informacja o wyborze oferty - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Transkrypt

informacja o wyborze oferty - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław dnia 2008.11.03
Sprawa nr: NA–P/ 69 /2008
dotyczy przetargu nieograniczonego:
Rozbudowa szkieletowej sieci komputerowej w rejonie kampusów Plac Grunwaldzki i
Biskupin- dostawa urz dze sieci komputerowej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu.
Zamawiaj cy:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25
50 – 375 Wrocław
informuje, e do dnia 03.11.2008r. do godz. 08.30 w sprawie wy ej wymienionego post powania
wpłyn ła 2 oferty.
Informacje o wykonawcach, którzy zło yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i punktacj
w oparciu o art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych.
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
oferty Wykonawcy
Nr 1
NetCom Sp.z.o.o.
Ul. Jarz binowa 22/1
53-120 Wrocław
Nr 2
KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
Cena brutto
PLN
127.237,96
Razem
punktów
100,00
324.666,20
39,07
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Komisja Przetargowa w oparciu o art. 91 ustawy, po dokonaniu oceny zło onych ofert wg kryteriów
opisanych w SIWZ, wybrała najkorzystniejsz ofert zło on przez:
NetCom Sp.z.o.o.
Ul. Jarz binowa 22/1
53-120 Wrocław
uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i jest
najkorzystniejsz ofert zło on w post powaniu.
cena wybranej oferty brutto: 127.237,96 PLN
słownie: sto dwadzie cia siedem tysi cy dwie cie trzydzie ci siedem zł.96/100 PLN
Otrzymuj :
1. Wykonawcy, którzy zło yli oferty
2. www.bip.up.wroc.pl
3. tablica
4. aa/Uniwersytetu Przyrodniczego
Zamawiaj cy :
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Józef Szlachta

Podobne dokumenty