druk wypowiedzenia

Transkrypt

druk wypowiedzenia
...............................................
(miejscowość, data)
....................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................
(adres)
.....................................................................
EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o.o.
ul. Malinowa 24g, Piotrowice
62-400 Słupca
adres korespondencyjny
Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki
Wypowiedzenie umowy
nr ……………….. z dnia ……………………………….. roku
Ja
niżej
podpisany(a)…………………………,
zam.
………………………….
niniejszym wypowiadam umowę nr …………… z dnia ……….. na wywóz odpadów
komunalnych stałych, na podstawie jej § 7 ust. 2, to jest z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.
Z poważaniem,

Podobne dokumenty