karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola

Transkrypt

karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola
Przed wypełnieniem przeczytaj całość
Pieczątka Przedszkola
Uwagi: kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „POZIOMKA” W JAROCINIE
Proszę o przyjęcie..........................................................ur. dn.......................w .........................
(imiona i nazwisko dziecka)
(miejsce urodzenia)
do przedszkola na .......................godzin dziennie.
Adres zameldowania stałego dziecka..........................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Numer PESEL dziecka...................................................................................................................
Szkołą rejonową dla dziecka jest.................................................................................................
(nazwa szkoły i adres dotyczy dzieci 5,6 letnich)
.....................................................................................................................................................
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów..........................................................................
..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów.......................................................................
.................................................................................................nr tel...............................
Telefon do natychmiastowego kontaktu..........................................................................
II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .............................................................................
na stanowisku.............................................w godz...................nr tel..............................
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .................................................................................
na stanowisku..............................................w godz..................nr tel.............................
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, wady rozwojowe
dziecka, kalectwo itp........................................................................................................
..........................................................................................................................................
III. Godziny otwarcia przedszkola
a)
b)
c)
d)
w godzinach od 7.00 do 12.00
w godzinach od 12.30 do 17.30
dzieci 9-godzinne od 7.00 do 16.00
dziecko w przedszkolu może przebywać 9 godzin (4 godziny opłacane przez
rodzica-kwota ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego „Trójka”).
IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku
szkolnym w godzinach od................... do .....................
V. Oświadczenie rodziców/opiekunów
Oświadczam, że z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:




przestrzegania Regulaminu Przedszkola
regularnego ponoszenia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
przestrzegania Statutu Przedszkola
powiadomienia Dyrektora placówki o rezygnacji z przedszkola z miesięcznym
wyprzedzeniem
Jarocin dn..................................
.......................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)
VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu, danych
osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez
dyrektora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Jarocin dn..................................
.......................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)
VII. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej przy Niepublicznym Przedszkolu „Poziomka”
w Jarocinie.
Komisja na posiedzeniu w dniu....................................20........r.
a) Zakwalifikowała dziecko....................................................od dnia....................r.
do korzystania z ............. godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
b) Nie zakwalifikowała dziecka.................................................................................
z powodu.............................................................................................................
..................................................
.....................................................
(podpis przewodniczącego Komisji)
(podpisy członków Komisji)
................................................
(data)
Drodzy Rodzice!
Jeżeli złożyliście Państwo karty zgłoszenia dziecka do innego przedszkola/przedszkoli , proszę
wpisać do jakiego/do jakichi:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………
(podpis)
i
Nie dotyczy naszego przedszkola „POZIOMKA”.