1 Pracownia programowania I - syllabus

Transkrypt

1 Pracownia programowania I - syllabus
1 Pracownia programowania I - syllabus
1.1 Formy zajęć
Semestr: 1
Dwiczenia: 30 godz.
Forma zaliczenia: zaliczenie dwiczeo
1.2 Cele
Uzyskanie umiejętności posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programistycznym.
Ugruntowanie znajomości pojęd i metod programowania strukturalnego. Rozwój
umiejętności programowania w języku C.
1.3 Program Przedmiotu
1.3.1 Autorzy

Jacek Wołoszyn

Paweł Wołoszyn

Janusz Morajda
1.3.2 Wymagania wstępne
Ogólna znajomośd obsługi systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego.
1.3.3 Zawartość
Zintegrowane środowisko programistyczne, tworzenie projektów, mechanizmy edycyjne i
zarządzanie kodem, kompilacja, uruchamianie i debugowanie projektów. Elementy
składniowe kodu programu w języku C, słowa kluczowe, identyfikatory, operatory, literały.
Styl pisania kodu, konwencje nazewnictwa i formatowania kodu. Funkcje biblioteczne,
podstawowe funkcje standardowego wejścia i wyjścia. Preprocesor, stałe i makrodefinicje
preprocesora, pliki nagłówkowe, modułowa organizacja kodu programu. Asercje i badanie
poprawności programu. Literały, stałe, zmienne, L-wartości, reprezentacja zmiennej w
pamięci operacyjnej. Pojęcie typu, algebraiczne typy proste, rozmiar typu. Operatory i
wyrażenia języka C, skutki uboczne, punkty sekwencyjne, hierarchia operatorów. Instrukcja
wyrażeniowa. Przepływ sterowania, struktury kontrolne, instrukcje złożone i instrukcje
sterujące języka C. Instrukcja warunkowa, ewaluacja wyrażeo logicznych, refaktoryzacja
warunków. Instrukcje iteracji, rodzaje pętli, instrukcje przerwania i kontynuacji,
numerowanie iteracji, analiza przypadków granicznych. Strukturalizacja kodu, podprogramy,
parametryzacja czynności. Argumenty formalne i aktualne, przekazywanie argumentów.
Zasięg i czas życia symboli, symbole globalne i lokalne. Wskaźniki i tablice w języku C,
adresowanie zmiennych, arytmetyka wskaźników, indeksowanie tablic, przekazywanie
argumentów przez wskaźnik. Łaocuchy znakowe, funkcje operujące na stringach w
bibliotece standardowej C. Liczbowe typy rzeczywiste, precyzja obliczeo, cechy szczególne
arytmetyki zmiennoprzecinkowej i typowe błędy. Konstruowanie i uruchamianie
zaawansowanych programów w języku C.
1.3.4 Literatura

Kernighan Brian W., Ritchie Dennis M.: Język ANSI C. Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2007.

Tondo Clovis L., Gimpel Scott E.: Język ANSI C. Dwiczenia i rozwiązania.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

Matthias Felleisen, Robert Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi:
Projektowanie
oprogramowania.
komputerowej. Helion, 2003.
Wstęp
do
programowania
i
techniki

Podobne dokumenty