ŚWIERZAWA KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI.KST OBMIAR Lp. Podstawa

Transkrypt

ŚWIERZAWA KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI.KST OBMIAR Lp. Podstawa
ŚWIERZAWA KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI.KST
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Remont odwodnienia i kanału wentylacyjnego
1 KNR-W 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar- m2
0118-02
nią z przerzutem
110*0.5
m2
2 KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spy0119-01
charek
0119-02
400
m2
3 KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 0226-09 z.sz. grunty lepkie - bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni
2.4.2 990604 z.sz.
2.4.4. 990606
500
m2
4 TZKNBK II 162
m3
5 TZKNBK II 182
6 TZKNBK II 192
7 TZKNBK II 193
8 TZKNBK
XVIm 010302
9 77,3*
Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym
kat. III
110.5*0.4*1.1
m2
m2
m3
Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz m2
stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 1.5 m
110.5*1.0
m2
Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wy- m3
ładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. III
40+400*0.25
m3
Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 m3
km ponad 1 km
140
m3
Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o m
przekroju elementów 0.04 m2
-rozbiórka
110.5-16.2-17.0
m
Ręczne usuwanie namułu i szlamu z przydomowych dróg, podjazdów, chodników m2
itp. z transportem do 20 m, warstwa 1-5 cm
77.3*0.2
m2
10 KNR 9-21
Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineral0101-01 uwa- nych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - powierzchnie porowate
ga pod tablicą
15.46
m2
11 TZKNC N-K/ Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną
VI 1/13-b
(dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec
77.3*0.9
dm2
12 TZKNBK
XVIm 010302
m2
dm2
Razem
55.000
RAZEM
55.000
400.000
RAZEM
400.000
500.000
RAZEM
500.000
48.620
RAZEM
48.620
110.500
RAZEM
110.500
140.000
RAZEM
140.000
140.000
RAZEM
140.000
77.300
RAZEM
77.300
15.460
RAZEM
15.460
15.460
RAZEM
15.460
69.570
RAZEM
69.570
77.300
RAZEM
77.300
38.650
RAZEM
38.650
8.840
RAZEM
8.840
39.780
RAZEM
39.780
Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o m
przekroju elementów 0.04 m2
77.3
m
13 KNR-W 2-02 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoinowanie
0218-08
analogia
77.3*0.5
m2
14 KNR 2-01
0528-05
Drenaże kamienne za ścianami oporowymi
m3
110.5*0.4*0.2
m3
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3
110.5*0.4*0.9
m3
15 KNR 2-28
0501-09
Poszcz.
16 KNR-W 2-18 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
0708-01
analogia
25
m2
odc.20
0m
odc.20
0m
25.000
RAZEM
-1-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34470 Użytkownik: Krzysztof Kowalczyk
25.000
ŚWIERZAWA KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI.KST
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
17 TZKNBK VII Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierw- m2
-23
sza warstwa
110.5*1.1
m2
18 TZKNBK VII Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga m2
-24
warstwa
121.55
m2
19 TZKNBK VII Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW
-50
FOLIA KUBEŁKOWA
analogia
110.5*1.3
m2
20 KNR 9-11
0202-01
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
110.5*1.0
m2
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych
STUDNIE
2*3.14*0.6*2.0*18
m2
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna
szt.
9
szt.
21 KNR BC-02
0204-02
22 KNR 4-02
0234-12
m2
m2
m2
23 KNR-W 2-15 Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią alu- szt.
0212-03
miniową o śr. 100 mm
9
szt.
24 TZKNBK VIII Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy bez wy05-129
kucia spoin o przekroju do 0.0015 m2
110.5*0.8
-2-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34470 Użytkownik: Krzysztof Kowalczyk
Poszcz.
Razem
121.550
RAZEM
121.550
121.550
RAZEM
121.550
143.650
RAZEM
143.650
110.500
RAZEM
110.500
135.648
RAZEM
135.648
9.000
RAZEM
9.000
9.000
RAZEM
9.000
88.400
RAZEM
88.400
m2
m2