nr 2 (18) KWIECIEŃ 2014 r. - Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Transkrypt

nr 2 (18) KWIECIEŃ 2014 r. - Bank Spółdzielczy w Namysłowie
BANK
M ój
Mój
Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r.
ISSN 1689-9105
KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE
K
W numerze:

ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE
– str. 3

WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU
– str. 5

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY KONSUMENCKIEJ – str. 11

USŁUGA CASHBACK
– str. 12
SAMOCHÓD
WYLOSOWANY!
więcej na str. 8
KOMENTARZ
Najistotniejszym obszarem działalności
banku jest działalność kredytowa. W jej ramach Bank udziela klientom kredytów i gwarancji bankowych, jak również rozwija inne
formy finansowania. Utrzymuje wysokie standardy jakości obsługi klientów. Władze i pracownicy Banku uwzględniają je przy tworzeniu oferty produktowej, zaś sukces to efekt
strategii ukierunkowanej na potrzeby klientów. Mogą oni liczyć na korzystne doradztwo
i dopasowanie produktów do ich oczekiwań.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako bank uniwersalny oferuje
produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), rolnikom indywidualnym, jednostkom samorządu terytorialnego. W ofercie znajdują się kredyty: gotówkowe,
obrotowe, inwestycyjne, inwestycyjne objęte dopłatami do odsetek
bankowych przez ARiMR, gwarancje bankowe, konta osobiste, lokaty, rachunki oszczędnościowe i bieżące oraz karty płatnicze. Prowadzi on również usługi dodatkowe, między innymi doładowania
telefonów, płatności masowe i inne. Produkty oraz usługi oferuje
za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji, zarówno tych tradycyjnych, składających się z sieci własnych placówek, jak i wykorzystujących telefonię stacjonarną, komórkową
oraz Internet.
Aby umocnić pozycję zdobytą na regionalnym rynku, Bank podejmuje intensywne działania produktowe i sprzedażowe budując
konkurencyjną ofertę kredytową. Zwiększa portfel kredytowy, zachowując jednocześnie dobrą jakość aktywów i tym samym wzmacniając pozycję kapitałową i płynnościową.
Główną część portfela kredytowego Banku stanowią kredyty dla
sektora rolnego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymanie
go na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące procedury, w szczególności dotyczące
zasad oceny ryzyka transakcji, ustanawiania prawnych zabezpie-
Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony
bez zaświadczenia o zarobkach:
*W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł.
**Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej
6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 22 800,00 zł.
Uznaje się, że Klient współpracuje z Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym
okresie z tyt. Dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego
rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli
Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłaca/ł przez
ostatnie 6 lub 12 miesięcy.
czeń kredytów. Jako instytucja zaufania publicznego BS w Namysłowie jest bankiem o dobrej reputacji i stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Kluczową rolę w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym
w naszym Banku pełni wyodrębniony organizacyjnie obszar, dostosowany do obowiązujących standardów rekomendowanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Pozycja Banku z roku na rok staje
się coraz mocniejsza, a zarządzanie nim oparte jest na zasadach
odpowiedzialnego biznesu.
Dorota Niewiadomska
Zastępca Prezesa Zarządu
Spotkanie Banku z przedstawicielami władz samorządów loklanych
Spotkanie z przedstawicielami władz samorządów lokalnych
współpracujących w Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie odbyło się 6 marca 2014 roku w Namysłowie. Tematem spotkania
było „Finansowanie inwestycji samorządowych” – metody alternatywnego finansowania inwestycji realizowanych przez Jednostki
Samorządu Terytorialnego bez obciążania ich budżetów. Prezentację przedstawił Aleksander Trojanowicz, przedstawiciel firmy
UPPER FINANCE MUNICIPAL Sp. z o.o., specjalizującej się w całościowych działaniach doradczych dla JST. Udział w spotkaniu
wziął również Henryk Galwas, prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej.
Magdalena Janczura
Wydział Administracyjno-Samorządowy
2
MÓJ BANK
Zadanie trudne, ale możliwe
O sytuacji gospodarczej gminy Domaszowice, o planach rozwoju, a także
współpracy gminy z lokalnymi przedsiębiorcami pisze wójt – Zenon Kotarski.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że gospodarowanie środkami publicznymi w dobie
wszechobecnego kryzysu gospodarczego
jest niezwykle trudne. Realizacja budżetu gminy Domaszowice, jak również wszystkich
innych budżetów samorządowych, uwarunkowana jest dostosowaniem jego składników do wskaźników określonych w ustawie
o finansach publicznych. Taki stan rzeczy
utrudnia realizowanie inwestycji i prowadzi
do sytuacji, kiedy gmina zamiast rozwijać
się i inwestować, będzie wypełniać funkcje
wyłącznie urzędnicze. Dla gminy typowo rolniczej pozyskiwanie wyższych dochodów
wiąże się ze znacznym wzrostem stawek
z tytułu podatków i opłat lokalnych, co jest
działaniem pozbawionym wszelkich cech humanitaryzmu, zważając na kryzys i nieustanne ubożenie społeczeństwa. Jednakże co roku w budżecie gminy Domaszowice zabezpieczane są środki na realizację wszystkich
zadań należących do samorządu terytorialnego, a dodatkowo staramy się korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, pozyskując
środki na inwestycje. Najlepszym tego przykładem niech będzie zrealizowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w Gręboszowie”, na które, oprócz środków
własnych, pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w wysokości ok. 2 000 000 zł.
Środki unijne pozyskano również na „Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”. Natomiast w całości ze środków
własnych udało nam się rozbudować strażnicę OSP w Siemysłowie, gdzie koszt zadania wyniósł ok. 507 000 zł.
W 2014 roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie
gminy. Dlatego też zaplanowano zakończenie budowy
kanalizacji w Gręboszowie
oraz zadanie inwestycyjne,
jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach. Zadanie
to, ze względu na ogromny
zakres i koszty (ok. 4 500 000 zł)
zostało podzielone na etapy,
z czego w pierwszej kolejności został wykonany projekt budowy kanalizacji według
innowacyjnej metody, której
podstawę stanowi system
kanalizacji ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami przydomowymi. W chwili
obecnej oczekujemy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-
skiego dotyczące dofinansowania zadania
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ponieważ pod koniec roku 2013 okazało się,
że województwo opolskie dysponuje jeszcze środkami, które można pozyskać na budowę kanalizacji. Gmina Domaszowice spełnia wszystkie wymogi, aby otrzymać dofinansowanie, ale do momentu rozstrzygnięcia
konkursu nie możemy ogłosić przetargu na
realizację zadania.
Obecnie trwają prace nad zmianą studium
oraz planów zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych. Decyzję
o realizacji tego przedsięwzięcia podjąłem
po konsultacjach i przyzwoleniu lokalnej
społeczności. Powstanie farmy wiatrowej
przyniesie korzyści zarówno rolnikom, poprawiając ich sytuację finansową, jak i gminie, ponieważ zwiększą się dochody budżetu
gminy, które będą mogły być przeznaczone
na kolejne inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców.
Na koniec chciałbym w kilku słowach opisać współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafiami, którym to instytucjom zapewniam pomoc w realizacji wniosków z dofinansowaniem unijnym. W ostatnich latach zostały zrealizowane następujące projekty: wymiana pokryć
dachowych na kościołach, wymiana okien
i witraży w kościele pw. św. Jadwigi w Woskowicach Górnych, budowa salki multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach oraz
rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji
we Włochach. Dodatkowo Ochotnicza Straż
Pożarna w Strzelcach oraz Ludowy Zespół
Sportowy „Znicz” Włochy otrzymały z budżetu gminy preferencyjne pożyczki na realizację projektów unijnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafiami układa się bardzo dobrze.
Mówiąc o wszystkich zdaniach realizowanych przez gminę Domaszowice nie mógłbym zapomnieć o wzorowej współpracy
z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie,
która cechuje się nie tylko kompetentną i rzetelną obsługą środków finansowych, ale również wsparciem podczas organizacji imprez
kulturalnych i sportowych.
Zenon Kotarski
MÓJ BANK
3
Las to nie przedsiębiorstwo,
to żywy organizm
Leśnictwo to nie tylko ścinanie drzew. O tej wymagającej pracy opowiedział dr Janusz Czubkowski
z Leśnictwa Ziemiełowice.
Jak trafił pan do leśnictwa?
Poprzez Technikum Leśne w Tułowicach. Zawsze miałem inklinacje przyrodnicze – interesowały mnie ptaki, zwierzęta, rośliny. Nie dostałem się na wymarzone studia leśne, bardzo wtedy oblegane, a kandydaci po liceach ogólnokształcących mieli
łatwiejszy start. Dodatkowo był
wtedy społeczny nacisk na to,
by po technikum iść od razu do
pracy. W 1982 roku wcielono
mnie do armii. Później poszedłem
na studia zaoczne na Wydziale
Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wcześniej odbyłem staż
w sąsiednim leśnictwie, a w 1986
roku trafiłem tutaj, do leśnictwa
Ziemiełowice, na stanowisko leśniczego. Pracuję tu do dziś.
Czy dobrym określeniem jest,
że las to żywy organizm, a leśnictwo to przedsiębiorstwo?
Nie, to nie jest przedsiębiorstwo. Mówi się, że Lasy Państwowe mają tak zwaną ułomną osobowość prawną. Polega to na tym,
że są własnością Skarbu Państwa
i działają w jego strukturach. Nie
są stricte przedsiębiorstwem klasycznym. Gospodarowanie przyrodą trudno jest dostosować do
typowego modelu gospodarczego, dlatego na mocy ustawy z 1991
roku Lasy Państwowe działają
jak przedsiębiorstwo i są na rozrachunku ekonomicznym, ale jednocześnie nie są przedsiębiorstwem. Napisano tam, że nie odprowadzają zysku do kasy państwa, nie są też beneficjentem
Skarbu Państwa.
To pewna sprzeczność. Czy
*RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 2 400,00 zł dla 12 miesięcy spłat,
bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 3,49%, z oprocentowaniem 9,99% w skali roku – stopa stała wynosi
18,15%. Rata miesięczna wynosi 220,36 zł, a całkowita kwota do zapłaty 2 614,75 zł.
**RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 5 800,00 zł dla 24 miesięcy spłat,
bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,39%, z oprocentowaniem 10,99% w skali roku – stopa zmienna
wynosi 16,84%. Rata miesięczna wynosi 290,09 zł, a całkowita kwota do zapłaty 6 722,49 zł.
***RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 9 100,00 zł dla 36 miesięcy spłat,
bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,69%, z oprocentowaniem 11,99% w skali roku – stopa zmienne
wynosi 16,69%. Rata miesięczna wynosi 343,17 zł, a całkowita kwota do zapłaty 11 216,56 zł.
4
trudno pogodzić tę ideologiczną
dla leśników działalność z działalnością gospodarczą? Jak pan
to widzi?
Las jest żywym organizmem,
który podlega pewnym procesom przyrodniczym i biologicznym. Wiadomo, że z małej sadzonki wyrasta potężne drzewo. Nasza praca nie polega tylko na
wycinaniu drzew. Poprzez wycinkę hodujemy las, to jest element tego procesu. Tak samo,
jak kiedyś przerywało się buraki
czy rzodkiewkę, by pozostałym
osobnikom stworzyć jak najlepsze warunki do wzrostu, tak my
przycinamy drzewa, żeby rozproszyć ryzyko hodowlane. Dlatego sadzimy więcej, a wycinamy potem najsłabsze. W innym
przypadku materiał, który pozyskiwalibyśmy, byłby słabej jakośMÓJ BANK
ci – a przecież każdy chce mieć
wytrzymałe, drewniane meble.
Każde drzewo potrzebuje przestrzeni do wzrostu, możliwości
pobierania wszystkich składników odżywczych. Stary drzewostan także trzeba wycinać. W pewnym momencie drzewa, jak każdy organizm, starzeją się. Rozpoczynają się infekcje, zagrzybienie, choroby.
Nie ma pan czasem wrażenia, że zaczyna pan coś, czego
efektu już nie będzie Panu dane zobaczyć?
To cecha pracy leśnika. Dzisiaj, użytkując drzewostany rębne – dojrzałe do ścięcia – mamy świadomość, że sadzili je
nasi poprzednicy ponad 100 lat
temu. My też dzisiaj sadzimy
i pielęgnujemy drzewostany po
to, aby nasi następcy mieli co
użytkować.
Las to nie tylko drzewa, ale
też zwierzęta. Czy jest konflikt
między leśnikami a myśliwymi?
Jako takiego nie ma. W lesie
od zawsze były zwierzęta – od
owadów po duże ssaki. Konflikt występuje tylko na płasz-
Jak duży obszar znajduje się
w Pana jurysdykcji?
Leśnictwo Ziemiełowice nadzoruje obszar 1 616 ha. Są to tylko lasy państwowe. Do stycznia
2013 roku w naszej jurysdykcji
znajdowały się także lasy prywatne. Tych było około 50 ha.
Na ziemiach zachodnich nie ma
zbyt wielu takich lasów, o wiele
więcej jest w Polsce centralnej.
Lasów przybywa czy ubywa?
W Polsce lasów zdecydowanie przybywa. Jest program zalesiania kraju, który zakłada, że
do 2030 roku powinno ich być
w granicach 33 proc. terenów
leśnych w Polsce. U nas też przybywa lasów. Dużo gruntów przejęliśmy z Agencji, wcześniej przejmowaliśmy je z Funduszu Ziemi. Zalesiliśmy wiele z nich. Od
1986 roku w tym leśnictwie zalesiłem 250-300 ha gruntów
przejętych z Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
Są też grunty o niskiej przydatności rolnej oraz trudnodostępne, na przykład podmokłe łąki zostały oddane Lasom
Państwowym w pierwszej kolejności. Lasy wiążą glebę, magazynują wodę, pochłaniają dwutlenek węgla i, co też ważne, zatrzymują wiejące wiatry.
A co z drzewami liściastymi?
Na skutek tak zwanej renty
leśnej, która była bardzo wspierana na początku XX wieku, a nawet w XIX wieku, polegającej na
tym, że lasy iglaste rosną dużo
szybciej niż liściaste, zniekształcono nieco nasze lasy w kierunku iglastych. Drzewa szpilkowe poza tym są łatwiejsze w hodowli niż liściaste. Dlatego na
siedliskach po wyciętych dąbrowach, buczynach i podobnych im
drzewach, zasiano gatunki iglaste – teraz staramy się to odbudować. Są specjalne sposoby
odnowienia tego stanu. Dążymy
do tego, żeby na powierzchniach
z drzewostanem iglastym było
ponad 30 proc. drzew liściastych.
Jaki ma pan kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie?
Jestem członkiem Banku już
od lat. Mam tam konto, moja rodzina i ja od lat korzystamy z jego usług.
Dziękuję za rozmowę
Andrzej Malanowski
Ważne wyróżnienie dla Banku
31 stycznia 2014 roku
w Pałacu Prymasowskim
w Warszawie odbyła się
gala XV edycji konkursu
„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. W uroczystości wzięły udział oddziały bankowe, banki spółdzielcze oraz uniwersalne,
które po przejściu dwuetapowej weryfikacji konkursowej otrzymały Godło
Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Zanim dokonano uroczystego wręczenia nagród,
podsumowania tegorocznej edycji dokonał Andrzej
Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Katarzyna Zajdel-Kurowska – członek Zarządu
Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna
dla Polskiej gospodarki jest rozwijająca się przedsiębiorczość
małych i średnich firm, których potrzeby świetnie rozumieją banki
uczestniczące w konkursie.
Niezależni audytorzy dokonali
oceny jakości obsługi MSP w każdej placówce. Podczas wizyt w instytucjach finansowych największą
uwagę zwracano
na jakość obsługi
oraz zmieniającą
się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej
ocenie poddana
została również
jakość informacji
udostępnianej klientom, doradztwo
udzielane w banku lub oddziale oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom.
W konkursie tym Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał
Wyróżnienie Honorowe wraz z godłem promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z czterema złotymi gwiazdami. W imieniu
władz Banku nagrodę z rąk prezesa Krajowej Izby Gospodarczej
i członka Zarządu NBP odebrała Dorota Niewiadomska, zastępca
prezesa Zarządu.
MÓJ BANK
redakcja
5
Fot. Z zasobów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw
czyźnie tego, ile tych zwierząt
ma być na terenie lasu. Przykładowo sarny i jelenie to przeżuwacze, potrzebują dużej ilości pożywienia. Potrafią robić
szkody w uprawach, zgryzają
młode drzewka. Natomiast dzisiaj, gdy została zachwiana pewna równowaga w przyrodzie,
wytępiono wielkie drapieżniki
– wilki, rysie, niedźwiedzie –
zwierzyna nie ma naturalnego
elementu redukcji. Stał się nim
myśliwy. Odstrzał następuje nie
po to, żeby zwierzynę uśmiercić, ale właśnie by zachować
równowagę w przyrodzie. Etyczny myśliwy odstrzeliwuje selektywnie, wybierając osobniki
starsze, chore. Dlatego leśnicy
i myśliwi muszą współistnieć.
Myśliwi zajmują się redukcją
kontrolną zwierzyny, leśnicy –
hodują las. Dodatkowo prawie
90 proc. leśników to myśliwi.
298 831
353 128
377 829
Depozyty w tys. zł
249 443
420 505
390 321
332 598
279 774
244 438
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Suma bilansowa w tys. zł
należy w Grupie BPS do banków
o wysokiej sumie bilansowej i dynamice rozwoju. Na koniec minionego roku pod względem wielkości sumy bilansowej zajmował 26
miejsce, a pod względem wielkości
kapitałów – 38 w liczącej 363 banki
Grupie BPS. Jest też jednym z 571
działających w Polsce banków spół2009 2010 2011 2012* 2013
dzielczych i największym na Opolszczyźnie.
Przy ocenie działalności instytucji finan- przez Radę Polityki Pieniężnej.
Pod względem udzielonych kredytów
sowej najczęściej używanym miernikiem
jest suma bilansowa, czyli wielkość akty- Bank Spółdzielczy w Namysłowie może miwów banku, która na koniec minionego ro- niony rok ocenić pozytywnie. Wielkość obliku osiągnęła poziom 420 505 tys. zł i była ga kredytowego na koniec 2013 roku osiągwiększa od osiągniętej na koniec 2012 nęła wartość 243 542 tys. zł i była większa
roku o 30 184 tys. zł. Taki wzrost sumy bi- od roku poprzedzającego o 12 288 tys. zł.
lansowej przewyższa średnią wzrostu te- W ogólnej kwocie przyznanych kredytów,
go miernika w bankach Grupy BPS. Wzrost preferencyjne kredyty rolnicze stanowiły
został osiągnięty pomimo między innymi 38,9 proc., rolnicze kredyty bez dopłat –
niekorzystnej sytuacji gospodarczej i nis- 24,06 proc., kredyty na działalność pokich stopach procentowych ogłoszonych zarolniczą – 6,68 proc., kredyty dla osób
prywatnych – 12,66 proc.,
a dla jednostek samorządu
terytorialnego 18,41 proc.
Charakterystyka obliga kredytowego pokazuje, jak bardzo Bank Spółdzielczy w Namysłowie angażuje swoją aktywność kredytową w modernizację sektora rolnego
w regionie, nie zaniedbując jednocześnie realizacji
potrzeb innych grup klientów, w tym jednostek samorządu terytorialnego
Źródłem finansowania
akcji kredytowej banku są
depozyty – inaczej mówiąc
oszczędności powierzane
bankowi przez klientów instytucjonalnych, samorzą-
215 329
Przed Zebraniem Przedstawicieli
dy i klientów indywidualnych. Wartość
depozytów osiągnęła na koniec 2013
roku wysokość 377 829 tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 24 701 tys. zł. Przy bardzo
konkurencyjnym rynku osiągnięcie takiego przyrostu depozytów świadczy o atrakcyjności lokat pomimo malejących stóp
procentowych, a także o akceptacji Banku
przez jego klientów.
2009
2010
2011
2012*
2013
6
MÓJ BANK
243 542
231 254
188 470
177 792
155 084
Ocena wyników osiągniętych przez Bank
musi też uwzględniać warunki, w jakich
działał w minionym roku. Początek 2013
roku nie zapowiadał rychłego końca stagnacji w gospodarce. Banki komercyjne informowały o spadku popytu na kredyty.
Obniżenie wysokości stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej, powodujące zmniejszanie oprocentowania kredytów, zmniejszało również możliwość efektywnego wykorzystywania depozytów.
Fundusze własne banku stanowią o bezpieczeństwie powierzonych środków i w efekcie o możliwościach zwiększania akcji kredytowej. W 2014 rok Bank wszedł z kapitałami o wysokości 31 017 tys. zł, tj. o 27,5
proc. większymi, niż w końcu 2012 roku. Przekroczył także jeszcze jeden ważny wskaźnik zalecany przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Chodzi tu o tzw.
współczynnik wypłacalności, którego zalecany poziom Komisja określiła na poziomie 12 proc. Na koniec minionego
roku w BS w Namysłowie wynosił on 13
proc.
Pomimo niepewności,
jaka towarzyObligo kredytowe w tys. zł
szyła rozważaniom
o przyszłości wobec
niepewnej sytuacji
gospodarczej u progu 2013 roku, należy go zaliczyć do udanych. Bank konsekwentnie prowadził
działalność remon2009 2010 2011 2012* 2013
tową i moderniza-
16 669
17 545
24 366
2009
2010
2011
2012*
31 017
16 308
Fundusze własne w tys. zł
2013
cyjną w placówkach. Jego Oddziały oferują pełen zakres produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego, kredytowego, kartowego, działalność walutową, nowoczesne kanały dostępu do rachunków, w tym dostęp za pomocą Internetu oraz szereg innych
usług, które znajdują się w ofercie wszystkich nowoczesnych banków.
Rok 2014 stawia przed Bankiem nowe
wyzwania, których realizacja w znacznym
stopniu zależeć będzie od sytuacji makroekonomicznej.
red.
* - w dniu 01.01.2012 r. nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem
Spółdzielczym w Namysłowie.
Świeży, zdrowy i smaczny
– karp z Opolszczyzny
Jakub Roszuk, prezes Zarządu LGR „Opolszczyzna”
Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna, bo taka jest pełna nazwa inicjatywy założonej dzięki
programowi unijnemu
PO Ryby oś IV, ma za cel
określony przez Unię Europejską „Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych Od Rybactwa”.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na składanie strategii dla grup rybackich. – W 2011 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem
na powołanie naszej grupy.
W Polsce jest ich 48. Budżet,
którym dysponujemy, jest uzależniony od danej „rybackości”
na terenie – nasz obejmuje 11
gmin, w których jest prowadzona działalność hodowlana
– głównie karpia. Mowa o gminach: Tułowice, Niemodlin, Popielów, Lewin Brzeski, Turawa,
Ozimek, Lasowice Wielkie,
Świerczów, Pokój, Murów, Zębowice. To partnerstwo trójsektorowe: sektor gospodarczy –
prywatny, publiczny – gminy
i społeczny, jak na przykład Polski Związek Wędkarski – opowiada prezes Jakub Roszuk.
– Działalność nasza opiera się
głównie na rozwoju terenów zależnych od rybactwa i promowaniu lokalnego produktu, jakim jest karp.
Jako stowarzyszenie, Grupa
nie może prowadzić działalności
gospodarczej. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zajmuje się obsługą uzyskanych
środków finansowych. Z danych
pochodzących z 2011 roku Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna zajmuje trzecie miejsce pod
względem produkcji karpia w Polsce. W 2012 roku wyhodowano
1820 ton, co stanowi około 1213 proc. w skali kraju. Władze
Lokalnej Grupy Rybackiej planują dalsze zwiększanie produkcji.
Ryby słodkowodne, w tym
karpie, nie są aż tak reklamowane, jak morskie, ale stanowią
dobrą alternatywę dla mięsa.
– Należy to ująć dwojako: ryby
morskie są bardzo zdrowe, ale
na południe Polski najczęściej
dojeżdżają mrożone. My dajemy gwarancję świeżości a ryby są sprawiane przy kliencie –
tłumaczy pan Roszuk. – Jest
nawet założenie Unii Europejskiej, zakładające ograniczenie
eksploatacji środowiska naturalnego, w tym mórz, a zastąpienie tego akwakulturą, czyli
MÓJ BANK
hodowlą wodną. Ma to nastąpić
poprzez rozbudowę istniejących
obiektów hodowlanych i ich modernizację.
Na Opolszczyźnie rzuca się
w oczy wiele drobnych stawów.
Nie są to jednak akweny hodowlane, tylko wyrobiska po kopalniach kruszywa – tak zwane piaskownie. Czasami tylko zarybia je
Polski Związek Wędkarski i przeznacza do ogólnego użytkowania. – Następne rozdanie środków unijnych, jak wspomniałem,
dotyczy modernizacji, a nie budowy, bo wody jest coraz mniej.
Jeżeli ktoś rozbudowuje sobie
obiekt, musi tak gospodarować
wodą, żeby zalać wszystkie stawy, ale tą samą ilością. Duży
jest też nacisk na recyrkulaty,
czyli systemy, gdzie woda jest
wielokrotnie użytkowana i oczyszczana. Ochrona środowiska jest
dla nas bardzo ważna – stwierdza Jakub Roszuk. – W naszych
działaniach wspiera nas Bank
Spółdzielczy w Namysłowie. Mamy tam swoje konto statutowe
i rachunki. Jest to szczególnie
istotne przy pracy ze środkami
pochodzącymi z Unii Europejskiej, działającymi na poprawę
warunków w naszym regionie.
N. Malanowska
7
Oto lista wylosowanych nagród w Loterii Promocyjnej:
samochód osobowy Ford Focus Trend
Janina Szumlewicz Dzierżkowice
skuter
Eugeniusz Odoj Namysłów
notebooki
Władysław Bielecki Fałkowice
Józef Wójcik Bukowie
telewizory LCD
Marek Raczek Namysłów
Zofia Bryła Żaba
nagrody pieniężne 1 000,00 zł
Tadeusz Górniak Grodziec
Agnieszka Tomiczek Namysłów
Tadeusz Zadora Namysłów
Helena Gofryk Branice
Józef Wójcik Bukowie
Bogumiła Radecka Wilków
Danuta Słomka Krasowice
Gerhard Nowak Gronowice
Ewa Teuerle Namysłów
Stefan Wojcik Opole
konsole
Bogusława Czarnecka Namysłów
Ilona Dębicka Namysłów
Zofia Naumann Byczyna
Hanna Szymczyk Namysłów
Adam Wojtowicz Namysłów
tablety
Józef Wójcik Bukowie
Andrzej Kuźniarz Wilków
Józef Wójcik Bukowie
Tadeusz Kolat Namysłów
Alicja Wolf Namysłów
rowery
Eugeniusz Odoj Namysłów
Wiesław Pacek Jastrzębie
Maria Grzyb Byczyna
Aleksandra Ferenholc Namysłów
Józef Wójcik Bukowie
żelazko ze stacją parową
Szczepan Bereźnicki Namysłów
Eugenia Opala Namysłów
Alicja Wolf Namysłów
Jadwiga Lew Namysłów
Ryszard Hapanowicz Radoszowice
cyfrowe aparaty fotograficzne
Janusz Dutkiewicz Nowa Wieś
Iwona Dobrowolska Zieleniec
Grażyna Walczak Namysłów
Leszek Wróbel Namysłów
Józef Wójcik Bukowie
Jan Pytel Siemysłów
Jan Bochniak Idzikowice
Kazimierz Rusnak Sady
Ilona Sobolewska-Szczepaniak Lewin Brzeski
Józef Wójcik Bukowie
ciśnieniowe ekspresy do kawy
Ryszard Wołkowicz Namysłów
Stanisław Raduchowski Smarchowice Wielkie
Radosław Banasiak Minkowskie
Damian Zacki Wódka
Alina Koralewicz Namysłów
wypiekacze do chleba
Bożena Mamys Pszeniczna
Tadeusz Szkudlarski Pągów
Józef Wójcik Bukowie
Józef Wójcik Bukowie
Henryk Zgodziński Namysłów
Józef Wójcik Bukowie
Zofia Rybicka Idzikowice
Tadeusz Bogusławski Byczyna
Renata Górniak Smarchowice Wielkie
Jan Szyporta Rychnów
bony towarowe na wyroby jubilerskie
Mieczysław Kamiński Krzyków
Jerzy Sobiegraj Wilków
Joanna Piędzioch Dąbrówka Dolna
Przemysław Wojtowicz Namysłów
Stefania Siring Namysłów
wieże Hi-Fi
Norbert Cieplik Osiek
Edward Hruszowicz Namysłów
Marta Palińska Ligota Książęca
Jolanta Kilan Namysłów
Elżbieta Ruzik Namysłów
urządzenia wielofunkcyjne
Andrzej Zając Dębnik
(ksero, drukarka, skaner)
Barbara Grobelna Smarchowice Śląskie
Marian Markiewicz Raciszów
Jadwiga Lew Namysłów
Kazimiera Urbańska Syców
ramki cyfrowe
Józef Wójcik Bukowie
Kazimiera Urbańska Syców
Andrzej Robak Namysłów
Izabela Wysocka Magnuszowice
Krzysztof Białek Strzelce
kuchenki mikrofalowe
Jan Kołosowski Ligota Wołczyńska
Tadeusz Szkudlarski Pągów
Danuta Hofbauer Lubska
Urszula Gurgacz Namysłów
Tomasz Milewski Goszczowice
wiertarki
Józef Wójcik Bukowie
Helena Merkel Namysłów
Wiesława Suchecka Namysłów
Janina Szumlewicz Dzierżkowice
Bogusława Gońda Namysłów
grille elektryczne
Gustaw Mormul Namysłów
Zofia Gruszka Wysoka
Kazimierz Szczechowicz Biestrzykowice
Wiesława Gajda Namysłów
Piotr Grondowy Rychnów
portfele
Nina Rudawska Namysłów
Dawid Neugebauer Lasowice Małe
8
Andrzej Czepczor Branice
Stanisław Misterkiewicz Głuszyna
Grzegorz Zieja Namysłów
„Loteria dla
Oszczędzających”
w 2013 r.
Losowanie odbyło się 24 stycznia 2014 r.
w namysłowskim Ośrodku Kultury
w obecności komisji nadzorującej
przebieg losowania i licznie przybyłych
klientów Banku Spółdzielczego
w Namysłowie.
Wylosowanym osobom gratulujemy,
a wszystkich oszczędzających już dziś
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Loterii, w której nagrodą główną jest
samochód osobowy Opel Astra IV
oraz 100 innych nagród rzeczowych.
W trakcie losowania dzieci z namysłowskiego Domu Dziecka otrzymały wsparcie od BS w Namysłowie
Nasza placówka
Oddział w Domaszowicach
Oddział w Domaszowicach, w odróżnieniu od innych oddziałów
namysłowskiego Banku, od początku był placówką BS w Namysłowie. Bank od rozpoczęcia działalności w 1950 roku obejmował
swoją obsługą teren gminy. Jego tutejsza placówka była i pozostaje nadal centrum finansowym i głównym kredytodawcą dla tutejszych rolników oraz przedsiębiorców. Pierwsze, skromne pomieszczenie znajdowało się nad miejscową piekarnią, w latach siedemdziesiątych przeniesiono placówkę na ulice Strzelecką. W 1952 roku Oddział przejął prowadzenie działalności kasowej od tutejszej
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Placówka w Domaszowicach od chwili powstania samorządu gminy obsługuje jego
fundusze.
Wraz z umacnianiem się Banku i wzrostem potrzeb modernizującego się w gminie rolnictwa, w 1991 roku Zarząd Banku podjął decyzję o kupnie budynku po byłym ośrodku zdrowia i po gruntownym remoncie, przystosowano go do działalności bankowej.
We własnej siedzibie Oddział rozpoczął działalność w 1993 roku.
Siedziba Oddziału w Domaszowicach
W niedługim czasie budynek Oddziału poddany zostanie kolejnej
modernizacji, w wyniku której uzyska wygląd godny placówki
bankowej XXI wieku.
redakcja
Pracownice Oddziału BS w Domaszowicach. Od lewej: Zofia Zarówna, Edyta
Szmidt, Marianna Henrych, Monika Bursakowska - dyrektor i Ewa Olejnik
Monika Bursakowska, dyrektor Oddziału w Domaszowicach, pracę w Oddziale rozpoczęła w rok po oddaniu do użytku nowej siedziby. Kieruje placówką od 2006 roku. Obsługujemy klientów z ternu gminy Domaszowice. Oddział jest jedyną placówką bankową
na naszym terenie. Działalność kredytowa i depozytowa Oddziału
równoważą się, zatem można założyć, że jesteśmy tutaj powszechnie akceptowani. Podstawową grupę klientów stanowią tutejsi rolnicy, bo i rolniczy charakter ma gospodarka gminy Domaszowice.
Kredyty dla tej grupy klientów stanowią 66 proc. całego obliga
kredytowego Oddziału. 11 proc. to kredyty dla osób prywatnych,
pozostałą część absorbuje budżet terenowy. Urząd Gminy, którego
partnerem jesteśmy od początku, jest naszym najpoważniejszym
klientem, gdyż obsługujemy też wszystkie jego jednostki budżetowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielką część klientów Oddziału. Ten rodzaj działalności rzadko występuje w gminie. Stopniowo wzrasta liczba kont internetowych. Pod
tym względem najlepszymi propagatorami kont internetowych są
pozytywne opinie na ten temat przekazywane pomiędzy samymi
klientami. Coraz większą popularnością cieszy się ten rodzaj rachunków bankowych wśród rolników, co wiąże się zapewne ze wzrastającą dostępnością do Internetu – powiedziała pani dyrektor.
MÓJ BANK
9
Kursów ciąg dalszy …
M. Harasimczuk
Uczestnicy szkolenia w Ligocie Książęcej
Kolejnym szkoleniem z cyklu kursów
obsługi komputera, jakie odbyły się z inicjatywy mieszkańców, było szkolenie dla
10 mieszkańców Ligoty Książęcej w wieku od 30 do 70 lat, które rozpoczęło się
20 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej. Zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu
prowadzone były przez Andrzeja Gallę,
zastępcę burmistrza Namysłowa, natomiast wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania sytemu bankowości internetowej przybliżyli pracownicy namysłowskiego Banku – Magdalena Harasimczuk oraz
Rafał Frąsiak.
Wzorem mieszkańców ze Smogorzowa
i Ligoty Książęcej udało się również zorganizować bezpłatny kurs dla mieszkańców gminy Namysłów, którego organizatorem był Urząd Miejski w Namysłowie,
Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Bank
Spółdzielczy w Namysłowie. Zajęcia dla
9 grup, z których każda składała się z ok.
6 osób prowadzone były przez Teresę
Wołoszczuk i odbywały się w świetlicy
dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie. Tematyka zajęć obejmowała, podobnie jak w poprzednich szkoleniach, opanowanie podstaw obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz przedstawienie udogodnień, jakie oferuje namysłowski bank
klientom, którzy posługują się bankowością internetową.
Uczestnicy warsztatów w Namysłowie
NOWI PRACOWNICY
Elżbieta Gałkowska
– od 17 lutego 2014 r.
na stanowisku
kasjer-dysponent
w Oddziale Banku
w Niemodlinie.
10
Sylwia Morga
– od 7 kwietnia 2014 r.
na stanowisku
kasjer-dysponent
w Filii Banku
w Wołczynie.
MÓJ BANK
II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej
W Zespole szkół Mechanicznych im.
Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
odbył się 18 marca 2014 r. II Wojewódzki
Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Celem tego konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród szkół
ponadgimnazjalnych oraz zachęcanie do zdobywania praktycznych umiejętności z tej
dziedziny.
W konkursie pod hasłem „Konsumenci to my wszyscy” wzięło udział 16 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Uczniowie
mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce ex aequo Monika Czapla z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Karolina Mieszała z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
II miejsce ex aequo Agata Skiba z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
oraz Paulina Konefał z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, III miejsce
Aleksandra Ciunek z I Liceum Ogólnokształcącego Namysłowie.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez namysłowski Bank,
szkoły uczestniczące w konkursie – statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz
upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany
przez uczniów tutejszej szkoły.
Magdalena Harasimczuk
Konrad Dzwoniarek
– od 1 lutego 2014 r.
stażysta w Wydziale
Kredytów w Oddziale Banku
w Namysłowie.
MÓJ BANK
Dorota Jakubowska
od 1 kwietnia 2014 r.
stażystka, kasjer-dysponent
w Oddziale Banku
w Sycowie.
11
Usługa cashback już dostępna
Szanowni Klienci,
milo nam jest poinformować, że nasz Bank uruchomił nową usługę – cashback – dla kart debetowych zrzeszenia
Banku BPS S.A.
Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo-usługowych np. supermarketach czy stacjach benzynowych.
W ramach usługi cashback można jednorazowo wypłacić nawet:
- do 200 zł w przypadku kart VISA
- do 300 zł w przypadku MasterCard,
niezależnie od wysokości kwoty jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej
– nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
Zalety usługi Cashback:
- wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
- większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów handlowo-usługowych, w których można wypłacać gotówkę,
- oszczędność czasu – w jednym miejscu dokonuje się zakupu oraz wypłatę potrzebnych środków.
Liczba punktów oferujących cashback systematycznie wzrasta. We wszystkich punktach oferujących tę usługę przy wejściu lub przy
kasie znajdują się naklejki – symbole cashback.
Korzystanie z cashback jest proste:
Dokonując płatności kartą VISA lub MasterCard za zakupy w kasie, wystarczy poprosić kasjera o wypłacenie w ramach usługi cashback
żądanej kwoty – do wysokości 200 lub 300 zł. Transakcję potwierdzamy poprzez złożenie podpisu na wydruku lub wprowadzenie kodu
PIN. Na wydruku kwota wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie – warto upewnić się czy kwoty się zgadzają, a my otrzymaliśmy
właściwą sumę.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług i produktów bankowych.
M. Harasimczuk
PIONOWO:
A1 Lepiej trzymać je w banku, niż w skarpecie, B13 Japońska suknia,
C1 Skoczny taniec czeski, C9 Napisał książkę, D6 Kompan Portosa
i Aramisa, D15 Opłacalny, E1 Do obsługi telewizora, E11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo, F6 Część korzenia lub pędu będąca
magazynem rośliny, F19 Wielka sala wykładowa, G1 Remis w szachach,
G13 Strój sędziego, H5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym gustom, H10 Jeden z karcianych kolorów, H20 Jadalna roślina
strączkowa uprawiana od ponad 5000 lat, I1 Potomek płci męskiej, I14
Niechęć naukowo, J7 Sposób podróżowania „na rękę”, K1 Pieniądze,
które zarabiają, K16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii świata,
L10 Licytacja
POZIOMO
1G Numer każdego Polaka, 2A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa, 3G Kosmetyk do
czyszczenia twarzy, 4A Jednooki gigant, 5H Otwiera się je w banku, 7A Zniszczenie,
9A Bydło, ale nie mleczne, H10 Broń Dawida, 11A Ludowy instrument strunowy,
strojony kluczem, 12H Mały Mruczek, 13B Spłacany w ratach, 14G Nad kuchenką
odciąga zapachy, 15A Rzymski bożek miłości, 16G Droga wśród drzew, 17A Najsławniejszy Gal w historii Polski, 18G Pomnik, statua, 19D Zła, choć cienka w talii,
20H Plecak lub walizka, 21D Najdłuższa rzeka Afryki, 22H Z piorunami
(B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18)
(F21-B18-H14-K6-G3-A6)(A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3)
(I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)
.............................................................................
(hasło)
.............................................................................
.............................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................
(adres)
.............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 r.
Dz. U. Nr 133, poz 883).
.....................
(podpis)
Rozwiązania prosimy składać do 20 czerwca 2014 r. w placówkach
naszego Banku. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1(17)
styczeń 2014 r. upominki od Banku otrzymują: Małgorzata Kulczyńska
z Pokoju, Dorota Polańska z Lasowic Wielkich, Bolesław Solecki z Dąbrowy, Renata Muzyka z Wołczyna, Wojciech Hasiak z Zawady, Anna
Wiatr z Praszki, Agnieszka Moskal z Byczyny, Emilia Zimna z Branic,
Danuta Nawrotowicz z Tułowic i Zbigniew Maliński z Dębnika.
Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel 0668 695 896, Druk: Drukarnia Internetowa Eulotki.com

Podobne dokumenty

marzec - Namysłów

marzec - Namysłów Powiat Namysłowski) oraz proboszczowie 20 para ii. Celem spotkania było omó wienie moż liwoś ci realizacji poszczegó lnych elementó w projektu w ramach Regionalnego Programu Oper...

Bardziej szczegółowo