Do Burmistrza ……………………….. Wniosek o zmianę

Komentarze

Transkrypt

Do Burmistrza ……………………….. Wniosek o zmianę
……………………
Do
Burmistrza
………………………..
Stanisław N.
zam. ……………………………
prowadzący działalność gospodarczą
Sklep ……………. w Mrągowie
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wnoszę:
- o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ………… – terenu
handlu detalicznego przez objęcie mojej nieruchomości położonej w …………. przy
ul. …………….., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr …………. na działalność
handlową i mieszkaniową do 100%.
Uzasadnienie
Od 1992r. prowadzę działalność gospodarczą o profilu sprzedaży detalicznej na
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ………. o pow. 0,3890 ha
położonej w ……………….. przy ul. …………………..
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta w 30%
przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Dalszy rozwój mojej działalności wymaga
przeznaczenia jednego z budynków w całości na działalność handlową. Dotychczasowy plan
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia mi dalszy rozwój. Moja działalność nie jest
uciążliwa dla nieruchomości sąsiadujących, nie generuje hałasu i nie koliduje z działalnością
sąsiadujących instytucji.
Z tych względów uprzejmie proszę o uwzględnienie mojego wniosku.
……………………
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty