ZARZĄDZENIE Nr 7_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 kwietnia

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 7_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 kwietnia
ZARZ DZENIE Nr 7/07
BURMISTRZA LE NICY
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
Na podstawie § 15 zał cznika do rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi zków
mi dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636 oraz z 2006 r.
Nr 127, poz. 885) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. 1. Tworzy si now pozycj (symbol i hasło klasyfikacyjne) jednolitego
rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i zwi zków mi dzygminnych do stosowania
w działalno ci Urz du Miejskiego w Le nicy przez rozbudowanie ko cowej klasy
czwartego rz du w wykazie akt stanowi cym zał cznik nr 4 do rozporz dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów
gmin i zwi zków mi dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Dz. U. Nr 69
poz. 636 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 885).
2. Now pozycj wykazu akt, o której mowa w ust. 1, okre la zał cznik do zarz dzenia.
§ 2. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.
Burmistrz
/-/ mgr in . Hubert Kurzał

Podobne dokumenty