona jest na głównym układzie ulicznym miasta, który tworzą
następujące ciągi ulic:

12 ulic w ciągu 2 dróg krajowych (nr 28 i nr 77) o łącznej długości 14,82 km,
38
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

3 ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich (nr 884 i nr 885) o łącznej długości 7,0 km,

79 ulic powiatowych o łącznej długości 60,60 km,

348 ulic gminnych o łącznej długości 126,34 km,
Długość dróg publicznych ogółem wynosi: 208,75 km, w tym:

o nawierzchni twardej (bitumiczna, betonowa, kostka, tłuczeń) 173,6 km,

o nawierzchni gruntowej (wzmocnionej i naturalnej) 35,1 km,
Tabela 2 Długość w [m] wyremontowanych dróg na terenie miasta w latach 2006-2012
Kategorie
drogi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne
ogółem
300
2480
2300
4200
9280
500
750
1450
8700
11380
2200
4200
5040
11440
400
3300
5500
9200
600
6500
9900
17000
400
2000
5900
4100
12400
600
2200
2700
5500
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Tabela 3 Wykaz dróg krajowych w Przemyślu /Stan na IX.2013 r./
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Razem
Ulica
Dworskiego
Jagiellońska
Lwowska
Mickiewicza
Plac na Bramie
Sanocka
Siemiradzkiego
Wybrzeże Marszałka
J.Piłsudskiego
Zana
Aleja Solidarności
Aleja Wolności
Krakowska
Most Brama Przemyska
Numer drogi
Klasa drogi
Długość (m)
Rodzaj
nawierzchni
28
28
28
28
28
28
28
28
G
G
G
G
G
G
G
G
1055
587
4268
1017
98
2255
412
682
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
28
77
77
77
77
G
G
G
G
G
641
1679
1345
461
315
14 815
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
Klasa drogi
Długość (m)
Rodzaj
nawierzchni
G
G
3332
3662
6 994
bitumiczna
bitumiczna
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Tabela 4 Wykaz dróg wojewódzkich w Przemyślu /Stan na IX.2013 r./
L.p.
1
2
Razem
Ulica
Grunwaldzka, Węgierska
Słowackiego
Numer drogi
884
885
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
39
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 5 Wykaz dróg powiatowych w Przemyślu /Stan na IX.2013 r./
L.p.
Ulica
Klasa drogi
Długość (m)
Rodzaj nawierzchni
1.
Buszkowicka
Z
1 140
bitumiczna
2.
22-go Stycznia
L
694
bitumiczna
3.
29-go Listopada
Z
710
bitumiczna
4.
Andersa Władysława
L
641
bitumiczna
5.
Armii Krajowej
Z
1534
bitumiczna
6.
Astronautów
L
437
bitumiczna /
wzmocniona
7.
Bakończycka
Z
1 074
bitumiczna
8.
Barska
L
215
bitumiczna
9.
Basztowa
Z
417
kostka bruk.beton.
10.
Batorego Stefana
Z
1 486
bitumiczna
11.
Bielskiego Marcina
Z
3 053
bitumiczna
12.
Bohaterów Getta
G
978
bitumiczna
13.
Bolesława Chrobrego
Z
1833
bitumiczna
14.
Bolesława Śmiałego
Z
1022
bitumiczna
15.
Borelowskiego Marcina
G
900
bitumiczna
16.
Czarnieckiego Stefana
Z
1 137
bitumiczna
17.
Długosza Jana
D
118
bitumiczna
18.
Glazera Jakuba Bpa
Z
1180
bitumiczna
19.
Gurbiela Kazimierza
Z
290
bitumiczna
20.
Herburtów
Z
941
bitumiczna
21.
Jasińskiego Jakuba
Z
1 394
bitumiczna
22.
Kamienny Most
L
308
kostka kam.beton.
bitum
23.
Katedralna
L
179
kostka kamienna
40
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
24.
Kilińskiego Jana
L
266
bitumiczna
25.
Komisji Edukacji
Narodowej
L
65
kostka kamienna
26.
Konarskiego Stanisław
L
178
bitumiczna
27.
Konopnickiej Marii
Z
861
bitumiczna
28.
Kopernika Mikołaja
L
765
bitumiczna
29.
Krasińskiego Zygmunta
Z
649
bitumiczna
30.
Kraszewskiego Józefa
L
295
bitumiczna
31.
Kruhelska
L
1 268
bitumiczna
32.
Lelewela Joachima
Z
200
bitumiczna
33.
Leszczyńskiego
Z
449
bitumiczna
34.
Łukasińskiego Waleriana
Z
395
bitumiczna
35.
Mnisza
L
238
kostka beton, i kamień.
36.
Mogilnickiego Jana
L
773
bitumiczna
37.
Nestora
Z
1 022
bitumiczna
38.
Noskowskiego Zygmunta
L
484
bitumiczna
39.
Obozowa
Z
1392
bitumiczna
40.
Ofiar Katynia
Z
1 376
bitumiczna
41.
Okrzei Stefana
Z
478
bitumiczna
42.
Opalińskiego Kazimierza
Z
1 120
bitumiczna
43.
Paderewskiego Ignacego
Z
2 123
bitumiczna
44.
Pasteura Ludwika
Z
3 128
bitum, wzmóc, grunt.
45.
Plac Dominikański
L
134
kostka kamien.i beton
46.
Plater Emilii
L
1 032
bitumiczna
41
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
47.
Pola Wincentego
G
543
bitumiczna
48.
Racławicka
L
107
bitumiczna
49.
Rakoczego
L
279
kostka kamienna
50.
Rejtana Tadeusza
L
227
bitumiczna
51.
Rogozińskiego Stefana
Z
722
bitumiczna
52.
Rokitniańska
L
163
bitumiczna
53.
Salezjańska
Z
136
bitumiczna
54.
Sanowa
L
890
bitumiczna,
wzmocnion.
55.
Sarbiewskiego Macieja
L
299
bitumiczna
56.
Sielecka
Z
2 020
bitumiczna
57.
Sowińskiego Józefa
D
85
bitumiczna
58.
Sportowa
Z
597
bitumiczna
59.
Stanisława Augusta
G
622
bitumiczna
60.
Śnigurskiego Jana Bpa
L
205
kostka kamienna
61.
Św. Brata Alberta
L
362
bitumiczna
62.
Św. Jana Nepomucena
Z
604
bitumiczna
63.
Św. Józefa
L
248
bitumiczna
64.
Tarnawskiego Leonarda
L
397
bitumiczna
65.
Tatarska
Z
852
bitumiczna, betonow
66.
Topolowa
Z
1 402
bitumiczna
67.
Wilczańska
Z
1 341
bitumiczna
68.
Witoszyńska
L
764
bitumiczna
69.
Władycze
L
347
kostka kamienna
42
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
70.
Wróblewskiego
Walerego
L
324
bitumiczna
71.
Wybrzeże Marsz.
Ferdynanda Focha
L
427
bitumiczna
72.
Wysockiego Józefa
Z
2 424
bitumiczna
73.
Zamkowa
L
155
kostka kamienna
74.
Zamojskiego Jana
L
1 489
bitum/betonow/grunt.
75.
Zawiszy Czarnego
L
310
bitumiczna
76.
Zielińskiego Zygmunta
D
504
bitumiczna
77.
Zyblikiewicza Marcina
L
235
bitumiczna
78.
Żeromskiego Stefana
L
254
bitumiczna /betonowa
79.
Żołnierzy 1 Armii WP
L
859
bitumiczna
Razem
60 565
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Tabela 6 Wykaz dróg gminnych w Przemyślu /Stan na IX.2013 r./
L.p.
Ulica
Klasa drogi
Długość (m)
Rodzaj nawierzchni
1.
3-go Maja
L
504
bituniczna/wzmocnina
2.
3-go Maja/dawna krajowa /
25 Polskiej Drużyny
Strzeleckiej
Z
D
1547
149
bitumiczna
brukowiec
3.
6 Pomorskiej Dywizji
Piechoty
D
541
bitumiczna
4.
Akacjowa
D
597
gruntowa/kostka beton
5.
Asnyka Adama
L
63
kostka kamienna
6.
Balickiego Jana
D
125
bitum/wzmocn/grunowa
7.
Barcewicza Stanisława
D
38
gruntowa
8.
Bełwińska
L
235
wzmocniona
9.
Bema Józefa
L
302
bitumiczna
10.
Benszówny Ireny
D
95
betonowa
11.
Biblioteczna
D
79
bitumiczna
43
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
12.
Bilana Włodzimierza
D
148
bitumiczna/wzmocniona
13.
Biskupia
D
61
kostka kamienna
14.
Bławatkowa
D
159
bitumiczna
15.
Bogusławskiego Wojciecha
L
233
kostka betonowa
16.
Boruty-Spiechowicza M.
L
326
bitumiczna
17.
Brodzińskiego Kazimierza
L
295
bitumiczna
18.
Browarna
D
356
wzmocniona
19.
Brudzewskiego Wojciecha
L
229
bitumiczna
20.
Brzozowa
L
582
bitumiczna
21.
Brzóski Stanisława
D
125
bitumiczna
22.
Budowlanych
L
441
bitumiczna
23.
Bujaka Franciszek
D
64
wzmocniona
24.
Bukowa
D
379
bitumiczna/wzmocniona
25.
Bystrzyckich
L
406
bitumiczna
26.
Cegielniana
D
1134
bitum/wzm/grunt/beton
27.
Ceramiczna
L
703
bitumiczna/wzmocniona
28.
Chłopickiego
D
120
betonowa
29.
Chmielna
D
24
bitumiczna/wzmocniona
30.
Chocimska
D
478
bitumiczna/wzmocniona
31.
Chodkiewicza
D
231
bitumiczna
32.
Chodźki Ignacego
D
177
betonowa
33.
Chopina Fryderyka
L
474
kostka kamienna
34.
Chrzanowskiej
L
675
bitumiczna
44
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
35.
Cicha
D
486
bitumiczna/betonowa
36.
Cmentarna
D
227
wzmocniona
37.
Curie-Skłodowskiej Marii
D
62
bitumiczna
38.
Czachowskiego Dionizego
D
216
bitumiczna
39.
Czerwieńska
D
99
bitumiczna
40.
Czwartaków
D
166
betonowa
41.
Daleka
D
266
bitumiczna
42.
Daszyńskiego Ignacego
D
268
bitumiczna
43.
Dąbrowskiego Henryka
D
186
bitumiczna
44.
Dąbrowskiego Jarosława
D
69
kostka kamienna
45.
Dekerta Jana
D
100
bitumiczna/wzmocniona
46.
Dobra
D
158
bitumiczna
47.
Dobriańskiego Antoniego
D
508
gruntowa
48.
Dojazdowa
D
262
betonowa
49.
Dolińskiego Franciszka
L
682
bitum/tłuczn.
50.
Domowa
D
131
bitumiczna/betonowa
51.
Droga Hurecka
D
838
bitumiczna
52.
Drużbackiej Elżbiety
L
226
bitumiczna
53.
Drzymały Wojciecha
D
298
kostka betonowa
54.
Dubiecka
L
87
wzmocniona
55.
Dwernickiego Józefa
D
117
betonowa
56.
Dworskiego
Z
508
bitumiczna
57.
Dynowska
L
231
bitumiczna
45
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
58.
Fabryczna
L
457
bitumiczna
59.
Federkiewicza Jakuba
D
163
bitumiczna
60.
Fedkowicza Jerzego
D
90
bitumiczna
61.
Felicjanek
L
182
bitumiczna
62.
Fishera Karola
D
123
bitumiczna
63.
Franciszkańska
L
328
kostka kamienna
64.
Frankowskiego Ignacego
D
149
bitumiczna
65.
Fredry Aleksandra
L
93
kostka kamienna
66.
Gazowa
D
291
wzmocniona
67.
Gierczak Emilii
D
129
bitumiczna
68.
Gliniana
D
246
bitumiczna
69.
Głogowska
D
55
betonowa
70.
Głowackiego Bartosza
D
209
bitumiczna
71.
Gołębia
D
1306
bitumiczna/wzmocniona
72.
Gomółki Mikołaja
D
43
wzmocniona
73.
Goszczyńskiego Seweryna
D
639
bitumiczna
74.
Gościnna
D
192
bitumiczna
75.
Graniczna
D
284
bitumiczna
76.
Gospodarcza
L
689
bitumiczna
77.
Grażyny
D
117
bitumiczna
78.
Grenada
D
157
biumiczna/gruntowa
79.
Grochowska
L
3300
bitumiczna
80.
Grodzka
L
229
kostka kamienna
46
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
81.
Grota-Roweckiego Stefana
D
313
bitumiczna
82.
Grottgera Artura
D
127
bitumiczna
83.
Grzegorza z Sanoka
D
122
bitumiczna
84.
Harcerska
D
139
kostka betonowa
85.
Hausera Leopolda
D
78
bitumiczna
86.
Heidi Wernerus - Neumann
D
190
bitumiczna
87.
Hoffmanowej K.
D
231
bitumiczna
88.
Hoża
D
432
betonowa
89.
Hubala
D
200
kostka betonowa
90.
Idzikowskiego Ludwika
D
595
bitumiczna
91.
Iwaszkiewicza Jarosława
D
67
betonowa
92.
Jabłoniowa
D
128
gruntowa
93.
Jagiełły Władysława
D
628
gruntowa
94.
Jasna
D
101
wzmocniona
95.
Jesionowa
D
261
kostka kam./bitum/wzm
96.
Jordana Henryka
D
40
betonowa
97.
Kadłubka Wincentego
D
166
bitumiczna
98.
Kadyi Henryka
D
104
bitumiczna
99.
Kałuży
D
109
bitumiczna
100. Kamienna
L
177
gruntowa
101. Kapitulna
L
157
bitumiczna
102. Kapuścińskiego Józefa
D
64
betonowa
103. Karaszewicza Tokarzewskiego
D
149
bituniczna/betonowa
47
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
104. Karmelicka
L
276
brukowiec
105. Kasprowicza Jan
L
220
bitumiczna
106. Kasztanowa
D
447
bitumiczna/wzmocniona
107. Kazanowska
L
488
kostka betonowa/bitum.
108. Kazimierza Wielkiego
L
273
kostka kamienna
109. Klaczki Juliana
D
192
wzmocniona
110. Klasztorna
L
141
bitumiczna
111. Klonowicza Sebastiana
D
97
bitumiczna
112. Kmicica Andrzeja
D
147
bitumiczna/wzmocniona
113. Kmity Piotr
D
211
kostka kamienna
114. Kochanowskiego Jana
L
1144
bitumiczna
115. Kokosza
D
164
wzmocniona
116. Kołłątaja Hugona
D
230
bitumiczna
117. Kordeckiego Augustyna
D
921
bitumiczna/gruntowa
118. Kordiana
D
109
bitumiczna
119. Korzeniowskiego Józefa
D
239
kostka betonowa
120. Kossaka Juliusza
D
163
gruntowa
121. Kosynierów
L
300
bitumiczna
122. Koszykowa
D
190
bitumiczna
123. Kościuszki Tadeusza
L
140
bitum/kostka kam i bet
124. Koźmiana Kajetana
D
186
bitumiczna
125. Krakowska / dawna
krajowa /
Z
826
bitumiczna
126. Krakusa
L
497
bitumiczna/gruntowa
48
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
127. Kramarza Waleriana
D
127
bitumiczna
128. Krasickiego Ignacego
L
205
bitumiczna
129. Kremera Józefa
D
70
betonowa
130. Krównicka
D
208
betonowa
131. Krucza
D
472
bitumiczna
132. Krzemieniec
D
338
wzmocniona
133. Kruhel Wielki
D
2310
-
134. Krzywa
D
264
bitumiczna
135. Krzywiecka
D
99
bitumiczna
136. Kupały
D
431
bitumiczna
137. Kwiatowa
D
447
bitumiczna
138. Langiewicza Mariana
D
104
bitumiczna
139. Legnicka
D
55
betonowa
140. Lenartowicza Teofila
D
159
bitum/gruntowa
141. Lipowicka
D
512
bitumiczna
142. Łętowska
D
924
bitumiczna/betonowa
143. Łokietka Władysława
D
1143
bitumiczna/wzmocniona
144. Łozowa
D
98
bitumiczna
145. Maczka
D
214
bitumiczna
146. Malawskiego Artura
D
329
kostka betonowa
147. Malczewskiego Jacka
D
80
bitumiczna
148. Mała
D
212
bitumiczna
149. Mariacka
D
272
kostka kamienna
49
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
150. Matejki Jana
D
152
kostka kamienna
151. Mickiewicza
L
456
bitumiczna
152. Mierosławskiego Ludwika
D
220
betonowa
153. Mieszka I
D
247
bitumiczna/betonowa
154. Miodowa
D
171
gruntowa
155. Mireckiego Józefa
D
76
bitumiczna
156. Młynarska
L
570
bitumiczna/wzmocniona
157. Mokra
D
516
bitumiczna
158. Moniuszki Stanisława
D
138
bitumiczna
159. Monte Cassino
L
999
bitumiczna
160. Mostowa
L
146
bitumiczna
161. Na Zawadach
D
216
wzmocniona
162. Nabielaka Ludwika
L
180
bitumiczna
163. Naruszewicza Adama
D
108
betonowa
164. Narutowicza Gabriela
L
449
bitumiczna/betonowa
165. Niemcewicza Juliana
D
191
bitumiczna
166. Niewiadomskiego S.
L
48
bitumiczna
167. Norwida Cypriana Kamila
D
74
bitumiczna
168. Nowa
D
195
bitumiczna
169. Nowowiejskiego Feliksa
D
38
bitumiczna
170. Obronna
L
534
bitumiczna
171. Obrońców Westerplatte
D
227
bitumiczna
172. Obywatelska
D
62
wzmocniona
50
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
173. Ogrodnicza
D
153
bitumiczna
174. Okopowa
L
1346
wzmocniona
175. Okrężna
D
919
betonowa/bitumiczna
176. Okulickiego
L
152
bitumiczna
177. Ordona Juliusza
D
95
bitumiczna
178. Orkana Władysława
D
371
betonowa/bitumiczna
179. Orłowicza
D
410
betonowa/bitumiczna
180. Orzechowa
D
48
wzmocniona
181. Orzeszkowej Elizy
D
142
bitumiczna
182. Osińskich M. i Kazimierza
D
66
betonowa
183. Ostrołęcka
D
118
betonowa
184. Ostrowska
L
387
bitumiczna
185. Parkowa
D
177
bitumiczna
186. Pawia
D
271
bitumiczna
187. Pelczara J.S.
L
166
bitumiczna
188. Piaskowa
L
414
bitumiczna
189. Piasta Kołodzieja
L
635
bitumiczna
190. Piastowska
D
2291
bitumiczna
191. Pikulicka
D
1528
bitum/wzmocn/gruntowa
192. Plac Czackiego
L
69
kostka kamienna
193. Plac Konstytucji/ dawna
kraj/
Z
334
-
194. Plac Katedralny
L
192
kostka kamienna
195. Plac Legionów
L
358
kostka kamienna
51
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
196. Plac Niepodległości
L
116
kostka kamień i pł.kam.
197. Plac Orląt Przemyskich
L
60
kostka kam/piaskowiec
198. Plac płk. Berka
Joselewicza
L
15
-
199. Plac Rotmistrza Pileckiego
L
106
-
200. Plac Rybi
L
180
kostka betonowa
201. Plac Św. Floriana
L
102
bitumiczna
202. Płowiecka
L
77
bitumiczna
203. Pocztowa
D
209
bitumiczna
204. Pod 3 Krzyżami
D
95
brukowa
205. Podgórska
D
112
bitumiczna
206. Podhalańczyków
D
55
bitumiczna
207. Pogodna
D
174
bitumiczna
208. Polna
L
704
bitumiczna
209. Poniatowskiego Księcia
Józefa
D
461
bitumiczna/wzmocniona
210. Popielów
D
212
bitumiczna
211. Popiełuszki Jerzego
L
228
bitumiczna
212. Potokowa
L
1319
wzmocniona
213. Prądzyńskiego Ignacego
L
777
bitumiczna
214. Prusa Bolesława
D
170
bitumiczna
215. Przecznica Wałowa
D
72
bitumiczna
216. Przejazdowa
D
317
bitumiczna
217. Przekopana
L
1353
bitumiczna
218. Przemyska
D
441
wzmocniona
52
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
219. Przemysława
Z
2272
kostka kamienna/bitum.
220. Przemysłowa
L
1042
bitumiczna
221. Przerwa
D
853
bitumiczna
222. Przybyszewskiego
Stanisława
D
130
betonowa
223. Ptasia
D
463
wzmocniona
224. Pułaskiego Kazimierza
L
820
bitumiczna
225. Pusta
D
193
betonowa/wzmocniona
226. Puszkina Aleksandra
L
318
bitumiczna
227. Radosna
D
929
bitumiczna/wzmocniona
228. Raszyńska
D
56
gruntowa
229. Ratuszowa
L
358
bitumiczna
230. Regera Witolda
D
192
bitumiczna
231. Reja Mikołaja
D
94
kostka kamienna
232. Reymonta Władysława
L
382
kostka betonowa
233. Rodziewiczówny Maria
D
264
bitumiczna
234. Rodzinna
D
184
bitumiczna
235. Rolnicza
D
447
bitumiczna
236. Romera Eugeniusza
D
207
bitumiczna
237. Rosłońskiego Romualda
D
722
bitumiczna/betonowa
238. Rozdroże
D
113
wzmocniona
239. Równa
D
120
kostka betonowa
240. Różana
D
105
bitumiczna
241. Rynek
L
436
kostka kamienna
53
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
242. Rzeczna
L
238
bitumiczna
243. Rzewskiego H.
D
86
kostka betonowa
244. Rzeźnicza
D
335
bitumiczna
245. Sadowa
D
229
wzmocniona
246. Sanatoryjna
L
612
bitumiczna/wzmocniona
247. Serbańska
L
127
kostka kamienna
248. Sienkiewicza Henryka
L
450
kostka kamien/bitum.
249. Sienna
D
369
bitumiczna/betonowa
250. Sierakowskiego Zygmunta
D
161
bitumiczna
251. Sikorskiego Władysław
L
429
bitumiczna
252. Skalna
D
407
betonowa/bitumiczna
253. Skargi Piotra
L
268
bitumiczna
254. Skolimowska
D
215
bitumiczna
255. Skorupki Ignacego
D
403
betonowa/wzm/gruntowa
256. Skośna
D
197
tłuczeń
257. Skrzetuskiego Jan
D
216
bitumiczna
258. Słabego Mieczysława
D
220
betonowa
259. Słoneczna
D
617
bitumiczna/wzmocniona
260. Smolki Franciszka
L
320
kostka kamienna
261. Smolna
D
160
bitumiczna
262. Sobińskiego Stanisława
D
192
bitumiczna
263. Sobieskiego / dawna
krajowa
Z
938
bitumiczna
264. Sobótki
L
1048
bitumiczna
54
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
265. Stachiewicza Juliana
D
118
betonowa
266. Staszica Stanisława
D
69
bitumiczna
267. Stawowa
D
1029
wzmocniona/gruntowa
268. Stojatowskiego Stanisława
L
38
bitumiczna
269. Strażacka
L
185
wzmocniona
270. Studencka
D
190
bitumiczna
271. Studzienna
D
94
gruntowa
272. Sucha
D
141
bitumiczna/betonowa
273. Sucharskiego Henryka
L
604
bitumiczna
274. Sułkowskiego Józefa
D
83
bitumiczna
275. Swobodna
D
265
kostka betonowa
276. Sybiraków
L
1053
bitumiczna
277. Syrokomli Władysława
D
155
betonowa/gruntowa
278. Szańce
D
1710
wzmocn/grunt/bitum
279. Szańcowa
L
2594
bitumicz/wzmoc/grunt.
280. Szkolna
D
120
wzmocniona
281. Szwoleżerska
D
208
betonowa - ciąg pieszy
282. Szykowskiego Krystyna
D
308
betonowa
283. Szymanowskiego Karola
D
143
kostka betonowa
284. Śniadeckich Jana i
Jędrzeja
D
167
bitumiczna/gruntowa
285. Św. A. Boboli
L
200
bitumiczna
286. Św. Królowej Jadwigi
D
613
kostka kamien/betonowa
oraz brukowa
287. Światowida
D
137
bitumiczna
55
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
288. Tarniowa
D
248
kostka beton gruntowa
289. Tarnowskiego Jana
D
76
betonowa
290. Tetmajera Przerwy K.
D
194
bitumiczna
291. Traugutta Romualda
D
93
bitumiczna/betonowa
292. Trentowskiego Bolesława
D
215
bitumiczna
293. Tuwima Juliana
D
93
betonowa
294. Ujejskiego
D
34
wzmocniona
295. Ułańska
L
1554
wzmocniona/gruntowa
296. Ustronie
D
370
gruntowa
297. Wałowa
L
167
bitumiczna
298. Wandy
L
487
bitumiczna
299. Wapowskiego Bernarda
D
91
bitumiczna
300. Warneńczyka Władysława
D
117
wzmocniona
301. Waygarta Walerego
L
154
kostka kamienna
302. Wąska
D
345
bitumiczna
303. Wernyhory
D
352
bitumiczna
304. Wiejska
D
225
bitumiczna
305. Wieniawskiego H.
D
145
bitumiczna
306. Wierzbowa
D
147
wzmocniona
307. Wiklinowa
L
317
bitumiczna
308. Wiśniowa
D
375
bitumiczna
309. Wiśniowskiego Teofila
D
234
betonowa
310. Wita Stwosza
L
454
bitumiczna
56
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
311. Wodna
L
231
bitumiczna/kostka kam
312. Wola
D
585
wzmocniona/gruntowa
313. Wołodyjowskiego Michała
L
3345
bitum./wzmoc./beton.
314. Wozowa
D
128
bitumiczna
315. Wschodnia
D
249
bitumiczna
316. Wspólna
D
418
gruntowa
317. Wybickiego Józefa
D
171
bitumiczna
318. Wybrzeże Ojca Św. J.
Pawła II
L
2076
bitumiczna
319. Wybrzeże Prezyd.Wilsona
L
903
bitumiczna
320. Wyczółkowskiego Leona
D
47
bitumiczna
321. Wyspiańskiego Stanisława
D
333
bitumiczna/betonowa odcinek 1
322. Wyspiańskiego Stanisława
II
D
119
bitumiczna- odcinek II
323. Wyszyńskiego Stefana
D
821
bitumiczna
324. Zacharasiewicza Jana
D
155
bitumiczna
325. Zachodnia
D
141
bitumiczna
326. Zacisze
D
129
wzmocniona
327. Zadwórzańska
L
742
-
328. Zaciszna
D
174
betonowa
329. Zagłoby Onufrego
D
338
wzmocniona
330. Zagrodowa
D
200
bitumiczna
331. Zakopiańska
D
623
bitumiczna
332. Zaleskiego Bogdana
D
91
bitumiczna
333. Zamenhoffa Ludwika
D
81
bitumiczna
57
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
334. Zamknięta
D
104
bitumiczna/wzmocniona
335. Zaułek Wojaka Szwejka
D
46
kostka betonowa
336. Zbożowa
D
243
bitumiczna
337. Zielona
D
795
bitumicz/grunt/wzmoc
338. Ziemiańskiego Józefa Ks.
D
569
bitumiczna
339. Ziemowita
L
308
bitumiczna
340. Złota
D
522
wzmocniona
341. Zulińskiego Stanisława
D
82
betonowa
342. Zygmuntowska
D
98
bitumiczna
343. Źródlana
D
298
bitumiczna
344. Żółkiewskiego Stanisława
D
460
bitumiczna
345. Żółkiewskiego Stanisława
D
460
bitumiczna
346. Żurawicka
D
288
bitumiczna
347. Żwirki i Wigury
L
740
bitumiczna
348. Żwirowa
D
142
bitumiczna
Razem
126 342
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
W sieci ulic miasta Przemyśla znajduje się 677 szt. skrzyżowań dróg publicznych.
Skrzyżowania dróg z sygnalizacją świetlną znajdują się na następujących ulicach:

3-go Maja - 29 Listopada,

3-go Maja - Św. Jana Nepomucena,

3-go Maja - Plac Konstytucji,

Jagiellońska - Piłsudskiego,

Jagiellońska - Sportowa,

Jagiellońska - Wałowa,
58
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Plac na Bramie,

Dworskiego - Konarskiego,

Bohaterów Getta - Kopernika,

Plac Św. Floriana,

Borelowskiego - Krasińskiego,

Borelowskiego - Rogozińskiego,

Borelowskiego - 29 Listopada,

Grunwaldzka - Św. Jana Nepomucena,

Św. Brata Alberta /sygnalizacja wahadłowa/.

Krakowska - Al. Wolności

Aleja Solidarności - Bystrzyckich

Aleja Solidarności - A . Boboli

Aleja Solidarności - W. Pola
W Przemyślu występuje 116 szt. przejść dla pieszych w ciągach dróg publicznych. Przejścia
z sygnalizacją świetlną znajdują się na ulicach:

3 Maja - 29 Listopada,

29 Listopada - 3 Maja,

3 Maja - Św. Jana Nepomucena,

Św. Jana Nepomucena - 3-go Maja,

3-go Maja - DH „Szpak",

3-go Maja - Plac Konstytucji,

Wyb. Piłsudskiego - Most Orląt,

Kościuszki - Jagiellońska,

Jagiellońska - Sportowa,

Sportowa - Jagiellońska,

Wodna - Jagiellońska,

Jagiellońska - Wałowa,

Wałowa - Jagiellońska,
59
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Mnisza - Jagiellońska

Mickiewicza - Dworskiego /Plac na Bramie/,

Mickiewicza - Plac Legionów,

Dworskiego - Mickiewicza /Plac na Bramie/,

Słowackiego - Dworskiego /Plac na Bramie,/

Dworskiego - Konarskiego,

Konarskiego - Dworskiego,

Lwowska /MZK/,

Lwowska - rondo Paderborn

Wincentego Pola - Mariacka,

Bohaterów Getta - Kopernika,

Kopernika - Bohaterów Getta /l/,

Kopernika - Bohaterów Getta /2/,

Plac Św. Floriana / Okulickiego /

Okulickiego - Plac Św. Floriana /Statoil/,

Leclerc - Plac Św. Floriana,

Focha - Borelowskiego,

Borelowskiego - Rogozińskiego,

Rogozińskiego - Borelowskiego

Ogrodowa - Borelowskiego,

Borelowskiego - 29 Listopada,

29 Listopada - Borelowskiego /l/,

29 Listopada - Borelowskiego,

Grunwaldzka - Św. Jana Nepomucena,

Św. Jana Nepomucena - Grunwaldzka,
60
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Grunwaldzka - Poniatowskiego,

Grunwaldzka - Szkoła Podstawowa nr 16,

Słowackiego - Smolki.

Krakowska - wiadukt im. Deca

Aleja Solidarności - Bystrzyckich

Bystrzyckich - Al. Solidarności

Słoneczna - Al. Solidarności

Al. Solidarności - Św. A. Boboli

Św. A. Boboli - Al. Solidarności

Al. Solidarności - W. Pola

W. Pola - Al. Solidarności
Większość sygnalizacji świetlnej w Przemyślu to sygnalizacja stałoczasowa, która obejmuje
również przejścia dla pieszych. Sygnalizacja akomodacyjna /najazdowe pętle indukcyjne/
obsługuje skrzyżowanie Dworskiego - Konarskiego, natomiast w ciągu nowej drogi
obwodowej
/droga
krajowa
nr
77/
zainstalowana
została
sygnalizacja
świetlna
z wideodetekcją /kamery/.
Sygnalizacja wzbudzana przez pieszych /przyciski/ znajduje się na przejściach dla pieszych
w ciągach ulic: Grunwaldzka przy Sp. Nr 16, W. Pola przy Sp. 15, Słowackiego przy
skrzyżowaniu z ul. Smolki, 3-go Maja przy DH. „Szpak", oraz na przejściach w ciągu nowej
drogi obwodowej: Al. Solidarności- Bystrzyckich, Bystrzyckich - Al. Solidarności, Słoneczna Al. Solidarności, Al. Solidarności - A. Boboli, A. Boboli - Al. Solidarności, Al. Solidarności - W.
Pola, W. Pola - Al. Solidarności.
Schemat sieci komunikacyjnej w mieście Przemyślu został przedstawiony poniżej
61
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Rysunek 4. Schemat sieci komunikacji miejskiej w Przemyślu
Źródło: Opracowanie PARR S.A.
62
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 7 Wykaz linii autobusowych MZK Sp. z o.o. w Przemyślu /Stan na IX.2013 r./
Lp.
1
2
3
Numer
linii
Przebieg linii
Ilość kursów w
dni roboczy
Ilość kursów w
soboty
Ilość kursów w
niedziele i święta
01
Żołnierzy I Armii W.P. - Leszczyńskiego Łukasińskiego
Słowackiego
Jagiellońska - Grunwaldzka - Bielskiego Sikorskiego - Glazera - Św. Jana - Okrzei
- Paderewskiego - Opalińskiego - St.
Augusta - Gurbiela - Monte Cassino Chrobrego - 29-Listopada - Borelowskiego
- Sanowa - Wybrzeże Wilsona Jagiellońska
Słowackiego
Łukasińskiego
Leszczyńskiego
Żołnierzy I Armii W.P. - Nestora
10
6
5
1
Dworskiego - Mickiewicza - Jagiellońska Grunwaldzka - Węgierska - Ostrów Kuńkowce - Łętownia – Bełwin - Łętownia
- Kuńkowce - Ostrów - Węgierska Grunwaldzka - Jagiellońska - Dworskiego
- Nestora
10
-
-
8
9
8
02
Żołnierzy I Armii W.P. - Leszczyńskiego Łukasińskiego
Słowackiego
Jagiellońska - Sportowa - Sanowa - Focha
- Brata Alberta - 29-Listopada - Chrobrego
- Monte Cassino - Krakowska Opalińskiego - Paderewskiego - Okrzei Św. Jana - Glazera - Sikorskiego Bielskiego - Grunwaldzka - Krasińskiego Sanowa
Wybrzeże
Wilsona
Jagiellońska
Słowackiego
-
63
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Łukasińskiego
Leszczyńskiego
Żołnierzy I Armii W.P. – Nestora
-
Ofiar
-
Katynia
-
Lwowska
-
Zana
Mickiewicza - Jagiellońska - 3-Go Maja 4
2
St. Augusta - Gurbiela - Monte Cassino Krakowska - 3-Go Maja - Jagiellońska -
56
36
33
51
29
27
22
10
9
Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana Lwowska Zajezdnia
Obozowa - Słowackiego - Jagiellońska Krasińskiego - Focha - Brata Alberta Buszkowicka
5
3
-
Buszkowice
–
Buszkowiczki - Buszkowice - Buszkowicka
-
Rogozińskiego
-
Borelowskiego
-
Krasińskiego - Jagiellońska - Słowackiego
- Obozowa
Wilczańska - Aleja Solidarności - W. Pola Bohaterów Getta - Sanowa - Rzeźnicza Wybrzeże
6
4
Wilsona
-
Jagiellońska
-
Słowackiego - Nehrybka - Hermanowice –
Malhowice
Stanisławczyk
-
Hermanowice - Nehrybka - Słowackiego Jagiellońska
-
Wybrzeże
Wilsona
-
Sanowa - Rzeźnicza - Bohaterów Getta -
64
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
W. Pola - Aleja Solidarności – Wilczańska
Obozowa - Słowackiego - Jagiellońska - 3Go Maja - Okrzei - Paderewskiego –
7
5
Wysockiego - Paderewskiego - Okrzei - 3-
11
10
16
24
-
-
23
14
10
Go Maja - Jagiellońska - Słowackiego Obozowa
Jagiellońska - Sportowa - Focha - Brata
Alberta - Buszkowicka - Buszkowice Buszkowiczki
8
7
-
Bolestraszyce
–
Wyszatyce - Bolestraszyce - Buszkowiczki
-
Buszkowice
Rogozińskiego
-
Buszkowicka
-
Borelowskiego
-
Wybrzeże Wilsona - Plac Rybi
Wilczańska - Aleja Solidarności - W. Pola Bohaterów Getta - Sanowa - Rzeźnicza Wybrzeże
Wilsona
Jagiellońska
-
-
Słowackiego - Pikulice - Grochowce –
9
8
Witoszyńce - Grochowce - Pikulice Słowackiego - Jagiellońska - Wybrzeże
Wilsona
-
Sanowa
-
Rzeźnicza
-
Bohaterów Getta - W. Pola - Aleja
Solidarności - Wilczańska
65
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Łętownia
10
11
-
Kuńkowce
Ostrów
-
-
Węgierska - Grunwaldzka - Jagiellońska Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana -
14
13
10
22
-
-
36
25
16
40
36
32
Lwowska Zajezdnia
Węgierska - Grunwaldzka - Jagiellońska Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana 11
12
Lwowska - Lwowska/Hureczko - Lwowska
- Zana - Mickiewicza - Jagiellońska Grunwaldzka - Węgierska
Ofiar
Katynia
-
Lwowska
-
Zana
-
Mickiewicza - Jagiellońska - 3-Go Maja Okrzei - Paderewskiego – Wysockiego 12
14
Paderewskiego - Okrzei - 3-Go Maja Jagiellońska
-
Siemiradzkiego
-
Dworskiego
Zana
-
-
Lwowska
Zajezdnia
Słowackiego - Jagiellońska - 3-Go Maja 13
16
St. Augusta - Gurbiela - Monte Cassino Krakowska - 3-Go Maja - Jagiellońska Słowackiego - Słowackiego PGK
66
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Ofiar
Katynia
-
Lwowska
-
Zana
-
Mickiewicza - Jagiellońska - 3-Go Maja St. Augusta - Gurbiela - Monte Cassino 14
17
Żurawica - Orzechowce – Ujkowice Orzechowce - Żurawica - Monte Cassino -
20
10
10
39
27
22
2
-
-
Krakowska - 3-Go Maja - Jagiellońska Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana Lwowska Zajezdnia
Monte Cassino - Krakowska - 3-Go Maja Św. Jana - Grunwaldzka - Jagiellońska Dworskiego - Mickiewicza - Jagiellońska Piłsudskiego - Sanocka - Rosłońskiego –
15
18
Prałkowce - Rosłońskiego - Sanocka Piłsudskiego - Jagiellońska - Dworskiego Mickiewicza - Jagiellońska - Grunwaldzka
- Św. Jana - 3-Go Maja - St. Augusta Gurbiela - Monte Cassino
Rosłońskiego - Sanocka - Piłsudskiego Grunwaldzka - Wyb.Ojca Św.Jana Pawła
16
19
II
-
Grunwaldzka
-
Jagiellońska
-
Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana –
Piłsudskiego – Sanocka - Rosłońskiego
67
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Ofiar
Katynia
-
Lwowska
-
Zana
-
Mickiewicza - Jagiellońska - 3-Go Maja –
17
20
Opalińskiego - 3-Go Maja - Jagiellońska -
60
26
26
20
10
10
14
-
-
19
16
14
Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana Lwowska - Ofiar Katynia
Wybrzeże
Wilsona
-
Jagiellońska
-
Dworskiego - Siemiradzkiego - Zana Lwowska - Ofiar Katynia - Krówniki 18
21
Łuczyce
-
Rożubowice
-
Łuczyce
-
Krówniki - Ofiar Katynia - Lwowska - Zana
- Mickiewicza - Jagiellońska - Wybrzeże
Wilsona
Wyb.Ojca
Św.Jana
Pawła
II
-
Grunwaldzka - Jagiellońska - Dworskiego
19
22
- Siemiradzkiego - Zana - Lwowska - Ofiar
Katynia - Lwowska - Zana - Mickiewicza Jagiellońska - Grunwaldzka - Wyb.Ojca
Św.Jana Pawła II
Nestora - Dworskiego - Mickiewicza -
20
23
Jagiellońska - Grunwaldzka - Węgierska Ostrów - Węgierska - Grunwaldzka Jagiellońska - Dworskiego - Nestora
68
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Obozowa - Słowackiego - Jagiellońska 21
24
Grunwaldzka - Glazera - Sikorskiego Bielskiego - Grunwaldzka - Jagiellońska -
5
-
-
32
24
37
1
-
-
5
-
-
30
24
22
Słowackiego - Bakończycka - Nestora
Sielecka - Jasińskiego - Mickiewicza Jagiellońska - Grunwaldzka - Bielskiego 22
25
Sikorskiego - Glazera - Grunwaldzka Jagiellońska - Dworskiego - Nestora Jasińskiego
Nestora
23
26
- Dworskiego - Mickiewicza -
Jagiellońska - Grunwaldzka - Glazera Sikorskiego - Bielskiego - Grunwaldzka Jagiellońska - Dworskiego - Nestora
Nestora - Dworskiego - Leszczyńskiego Łukasińskiego
-
Słowackiego
-
Jagiellońska - Grunwaldzka - Św. Jana 24
27
Okrzei - Paderewskiego - Opalińskiego 3-go Maja - Św. Jana - Grunwaldzka Jagiellońska
-
Słowackiego
-
Łukasińskiego
-
Leszczyńskiego
-
Dworskiego - Nestora
25
28
Pasteura - Przemysława - Słowackiego -
69
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Jagiellońska - Grunwaldzka – Bielskiego Grunwaldzka - Jagiellońska - Słowackiego
- Przemysława – Pasteura
Ofiar Katynia - Lwowska - W. Pola Bohaterów Getta - Focha - Brata Alberta 26
29
29-Listopada - St. Augusta – Opalińskiego
10
-
-
5
-
-
30
30
5
- 3-go Maja - Borelowskiego - Bohaterów
Getta - W. Pola - Lwowska - Ofiar Katynia
Opalińskiego - 3-Go Maja - Św. Jana Grunwaldzka - Jagiellońska - Dworskiego
- Siemiradzkiego - Zana - Lwowska 27
32
Batorego - Jasińskiego - Sielecka Jasińskiego - Batorego - Lwowska - Zana
-
Mickiewicza
-
Jagiellońska
-
Grunwaldzka - Św. Jana - Okrzei Paderewskiego - Opalińskiego
Sikorskiego - Glazera - Grunwaldzka Jagiellońska
-
Dworskiego
-
Siemiradzkiego - Zana - Lwowska 28
34
Batorego - Jasińskiego - Sielecka Jasińskiego - Batorego - Lwowska - Zana
-
Mickiewicza
-
Jagiellońska
-
Grunwaldzka - Glazera - Sikorskiego –
70
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Bielskiego
Rożubowice - Łuczyce - Krówniki - Ofiar
Katynia - Lwowska - W. Pola - Bohaterów
29
35
Getta
-
Focha
-
Brata
Alberta
-
Borelowskiego - Krasińskiego - 3-Go Maja
1
-
-
5
-
-
- Św. Jana - Glazera - Sikorskiego Bielskiego
Sielecka - Jasińskiego - Batorego Lwowska - W. Pola - Bohaterów Getta 30
38
Wybrzeże
Wilsona
-
Grunwaldzka
–
Bielskiego – Grunwaldzka - Sportowa Bohaterów Getta - W. Pola - Lwowska Ofiar Katynia - Krówniki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK Sp. z o.o. w Przemyśl, UM Przemyśl
71
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Dodatkowo, w okresach gdy popyt na usługi publicznego transportu zbiorowego różni się
znacząco od normalnie dominujących, wprowadzane są zmiany w obowiązujących
rozkładach jazdy. Do tych okresów należy 1 listopada (oprócz zmian w obowiązujących
rozkładach jazdy uruchamiane są linie specjalne A i B do obsługi komunikacyjnej
cmentarzy).
Linia Specjalna A: 15 kursów na przystankach
Słowackiego – Bakończycka, Słowackiego – Szpital, Słowackiego – Poczta, Słowackiego –
Biblioteka, Jagiellońska - Pl. Pileckiego, Grunwaldzka - Pl. Konstytucji, Glazera – Osiedle,
Sikorskiego, Bielskiego – Kościół, Bielskiego – Szańce, Bielskiego – Osiedle, Grunwaldzka Os. Kmiecie, Grunwaldzka - Os. Wieniawskiego, Grunwaldzka – Poniatowskiego,
Grunwaldzka - Pl. Konstytucji, Jagiellońska - Pl. Rybi, Słowackiego – LO, Słowackiego –
Poczta, Słowackiego - Szpital
Linia Specjalna B: 16 kursów na przystankach
Słowackiego - Bakończycka, Słowackiego - Szpital, Słowackiego - Poczta, Słowackiego Biblioteka, Jagiellońska - Pl. Pileckiego, Grunwaldzka - Pl. Konstytucji
, Grunwaldzka - Św.
Jana, Grunwaldzka - Os. Warneńczyka, Bielskiego - Os. Kmiecie- Bielskiego, Bielskiego Os. Rycerskie, Bielskiego - Kościół, Sikorskiego - Osiedle, Glazera - Osiedle, Grunwaldzka Pl. Konstytucji, Jagiellońska - Pl. Rybi, Słowackiego - LO, Słowackiego - Poczta,
Słowackiego - Szpital
72
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Praca przewozowa
W roku bazowym tj. 2012 r., w ramach komunikacji miejskiej, na całym obszarze objętym
siecią komunikacyjną, wykonanych zostało 2 083 224 wozokilometrów w komunikacji
autobusowej. W roku bazowym, na całym obszarze objętym komunikacją miejską autobusy
przewiozły 7 229 000 pasażerów.
Szczegółowe dane dotyczące ilości wozokilometrów i pasażerów w latach 2010 - 2012
przedstawia poniższy wykres.
Wykres 1. Ilość wozokilometrów wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu w latach 2010 2012
Źródło: Opracowane na podstawie danych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
73
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 8. Ilość wozokilometrów wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu
Rok
Ilość
wozokilometrów
2010
1 976 895
2011
2 057 182
2012
2 083 224
Razem
6 117 301
Źródło: Dane Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
W latach 2010 - 2012 nastąpił wzrost liczby wozokilometrów, spowodowany racjonalizacją
rozkładu jazdy pod kątem ilości kursów i liczby linii autobusowych. Zwiększenie liczby
kursów spowodowane było zwiększającą się ilością przewożonych pasażerów
Wykres 2. Ilość pasażerów przewiezionych przez MZK Sp. z o.o w Przemyślu w latach 2010 - 2012
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
74
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 9. Ilość pasażerów przewiezionych przez MZK Sp. z o.o w Przemyślu w latach 2010 - 2012.
Rok
Ilość
przewiezionych
pasażerów
2010
6 920 000
2011
7 018 000
2012
7 229 000
Razem
21 167 000
Źródło: Dane Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
75
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Infrastruktura przystankowa
Integralną częścią systemu komunikacji miejskiej jest infrastruktura przystankowa. Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., - Prawo o ruchu drogowym przystanek
komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na
danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności
godzin odjazdów środków transportu. Dostępność mieszkańców Miasta Przemyśla do
infrastruktury przystankowej jest dobrze oceniania przez pasażerów. W granicach
administracyjnych miasta zlokalizowanych jest 207 przystanków autobusowych których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, z czego 15 z nich
udostępnionych
jest
wyłącznie dla Operatora publicznego transportu zbiorowego. Na
terenie miasta zlokalizowany jest także jeden prywatny przystanek komunikacyjny oraz
prywatny dworzec autobusowy. Większość przystanków autobusowych posiada wiaty
chroniące oczekujących pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Wszystkie przystanki są wyposażone w tabliczki z rozkładami jazdy. Na przystankach przy
ul. Jagiellońskiej (zarówno w kierunku Zasania jak i Placu na Bramie), ul. 3
go Maja
(kierunek Centrum), ul. Mickiewicza (Poczta) znajdują się elektroniczne tablice informacyjne,
informujące pasażerów oczekujących na przystanku o kierunku, numerze linii i czasie
odjazdu 5-ciu kolejnych autobusów. W okresie objętym planem, działania w zakresie
infrastruktury przystankowej będą ukierunkowane na:

budowę nowych zatok w ramach przebudowy dróg,

modernizację
istniejących
przystanków
z
uwzględnieniem
bezpieczeństwa,
funkcjonalności oraz estetyki,

sukcesywne
wyposażenie
kluczowych
przystanków
w
elektroniczne
tablice
informacyjne,

zakup nowych wiat przystankowych,

remont istniejącej infrastruktury przystankowej
76
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
4.2 Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonanie przewozów o
charakterze użyteczności publicznej,
Miasto Przemyśl, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, nieustannie dąży do
jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców, w tym także do
prowadzenia przewozów na liniach komunikacyjnych mających optymalny przebieg oraz
parametry obsługi. Planuje się, że układ linii komunikacyjnych będzie się zmieniać
w stosunku do obecnego w wyniku dostosowania go do zmieniających się potrzeb
komunikacyjnych mieszkańców, np. w odpowiedzi na potrzebę objęcia komunikacją
zbiorową nowopowstałych generatorów ruchu. Generatorami tymi mogą być w szczególności
nowe osiedla mieszkaniowe, instytucje publiczne, jednostki opieki zdrowotnej oraz obiekty
usługowo-handlowe. Rozwój planowanej sieci komunikacyjnej oraz zmiany w parametrach
istniejących
tras
i
linii
komunikacyjnych
będą
przebiegały
przy
uwzględnieniu
nowopowstałych potrzeb transportowych wpływających na zmiany i kierunki natężenia ruchu
pasażerskiego, związanych w szczególności z:

kierunkami rozwoju przestrzennego

zmianami liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia

zmianami społeczno-gospodarczymi
W celu zwiększenia popytu na usługi komunikacji zbiorowej, poprzez zwiększenie
atrakcyjności oferty przewozowej w zakresie organizacji i zarządzania publicznym
transportem zbiorowym planuje się podjąć następujące działania:

zmiany w przebiegu linii komunikacyjnych, mające na celu wzrost dostępności do
komunikacji zbiorowej (rozumianej jako całkowity czas dotarcia do transportu
publicznego, na który składa się czas dojścia od miejsca rozpoczęcia podróży do
najbliższego przystanku transportu publicznego oraz średni czas oczekiwania na
pojazd transportu publicznego jadącego w danym kierunku) nowopowstałych osiedli
wielorodzinnych oraz zespołów domów jednorodzinnych;

lokalizowanie nowych przystanków komunikacyjnych;

reformowanie rozkładów jazdy celem dostosowania do potrzeb przewozowych
mieszkańców w zakresie godzin oraz częstotliwości kursowania;
77
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Układ linii komunikacyjnych będzie się zmieniać także jako następstwo zmian w układzie
drogowym Przemyśla. Planuje się m.in. realizowanie przewozów o charakterze użyteczności
publicznej nowo budowaną drogą obwodową miasta.
Wprowadzenie zmian w ofercie przewozowej, w szczególności likwidacja lub zawieszanie
linii komunikacyjnych, uruchamianie nowych lub znaczące zmiany w parametrach
istniejących linii komunikacyjnych poprzedzone zostaną analizą wyników badań potoków
pasażerskich
oraz
przeprowadzane
będą
w
oparciu
o
konsultacje
społeczne
z mieszkańcami.
Ponadto przewiduje się możliwość realizowania przewozów o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Gmin, które w drodze porozumień międzygminnych powierzą Gminie
Miejskiej Przemyśl zadania własne w postaci zaspokajania potrzeb publicznego transportu
zbiorowego.
V.
Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
5.1 Dane demograficzne
Przemyśl - miasto w województwie podkarpackim, liczące ponad 64 tys. mieszkańców
(czerwiec 2011; źródło: Raport o stanie Miasta Przemyśla /aktualizacja czerwiec 2013/).
Gęstość zaludnienia na terenie Przemyśla w czerwcu 2011 roku wynosiła 1 402 osoby/km2.
Przemyśl to miasto na prawach powiatu i zarazem największe miasto byłego województwa
przemyskiego, zajmuje powierzchnię 46 km2. Położony jest na styku trzech krain
geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, w tzw.
Bramie Przemyskiej, przez którą od stuleci przebiega szlak handlowy łączący wschodnią
i zachodnią Europę.
Przemyśl leży na wzniesieniach nad rzeką San, dzielącą miasto na lewobrzeżną dzielnicę
Zasanie, w której znajdują się ścisłe rezerwaty florystyczne Winna Góra i Jamy oraz
prawobrzeżną, w której znajdują się śródmieście z zabytkowym Starym Miastem, zabudową
przemysłową, górującym nad miastem wzgórzem Zniesienie z tzw. Kopcem Tatarskim
i położonymi nad rzeką terenami rekreacyjnymi.
Położenie miasta w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą i u progu Karpat sprawia,
że miasto rozwija się jako centrum handlu, ważny węzeł komunikacyjny i ośrodek
turystyczny.
78
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Przez miasto przebiega międzynarodowa droga E-4 wiodąca od Zgorzelca przez Kraków,
Przemyśl do Lwowa, połączenie kolejowe: Szczecin - Wrocław - Katowice - Kraków Przemyśl - Kijów.
Na przestrzeni lat 2005-2011 nastąpił systematyczny spadek liczby mieszkańców. Tendencję
w zakresie zmniejszania się liczby mieszkańców miasta przedstawia powyższa tabela.
Wykres 3. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 2005-2011.
67500
67000
66500
66000
65500
65000
6690967127
66867
64500
66488 66389
66229
64000
64728
63500
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Przemyśla /aktualizacja czerwiec
2013/
Decydujący wpływ na liczbę mieszkańców w mieście mają zarówno migracje jak
i ruch naturalny. Od kilku lat na terenie miasta Przemyśla wyraźnie zauważalny jest spadek
przyrostu naturalnego.
Prognozy demograficzne w mieście Przemyślu na następne lata przewidują spadek ludności
do 59 600 osób w 2030 roku. Obrazuje to poniższy wykres
79
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Wykres 4. Prognoza ludności do roku 2030 w Przemyślu.
68000
66000
64000
62000
60000
58000
56000
54000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie
Miasta Przemyśla /aktualizacja czerwiec 2013/
Tabela 10. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 2005–2011
Lata
Ogółem
Mężczyźni
[%]
Kobiety
[%]
Kobiety na 100
mężczyzn
Gęstość
zaludnienia
2005
2006
2007
2008
2009
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
31 420
31 501
31 325
31 099
31 063
46,96
46,93
46,85
46,77
46,79
35 489
35 626
35 542
35 389
35326
53,04
53,07
53,15
53,23
53,21
113
113
113
114
114
1 620
1 526
1 520
1 519
1 517
2010
2011
66 229
64 728
30 990
30 322
46,79
46,85
35 239
34 406
53,21
53,15
114
113
1 434
1 402
Źródło: Raport o stanie Miasta Przemyśla /aktualizacja czerwiec 2013/
http://www.przemysl.pl/urzad_miejski/383/raport_o_stanie_miasta_przemysla/3225.html
80
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
5.2 Główne generatory ruchu
Największymi generatorami ruchu na terenie miasta Przemyśla są:

osiedla mieszkaniowe,

placówki oświatowe,

strefy inwestycyjne,

duże zakłady pracy,

obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne,

obiekty handlowo - usługowe,


instytucje publiczne,
inne generatory ruchu (np. placówki służby zdrowia, cmentarze),
Funkcje, jakie pełnią generatory ruchu, wpływają na charakter realizowanych do nich
podróży. Przykładowo, miejsca pracy oraz nauki są najczęściej celami codziennych,
obligatoryjnych przemieszczeń odbywanych w określonych porach i po określonej trasie.
Natomiast podróże związane z kulturą, życiem towarzyskim, zakupami, ochrona zdrowia
oraz sprawami administracyjnymi, czyli podróże fakultatywne i incydentalne, cechują się
najczęściej większą nieregularnością niż podróże wykonywane obligatoryjne.
Osiedla mieszkaniowe
Na terenie miasta Przemyśla ludność skupiona jest głównie w Śródmieściu i na Zasaniu,
gdzie występuje największa gęstość zaludnienia. W roku 2011 gęstość zaludnienia na
terenie Przemyśla wynosiła 1 402 os./km2. Do dużych źródeł ruchu można zaliczyć osiedla:
Kmiecie, Salezjańskie,
Kazanów, Łukasińskiego w zachodniej części miasta, Lipowica,
Kazanów, Krakowskie, Winna Góra w północnej części miasta, Kopernika, Lwowskie, Za
Wiarem w części wschodniej, oraz osiedle Słowackiego i Zielonka w południowej części
miasta. Szczegółową liczbę mieszkańców poszczególnych osiedli w Przemyślu przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 11. Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach /Stan na 03.09.2013 r./
Lp.
Osiedla
Liczba mieszkańców
%
1.
Stare Miasto
3 978
6,32
2.
Kmiecie
5 700
9,06
3.
Warneńczyka
2 853
4,53
81
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
4.
Lipowica
1 597
2,54
5.
Salezjańskie
5 091
8,09
6.
Kazanów
6 889
10,95
7.
Winna Góra
2 222
3,53
8.
Stefana Rogozińskiego
2 355
3,74
9.
Zygmunta Krasińskiego
4 577
7,27
10.
Kopernika
3 263
5,19
11.
Lwowskie
2 943
4,68
12.
Łukasińskiego
5 727
9,10
13.
Przemysława
3 556
5,66
14.
Słowackiego
646
1,03
15.
Marii Konopnickiej
1 124
1,79
16.
Mickiewicza
2 562
4,07
17.
Zielonka
201
0,32
18.
Rycerskie
3 568
5,67
19.
Krakowskie
1 153
1,83
20.
Za Wiarem
1 521
2,42
21.
Kruhel Wielki
1 388
2,21
62 914
100
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
Urzędu Miasta w Przemyślu.
Spośród 21 osiedli tworzących obszar miejski najwięcej osób mieszka na os. Kazanów
/10,95%/, Łukasińskiego /9,10%/, Kmiecie /9,06%/, Salezjańskie /8,09%/ i Krasińskiego
/7,27%/.
Ruch mieszkańców tych osiedli skierowany jest głównie do centrum miasta /ulica
Grunwaldzka, 3 Maja, Krasińskiego, Borelowskiego, Bohaterów Getta, Jagiellońska,
Mickiewicza, Słowackiego/, gdzie znajdują się placówki nauki, budynki użyteczności
publicznej oraz zaplecze usługowo-handlowe. Mieszkańcy dojeżdżają również do pracy
w obszary typowo przemysłowe znajdujące się w rejonie ulic: Lwowskiej, Sieleckiej,
Obozowej, Herbertów i Monte Cassino.
82
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Zgodnie
z
ustaleniami
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Przemyśla, rozwój przestrzenny miasta w większym stopniu będzie
wynikać ze wzrostu standardów zamieszkania i wypoczynku, niż ze wzrostu liczby ludności.
Dla rozwoju mieszkalnictwa wyznaczono tereny obejmujące istniejące zespoły budownictwa
jednorodzinnego i usług podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: Kochanowskiego, Żwirki
i Wigury, Mokrej, Paderewskiego, Sobieńskiego, Wysockiego, w kierunku Lipowicy
i północnej granicy miasta, w rejonie ulic Swobodna – Bielskiego, rejonie ulic: Grunwaldzkiej
i Węgierskiej w kierunku Ostrowa. Dla wszystkich terenów występowania zabudowy
mieszkaniowej, zarówno jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej wskazuje się konieczność
dogęszczania i koncentracji, przy spełnieniu zasad rozwoju przestrzennego ustalonych
w
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta
Przemyśla. Tendencja do rozprzestrzeniania się zabudowy Miasta Przemyśla wpływa na
zwiększenie zapotrzebowania na dłuższe podróże i jest korzystna z punktu widzenia
realizacji polityki transportowej.
Placówki oświatowe
Tabela 12. Liczby nauczycieli i uczniów w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Przemyśla stan
na dzień 09.10.2013
Liczba uczniów
Placówka edukacyjna
Lp.
Liczba uczniów
dojeżdżających
spoza Przemyśla
Liczba
nauczycieli
1.
Przedszkola
1 340
20
150
2.
Szkoły Podstawowe
3 689
439
359
3.
Szkoły Gimnazjalne
1 223
117
139
4.
Szkoły Ponadgimnazjalne
5 657
3 038
706
11 909
3 614
1 354
Razem
Źródło: Opracowane na podstawie danych Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Przemyślu.
Z punktu widzenia rozwoju transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla istotne
znaczenie ma liczba uczniów placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta.
Wynika to z faktu, iż uczniowie ci w przeważającej części korzystają ze środków komunikacji
zbiorowej. Według stanu na dzień 09.10.2013 liczba uczniów placówek edukacyjnych
działających w Przemyślu wynosiła 11 909 uczniów z czego ok. 30 % dojeżdża spoza miasta
Przemyśla.
83
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Istotne znaczenie dla rozwoju transportu publicznego ma także liczba studentów uczelni
wyższych działających w Przemyślu, w tym dojeżdżających do miasta z poszczególnych
gmin powiatu przemyskiego. Dane te zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 13. Liczba studentów szkół wyższych w Przemyślu dojeżdżających z terenu powiatu
przemyskiego stan wg. 30.09.2013 r.,
Liczba studentów
Szkoły wyższe
Lp.
1.
Nauczycielskie Kolegium
Liczba
studentów
dojeżdżających
spoza Przemyśla
22
15
31
14
Języków Obcych
2.
Kolegium Nauczycielskie im. A.
Fredry
3.
Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
1 126
b.d
4.
Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania
b.d
b.d
5.
Wyższa Szkoła Administracji
i Zarządzania
b.d
b.d
1 179
29
Razem
Źródło: Opracowane na podstawie danych uzyskanych z Szkół Wyższych
Strefy inwestycyjne
Wśród generatorów ruchu ważną rolę odgrywają również strefy przemysłowe. Przemyśl
należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Przemyśl. Teren
usytuowany jest w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ul. Słowackiego a linią
kolejową Przemyśl-Malhowice. Lokalizacja ma dogodny dostęp od strony ul. Słowackiego
(droga wojewódzka nr 885) oraz od ulic: Bakończyckiej, Nestora (lub Batorego), Zana
i Lwowskiej (droga krajowa nr 28). W sąsiedztwie terenu rozpoczęto budowę południowowschodniego odcinka drogi obwodowej miasta Przemyśla, który umożliwi dogodne
połączenie z autostradą A4 (planowane zakończenie budowy południowo-wschodniego
odcinka drogi obwodowej w 2015 r.). Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego statusem
specjalnej strefy ekonomicznej wynosi 33 ha. Istnieje możliwość powiększenia terenu
inwestycyjnego do powierzchni ok. 100 ha.
84
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Rysunek 5. Położenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Przemyśl
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych, http://www.invest.przemysl.pl
Duże zakłady pracy
Kolejną grupą generatorów ruchu są duże zakłady pracy.
Na terenie miasta Przemyśla
działa wiele podmiotów gospodarczych, wśród których najistotniejsze znaczenie dla
przemyskiej gospodarki mają:

APKON Sp. z o.o. www.apkon.pl – producent zagęszczonego soku jabłkowego,
schładzanie owoców miękkich,

ELBUD
Sp.
z
o.o.
www.elbudprzemysl.pl
–
producent
prefabrykatów
elektroenergetycznych i żelbetonowych,

FADOM S.A. www.fadomsa.pl – przedsiębiorstwo budowlano-handlowe,

FANINA S.A. www.fanina.pl – producent elektromagnesów, transformatorów,
przekładników prądowych, sprzęgów kolejowych, uchwytów elektromagnetycznych,

FIBRIS S.A. www.fibris.pl – wiodący producent płyt pilśniowych,

INGLOT Sp. z o.o. www.inglot.pl – producent wysokiej jakości kosmetyków,

LIS-Poland Sp. z o.o. www.lis-oswietlenie.pl – producent oświetlenia oraz usług
metalizacji,

NARZĘDZIOWCY
Sp.
z
o.o.
www.reduktory.com.pl
–
producent
narzędzi,
przyrządów i urządzeń technologicznych oraz wyrobów z branży elektromaszynowej,
85
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

PLASMET Sp. z o.o. www.plasmet.net – największy krajowy producent precyzyjnych
narzędzi ze stali stopowej do profilowania blach na prasach krawędziowych,

POLLENA-ASTRA Sp. z o.o. www.pollena-astra.com.pl – producent chemii
gospodarczej

REM II Sp. z o.o. www.remii.pl – producent okien i drzwi z PCV i aluminium,

SANWIL S.A. www.sanwil.pl – wiodący producent skór ekologicznych i materiałów
powlekanych,

Zakłady Automatyki POLNA S.A. www.polna.com.pl – producent automatyki
przemysłowej i ciepłowniczej,

Zakład produkcyjny ASTRA S.A. www.astra.przemysl.pl – producent farb artykułów
szkolnych,

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego SZPAK S.J. www.szpak.com.pl – producent
sprzętu oświetleniowego.
Są to przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 100 pracowników.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne
Kolejną grupą generatorów ruchu są ośrodki kulturalne (np. Przemyskie Centrum Kultury
i Nauki „Zamek”, na które składają sie: Zamek Kazimierzowski, Klub „Niedźwiadek”, budynek
przy ul. Konarskiego 5 wraz z mieszczącym sie tam Zespołem Pieśni i Tańca "Przemyśl"
oraz od końca 2011r. piwnice pod budynkiem Rynek 1; Młodzieżowy Dom Kultury - placówka
oświatowa pracy pozaszkolnej przy ul. Św. Józefa 6 finansowana z subwencji oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przy pl. Berka
Joselewicza 1, oraz jego oddziały: Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa,
ul. Władycze 1) i Muzeum Historii Miasta Przemyśla (Rynek 9); Centrum Kulturalne przy
ul. Konarskiego 9 wraz z działającym tam kinem „Centrum”; Galeria Sztuki Współczesnej
przy ul. Kościuszki 3; Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Śnigurskiego 10/12. Muzeum
Archidiecezjalne przy ul. Zamkowej 3), ośrodki sportowe i rekreacyjne (np. Stok Narciarski
przy ul. Sanockiej 4, Sztuczne Lodowisko przy ul. Sanockiej 5, Kryta pływalnia przy ul. ul. 22
Stycznia 8, Korty tenisowe "CZUWAJ" przy ul. 22-go Stycznia 6, Hala Sportowa przy
ul. Mickiewicza 30).
Instytucje publiczne, inne generatory ruchu (np. placówki służby zdrowia, cmentarze)
Jedną z głównych grup generatorów ruchu są urzędy państwowe samorządowe występujące
na terenie miasta Przemyśla. Do ważniejszych instytucji użyteczności publicznej na terenie
miasta Przemyśla należy zaliczyć:

Urząd Miejski w Przemyślu,
86
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Starostwo Powiatowe w Przemyślu,

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

Wojewódzki Szpital w Przemyślu,

Szpital Miejski w Przemyślu,

Urząd Skarbowy w Przemyślu,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu,

Izba Celna w Przemyślu.
W centrum miasta Przemyśla zlokalizowane są następujące instytucje użyteczności
publicznej: Urząd Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Powiatowy
Urząd Pracy w Przemyślu. Najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej, z którego mogą
skorzystać klienci tych jednostek znajduje się na ul. Jagiellońskiej. Zatrzymują się tam
autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. następujących linii: 01, 02, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 oraz indywidualni
przewoźnicy.
Wojewódzki Szpital w Przemyślu znajduje się na ul. Monte Cassino. Najbliższy przystanek
komunikacji zbiorowej, z którego mogą skorzystać pracownicy, pacjenci, odwiedzający
chorych znajduje się na ul. Monte Cassino – Szpital Wojewódzki. Zatrzymują się tam
autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. następujących linii: 01, 02, 2, 16, 17, 18
oraz indywidualni przewoźnicy.
Szpital Miejski w Przemyślu znajduje się na ul. Słowackiego. Najbliższy przystanek
komunikacji zbiorowej, z którego mogą skorzystać pracownicy, pacjenci, odwiedzający
chorych znajduje się na ul. Słowackiego - Szpital. Zatrzymują się tam autobusy Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. następujących linii: 3, 4, 5, 8, 16, 24, 28 oraz indywidualni
przewoźnicy.
Urząd Skarbowy w Przemyślu znajduje się na ul. Lwowskiej. Najbliższy przystanek
komunikacji zbiorowej, z którego mogą skorzystać klienci znajduje się na ul. Lwowskiej MZK. Zatrzymują się tam autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. następujących
linii: 1, 2, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22 , 25, 29, 32, 34, 35, 38 oraz indywidualni przewoźnicy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu znajduje się na ul. Brodzińskiego. Najbliższy
przystanek komunikacji zbiorowej, z którego mogą skorzystać klienci znajduje się na ul.
Brata Alberta. Zatrzymują się tam autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
następujących linii: 02, 3, 7, 29, 35 oraz indywidualni przewoźnicy.
87
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Izba Celną w Przemyślu znajduje się na ul. Sieleckiej. Najbliższy przystanek komunikacji
zbiorowej, z którego mogą skorzystać klienci znajduje się na ul. Sieleckiej - I. Zatrzymują się
tam autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. następujących linii: 25, 32, 34.
Dodatkowo źródłami ruchu na terenie miasta Przemyśla są: przychodnie lekarskie, kościoły,
cmentarze oraz sklepy wielkopowierzchniowe.
Rysunek 6. Rozmieszczenie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej i największych
zakładów pracy w Przemyślu
Źródło: Opracowanie PARR S.A.
5.3 Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym oraz
o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu
osobom
W celu ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób o ograniczonych możliwościach
poruszania się, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych w Polsce wprowadza się
szereg przepisów i aktów prawnych. Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja
Rzeczpospolitej, określająca prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego życia,
88
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
potwierdza to również Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają
prawo do samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Osoby
niepełnosprawne mają prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych w tym
dostępu do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się
i powszechnego korzystania ze środków transportu. Organizator usług przewozowych
powinien zapewnić bezpieczeństwo, wygodę i należytą obsługę, w tym szczególnie osobom
o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wprowadzone udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych poprawią jednocześnie standard przemieszczania się pozostałych osób.
Tabela 14. Osoby niepełnosprawne w Przemyślu stan na dzień 30.09.2013
Stopień
Liczba osób
niepełnosprawności
Osoby dorosłe
Dzieci do 16 roku życia
znaczny
612
umiarkowany
766
lekki
276
bez podziału na stopnie
431
Ogółem
2 085
Źródło: Opracowano na podstawie danych Wydziału Spraw Społecznych UM Przemyśl
Potrzeby przewozowe tej grupy mieszkańców Miasta Przemyśla zostały uwzględnione
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej miasta.
Dla realizacji tego celu zakłada się, że w okresie objętym Planem, tj. 2013-2020:

100%
pojazdów
autobusowych,
będzie
przystosowana
do
przewozu
osób
potrzeb
osób
niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchowej,

nastąpi
modernizacja
przystanków
poprzez
uwzględnienie
niepełnosprawnych,

zostaną wyraźnie oznakowane krawędzie przystanków oraz stopni, w tym stopni
wejściowych do pojazdów dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom niewidomym
i niedowidzącym.
Potrzeby przewozowe osób niepełnosprawnych zdeterminowane są zasadniczo:

stopniem aktywności życiowej oraz stopniem uzależnienia od osób trzecich;
89
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

stopniem dysfunkcji narządów ruchu;

możliwością samodzielnego poruszania się.
Osoby o znacznym stopniu dysfunkcji nie korzystają z ogólnodostępnej komunikacji
miejskiej. Pozostałe osoby niepełnosprawne, które przemieszczają się komunikacją
zbiorową, można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

osoby z dysfunkcją narządów ruchu;

osoby niedosłyszące;

osoby niedowidzące i ociemniałe.
Tabela 15. Wybory środków transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne
Przewidziane działania
Postulat przewozowy
Cel
dotyczące infrastruktury i
taboru
osoby z dysfunkcją narządów ruchu
Pojazdy niskopodłogowe
poprawa stanu
- sukcesywna wymiana taboru
autobusowego na pojazdy
niskopodłogowe,
- przebudowa przystanków
Przystanki dostosowane dla
osób niepełnosprawnych
poprawa stanu
- sukcesywna przebudowa
istniejących przystanków tak, by
umożliwić osobom
korzystającym z wózków
inwalidzkich samodzielny wjazd
do pojazdu
osoby niedosłyszące
Informacja wizualna dotycząca
trasy i godzin odjazdu na
przystankach i w pojazdach
poprawa stanu
- wprowadzenie elektronicznych
tablic informacyjnych na
przystankach pokazujących
trasę, bieżący i kolejny
przystanek,
osoby niedowidzące i ociemniałe
Informacja głosowa dotycząca
trasy i godzin odjazdu na
przystankach
poprawa stanu
- montaż i modernizacja
istniejących elektronicznych
tablic informacyjnych poprzez
instalacje modułu informacji
głosowej
90
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Informacja głosowa dotycząca
numeru linii i trasy na zewnątrz
pojazdu
poprawa stanu
- instalacja na wybranych
pojazdach modułów
identyfikacji dźwiękowej
słyszalnej na zewnątrz pojazdu.
Wyraźnie oznaczenie numerów
linii
poprawa stanu
- montaż we wszystkich
pojazdach dodatkowych,
dużych i kontrastowych tablic
numerem linii (czarne cyfry na
białym tle)
Wyraźne oznaczenie progów i
krawędzi stopni w pojazdach i
peronach przystankowych
poprawa stanu
- naniesienie w pojazdach
wyraźnych oznaczeń miejsc
niebezpiecznych oraz
elementów ułatwiających
korzystanie pojazdu np.
przyciski, sygnalizacyjne i
otwarcia drzwi
- modernizacja peronów
przystankowych
Źródło: Opracowanie własne
VI.
Przewidywane finansowanie usług przewozowych
6.1 Źródła finansowania i formy finansowania
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym art. 50) finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może
polegać w szczególności na:
1. pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług
świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub
2. przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:

utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub

utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze
właściwego danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub

poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub
3. udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację
przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
91
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Natomiast źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą
być w szczególności (art. 51, ust.1 pkt.1):

środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem,

wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od
pasażerów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., - Prawo
przewozowe.
Gmina Miejska Przemyśl wykonuje zadania własne oraz powierzone w ramach porozumień
zawartych z Gminą Przemyśl, Gminą Krasiczyn oraz Gminą Żurawica
na konkretnych
liniach autobusowych tzw. miejsko – podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu - pełniącego funkcję operatora. Na łączne koszty
organizacji komunikacji miejskiej w Przemyślu i gminach objętych porozumieniem składają
się:
 zapłata za usługi przewozowe operatorowi wewnętrznemu – MZK Sp. z o.o.
w Przemyślu,
 koszty utrzymania infrastruktury przystankowej,
 koszty własne organizatora.
Źródłami
finansowania
komunikacji
miejskiej
w
Przemyślu
i
gminach
objętych
porozumieniami są:

Środki z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl przekazywane do MZK Sp. z o.o.
w formie rekompensaty,

Środki z budżetów gmin objętych porozumieniem,

Opłaty
za
korzystanie
przez
przewoźników
i
operatorów
z
przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska
Przemyśl.
Struktura finansowania komunikacji miejskiej w Gminie Miejskiej Przemyślu i gminach
objętych porozumieniem, w roku 2012 przedstawia się następująco:
92
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 16. Źródła finansowania komunikacji miejskiej w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz gminach
objętych porozumieniem w 2012 r.,
Źródła finansowania
Kwota
Udział w finansowaniu
PLN
%
Wpływy ze sprzedaży biletów,
zgodnie z przepisami ustawy 15
listopada 1984 r. Prawo
przewozowe,
5 511 312,44
57,06
Środki z budżetu Gminy
Miejskiej Przemyśl
przekazywane do MZK Sp.
z o.o. w formie rekompensaty
3 560 321,00
36,87
- 15 000,00 Gmina Krasiczyn
6,07
Środki z budżetów gmin
objętych porozumieniem
- 50 000,00 Gmina Żurawica
- 521 610,00 Gmina Przemyśl
Razem
9 658 243,44
100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Przemyślu
Wykres 5. Źródła finansowania komunikacji miejskiej w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz gminach
objętych porozumieniem w 2012 r.,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Przemyślu
93
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Przyjmuje się, że w okresie objętym Planem tj. 2013-2020 finansowanie komunikacji
miejskiej w Przemyślu i gminach objętych porozumieniem odbywać się będzie z tych
samych źródeł jak dotychczas.
Przewidywane wydatki inwestycyjne w obszarze publicznego transportu zbiorowego
w Przemyślu w okresie objętym Planem, powinny dotyczyć w szczególności:

zakupu taboru autobusowego;

zakupu dynamicznego systemu zarządzania transportem;

remontu istniejącej infrastruktury przystankowej

zakupu nowych wiat przystankowych;
Tabela 17. Przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych w okresie objętym Planem
Lp.
Nazwa inwestycji
Lata
Orientacyjne koszty
realizacji
1.
zakup taboru autobusowego
2014-2020
20 925 000,00
2.
zakup dynamicznego systemu
zarządzania transportem
2014-2020
3 000 000,00
3.
remont istniejącej infrastruktury
przystankowej
2014-2020
40 000,00
4.
zakup nowych wiat przystankowych
2014-2020
390 000,00
Źródło: Dane Urzędu Miasta w Przemyślu
Zakłada się, że finansowanie w/w inwestycji w systemie komunikacji miejskiej
w Przemyślu, jak dotychczas odbywać się będzie głównie ze środków budżetowych
Gminy Miejskiej Przemyśl, oraz ze środków zewnętrznych pozyskiwanych w ramach
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
VII. Preferencje
dotyczące
wyboru
rodzaju
środków
transportu,
w szczególności propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków,
uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze
objętym planem transportowym
Preferencje
komunikacyjne
to
oczekiwania
pasażerów
w
zakresie
jakości
usług
przewozowych transportu zbiorowego. Oczekiwania i potrzeby pasażerów w zakresie
komunikacji miejskiej to postulaty przewozowe. Poznanie tych potrzeb jak również ocena
94
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
stopnia ich spełnienia wyznaczają kierunki dalszego rozwoju oferty przewozowej. Ranking
postulatów
przewozowych
zależy
od
miasta
i
regionu.
Bardzo
często
są
one
odzwierciedleniem aktualnej oferty przewozowej w danym mieście, przy czym mogą one być
przejawem chęci wprowadzenia zmian lub utrzymania istniejącej sytuacji. Należy je
rozpatrywać w ścisłym powiązaniu ze stopniem zadowolenia pasażerów z jakości usług.
Obciążenie ruchem miejskiej sieci drogowej jest zależne przede wszystkim od częstotliwości
użytkowania samochodu, stopnia napełnienia oraz liczby samochodów osobowych
przypadających na 1000 mieszkańców.
Tabela 18. Liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych i motorowerów w Przemyślu stan na
31.12.2012 r.,
Rodzaj
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
samochody
osobowe
18736
19460
20930
21844
22799
24031
25309
25291
26858
29590
autobusy
302
275
290
292
294
307
309
290
300
298
samochody
ciężarowe
3056
2952
2998
3065
3113
3195
3402
3532
3683
3829
motocykle
1217
1200
1255
1295
1326
1421
1522
1506
1575
1647
motorowery
403
410
480
553
652
793
935
954
1028
1091
Razem
23714
24297
25953
27040
28184
29747
31477
31573
33444
36455
pojazdu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Urzędu Miasta
w Przemyślu
Poniższy wykres przedstawia strukturę zarejestrowanych pojazdów w Przemyślu.
95
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Wykres 6. Struktura pojazdów zarejestrowanych w Przemyślu w 2012 r.,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Przemyślu
Na potrzeby Planu przeprowadzono ranking postulatów przewozowych dla przemyskiej
komunikacji. Wykorzystano też przeprowadzone, przez PARR S.A. badania ankietowe,
z których wynika, iż najważniejszymi postulatami są:
1. dostępność, czyli odległość od/do przystanku;
2. punktualność, czyli zgodność odjazdów z rozkładem jazdy;
3. częstotliwość, czyli odstępy czasu między odjazdami;
4. cena biletu, czyli wysokość opłaty;
5. pewność dojazdu, czyli pewność o możliwości dojechania do wyznaczonego miejsca;
6. bezpośredniość, czyli możliwość realizacji podróży bez konieczności przesiadania
się;
7. komfort jazdy, czyli komfort oczekiwania na przystanku i przebywania w pojeździe;
Stopień spełnienia podstawowych postulatów przewozowych (ocenę ich realizacji w odczuciu
pasażerów) określono na podstawie badania ankietowego w środkach komunikacji miejskiej
w Przemyślu (wrzesień 2013 r.). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż należy
dążyć do zamiany preferencji dotyczących wyboru rodzajów środków transportu zbiorowego
tak, aby wzmacniać role autobusów, szczególnie w centrum miasta. Modernizacja
infrastruktury komunikacji miejskiej będzie miała znaczący wpływ na jakość świadczonych
usług komunikacyjnych. Trzeba zatem utrzymać wysoką ocenę dostępności do komunikacji
96
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
miejskiej w połączeniu z relatywnie dużą częstotliwością i punktualnością oraz sukcesywnie
podnosić komfort podróżowania poprzez włączanie do komunikacji bardziej nowoczesnego
taboru. Działaniom tym musi towarzyszyć ciągłe wsłuchiwanie się w opinię pasażerów
poprzez prowadzenie cyklicznych badań ankietowych.
Wykres 7. Najważniejsze postulaty przewozowe dla komunikacji miejskiej w Przemyślu
160
140
120
100
80
60
wybrany jako pierwszy
40
wybrany jako drugi
20
wybrany jako trzeci
0
komfort jazdy
bezpośredniość
pewność dojazdu
cena biletu
częstotliwość
punktualność
dostępność
Postulat dotyczący dostępności komunikacji 93,75% przebadanych wskazało jako pierwszy,
natomiast 100% wybrano jako drugi, postulat dotyczący punktualności jako pierwszy
wskazało 75%, jako drugi wybrało 93,75% przebadanych. Częstotliwość jako najważniejszy
postulat wybrało 93,75%, 87,5% przebadanych wybrało postulat jako drugi. Cena biletu
ważna jest dla 96,25% przebadanych pasażerów. Pewność dojazdu jako pierwszy postulat
wybrało 90,63%, jako drugi postulat wybrało 93,75%. Bezpośredniość ważna jest dla
93,75%, natomiast komfort jazdy jako pierwszy postulat wskazało 100%. Powyższe dane
uzyskane zostały na podstawie badań przeprowadzanych wśród 160 pasażerów.
Na
potrzeby
PZRPTZ
dla
Miasta
Przemyśla
przeprowadzono
badanie
potoków
pasażerskich, wyniki badań prezentuje poniższa tabela:
97
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Tabela 19 Badanie potoków pasażerskich w Przemyślu /Stan na X.2013 r./
Lp.
Numer
linii
1
01
2
3
Przebieg linii
Ilość pasażerów
Bakończyce – Rycerskie – Kazanów –
Szpital Wojewódzki
59
Nestora-Wapowce
69
Wapowce- Nestora
28
1
02
Bakończyce
Rycerskie
–
Szpital
Wojewódzki
–
MZK Lwowska – Jagiellońska – Monte
Casino
4
Lwowska
6
46
Polna S.A. – Buszkowiczki
33
3
4
Wilsona – Malhowice – Hermanowice –
Stanisławczyk - Wilsona
–
3
go
Maja
–
Paderewskiego – Lipowica DPS
5
Lipowica
DPS
–
Paderewskiego
–
Jagiellońska – Słowackiego – Bakończyce
8
9
10
32
Buszkowiczki – Polna S.A.
Jagiellońska
7
48
2
Monte Casino – Jagiellońska - MZK
5
64
52
51
20
Bakończyce – Słowackiego – Jagiellońska
5
Jagiellońska - Wyszatyce
47
Wyszatyce - Jagiellońska
8
Wilsona – Witoszyńce
58
Witoszyńce – Wilsona
12
7
8
11
Lwowska MZK – Jagiellońska – Ostrów –
Kuńkowce - Łętownia - Bełwin
89
98
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Bełwin – Łętownia Kuńkowce – Ostrów –
Jagiellońska - Lwowska MZK
11
12
Jagiellońska – Grunwaldzka - Murowanka
50
Murowanka – Jagiellońska- Hureczko
52
Hureczko – Mickiewicza-Jagiellońska
48
Jagiellońska – 3-go Maja-Wysockiego
46
Wysockiego
12
14
–
Jagiellońska
-
MZK
Lwowska
MZK
–
Lwowska
Mickiewicza
-
Jagiellońska
Słowackiego
13
16
43
PGK
–
Monte
Cassino
Szpital
Monte Cassino – Słowackiego PGK
Ofiar
Katynia
-
Lwowska
-
51
17
13
14
Zana
-
Mickiewicza - Jagiellońska - 3-Go Maja St. Augusta - Gurbiela - Monte Cassino -
26
Żurawica - Orzechowce – Ujkowice 14
17
Ujkowice - Orzechowce - Żurawica Monte Cassino - Krakowska - 3-Go Maja Jagiellońska
-
Siemiradzkiego
-
Dworskiego
Zana
-
-
27
Lwowska
Zajezdnia
Jagiellońska
15
16
18
19
Pl.
Rybi
–
Prałkowce
Końcówka
Prałkowce Końcówka – MZK Zajezdnia
8
Rosłońskiego- Grunwaldzka-Oś. Kmiecie
74
Oś.
Kmiecie
–
Jagiellońska
–
Lwowska
17
20
37
3 go Maja – Jagiellońska – ZPP Fibris
MZK
12
53
99
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
18
ZPP Fibris – Jagiellońska – Oś. Kazanów
34
Oś. Kazanów – 3 go Maja
27
Wyb. Wilsona – Rożubowice Końcówka
41
Rożubowice Końcówka - Wyb. Wilsona
20
Grunwaldzka – Oś. Kmiecie
31
21
Oś. Kmiecie - Jagiellońska – Lwowska –
19
22
Ofiar Katynia
Ofiar Katynia – Lwowska – Jagiellońska –
Grunwaldzka
20
14
45
Jagiellońska – Grunwaldzka-Ostrów
61
Ostrów – Jagiellońska - Bakończyce
92
23
Obozowa Polna – Słowackiego – Glazera
21
24
–
Grunwaldzka
Słowackiego
-
-
98
Bakończyce
22
23
25
Jagiellońska- Grunwaldzka-Oś. Rycerskie
44
Oś. Rycerskie- Jagiellońska-Jasińskiego
40
Jasińskiego – Mickiewicza - Jagiellońska
43
Bakończyce – Jagiellońska- Bielskiego
57
Bielskiego – Jagiellońska - Bakończyce
6
26
Bakończyce
24
27
Paderewskiego
–
Jagiellońska
–
Opalińskiego
–
–
40
Słowackiego - Bakończyce
Jagiellońska – Grunwaldzka – Bielskiego
25
26
28
29
Bielskiego – Grunwaldzka – Jagiellońska
– Słowackiego – Zielonka
49
26
Zielonka – Słowackiego – Jagiellońska
27
Lwowska MZK – Kazanów
29
100
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
27
28
Kazanów - Lwowska MZK
16
Sielecka I - Kazanów
16
Kazanów – Sielecka
25
Mickiewicza – Jagiellońska - Bielskiego
41
Bielskiego – Grunwaldzka - Młynarska
48
Młynarska – Jagiellońska - Mickiewicza
40
32
34
Ofiar Katynia – Lwowska – B. Getta –
29
35
Glazera – Grunwaldzka – Jagiellońska
52
Lwowska MZK
30
38
MZK Lwowska – Bielskiego - Rycerskie
18
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badań potoków pasażerskich
VIII. Zasady organizacji rynku przewozów
8.1 Realizacja funkcji organizatorskich
W Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zostało zdefiniowane pojęcie organizatora
publicznego transportu zbiorowego. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest
właściwa jednostka samorządu terytorialnego, albo minister właściwy do spraw transportu
zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.
Gmina Miejska Przemyśl jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej, która obejmuje linie komunikacyjne na terenie miasta Przemyśla oraz,
wybrane poszczególne linie na obszarze gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miejską
Przemyśl porozumienia międzygminne. Obecnie są to trzy gminy. Porozumienia te zostały
zawarte również w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, poz.1591 ze zm.), gdzie wskazano, ze gminy mogą
zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych
przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami,
a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
101
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Na podstawie porozumień międzygminnych powierzono Gminie Miejskiej Przemyśl część
zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na świadczeniu usług
transportu zbiorowego na wybranych liniach komunikacyjnych, na terenie gmin:

Gmina Przemyśl na liniach:
nr 1 Wapowce - Bakończyce, Bakończyce - Bełwin;
nr 4 Stanisławczyk - Wilczańska, Wilczańska - Stanisławczyk;
nr 8 Witoszyńce - Wilczańska, Wilczańska - Witoszyńce;
nr 11 Wapowce - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Wapowce;
nr 12 Murowanka - Lwowska Hureczko, Lwowska Hureczko - Murowanka;
nr 17 Ujkowice - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Ujkowice;
nr 21 Rożubowice - Wyb. Wilsona, Wyb. Wilsona - Rożubowice;
nr 23 Ostrów - Bakończyce, Bakończyce - Ostrów;
nr 35 Rożubowice - Os. Rycerskie;
nr 38 Os. Rycerskie - Krówniki;

Gmina Żurawica
nr 3 Polna SA - Buszkowiczki, Buszkowiczki - Polna SA;
nr 7 Wyszatyce - Plac Rybi, Jagiellońska - Wyszatyce;

Gmina Krasiczyn
nr 18 Szpital Wojewódzki - Jagiellońska - Prałkowce, Prałkowce - Jagiellońska - Szpital
Wojewódzki;
Gmina Miejska Przemyśl, w ramach organizacji rynku przewozów, jest odpowiedzialna
również za opiniowanie wniosków i na ich podstawie wydawania stosownych zezwoleń dla
przewoźników prywatnych, którzy świadczą swoje komercyjne usługi transportu zbiorowego,
również na obszarze objętym niniejszym planem transportowym Miasta Przemyśla.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa na czym w szczególności polega
organizowanie publicznego transportu zbiorowego. Funkcje organizatora są realizowane
przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu Miasta w Przemyślu. Są to:
102
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego
albo do aktualizacji tego planu;

zapewnienie
odpowiednich
warunków funkcjonowania
publicznego
transportu
zbiorowego, w szczególności w zakresie:

standardów
dotyczących
przystanków
komunikacyjnych
oraz
dworców;


korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców;

systemu informacji dla pasażera;
ustalenie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest
jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na
obszarze właściwości organizatora;

określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub
zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla
wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za
korzystanie z tych obiektów;

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego;

ustalenie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w Ustawie z dnia 15
listopada 1984 r., - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn.
zm.);

wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr
1370/2007, czyli zadań związanych z podjęciem niezbędnych środków, aby
najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej mającej na celu
wyłonienie
operatora
transportu
publicznego
lub
rok
przed
bezpośrednim
przyznaniem zamówienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej wskazane w Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 informacje.
103
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
8.2 Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
Operatorem publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie
o publicznym
transporcie
zbiorowym,
jest
samorządowy
zakład
budżetowy
oraz
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób,
który
zawarł
z
organizatorem
publicznego
transportu
zbiorowego
umowę
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej
określonej w umowie.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje, że organizator publicznego
transportu zbiorowego może zawrzeć bezpośrednio umowę o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w przypadku gdy świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot
wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Na dzień obecny Gmina Miejska Przemyśl zaangażowała do realizacji usług przewozowych
tylko jednego operatora – MZK Sp. z o.o. w Przemyślu. – którego jest wyłącznym
udziałowcem. Podmiot ten pełni rolę podmiotu wewnętrznego w rozumieniu prawodawstwa
europejskiego i krajowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
W celu regulacji wzajemnej współpracy i realizacji powierzonych zadań w zakresie
świadczenia usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego, Gmina Miejska
Przemyśl zawarła wieloletnią umowę z w/w operatorem. Umowa ta została podpisana
10.09.2009 r. Jej treść określa szczegółowe zasady, zgodnie z którymi operator wykonuje
w ogólnym interesie gospodarczym, zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla oraz
w granicach administracyjnych innych gmin, z którymi Gmina Miejska Przemyśl zawarła
stosowne porozumienia międzygminne.
Umowa ta została zawarta do dnia 31.12.2014 r. Po wygaśnięciu tej umowy nie planuje się
zmiany trybu wybory operatora publicznego transportu zbiorowego. Operator będzie nadal
wybierany w trybie bezprzetargowym, czyli w drodze bezpośredniego zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, co jest równoznaczne
z powierzeniem tych usług.
104
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
8.3 Charakterystyka obecnego operatora
Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej organizowanej przez Miasto Przemyśl jest spółka miejska Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu. Podstawą działalności spółki są usługi przewozów
regularnych z obszaru komunikacji miejskiej. Spółka, oprócz
działalności przewozowej,
prowadzi także dodatkową działalność gospodarczą stanowiącą element uzupełniający do
działalności podstawowej.
Zasadniczym przedmiotem działalności MZK jest prowadzenie działalności gospodarczej
w sektorze użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej. W posiadanych
i wyposażonych w odpowiednie narzędzia obiektach, MZK posiada możliwość wykonania
wszystkich eksploatacyjnych obsług technicznych, a także napraw. Potencjał techniczny
zajezdni autobusowych w pełni zaspokaja potrzeby Spółki w zakresie sprawnej obsługi
i utrzymania posiadanego taboru, a także pozwala na świadczenie usług na rzecz klientów
zewnętrznych.
Opis istniejącego taboru
MZK Sp. z o.o. w Przemyślu jest jedynym Operatorem świadczącym usługi w publicznym
transporcie zbiorowym osób dla Gminy Miejskiej Przemyśl. W obecnej formie prawnej MZK
Sp. z o.o. funkcjonuje od 24 sierpnia 1998 r. Głównym udziałowcem Miejskiego Zakładu
Komunikacji jest Gmina Miejska Przemyśl. Głównym celem działalności Spółki jest
wykonywanie zbiorowych przewozów osobowych na terenie miasta Przemyśla oraz na
terenie gmin ościennych w oparciu o porozumienia międzygminne zawarte z tymi gminami,
tj. Gminą Przemyśl, Krasiczyn i Żurawica.
Według stanu 25.09.2013 r. ilość pojazdów używanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp.
z o.o. w Przemyślu wynosi 44 pojazdów. Średni wiek autobusów wynosi 16 lat.
Charakteryzują
się
one
awaryjnością
i
znacznym
przebiegiem
kilometrów.
Do niektórych typów autobusów nie są już produkowane części zamienne. Efektem są
wysokie koszty eksploatacyjne. W roku 2010 zakupiono 12 pojazdów marki Otokar Vectio
o liczbie miejsc 66.
105
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Szczegółową charakterystykę posiadanego taboru przedstawia poniższa tabela.
Tabela 20. Struktura wiekowa autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu /Stan na 25.09.2013r/
Lp.
Marka
Ilość
miejsc
1
Jelcz PR 110
111
2
Jelcz 120 M
111
3
Jelcz 120 M/11
101
4
Otokar Vectio
66
5
Mercedes 0405
109
6
Mercedes 0407
54
7
MAN SL 202
105
Rok zakupu
Razem
1982
1983
2
3
1987
1988
1990
1991
1
2
1992
1993
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2010
8
3
3
1
1
1
8
5
12
2
1
1
12
5
2
2
2
6
1
3
1
Razem
2
3
3
0
2
3
3
3
1
3
0
3
1
5
12
Wiek
31
30
26
-
23
22
21
20
18
17
-
15
13
12
3
44
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
106
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Taryfy opłat oraz ceny biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów
obowiązujących w granicach obowiązujących miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn
z wyjazdem do miasta Przemyśl.
Tabela 21. Ceny biletów MZK w Przemyślu za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
Strefa
Rodzaj biletu
Ulga
bilet normalny
bilety jednorazowe
bilety wieloprzejazdowe
bilety jednorazowe czasowe
ważne 60 minut od
skasowania z możliwością
przesiadek w strefie miejskiej
Strefa Miejska
bilety okresowe ważne 5 dni
bilet ulgowy komunalny
bilet ulgowy ustawowy
bilet weekendowy bezpłatny
karnet 6 przejazdowy normalny
karnet 6 przejazdowy ulgowy komunalny
2,50
1,70
1,25
14,40 (6x2,40)
9,60 (6x1,60)
bilet normalny
3,00
bilet ulgowy komunalny
2,20
A-5, C-5 Imienny trasowany, normalny
B-5, D-5 Imienny trasowany, ulgowy
E- 5 Sieciowy na okaziciela normalny, ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta
F-5 Sieciowy normalny, imienny ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni
20,00
10,00
G-5 Sieciowy ulgowy, imienny ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni
bilety okresowe ważne 10 dni
Cena biletu
PLN
A-10, C-10 Imienny trasowany, normalny
B-10, D-10 Imienny trasowany, ulgowy
E-10 Sieciowy na okaziciela normalny, ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta
F-10 Sieciowy normalny imienny, ważny na wszystkie linie w
32,00
28,00
14,00
28,00
14,00
45,00
44,00
107
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni
G-10 Sieciowy ulgowy imienny, ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni
bilety miesięczne
A Imienny trasowany, normalny ważny w dni robocze
B Imienny trasowany, ulgowy ważny w dni robocze
C Imienny trasowany, normalny ważny we wszystkie dni
D Imienny trasowany, ulgowy ważny we wszystkie dni
E Sieciowy na okaziciela normalny, ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta
F Sieciowy imienny normalny, ważny na wszystkie linie w
granicach administracyjnych miasta
G Sieciowy imienny ulgowy, ważny na wszystkie linie w granicach
administracyjnych miasta
SEM Imienny, sieciowy, ulgowy, "SENIORA" ważny na wszystkie
linie w granicach administracyjnych miasta
HDK Imienny, sieciowy, ulgowy, "KRWIODAWCA" ważny na
wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta
RB Imienny, sieciowy, ulgowy," Przemyska Rodzina 3+" ważny w
dni robocze
RD Imienny, sieciowy, ulgowy," Przemyska Rodzina 3+" ważny
we wszystkie dni
RG Sieciowy imienny ulgowy, " Przemyska Rodzina 3+" ważny na
wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta
22,00
70,00
35,00
74,00
37,00
120,00
100,00
50,00
10,00
10,00
35,00
37,00
50,00
Bilety jednorazowe
bilet normalny
Za przejazd jednej osoby ze
strefy podmiejskiej do miejskiej i
odwrotnie
bilet ulgowy komunalny
bilet ulgowy ustawowy (50%)
karnet ulgowy 4 - przejazdowy
Strefa Miejsko – Podmiejska
Za przejazd jednej osoby ze
strefy podmiejskiej do strefy
miejskiej i odwrotnie dla
przystanków: Ostrów II, Ostrów
Osiedle, Ostrów III, Kuńkowce
Poczta
bilet normalny
bilet ulgowy komunalny
bilet ulgowy ustawowy (50%)
3,70
2,20
1,85
8,40
3,00
2,20
1,50
108
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
karnet 4 - przejazdowy, ulgowy
Za przejazd jednej osoby w
strefie podmiejskiej bez prawa
wjazdu do strefy miejskiej i
przesiadek na autobusy innych
linii
bilet normalny
bilet ulgowy
8,40
2,50
1,25
Bilety jednorazowe czasowe ważne 60 minut od skasowania z możliwością przesiadek ze strefy podmiejskiej do miejskiej i
odwrotnie
bilet normalny
bilet ulgowy komunalny
4,20
3,00
Bilety okresowe i miesięczne
Bilety okresowe ważne 5 dni
H-5, J-5 imienny trasowany, normalny
Do 5 km
K-5, L-5 imienny trasowany, ulgowy
M-5, N-5 imienny trasowany, normalny
Powyżej 5-10 km
0-5, P-5 imienny trasowany, ulgowy
Strefa Miejsko – Podmiejska
R-5, S-5 imienny trasowany, normalny
Powyżej 10-15 km
T-5, U-5 imienny trasowany, ulgowy
V-5, X-5 imienny trasowany, normalny
Powyżej 15-20 km
Y-5, Z-5 imienny trasowany, ulgowy
Powyżej 20 km
WV-5, WX-5 imienny trasowany, normalny
24,00
12,00
28,00
14,00
30,00
15,00
32,00
16,00
34,00
109
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
WY-5, WZ-5 imienny trasowany, ulgowy
17,00
EX-5 sieciowy normalny, na okaziciela, ważny na wszystkich
liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca
36,00
EU-5 sieciowy ulgowy, na okaziciela, ważny na wszystkich liniach
MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca
18,00
Bilety okresowe ważne 10 dni
H-10, J-10 imienny trasowany, normalny
Do 5 km
K-10, L-10 imienny trasowany, ulgowy
O-l0, P-10 imienny trasowany, ulgowy
Powyżej 5-10 km
M-10, N-10 imienny trasowany, normalny
R-10, S-10 imienny trasowany, normalny
Powyżej 10-15 km
T-10, U-10 imienny trasowany, ulgowy
Strefa Miejsko – Podmiejska
V-10, X-10 imienny trasowany, normalny
Powyżej 15-20 km
Y-10, Z-10 imienny trasowany, ulgowy
WV-10, WX-10 imienny trasowany, normalny
WY-10, WZ-10 imienny trasowany, ulgowy
Powyżej 20 km
32,00
16,00
18,00
36,00
38,00
19,00
40,00
20,00
44,00
22,00
EX-10 sieciowy normalny, na okaziciela, ważny na wszystkich
liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca
44,00
EU-10 sieciowy ulgowy, na okaziciela, ważny na wszystkich
liniach MZK Sp. z o.o, ważny we wszystkie dni miesiąca
22,00
Bilety miesięczne;
110
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
H imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny
J imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny
Do 5 km
K imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy
imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca
M imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny
N imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normałny
Powyżej 5-10 km
O imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy
P imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy
R imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny
S imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny
Strefa Miejsko – Podmiejska
Powyżej 10-15 km
T imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy
U imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy
V imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny
X imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny
Powyżej 15-20 km
Y imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy
Z imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy
70,00
72,00
35,00
36,00
82,00
84,00
41,00
42,00
86,00
88,00
43,00
44,00
92,00
94,00
46,00
47,00
111
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
WV imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny
WX imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca
normalny
WY imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy
WZ imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy
Powyżej 20 km
Strefa Miejsko – Podmiejska
54,00
EU sieciowy ulgowy, na okaziciela, ważny na wszystkich liniach
MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca
70,00
SEWP sieciowy, imienny, ulgowy „SENIORA" ważny na
wszystkich liniach
10,00
HDKP sieciowy, imienny, ulgowy „KRWIODAWCA" ważny na
wszystkich liniach
10,00
B-5, D-5 Imienny trasowy, ulgowy
B-10, D-10 Imienny trasowy, ulgowy,
A Imienny trasowy, normalny, ważny w dni robocze
Bilety miesięczne:
53,00
140,00
A-10, C-10 Imienny trasowy, normalny,
Bilety okresowe ważne 10 dni
108,00
EX sieciowy normalny, na okaziciela, ważny na wszystkich liniach
MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca
Ze strefy miejskiej do przystanków: Ostrów II, Ostrów Osiedle, Ostrów III, Kuńkowce Poczta
A-5, C-5 Imienny trasowy, normalny
Bilety okresowe ważne 5 dni
106,00
B Imienny trasowy, ulgowy, ważny w dni robocze
C Imienny trasowy, normalny, ważny we wszystkie dni
20,00
10,00
28,00
14,00
70,00
35,00
74,00
112
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
D Imienny trasowy, ulgowy, ważny we wszystkie dni
37,00
Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad
korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na
terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn, z wjazdem do miasta Przemyśl
113
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
IX.
Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej
W wyniku zatłoczenia miasta na szlakach komunikacyjnych (kongestia), miasto stawia na
rozwój zintegrowanej i bardziej przyjaznej komunikacji miejskiej. Konieczne są równoległe
działania dotyczące ochrony środowiska oraz zapewnienia jak najlepszej dostępności
komunikacji miejskiej wszystkim pasażerom, w tym w sposób szczególny osobom
niepełnosprawnym. Równie ważnym elementem w rozwoju i podwyższaniu standardu usług
w publicznym transporcie zbiorowym jest poprawa w zakresie bezpieczeństwa.
9.1 Potrzeba zapewnienia ochrony środowiska naturalnego
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój miast, ze
względu na jego oddziaływanie na środowisko naturalne stanowi znaczącą uciążliwość życia
dla mieszkańców. Utrzymanie wysokiego udziału transportu zbiorowego w liczbie podróży
zmotoryzowanych w mieście wpływa w dużym stopniu na ograniczenie zanieczyszczeń
emitowanych
do
środowiska
przez
ruch
pojazdów.
Szczególnie
uciążliwe
są
zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne.
Dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego na obszarze Miasta Przemyśla ograniczenie
ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego ma bardzo duże znaczenie.
Zły stan techniczny wielu pojazdów, którymi poruszają się mieszkańcy Miasta Przemyśla,
niska kultura eksploatacji, a także wzrastające nasilenie ruchu pojazdów powodują, że na
terenie Miasta Przemyśla występuje zanieczyszczenie powietrza.
Aby ograniczyć wpływ
transportu drogowego na środowisko, planuje się wspierać wszelkie rozwiązania mające
pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i ograniczenia hałasu
poprzez między innymi zmniejszenie negatywnego wpływu indywidualnego transportu.
Dlatego też kluczowe znaczenie ma proces modernizacji i rozbudowy infrastruktury
transportowej tak aby odpowiadała ona unijnym oraz krajowym standardom. Istotne są
zatem działania mające na celu stałe unowocześnianie taboru w celu doprowadzenia go do
stanu odpowiadającego unijnym i krajowym standardom i wymogom ochrony środowiska.
Priorytetem władz miejskich powinno być wprowadzanie różnego rodzaju zachęt i priorytetów
dla transportu publicznego oraz przemyślanych ograniczeń dla transportu indywidualnego,
żeby jak największa liczba podróżnych decydowała się na korzystanie z komunikacji
114
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
miejskiej. Działania te przynoszą oczekiwany efekt środowiskowy, dodatkowo wpływają na
wzrost atrakcyjności życia w mieście, powstrzymując degradację i wyludnianie jego centrum
na rzecz peryferii i obszarów podmiejskich.
9.2 Potrzeba zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonej zdolności ruchowej
Przejazd osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną zdolnością ruchową transportem
zbiorowym może się odbywać za pomocą:

przewozów
regularnych
specjalnych
(zdefiniowanych
przez
Ustawę
o transporcie zbiorowym z dnia 6 września 2001 r.);

przewozów ogólnodostępnych, czyli przewozów użyteczności publicznej oraz
przewozów komercyjnych;
Prezydent Miasta Przemyśla, jako organizator publicznego transportu zbiorowego,
nieustannie dąży do tego aby organizowane przez niego przewozy były w jak największym
stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
w celu ułatwienia tym osobom dostępu do publicznego transportu zbiorowego oraz
podniesienia komfortu podróżowania w tym zakresie. Na dostęp powyższych grup do
publicznego transportu zbiorowego ma wpływ oferowany standard w zakresie:
 przystanków komunikacyjnych
 taboru wykorzystywanego do obsługi sieci komunikacyjnej
 informacji dostępnej dla pasażerów
Potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej są
uwzględniane już na etapie projektowania infrastruktury transportowej. Przy budowie bądź
modernizacji istniejącej infrastruktury przystankowej oraz ciągów pieszych do niej
prowadzących, planuje się dążyć do maksymalnej eliminacji barier poruszania się poprzez:

likwidacje barier na drodze dojścia od źródła podróży do przystanku i od przystanku
do celu podróży;

likwidację barier w przekraczaniu ciągów komunikacyjnych;
115
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

lokalizację przystanków możliwie blisko źródeł i celów podróży ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc będących potencjalnym źródłem bądź celem podróży osób
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej połączoną z lokalizacją ciągów
pieszych;

dostosowanie wysokości peronów do wysokości progów wejściowych taboru
autobusowego;

umożliwienie, poprzez konstrukcję przystanku, podjazdu pojazdów jak najbliżej
krawędzi przystankowej;
Reasumując, podstawowe preferencje osób niepełnosprawnych wobec komunikacji miejskiej
dotyczą zwiększenia liczby pojazdów posiadających ułatwienia dla niepełnosprawnych.
Ostatecznym
efektem
działań
organizatora
i
operatora
wychodzących
naprzeciw
preferencjom tych osób powinno być osiągnięcie i następnie utrzymywanie 100% udziału
pojazdów tego typu w skali całego miejskiego taboru autobusowego. Warto zaznaczyć, iż nie
tylko osoby niepełnosprawne oczekują zwiększenia liczby pojazdów niskopodłogowych
z poprawnie działającą wizualno-dźwiękową informacją pasażerską, należy wziąć również
pod uwagę potrzeby mieszkańców miasta Przemyśla powyżej 70 roku życia, liczba z roku na
rok stale wzrasta. Mając to wszystko na uwadze organizator publicznego transportu
zbiorowego może realizować następujące zadania w ramach utrzymywania i polepszania
dostępności osób niepełnosprawnych do transportu publicznego:

organizacja komunikacji miejskiej, w taki sposób, aby stosowano zalecenia
w
zakresie dysponowania taborem
niskopodłogowym
(będące jednocześnie
wiążącymi zapisami w umowach z operatorem komunikacji miejskiej). Celem tych
zaleceń
powinno
być
operowanie
w
taki
sposób
niskopodłogowym
lub
niskowejściowym taborem autobusowym, aby kursował on przede wszystkim na tych
liniach i kursach, które docierają w pobliże obiektów użyteczności publicznej;

zwiększenie udziału pojazdów niskopodłogowych (wyposażonych w poprawnie
działającą wizualno-dźwiękową informacją pasażerską) w całości parku taborowego
operatora przemyskiej komunikacji miejskiej. Docelowo całość taboru autobusowego
należącego do operatora powinna spełniać kryteria pełnej dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
116
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
9.3 Potrzeba zapewnienia standardów technicznych
Znaczący wpływ na stan transportu publicznego ma użytkowany tabor. Nowe pojazdy
powinny spełniać wymagania środowiskowe, silniki, które spełniać będą aktualnie
obowiązujące rygorystyczne normy ekologiczne. Nowoczesne silniki spalinowe to silniki
spełniające co najmniej wymogi normy Euro 5 lub EEV oraz charakteryzują się emisją
zanieczyszczeń spalin na poziomie emisji silników zasilanych gazem.
Użytkowany tabor powinien być nowoczesny w zakresie rozwiązań w układach napędowych
i hamulcowych, mieć estetyczny wygląd i być wykonany z trudnych do zniszczenia
materiałów (dotyczy to szczególnie wnętrza pojazdów), mieć obniżoną podłogę, szczególnie
przy drzwiach wejściowych i w przestrzeni przeznaczonej dla wózków inwalidzkich
i dziecięcych (dopuszcza się eksploatację autobusów bez obniżanej podłogi na drogach
o wyjątkowo złej jakości nawierzchni, na których występują trudne warunki w okresie
zimowym), posiadać system lokalizacji GPS, klimatyzację oraz monitoring przestrzeni
pasażerskiej, posiadać system informacji pasażerskiej oparty o wyświetlacze LCD.
W przypadku małych autobusów o pojemności poniżej 45 osób, obsługujących nisko
rentowne połączenia należy dopuszczać obniżony standard wyposażenia utrzymując jedynie
odpowiednio wysokie wymagania estetyczne. Pojazdy starsze należy dopuszczać do ruchu
tylko w przypadku obsługi służb trwających nie dłużej niż 9 godzin dziennie oraz
w sytuacjach awaryjnych.
9.4 Potrzeba zapewnienia standardu systemu pobierania opłat za bilety
Jednym z głównych zadań organizatora transportu publicznego jest zorganizowanie
i utrzymanie powszechnie dostępnego systemu dystrybucji biletów. Sprzedaż biletów może
być również przekazana na operatorów usług przewozowych.
Bilety przejazdowe mogą być sprzedawane poprzez:

stałe punkty sprzedaży,

automaty uliczne

osoby prowadzące pojazdy transportu publicznego,

automaty mobilne w pojeździe
117
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

telefony komórkowe,

komputery z oprogramowaniem łączącym z internetem.
Wybranie określonego sposobu nabycia biletu determinuje sposób płatności za usługę
przewozu. Może to być:

gotówka,

elektroniczna karta płatnicza (chipowa lub zbliżeniowa),

SMS,

przelew komputerowy dokonany przez internet.
Realizacja zasady powszechnego dostępu do biletów wyznacza podstawowe zasady
organizacji sieci sprzedaży:

należy utrzymywać możliwie dużą liczbę stałych punktów sprzedaży usytuowanych
na osiedlach mieszkalnych, w pobliżu miejsc pracy, w punktach handlowych, również
w biurach organizatora i operatorów,

na ważnych przystankach komunikacji, tam gdzie rozpoczyna się najwięcej podróży,
należy instalować stacjonarne automaty biletowe,

w pojazdach należy instalować automaty mobilne.

można też pozwolić na dokonanie zakupu biletów w oparciu o nowoczesne techniki
elektroniczne: poprzez wysłanie wiadomości SMS, otrzymane potwierdzenia
uprawniają do przejazdu,

stałe punkty sprzedaży mogą sprzedawać wszystkie rodzaje biletów przejazdowych.
9.5 Potrzeba zapewnienia dostępności podróżnych do infrastruktury
przystankowej
Integralną częścią systemu komunikacji miejskiej jest infrastruktura przystankowa. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt. 13 przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania
lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w której umieszcza się informacje
dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie
drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., - Prawo
118
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn.zm.5). Dostępność
mieszkańców Miasta Przemyśla oraz gmin sąsiadujących do infrastruktury przystankowej
jest
dobrze
oceniana
zlokalizowanych
jest
przez
207
pasażerów.
przystanków
W
granicach
autobusowych
administracyjnych
których
miasta
właścicielem
lub
zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl. Część przystanków autobusowych posiada
wiaty chroniące oczekujących pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Wszystkie przystanki wyposażone są w tabliczki z rozkładami jazdy. Przystanki przy ul. 3 go
Maja, Jagiellońskiej oraz ul. Mickiewicza wyposażone są w elektroniczne tablice
informacyjne. W celu zapewnienia dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej
Organizator
planuje
modernizacje
istniejących
przystanków
z
uwzględnieniem
bezpieczeństwa, funkcjonalności, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz
estetyki. Planowane jest również sukcesywne wyposażanie przystanków w elektroniczne
tablice informacyjne.
X.
Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażerów
Informacja pasażerska jest jednym z ważniejszych elementów publicznego transportu
zbiorowego. Jej celem jest zmniejszenie zaangażowania pasażerów w poszukiwaniu
informacji, oszczędność ich czasu i zwiększenie ich wygody. Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Przemyślu stara się stworzyć dobrze funkcjonujący system informacji
pasażerskiej, który zapewnia pasażerom łatwy, szybki dostęp do informacji we wszystkich
miejscach w których tych informacji podczas podróży można potrzebować.
Informacja dla pasażerów na terenie Miasta Przemyśla w zakresie godzin odjazdów
i przyjazdów środków transportu, obowiązujących opłatach za przejazdy (uprawnień do
ulgowych przejazdów, zasada przewozu osób i rzeczy) jest dostępna na przystankach,
autobusach
oraz
na
stronie
internetowej
MZK
Sp.
z
o.o.
w
Przemyślu
www.mzk.przemysl.pl/serwis. MZK w Przemyślu planuje usprawnić organizacje sytemu
informacji pasażerskiej poprzez stworzenie systemu informatycznego obejmującego montaż
tablic informacyjnych w autobusach, na przystankach oraz na terenie bazy MZK
w Przemyślu. Obecnie do przekazywania informacji wykorzystywane są cztery elektroniczne
tablice informacyjne informujące o godzinach odjazdów autobusów.
W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych konstruowany będzie system informacji
pasażerskiej dla mieszkańców Miasta Przemyśla w oparciu o najnowsze rozwiązania
119
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
pozwalające na większy zakres i zasięg przekazywanej informacji uwzględniając potrzeby
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
W celu poprawy i ulepszenia systemu informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej
w mieście Przemyślu należy:

rozbudować system informacji pasażerskiej poprzez montaż elektronicznych tablic
informacyjnych wewnątrz pojazdów;

rozbudować system informacji pasażerskiej poprzez montaż elektronicznych tablic
przystankowych na najbardziej uczęszczanych przystankach minimum 1 szt. rocznie,
należy wziąć pod uwagę zastosowanie w tablicach elektronicznych modułu
głośnomówiącego;

wprowadzić dodatkowe oznakowanie linii w pojazdach zgodnie z potrzebami osób
niedowidzących (białe tablice z dużymi czarnymi numerami z przodu i z boku
autobusu);
System informacji pasażerów publicznego transportu zbiorowego Miasta Przemyśla
obejmować będzie następujące informacje:
Informacja na przystankach:

wydruki rozkładów jazdy na przystankach, zawierające numer linii, nazwę przystanku
oraz trasę linii, rozkład jazdy na wszystkie dni wraz z odpowiednim oznaczeniem,
datę ważności, nazwę organizatora komunikacji miejskiej;

elektroniczna
informacja
o
przyjazdach
i
odjazdach
pojazdów
obejmująca
elektroniczne tablice przystankowe informujące o kolejnych odjazdach z danego
przystanku wraz z możliwością emisji komunikatów na temat funkcjonowania
komunikacji;

mapy i schematy sieci komunikacyjnej umieszczone na oszklonych wiatach
przystankowych;
Informacja „w” i „na” pojazdach:

świetlne tablice kierunkowe (przednia i boczna wyświetlające numer obsługiwanej
przez pojazd linii i kierunek jazdy – przystanek końcowy, oraz tylna, wyświetlająca
numer linii);
120
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

ekrany wewnętrzne wyświetlające informacje o numerze linii, jej trasie z przystankami
wraz z oznaczeniem stref taryfowych, aktualnej pozycji pojazdu na trasie
i o możliwościach przesiadek (tylko w nowych pojazdach);

tablica „zmiennej treści” wyświetlająca komunikaty organizatora i operatora;

system informacji wizualno-głosowej, wykorzystujący do przekazywania informacji
obraz i dźwięk (co służy osobom niedowidzącym i niewidomym), zapowiadający
aktualny i następny przystanek oraz inne informacje przydatne dla podróżnego;
Informacja w biurze obsługi klienta:

informacje udzielane przez pracowników;

ulotki i broszury

informacje o opłatach, ulgach i regulaminie przewozów;
Informacja w Internecie i innych nośnikach elektronicznych (np. telefony komórkowe):

strona internetowa organizatora komunikacji miejskiej;

rozkład jazdy dla wszystkich linii w tym rozkład jazdy w czasie rzeczywistym
połączony
z
dokładną
mapą
miasta
uwzględniającą
lokalizację
wszystkich
przystanków komunikacji miejskiej;
XI.

informacja o opłatach, ulgach i regulaminie przewozów;

schemat tras linii;

informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej;
Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 20132020 jest dokumentem ramowym dla komunikacji miejskiej. Wyznacza on kierunki rozwoju,
cele i działania oraz sposoby ich realizacji. Głównym kierunkiem rozwoju komunikacji
miejskiej w Przemyślu jest poprawa jakości usług ich efektywność przy jednoczesnym
ograniczaniu ich uciążliwości dla środowiska. W dążeniu do tego celu będą podejmowane
działania w kierunku:
121
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

usprawnienia transportu publicznego poprzez m.in.: unowocześnienie taboru oraz
systemu obsługi pasażera, a także rozwój infrastruktury transportu publicznego,

zwiększenia dostępności do transportu publicznego poprzez m.in.: modernizacje
i
rozwój
infrastruktury
niskopodłogowego
(wzrost
transportu
dostępności
publicznego,
dla
osób
wprowadzenie
starszych,
dzieci,
taboru
osób
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej), uruchomienie
nowych linii komunikacyjnych, wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej
w pojazdach i na przystankach,

poprawy wizerunku transportu publicznego poprzez m.in.: prowadzenie działań
promocyjnych systemu transportu publicznego.
Beneficjentami końcowymi projektów ujętych w niniejszym Planie będą:

Gmina Miejska Przemyśl;

Zarząd Dróg Miejskich;

podmioty świadczące usługi transportu publicznego na terenie miasta i obszaru z nim
powiązanego, tj. Operatorzy i przewoźnicy;
Kategorie projektów, które są ujęte w niniejszym Planie zostały podzielone na następujące
grupy:
1. Projekty drogowe poprawiające komunikację zbiorową, w tym:

Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań
z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Celem jest między
innymi osiągnięcie standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów,
estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast
i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą
infrastrukturą. Celem jest między innymi osiągnięcie standardów UE w w/w zakresie;

Budowa lub remont chodników;

Budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace
infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy
zwierząt;
122
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
2. Projekty dotyczące infrastruktury transportu publicznego, w tym:

Budowa, przebudowa, modernizacja lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń;

Budowa lub modernizacja oświetlenia;

Budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do
ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa,
zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiornik odparowujące, separatory dla wód
opadowych);

Budowa, remont, adaptacja, przebudowa lub rozbudowa pętli, zatoczek,

Wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne
niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej;

Zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie
w połączeniu z działaniami infrastrukturalnym w ramach: budowy nowych,
przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej i podmiejskiej;

Budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np.
centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja
akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, monitorowanie ruchu
na kluczowych trasach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie
o aktualnej sytuacji ruchowej;

Budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury służącej
obsłudze pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu (np. przystanki), a także
pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych;
3. Pozostałe projekty, w tym:

Zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączony ze środkami
zwiększającymi bezpieczeństwo;

Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej
np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych
(w tym też systemy on-linel);
123
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020

Budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”), zwłaszcza przy
krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu
lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta;

Projekty dotyczące zastosowania alternatywnych źródeł zasilania w transporcie
publicznym;
Szeroka specyfika projektów powoduje, że przedmiotowy Plan na charakter otwarty. Taka
formuła Planu umożliwia jego aktualizację poprzez wprowadzenie nowych projektów,
dokonywanie zmian w budżetach lub harmonogramach projektów już zawartych w Planie,
a także zmian w hierarchii ważności projektów, na które mają wpływ przemiany społecznogospodarcze. Jednym z przykładów może być planowana w przyszłość chęć realizacji przez
Gminę Miejską Przemyśl przedsięwzięcia, którego celem będzie efektywne wspomożenie
publicznego
transportu
zbiorowego
poprzez
transport
Komunikacja taka, obejmowałaby swoim zasięgiem obszar
kolejowy
Miasta
tzw.
szynobusem.
Przemyśla, Gminy
Przemyśl, Gminy Żurawica, oraz Gminy Medyka, w oparciu o zawarte porozumienia
międzygminne lub związek międzygminny. Celem przedsięwzięcia byłaby poprawa
dostępności komunikacyjnej oraz uatrakcyjnienie oferty przewozowej. Realizowanie usług
publicznych w transporcie kolejowym służyłoby
poprawie bezpieczeństwa, odciążeniem
zakorkowanych ulic oraz ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji spalin
komunikacji drogowej. Do sprawnego funkcjonowania tego typu komunikacji niezbędne
byłoby zorganizowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych - umożliwiających dogodną
zmianę środka transportu, wyposażonych w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę,
w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów,
systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią
komunikacyjną lub siecią komunikacyjną oraz zorganizowanie zintegrowanego systemu
taryfowo-biletowego - rozwiązania polegającego na umożliwieniu wykorzystywania przez
pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu na obszarze
właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Działania wpływające na rozwój transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla:
Działania poprawiające infrastrukturę transportu publicznego
1. Budowa dworca autobusowego wraz z Centrum Obsługi Klientów w centrum miasta;
2. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta;
3. Budowa i modernizacja pętli autobusowych;
124
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
4. Budowa i modernizacja zatok autobusowych;
5. Budowa dworców dodatkowych PKS, w tym dla komunikacji międzynarodowej;
6. Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie miasta;
7. Budowa parkingów dla obsługi ruchu turystycznego;
8. Budowa parkingów strategicznych przy wjazdach do miasta;
9. Budowa przejść podziemnych;
10. Reorganizacja infrastruktury sterowania ruchem;
11. Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z obiektami towarzyszącymi;
12. Budowa obwodnic miasta Przemyśla wraz z mostem na rzece San;
13. Budowa nowych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych;
Działania poprawiające jakość obsługi i bezpieczeństwo pasażerów
1. Modernizacja i rozbudowa taboru komunikacji zbiorowej, w szczególności zakup
autobusów niskopokładowych;
2. Uruchomienie nowych linii i wydłużenie dotychczasowych w związku z budową nowych
osiedli;
3. Zapewnienie dogodniejszych połączeń do instytucji publicznych;
4. Zakup i instalacja urządzeń do monitoringu autobusów i łączności pomiędzy kierowcami i
dyspozytorem;
5. Zakup i wdrażanie systemu informacji przystankowej wraz z elektronicznym systemem
biletów;
125
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
XII. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych
Lp.
Tytuł projektu
zakup taboru autobusowego
- Gmina Miejska
Przemyśl;
Planowany okres
realizacji
Przewidywany koszt
realizacji projektu
2014-2020
20 925 000,00
2014-2020
3 000 000,00
- Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
w Przemyślu
1.
zakup dynamicznego systemu
zarządzania transportem
- Gmina Miejska
Przemyśl;
- Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
w Przemyślu
2.
3.
Wnioskodawca
remont istniejącej infrastruktury
przystankowej
- Gmina Miejska
Przemyśl;
2014-2020
40 000,00
zakup nowych wiat przystankowych
- Gmina Miejska
Przemyśl;
2014-2020
390 000,00
4.
126
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
XIII.
System wdrażania
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla
będzie stanowił podstawę funkcjonowania w latach 2013-2020 systemu Transportu
publicznego w Mieście Przemyślu. W celu wdrożenia Planu Transportu konieczne jest
przyjęcie tego dokumentu przez Radę Miejską w Przemyślu. Po przyjęciu tego dokumentu
przez Radę, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu
jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy miasta tj. Prezydent Miasta
Przemyśla.
Poszczególne projekty planu będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków
według źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, że podmiot korzystający z różnych źródeł
finansowania
będzie
musiał
sprostać
wielu
wymaganiom
formalnym.
Dotyczy
to
w szczególności różnych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł
krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.
Dla efektywnej obsługi inwestycji konieczne będzie współdziałanie komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego
wdrażanie, a także akceptacja społeczna dla planowanych przedsięwzięć. System wdrażania
na poziome Urzędu Miejskiego w Przemyślu obejmować będzie następujące działania:

przygotowanie dokumentacji zadań objętych Planem Transportowym;

występowanie z wnioskami o dofinansowanie;

przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań;

kontraktowanie;

monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych zadań;

prowadzenie rozliczeń finansowych;

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych;
Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia Planu Transportowego jest uwzględnienie
wydatków z nimi związanych w kolejnych budżetach. Za ten element odpowiada Rada
Miasta. Dlatego też Prezydent, przekładając Radzie projekty budżetów powinien w nich
127
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
uwzględnić założenia finansowe zawarte w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego przewidziane w nim na dany rok.
Monitorowanie wdrażania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla jest istotnym zadaniem samorządu lokalnego. Głównym
podmiotem odpowiedzialnym za realizację procesu monitoringu będzie Prezydenta Miasta
Przemyśla.
Procedura monitoringowa musi zawierać precyzyjne zasady weryfikowania ustalonych
w Planie (lub nowych) wskaźników, istotnych z punktu widzenia systemu transportowego.
Osiągnięcie pozytywnych wartości wskaźników (w roku docelowym) oznaczać będzie
wykonywanie wyznaczonych zadań, co z kolei przełoży się na zrealizowanie celów Planu
Transportowego. Wartości wskaźników rozwoju transportu publicznego, dostarczające
podstaw do weryfikacji słuszności realizowanych zadań, jak również prawidłowa ocena ich
zmian (i przyczyn tych zmian):

będą stanowić źródło informacji dla Organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Wiedza ta powinna przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizacji dokumentu
oraz redukcji związanych z jego wdrażaniem kosztów;

powinny gwarantować, że Plan będzie wdrażany w sposób zgodny z dokumentami
strategicznymi istotnymi z punktu widzenia transportu publicznego, a jego realizacja
przyniesie korzyści;
Monitoring procesu wdrażania Planu Transportowego polegać będzie na ciągłym
obserwowaniu skutków realizacji zadań z zakresu funkcjonowania transportu publicznego na
obszarze Miasta Przemyśla.
Zbieranie danych o wartościach wskaźników jest procesem pracochłonnym, powoduje to
więc konieczność przemyślanego i realistycznego programowania prac. W ich trakcie może
się także okazać, że pojawił się jakiś nowy cel, dotychczas pomijany albo niedostatecznie
sprecyzowany. Wskaźniki, będąc przedmiotem oceny, stanowią także ważne źródło
informacji.
Monitoring jest procedurą składającą się z czynności, realizowanych w ustalonym cyklu:

gromadzenie informacji i danych oraz ich przetwarzanie;

identyfikacja pozytywnych i negatywnych zmian w obszarze transportu publicznego;

weryfikacja zadań wynikających z Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego w oparciu o obserwowane zmiany wielkości wskaźników;

sporządzanie sprawozdań na temat zaawansowania realizacji Planu. Powinny z nich
wynikać wnioski odnośnie do zmian procesu wdrażania, przydatności i jakości
128
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
wskaźników służących ocenie tego procesu, jak również – na temat aktualności
celów i zadań wynikających z Planu;

ewentualna korekta zadań ujętych w Planie Transportowym, terminów ich realizacji
oraz wskaźników,
W celu monitorowania realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla przydatne byłoby wdrożenie systemu monitorowania,
którego podstawę będą stanowiły następujące elementy:
1. Monitoring zachowań komunikacyjnych pasażerów i operatorów, w tym:

potrzeb przewozowych;

popytu potencjalnego;

popytu efektywnego;

podziału zadań przewozowych;

przeciętnego czasu podróży;

przyczyn wyboru określonego sposobu podróży;

znaczenia postulatów przewozowych;

oceny jakości komunikacji autobusowej;

poziomu bezpieczeństwa osobistego pasażerów;

oceny szczegółowych rozwiązań oferty przewozowej.
2. Monitoring rynku usług, w tym:

poziomu cen na rynku przewozów;

dostępności alternatywnych form transportu (np. kolej regionalna, krajowa
i międzynarodowa, transport prywatny).
3. Monitoring jakości usług przewozowych, w tym:

przeciętnej prędkości komunikacyjnej i eksploatacyjnej;

udziału kursów niezrealizowanych;

udziału kursów przyspieszonych;

udziału kursów opóźnionych.
Nieodłącznym elementem monitorowania postępów realizacji Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego jest ocena skuteczności podejmowanych
działań. Prezydent Miasta Przemyśla jest zobowiązany do przedkładania (najlepiej raz do
roku) Radzie Miejskiej sprawozdania monitoringowego z wdrażania Planu.
Oprócz sprawozdania monitoringowego, Prezydent przedkładać będzie Radzie Miejskiej
prognozę, dotyczącą wdrażania Planu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych
modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania
budżetu.
129
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2020
Zakres przedmiotowy sprawozdań okresowych przedkładanych przez Prezydenta Miasta
Przemyśla powinien obejmować co najmniej:

przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów;

realizację planu finansowego;

sposoby promocji projektów;

zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji planu.
Stanowiska
wypracowywane
przez
Radę
Miejską
w
Przemyślu
w
przedmiocie
przedkładanych sprawozdań z monitoringu, stanowić będą podstawę sporządzenia oceny
wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta
Przemyśla sporządzanej na zakończenie okresu planowania. Ocena wykonania Planu
Transportowego dla Miasta Przemyśla powinna zawierać następujące elementy oraz dane:

rzeczywiste
oraz
zawarte
w
poszczególnych
wnioskach
daty
rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych projektów,

metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po ich wdrożeniu,

ocenę oddziaływania planu na sytuację przestrzenną oraz społeczno-gospodarczą
Miasta Przemyśl,

ocenę społeczną realizacji działań z zakresu rozwoju transportu publicznego,

szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz w trakcie
jego funkcjonowania.
130

Podobne dokumenty