KARTA ZGŁOSZENIA- WYBORY MISS PSW 2012

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA- WYBORY MISS PSW 2012
KARTA ZGŁOSZENIA- WYBORY MISS PSW 2012
IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL
KIERUNEK STUDIÓW
ROK STUDIÓW
HOBBY/
ZAINTERESOWANIA/
TALENT
Oświadczam, że dane które podałam w Karcie Zgłoszenia są zgodne z
prawdą i przyjmuję do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych danych może
spowodować wykluczenie z konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby Wyborów MISS PSW 2012.
.....................................................................
Data i czytelny podpis