Uchwa a Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Transkrypt

Uchwa a Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
UCHWAŁA NR XX/130/12
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) Rada
Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się przedłożony przez Wójta Gminy Reńska Wieś Regulamin korzystania z akwenu Dębowa,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 07 czerwca 2006 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Reńska Wieś
Krystian Flegel
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FMRLL-MBBXR-DJSRA-NASPC-MMQKR. Podpisany
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XX/130/12
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
„REGULAMIN KORZYSTANIA Z AKWENU DĘBOWA”
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o akwenie rozumie się przez to teren, na którym jest
usytuowany zbiornik wodny wraz z przyległymi wałami (na koronie, których znajduje się
ścieŜka pieszo- rowerowa), lasem, parkingami oraz obiektami budowlanymi, które
usytuowane są w pobliŜu zbiornika wodnego.
§2
Osoby korzystające z akwenu zobowiązane są do utrzymania czystości.
§3
Na terenie akwenu Dębowa zabrania się:
1. kąpieli w miejscach niestrzeŜonych oraz w godzinach od 2000 do 800;
2. mycia oraz kąpania psów i innych zwierząt;
3. rozbijania
namiotów
i
rozpalania
ognisk
oraz
grilowania
poza
miejscami
wyznaczonymi;
4. wjazdu na wały oraz poruszania się pojazdami mechanicznymi po wałach (nie dotyczy
Pogotowia Ratunkowego, Policji, StraŜy Rybackiej, StraŜy PoŜarnej oraz rowerów);
5. uŜywania sprzętu pływającego o napędzie z silnikiem spalinowym (nie dotyczy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, StraŜy Rybackiej, StraŜy
PoŜarnej);
6. nurkowania przy uŜyciu sprzętu słuŜącego do oddychania pod wodą w godzinach od
2000 do 800;
7. uŜywania sprzętu pływającego w godzinach od 2000 do 800 (nie dotyczy to Policji, StraŜy
PoŜarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, StraŜy Rybackiej);
8. wchodzenia na wyspy znajdujące się na obszarze zbiornika wodnego;
9. kotwiczenia łodzi poza miejscami wyznaczonymi;
10. parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
§4
NaleŜy chronić tereny gniazdowania ptactwa wodnego.
§5
KaŜda osoba znajdująca się na terenie akwenu zobowiązana jest do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FMRLL-MBBXR-DJSRA-NASPC-MMQKR. Podpisany
Strona 2

Podobne dokumenty